ИЗВОД ИЗ ПРЕГЛЕДА СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ И МОЛЕР

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
(QUALIFICATIONS STANDARD)

1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Назив квалификације (генерички и
специфични дио)
(title of the qualification; generic and subject specific)

Монтер суве градње и молер

1.2 Поље по ISCED FoЕТ2013 (Field in ISCED FoET2013)

0732

1.3 ECVET бодови (ECVET)

180

1.4 Ниво (Level)

III

1.5 Услови/начини приступања (Entry requirements)

Завршена основна школа

2. ИСХОДИ УЧЕЊА (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Исходи учења (знања, вјештине, компетенције) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

I. Општеобразовне јединице исхода

(За општеобразовне јединице исхода преузети исходе из ЗЈ НПП)

II. Цртање

Знања:

 • Опише врсте прибора и материјала за техничко цртање
 • Дефинише врсте размјере и формате цртежа
 • Идентификује графичке ознаке и поступак котирања
 • Кратко опише поступке пројекције геометријских елемената (тачка, дуж, ликови и тијела)
 • Идентификује карактеристичне детаље елемената конструкције (зидови, подови, плафони, орнаменти…) на техничком цртежу
 • Опише појам хармоније, равнотеже и ритам линије у декорацији простора

 

Вјештине:

 • Користи одговарајући прибор и материјал за техничко цртање
 • Утврди одговарајућу размјеру цртежа за одређени формат
 • Конструише различите геометријске ликове и композиције
 • Протумачи технички цртеж
 • Представи графички (у ортогоналној и косој пројекцији) једноставније примјере различитих врста елемената конструкције (зидова, подова, стропова, орнамената…) примјењујући принцип слагања боја на креативан, прецизан и естетски прихватљив начин

 

Компетенције:

 • Искаже свијест о значају разумијевања свих облика техничких цртежа
 • Развија осјећај за прецизно и уредно представљање елемената конструкција на цртежу
 • Развија свијeст о важности личне креативности и естетске способности
 • Примијени принципе хармоније и равнотеже
  линија и боја у простору

 

III. Грађевинарство

Знања:

 • Дефинише појам грађевинарство
 • Опише области у грађевинарству (урбанизам, геодезија, високоградња, нискоградња,  хидроградња) и њихову повезаност
 • Кратко опише врсте и садржај техничке документације
 • Наброји хронолошким редом фазе радова на изградњи објеката (организација градилишта, припремни, главни и завршни радови)
 • Наведе врсте природних и вјештачких грађевинских материјала (камен, производи од глине, дрво, бетон, везива, вода, жбука/малтер, изолациони материјали, угљоводонични материјали, боје, лакови, лијепкови, метали и легуре, стакло, пластика…)
 • Дефинише особине грађевинских материјала (физичке, хемијске, механичке и технолошке)
 • Кратко опише поступак добијања грађевинских материјала
 • Објасни примјену материјала у области суве градње и молерских радова (дрво, метал, гипс и производи од гипса, материјали за топлотну/звучну/хидро изолацију, материјали за декоративне радове, жбуке, лијепкови, везивна средства, дисперзије, боје, лакови, пластичне масе, стакло, текстил, папир…)
 • Кратко опише гипс-картонске плоче/плоче од других материјала (врсте, димензије и мјесто примјене)
 • Дефинише конструктивне и неконструктивне елементе
 • Објасни начине грађења (традиционални, полумонтажни, монтажни и индустријски) и конструктивне системе (масивни, скелетни и комбиновани)
 • Дефинише појам и начин градње темеља (врсте фундирања и подјелу темеља према облику, попречном пресјеку и врсти материјала)
 • Кратко опише подјелу и начин градње зидова и стубова (према конструктивном својству, положају, материјалу) и других елемената (димњака, вентилационих канала, надвоја и отвора у зидовима)
 • Кратко опише различите врсте међуспратних конструкција
 • Објасни подјелу и начине извођења различитих степеништа
 • Дефинише појмове коси и равни кровови, те објасни подјелу и начин изградње
 • Кратко опише врсте заштите објеката (хидроизолација, термоизолација, звучна изолација и заштита од пожара)
 • Објасни врсте преградних зидова и спуштених стропова
 • Наведе учеснике у градњи објеката (инвеститор, пројектант, извођач/подизвођач, надзор, инспекција…)
 • Разликује инвестиционо-техничку и градилишну документацију
 • Кратко опише садржај грађевинског дневника
 • Наведе редослијед извођења молерских радова
 • Наведе редослијед извођења радова монтера суве градње
 • Кратко опише грађевинске норме и њихову улогу
 • Идентификује неопходне ресурсе: материјал, опрема, радни задаци и људски ресурси
 • Опише начин анализе цијена
 • Објасни предмјер и предрачун радова за молерске и/или радове монтера суве градње
 • Кратко опише садржај обрасца/листа грађевинске књиге и одговарајуће доказнице количине изведених радова
 • Кратко опише начин обрачуна изведених радова (врсте испостављених ситуација)
 • Дефинише садржај елабората о уређењу градилишта у домену свог рада
 • Објасни садржај динамичког плана извођења радова
 • Дефинише појам шема градилишта
 • Објасни поступак примопредаје радова и добијања употребне дозволе
 • Опише поступке у случају кризних/хитних ситуација
 • Дефинише појам екологије, животне средине и еколошких фактора
 • Идентификује појмове који се односе на загађивање животне средине (деградација, загађивање, еколошка криза, диспозиција…)
 • Објасни начине рационалног коришћења природних ресурса и отпада у процесу производње
 • Дефинише прописе из области заштите животне средине
 • Објасни начине загађивања и мјере заштите ваздуха, воде, земљишта и хране
 • Опише мјере заштите на раду и мјере заштите од различитих врста испаравања и зрачења
 • Дефинише значај озонског омотача и улогу стакленичких гасова у глобалном загријавању
 • Дефинише врсте енергије (сунце, вјетар, термо, хидро, нуклеарна…)
 • Дефинише рециклажу и објасни начине депоновања отпада
 • Дефинише појам професионалних болести

 

Вјештине:

 • Анализира повезаност различитих области у грађевинарству
 • Разликује објекте високоградње, нискоградње и хидроградње
 • Тумачи техничку документацију у домену властитог рада
 • Направи преглед поступака и фаза у реализацији грађевинских објеката
 • Класификује грађевинске материјале према карактеристикама, намјени и поријеклу (природне и вјештачке)
 • Oдабере одговарајуће материјале за изградњу зидова, плафона и декоративних елемената у систему суве градње у складу са условима на мјесту уградње
 • Одреди одговарајуће хидроизолационе, термоизолационе и материјале за звучну изолацију у складу са условима употребе
 • Одреди одговарајуће декоративне материјале (фолија, свила, тканина, тапета)
 • Одабере одговарајуће материјале за припрему и обраду зидних површина и наношење одговарајућих завршних премаза/дисперзија
 • Одабере одговарајуће материјале за припрему, чишћење, обраду и бојење дрвених/металних, бетонских и других површина
 • Класификује конструктивне и неконструктивне елементе, начине грађења и конструктивне системе
 • Илуструје конкретан случај израде темеља, зидова, стубова, димњака и вентилационог канала, надвоја и отвора у зидовима
 • Графички представи детаље различитих међуспратних конструкција
 • Графички представи детаље степеништа (према начину градње, броју кракова, положају и врсти материјала)
 • Графички представи различите примјере и детаље кровних конструкција (коси и равни кровови)
 • Одреди врсту и позицију материјала за заштиту објекта (хидроизолација, термоизолација, звучна изолација и заштита од пожара)
 • Графички представи примјере преградних зидова и спуштених стропова
 • Установи редослијед извођења молерских радова
 • Установи редослијед извођење радова монтера суве градње
 • Демонстрира поступак попуњавања грађевинског дневника
 • Демонстрира примјер прорачуна потребних ресурса (материјал/људство) користећи одговарајуће грађевинске норме
 • Примијени поступак анализе цијена и израде калкулација
 • Направи предмјер радова за молерске радове и/или радове монтера суве градње
 • Направи предрачун радова за молерске радове и/или радове монтера суве градње
 • Демонстрира поступак попуњавања обрасца/листа грађевинске књиге са одговарајућом доказницом мјера
 • Демонстрира израду примјера ситуације изведених радова
 • Демонстрира израду динамичког плана за молерске радове и/или радове монтера суве градње
 • Скицира шему градилишта у домену свог рада
 • Предвиди поступке у случају кризних/хитних ситуација
 • Групише еколошке факторе
 • Класификује живи и неживи систем
 • Презентује начин заштите животне средине при извођењу молерских радова суве градње
 • Уочи загађиваче животне средине
 • Изврши процјену поступака рационалногкоришћења природних ресурса и отпада у процесу производње
 • Илуструје систем еколошког управљања отпадом
 • Примјени мјере заштите здравља и животне средине
 • Уређује свој животни и радни простор у складу са еколошким принципима

 

Компетенције:

 • Искаже свијест о планском грађењу
 • Користи стручну терминологију
 • Укаже на значај грађевинарства као гране привреде
 • Испољи позивитан однос према значају правилног избора и примјене материјала у грађевинарству
 • Искаже спремност за примјену нових материјала
 • Испољи свијест о значају рационалног коришћења грађевинских материјала
 • Испољи тачност и прецизност у графичком приказивању
 • Искаже способност за идентификовање детаља елемената конструкција
 • Исказује прецизност, поступност и тачност при попису активности које је неопходно спровести при извођењу радног задатка
 • Испољи тачност у поступку формирања цијена изради калкулација
 • Покаже спремност за примјену ИКТ (информационо-комуникационих технологија) и савремених софтверских рјешења при изради динамичког плана и анализи потребних ресурса
 • Развија свијест о значају стандарда у екологији
 • Исказује еколошку освјештеност
 • Рационално користи природне ресурсе

 

IV Технологија извођења радова

Знања:

 • Објасни значај радова суве градње
 • Наведе неопходне материјале, алате и опрему за извођење радова монтера суве градње и молерских радова
 • Дефинише појмове: потконструкција, спојно средство, облога, декоративни елемент и изолација
 • Кратко опише услове на радном мјесту
 • Опише врсту припремних радова
 • Опише поступке сувог малтерисања (материјале, алате и опрему) – начине облагања конструктивних елемената разним плочама без потконструкције
 • Објасни поступке припреме везивних материјала и обраде спојева елемената
 • Опише поступке облагања конструктивних елемената различитим врстама плоча на различитим потконструкцијама (материјале, алате и опрему)
 • Опише технолошки поступак израде различитих типова потконструкција за преградне зидове
 • Опише различите начине облагања преградних зидова (у зависности од функције, положаја и материјала)
 • Објасни начине спајања преградних зидова са подовима, плафонима, са другим преградним зидовима и зидовима од бетона, опеке, дрвета и метала (крути и дилатациони спој)
 • Кратко опише поступке мјерења, исјецања и обраде отвора у преградним зидовима
 • Опише начине полагања сувих естриха, обраду површина и израду пливајућег пода
 • Разликује плафонске конструкције (по начину израде и примјењеном материјалу)
 • Опише поступке израде различитих врста спуштених и касетираних плафона (материјале, алате и опрему)
 • Опише особености извођења радова у поткровљима (на зидовима, косинама, плафонима)
 • Кратко опише начине израде парапетних, косих и плафонских потконструкција и облога у поткровљима
 • Опише поступке израде, монтаже и обраде декоративних елемената
 • Кратко опише радове на монтажи инсталационих зидова у санитарним чворовима за прихватање инсталационих водова и санитарија
 • Кратко опише карактеристике заобљених плоча и технике савијања истих
 • Опише поступке при извођењу заобљених преградних зидова (материјале, алате и опрему)
 • Опише поступке монтаже различитих врста сложених спуштених плафона на објешеној металној потконструкцији (материјали, алати и опрема)
 • Наведе начине обраде и припреме подлога од различитих материјала (малтерисана, гипс-картон, дрво, метал…)
 • Објасни начин припреме и наношења премаза (импрегнација подлога, грунд…) на унутрашње и вањске површине (малтерисане, гипс-картонске, дрвене, металне…)
 • Опише начин припремања одговарајућих боја и наношења на зидне, плафонске и друге површине ручно или машински користећи одговарајуће алате (четка, ваљак, пиштољ за бојење…)
 • Опише начин справљања материјала и поступак израде декоративних мотива на зидним, плафонским и другим површинама различитим техникама (утрљана, вучена, шприцана, четкана, лазур…)
 • Објасни начин припремања и наношења везивних материјала (лијепак, силикон…) за постављање тапета
 • Кратко опише поступак припреме (обиљежавање, резање, украјање…) и постављања тапета на површине (зидове, плафоне, стубове, греде…)

 

Вјештине:

 • Одреди одговарајуће материјале, алате и опрему за извођење радова монтера суве градње и молерских радова
 • Одреди одговарајуће врсте потконструкција, спојних средстава, облога, декоративних елемената и изолација на датим позицијама
 • Одреди адекватне материјале, алате и опрему неопходне за суво малтерисање зидова, стубова и греда
 • Утврди поступке припреме материјала и обраде спојева елемената
 • Одреди адекватне материјале, алате и опрему неопходне за облагање зидова, стубова и греда плочама на потконструкцијама
 • Одреди адекватне материјале, алате и опрему неопходне за извођење преградних зидова
 • Утврди поступке монтаже облога двострано или једнострано, на једноструким или двоструким потконструкцијама
 • Утврди одговарајуће начине спајања преградних зидова са подовима, плафонима, са другим преградним зидовима и зидовима од бетона, опеке, дрвета и метала (крути и дилатациони спој)
 • Одреди правилне поступке мјерења, исјецања и обраде отвора у преградним зидовима
 • Одреди одговарајуће начине полагања сувих естриха, обраде површина и израду пливајућег пода
 • Класификује плафонске конструкције по материјалу и врсти
 • Утврди адекватне материјале, алате и опрему
  потребне за израду различитих врста спуштених и касетираних плафона
 • Утврди одговарајуће материјале, алате и опрему неопходне за уређење поткровља као стамбеног или радног простора
 • Одреди начине израде парапетних, косих и плафонских потконструкција и облога поткровља
 • Утврди поступке израде, монтаже и обраде декоративних елемената у складу са пројектним рјешењем
 • Одабере адекватне материјале, алате и опрему за израду инсталационих зидова
 • Утврди поступке монтаже инсталационих зидова у санитарним чворовима за прихватање инсталационих водова и санитарија
 • Одабере адекватне материјале, алате и опрему за израду заобљених зидова
 • Утврди начин израде заобљених плоча
 • Утврди поступке монтаже елемената заобљених преградних зидова
 • Одабере адекватне материјале, алате и опрему потребне за израду различитих врста сложених спуштених плафона
 • Утврди поступке монтаже различитих врста сложених спуштених плафона на објешеној металној потконструкцији
 • Утврди начине обраде и припреме подлога од различитих материјала (малтерисана, гипс-картон, дрво, метал…)
 • Предложи начин припреме и наношења премаза на унутрашње и спољне површине (малтерисане, гипс картонске, дрвене, металне…)
 • Наведе примјер правилног избора алата за извођење одређеног радног задатка код молерских радова
 • Утврди начин припреме боја и наношења на зидне, плафонске и друге површине користећи одговарајуће алате
 • Утврди начин припреме материјала и поступак израде декоративних мотива на зидним, плафонским и другим површинама различитим техникама (утрљана, вучена, шприцана, четкана, лазур…)
 • Наведе примјер правилног припремања и наношења везивних материјала (лијепак, силикон…) приликом постављања тапета
 • Утврди поступак припреме (обиљежавање, резање, украјање…) и постављања тапета на површине (зидове, плафоне, стубове, греде…)

 

Компетенције:

 • Покаже спремност за примјену нових технологија у домену свога рада
 • Искаже способност анализе технолошког поступка
 • Испољи креативност у представљању техника молера и монтера суве градње

 

V Организација пословања

Знања:

 • Дефинише појам предузетништва у грађевинарству
 • Наведе основна правила организације рада и организациону структуру привредног субјекта
 • Објасни поступак правилног избора пословне идеје
 • Објасни начин истраживања тржишта, израде маркетинг плана и бизнис плана
 • Наброји начине прикупљања информација о клијентима и конкурентима
 • Кратко опише принципе пословне  kомуникације
 • Кратко опише начин вођења пословне документације (врсте образаца, евиденција, извјештаја и начин попуњавања)
 • Наведе садржај пословне биографије (CV)
 • Кратко опише поступак регистрације привредног субјекта
 • Кратко опише основне појмове економских показетаља пословања (биланс стања, биланс успјеха…)
 • Наброји врсте трошкова (фиксни и варијабилни)
 • Дефинише појам тржишта рада

 

Вјештине:

 • Илуструје примјер организационе структуре
 • Формулише пословну идеју
 • Одабере елементе за израду маркетинг плана
 • Примјени одговарајуће методе и технике пословне комуникације уважавајући различитости циљних група
 • Користи основне технике за израду бизнис плана и избор пословне идеје
 • Наведе примјер давања назива и изгледа логотипа привредног субјекта
 • Илуструје начин вођења пословне документације (врсте образаца, евиденција, извјештаја и начин попуњавања)
 • Упореди приходе и расходе новчаних средстава на конкретном примјеру
 • Напише властиту пословну биографију (CV)
 • Одреди кораке потребне зарегистрацију / затварање привредног субјекта
 • Сачини уговор између инвеститора и извођача
 • Демонстрира начине представљања привредног субјекта (презентација, видео, портфолио…) и бизнис плана
 • Упореди основне резултате пословања (биланс стања, биланс успјеха…)

 

Компетенције:

 • Искаже предузетнички дух
 • Укаже на значај финансијског пословања
 • Искаже спремност за праћење законске регулативе у грађевинарству
 • Искаже спремност за праћење тржишних трендова у грађевинарству
 • Укаже на значај поштовања основних економских принципа (економичност, рентабилност, продуктивност)
 • Искаже спремност за праћење достигнућа усавременом пословању

 

VI Пракса

Знања:

 • Објасни појам и начин припреме радног мјеста
 • Опише услове за рад на радном мјесту
 • Опише поступак монтаже/демонтаже скела и платформи
 • Дефинише правила заштите на раду и заштите од пожара
 • Објасни карактеристике алата и машина за рад, начин правилне употребе и одржавања
 • Разликује материјале за потконструкције, спојна средства, облоге, декорације, изолације, материјале за обраду спојева и помоћна средства
 • Појасни правилну употребу прибора за мјерење, поступак преношења мјера са цртежа на узорак и израду скица
 • Наведе кораке при изради различитих потконструкција (носиви, преградни, закривљени и инсталациони зидови, спуштени стропови, повишени подови…)
 • Опише поступак правилног постављања / монтаже елемената облога и израде спојева (спајање преградних зидова са подовима, плафонима, са другим преградним зидовима и зидовима од бетона, опеке, дрвета и метала)
 • Наведе кораке правилног постављања / уградње изолационих материјала (зидови, косине, плафони и подови)
 • Наведе кораке при изради сувих естриха и пливајућих подова
 • Опише поступак правилног размјеравања, исјецања и обраде отвора
 • Разјасни поступак постављања/монтаже декоративних елемената
 • Објасни поступак контроле хоризонталности и вертикалности уграђених елемената
 • Разјасни поступак хоризонталних и вертикалних веза монтажних елемената, као и веза на угловима (сутицања/судара, сучељавања и укрштања)
 • Наведе кораке при санацији/обнови оштећења на елементима констукције и облоге
 • Наведе одговарајуће кораке и потребан алат за рушење монтажних елемената
 • Дефинише квалитет површина на којима изводи молерске радове
 • Идентификује елементе и површине које треба заштити
 • Опише начине поправки на површинама (глетовање, китовање, шлајфовање, чишћење и завршно премазивање)
 • Објасни редослијед и поступак извођења радова код гипсања/глетовања и бојења површина
 • Објасни поступак припреме и бојења металних површина (скидање корозије,брушење, минизирање, наношење основних и завршних премаза)
 • Објасни поступак припреме и бојења дрвених површина (скидање постојећих слојева боје, глачање, шлајфање, отпрашивање, китовање, импрегнација, наношења основних и завршних премаза)
 • Објасни поступак припреме и бојења бетонских површина (чишћење, брушење, отпрашивање, изравнавање, импрегнација, наношења основних и завршних премаза)
 • Објасни начин обраде фасадних површина (припрема зидне површине, импрегнација и наношење фасадног малтера и боје)
 • Објасни поступак израде и постављања декоративних мотива на зидним, плафонским и другим површинама различитим техникама (утрљана, вучена, шприцана, четкана, лазур…)
 • Опише припремне радове за постављање тапета (обиљежавање, резање, украјање)
 • Опише поступак наношења везивних средстава и поступак постављања тапета
 • Дефинише начин сортирања и складиштења преосталог материјала
 • Опише поступак чишћења радног мјеста и одлагања отпада

 

Вјештине:

 • Примјени правила припреме, организације и одржавања радног простора, алата и материјала
 • Примјени мјере заштите на раду
 • Демонстрира поступак монтаже/демонтаже скела и платформи
 • Користи и рукује личним и колективним средствима заштите на раду
 • Користи одговарајуће алате, опрему и материјале за рад
 • Процијени услове на радном мјесту и њихов утицај на квалитет радова
 • Примијени материјале за потконструкције, спојна средства, облоге, декорације, изолације, материјале за обраду спојева и помоћна средства
 • Демонстрира поступак преношења мјера са цртежа на узорак и примјену одговарајућег прибора
 • Изради скицу примјера различитих врста елемената конструкције у ортогоналној или косој пројекцији
 • Изради примјер различитих потконструкција (носиви, преградни, закривљени и инсталациони зидови, спуштени стропови, повишени подови…) уз поштовање редослиједа извођења радњи
 • Демонстрира поступак правилног постављање/монтаже елемената облога и израде спојева (спајање преградних зидова са подовима, плафонима, са другим преградним зидовима и зидовима од бетона, опеке, дрвета и метала)
 • Примијени кораке правилног постављања/уградње изолационих материјала у зидовима, косинама, плафонима и подовима
 • Демонстрира кораке при изради сувих естриха и пливајућих подова
 • Спроведе поступак правилног размјеравања, исјецања и обраде отвора
 • Изведе поступак постављања/монтаже декоративних елемената
 • Изврши контролу хоризонталности и вертикалности уграђених елемената, као и веза на угловима (сутицања/судара, сучељавања и укрштања)
 • Демонстрира процес санације/обнове оштећења на елементима констукције и облоге
 • Утврди одговарајуће кораке и потребан алат за рушење монтажних елемената
 • Процијени квалитет површина на којима изводи молерске радове
 • Демонстрира начине поправки на површинама (глетовање, китовање, шлајфовање, чишћење и завршно премазивање)
 • Утврди редослијед и поступак извођења радова код гипсања/глетовања и бојења површина
 • Примијени поступак припреме и бојења металних површина (скидање корозије, брушење, минизирање, наношења основних и завршних премаза)
 • Примијени поступак припреме и бојења дрвених површина (скидање постојећих слојева боје, глачање, шлајфање, отпрашивање, китовање, импрегнација, наношење основних и завршних премаза)
 • Примијени поступак припреме и бојења бетонских површина (чишћење, брушење, отпрашивање, изравнавање, импрегнација, наношења основних и завршних премаза)
 • Спроведе поступак обраде фасадних површина (припрема зидне површине, импрегнација и наношење фасадног малтера и боје)
 • Демонстрира поступак израде и постављања декоративних мотива на зидним, плафонским и другим површинама различитим техникама (утрљана, вучена, шприцана, четкана, лазур…)
 • Утврди припремне радове за постављање тапета (обиљежавање, резање, украјање) за дати примјер
 • Демонстрира поступак наношења везивних средстава и постављања различитих врста тапета
 • Процијени квалитет изведених радова и изведе неопходне поправке
 • Спроведе поступак правилног сортирања и складиштења преосталог материјала
 • Демонстрира поступак правилног одржавања и одлагања алата
 • Спроведе поступак чишћења радног мјеста и одлагања отпада

 

Компетенције:

 • Исказује поштовање принципа радне дисциплине
 • Преузима одговорност за лични рад
 • Испољава позитиван однос и наглашава значај техничке исправности алата и опреме за рад
 • Искаже способност за тимски рад
 • Показује свијест о важности мјера заштите на раду и еколошке заштите радног мјеста и средине
 • Испољи позитиван однос према примјени хигијенско-санитарних мјера
 • Испољи освијешћеност за правилно коришћење, складиштење и чување ресурса
 • Испољи креативност и осјећај за естетику код молерских и радова монтера суве градње
 • Испољи креативност и осјећај за боје и њихово мијешање
 • Искаже спремност за стицања знања и примјену нових материјала и технологија у области суве градње и молерских радова

2.2 Критеријуми испитивања и оцјењивања исхода учења (Learning outcomes assessment criteria)

 • Испитивање и оцјењивање достигнутости исхода учења врши се формативно и/или сумативно и покрива све наведене исходе учења под 2.1, те укључује завршни рад
 • Испитивање и оцјењивање спроводе школе, центри за образовање одраслих и/или испитни центри регистровани код надлежних образовних власти које имају развијен систем осигурања квалитета
 • Испитивање и оцјењивање се обавља у адекватном простору и на опреми која се користи у настави/пракси
 • Испитивачи и оцјењивачи имају одговарајуће квалификације наставника општеобразовне, стручно-теоријске и практичне наставе

2.3 Јединице исхода учења и ECVET бодови
(иницијални приједлог према Приручнику за унапређење ВЕТ квалификација, 2018.год.)
(Unit of learning outcomes and ECVET)

I Општеобразовни дио – 53 ECVET

 • Босански/Хрватски/Српски језик
 • Страни језик I
 • Математика
 • Информатика/Рачунарство/Рачуналство
 • Хисторија/Историја/Повијест
 • Физичко васпитање/Тјелесни и здравствени одгој/Тјелесна и здравствена култура
 • Демократија и људска права/Политика и господарство
 • Вјеронаука/Вјеронаук/Култура религија и етика

 

II Цртање – 4 ECVET

 • Техничко цртање/Цртање и планови/Познавање нацрта

 

III Грађевинарство – 32 ECVET

 • Основе грађевинарства (4)
 • Грађевински материјали (8)
 • Грађевинске конструкције (8)
 • Организација грађења/Устројство и обрачун радова (8)
 • Екологија и заштита животне средине (4)

 

IV Технологија извођења радова -16 ECVET

 • Технологија занимања/ Извођење радова сухе градње и молерских радова (16)

 

V Организација пословања – 4 ECVET

 • Подузетништво/Основе предузетништва/ Господарство (4)

 

VI Пракса -71 ECVET

 • Практична настава

3. РЕЛЕВАНТНОСТ КВАЛИФИКАЦИЈЕ (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Потребе тржишта рада (Labour market needs)

Ниво 5 – мајстор монтер суве градње/молер уз остварени тражени услов о радном искуству
Индиректно ниво 4 – техничар, доквалификацијом/наставком школовања уз полагање захтјеване разлике

3.2 Наставак образовања/ проходност (Further education/progression)

Ниво 5 – мајстор монтер суве градње/молер уз остварени тражени услов о радном искуству
Индиректно ниво 4 – техничар,
доквалификацијом/наставком школовања уз полагање захтјеване разлике

3.3 Друге потребе (Other needs)

Кроз програме који воде до стицања ове квалификације стичу се и кључне компетенције за цјеложивотно учење

4. ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТA (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Чланови експертне групе (Expert group members)

Радну групу за израду стандарда квалификације
формирала Агенција за предшколско, основно и средње образовање у сарадњи са ERISEE (TO REGOS)

Душан Сарајлић – Агенција за предшколско, основно и средње образовање, дипл. инж. ет. координатор радне групе

Весна Јевтић – ЈУ ССЕШ Добој, дипломирани педагог, стручњак за развој квалификација

Ивана Будимир – Oпштина Кисељак, дипломирани инжењер грађевине, надзор у извођењу грађевинских радова

Сеад Алић – ЈУ МС грађевинско геодетска школа Тузла, дипломирани инжењер грађевине, наставник стручно-теоријске и практичне наставе

Дражена Бубоњић – ЈУ Грађевинско-геодетска школа Бања Лука, дипломирани инжењер архитектуре, наставник стручно теоријске наставе

Ненад Јовић – ЕУРО Лимун д.о.о. Добој, дипломирани инжењер грађевине, пројектант/ инжењер за инвестиције/наставник грађевинске групе предмета

Амер Ходовић – ЕКМАСАН, д.о.о. Бреза, дипломирани инжењер архитетуре, главни пројектант и руководилац градилишта

Ален Крак – City АА д.о.о. Јајце, директор, власник фирме

Милијана Милићевић Дилбер – Миличевић д.о.о. Кисељак, дипломирани инжењер архитектуре, пројектовање и надзор

Остоја Станковић – Станкост д.о.о. Бања Лука, директор и власник

Жанко Сандаљ – ТБЛ некретнине, Бања Лука, инвестиционо-технички надзор

4.2 Предлагачи (Proponents)

Радна група

4.3. Веб страница за објаву стандарда
квалификације
(Website for publishing qualification standards)

Портал АПОСО: www. aposo.gov.ba
Портал АПОСО -VET одјел: www.vetbih.org

4.4 Рок до којег стандард квалификације
треба евалуирати
(The deadline by which the QS should be reviewed)

5 година

4.5 Надлежне власти за додјелу квалификације (Competent authority for awarding the qualification)

Надлежне овлаштене институције