EXCERPT FROM OVERVIEW OF QUALIFICATIONS STANDARD

ARCHITECTURAL TECHNICIAN

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Arhitektonski tehničar (Architectural technician)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0731

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Primary education

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Knowledge, skills and competences from CCC

Znanja

 • Razlikuje izvedbene faze arhitektonskog projekta
 • Opiše pravila tehničke obrade i opremanja pojedinih faza projektne dokumentacije
 • Razlikuje stilove arhitekture i prepoznaje razvoj arhitekture od starog vijeka do savremene arhitekture
 • Analizira tehničku dokumentaciju
 • Opiše sve elemente normiranja i standarda u građevinarstvu (građevinske norme, predmjer, učinak mašina i efektivni sat rada mašine)
 • Opiše vrste konstruktivnih sistema (beton, drvo i čelik u konstruktivnim sistemima, te spregnute konstrukcije)
 • Razlikuje vrste stambenih zgrada
 • Opiše javne objekte (školski, objekti socijalnih ustanova, administrativni, zdravstevbi)
 • Razlikuje osnovne građevinske materijale i strukturu objekata
 • Analizira temeljenje zgrada
 • Opiše podove i razlikuje vertikalne komunikacije
 • Razlikuje stolarsko-bravarske radove
 • Razlikuje zanatske radove
 • Primjenjuje drvne konstrukcije
 • Analizira urbanističke planove
 • Analizira idejni, glavni i izvođački projekat
 • Opiše pravila primjene toplotne, zvučne i hidroizolacije na objektu
 • Analizira sisteme grijanja
 • Opiše osvjetljenje: prirodno i vještačko
 • Razlikuje materijale za potrebe vodovodne i kanalazacione mreže
 • Razlikuje savremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
 • Amalizira fiziku zgrade
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Opisuje vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade
 • Poznaje normative i propise u građevinskojindustriji
 • Poznaje osnove kvaliteta u građenju
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Opiše mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opiše načine zaštite okoliša

 

Vještine

 • Čita arhitektonske projekte
 • Priukuplja i obrađuje podatke relevantne za arhitektonske projekte
 • Vlada tehnikom slobodnoručnog crtanja, kao i priborom i kompjuterom
 • Primjenjuje nacrtnu geometriju u tehničkom crtanju
 • Izrađuje i čita situacione planove
 • Proračunava jednostavne nosive elemente
 • Izrađuje arhitektonski crtež i skicu na osnovu arhitektonskog projekta
 • Projektuje u ArhickCAD i Auto CAD-u
 • Izrađuje 3d prikaze idejnih projekata
 • Primjenjuje drvne konstrukcije pri projektovanju
 • Analizira cijene građevinskih radova
 • Izvodi predmjer, proračun i kalkulaciju
 • Priprema radove, izrađuje makete i postavlja ih na podlogu
 • Razrađuje konstruktivne vrijednosti objekta od temelja preko zidova, međuspratnih konstrukcija, vertikalnih komunikacija do krova
 • Bira materijale vodeći računa o kvalitetu, ekonomičnosti i estetskim vrijednostima
 • Primjenjuje u projektu ventilaciju: prirodnu i vještačku
 • Definiše osvjetljenje: prirodno i vještačko
 • Crta šemu stolarije i bravarije
 • Primjenjuje energetsku efikasnost u zgradarstvu, te vrši jednostavne proračune termičke provodljivosti
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije

 • Iskazuje sklonost prema umjetnosti i likovnoj kulturi
 • Razvija osjećaj za estetiku
 • Razvija osjećaj za prostor i perspektivu
 • Sposobnost prostorne percepcije
 • Radi samostalno i u timu
 • Iskazuje sklonost prema likovnoj kulturi
 • Razvija osjećaj za prostor i perspektivu
 • Radi samostalno i u timu Poštuje ekološka pravila
 • Poštuje ekološka pravila
 • Poštuje građevinske standarde
 • Iskazuje pozitivan stav prema preciznosti, tačnosti, te pravodobno izvršenju poslova
 • Iskazuje pozitivan stav prema učenju i otvorenost prema novim idejama i tehnologijama
 • Samostalno rješava probleme u nepredviđenim sitaucijama
 • Radi timski i nadgleda druge
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja arhitektonski tehničar
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni predmeti 80 ECVET
 • Nacrtna geometrija i tehničko crtanje 12 ECVET
 • Građevinske konstrukcije i materijali 30 ECVET
 • Razvoj arhitekture 8 ECVET
 • Statika i otpornost materijala 8 ECVET
 • Fizika zgrade i instalacije 6 ECVET
 • Projektovanje 20 ECVET
 • Organizacija građenja 4 ECVET
 • Slobodno crtanje 4 ECVET
 • Primjena računara 8 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Ekologija i zaštita životne sredine 4 ECVET
 • Beton 8 ECVET
 • Mehanika tla 4 ECVET
 • Praktična nastava 40 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje arhitektonski tehničar, opisano standardom zanimanja arhitektonski tehničar

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 6 – prvi ciklus visokog obrazovanja ili nivo 7 u slučaju integriranih programa ptrvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Through this qualification, key competences for lifelong learning are also acquired

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Rajko Skokić, ing.građ., rukovodilac objekta, «Građenje» d.o.o. Pale
 • Muhamed Badić, dipl.ing.arh., rukovodilac gradilišta, «Elektrometal» d.o.o. Cazin
 • Ranka Milačić, dip.ing.građ., nastavnik stručnih predmeta građevinske struke, Srednjoškolski centar Pale
 • Amela Dervišević, dipl.ing.građ., nastavnica stručnih predmeta građevinske struke, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Goražde
 • Jelena Kozić Vasić, mag.dipl.ing.arh., nastavnica stručnih predmeta, Građevinska škola Banja Luka
 • Bakir Zlatarević, dipl.ing.građ., nastavnik praktične nastave za građevinsku striku, Druga srednja škola Cazin
 • Mirela Komić, mag.dipl.ing.građ., nastavnica stručnih predmeta građevinske struke, Druga srednja škola Cazin
 • sc. Enisa Gološ, vd direktorica Pedagoškog zavoda Mostar
 • Mr.sc. Dina Borovina, direktorica Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Competent education authorities

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 years

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Competent education authorities

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Competent education authorities and pedagogical institutes