EXCERPT FROM OVERVIEW OF QUALIFICATIONS STANDARD

MASTER CRAFTSMAN – CNC PROGRAMER

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Majstor stolar – programer na CNC mašinama (Master Craftsman – CNC programmer)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0722 Materials (glass, paper, plastic, wood)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

5

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Kvalifikacija stolar (nivo 3), uz 2 godine radnog iskustva na poslovima stolara

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

 • Općeobrazovni modul za majstore

 

Znanja:

 • Opiše radno mjesto zanimanja majstor stolar- programer na cnc mašinama
 • Raspoznaje kvalitetne klase osnovnih  materijale i sortimente piljene građe
 • Opisuje osnovne domaće vrste drveta i materijale na bazi drveta
 • Analizira tehnička svojstva i greške građe drveta
 • Utvrđuje sortimente kvalitetne klase piljene/rezane/građe
 • Analizira uslove skladištenja materijala
 • Objasni teoriju, vrste i značaj sušenja drveta
 • Analizira vrste i uslove utezanja drveta
 • Imenuje osnovne greške sušenja drveta i objasni uzrok njihovog nastanka
 • Vrednuje, prepozna i objasni vrste i primjenu furnira i ploča od drveta
 • Provjeri svojstva i primjenu tečnih materijala za završno tretiranje površina drveta i materijala na bazi drveta
 • Objasni vrste CNC mašina za obradu drveta i materijala na bazi drveta i njhovu ulogu u obradi
 • Razlikuje radne alate za CNC mašine i koristi ih
 • Analizira faktore kvalitetne obrade drveta i materijala na bazi drveta
 • Analizira osnova i pomoćna kretanja kod CNC mašinske obrade sa odvajanjem čestica materijala
 • Definiše osnovne načine spojeva u drvetu
 • Pravilno imenuje i analizira alate optimalnih CAD softvera za tehničko prikazivane predmeta iz stolarske proizvodnje i sl.
 • Analizira alate za prikazivanje elemanata na tehničkim crtežima u Auto CAD-u
 • Opiše načine modeliranja objekata u Auto CAD-u
 • Optimalizuje radnu okruženje u Auto CAD-u
 • Formuliše pogodne CAD softvere za modeliranje u drvnoj industriji … ( Solid Works )
 • Analizira radno okruženje programa za modeliranje- Solid Works-a
 • Imenuje i prepoznaje alate i menije za modelirane detalja, sklopova ili izradu tehničkih crteža u Solid Works-u
 • Objašnjava alate za definisanje geometrije objekata (features), napr: Extrude, Wizard, Revolve, Hole ,Loft, Sweep, Wrap, Rib
 • Bira ravni za skiciranje i pravilo definiše skice (sketch) u Solid Works-u
 • Analizira optimalne prikaze iz grupe – View
 • Objasni pravila upravljanja NC i CNC mašinama
 • Objašnjava koordinatni sistem u 2D i 3D i pravilno primjenjuje vrijednosti u CAM programu.
 • Analizira osnovne alate ručnog programiranja na  NC i CNC mašinama
 • Objašnjava vidove obrade CNC mašine i koristi stručne nazive
 • Formuliše osnovne pojmove i funkcije CAM programa

(G-,T.M,F…oznake i funkcije)

 • Objasni strukturu CAM programa
 • Uporedi način obrade CNC mašinama i klasičnim mašinama
 • Objasni tehničke ctreže i primjenjuje podatke iz tehničke dokumentacije
 • Objasni tipske tehnološke procese u izradi proizvoda od drveta i materijala na bazi drveta
 • Klasificira osnovne proizvode iz grupe građevinske stolarije
 • Analizira tipske proizvode za opremanje objekata
 • Formuliše ergonomske uvjete za proizvode koji se koriste za opremanje enterijera stambenih i poslovnih objekata
 • Objasni primjenu okova za tipske proizvode od drveta i materijala na bazi drveta
 • Opisuje vrste i strukturu troškova
 • Objasni normative utroška sirovina
 • Objasni normative vremena izrade
 • Objasni osnovne ekonomske pojmove koji su bitni u proizvodnji i uslugama u području stolarstva
 • Analizira područje menadžmenta i poduzetništva za stolarske poslove i proizvodnju
 • Objasni strukturu tenderske ponude i završnog izvještaja
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Opiše mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opiše načine zaštite okoliša

Vještine:

 • Planira radne materijale i pravilno ih sortira
 • Pripremi radno mjesto na prihvatljiv i ispravan našin
 • Izrađuje tehničke crteže predmeta iz struke, koristeći CAD softvere
 • Ručnim alatima i prenosnim mašinama obrađuje drvo i materijale  na bazi drveta
 • Procjenjuje kvaklitet obrade ručnim alatima i prenosnim mašinama
 • Montira radne alate, pomoćne i zaštitne uređaje kod stabilnih mašina
 • Prvjerava funkcionalnost i ispravnost uređaja na mašinama prije puštanja u rad
 • Izrađuje krojne liste i plan krojenja kod masivnog drveta i oplemenjenih ili neoplemenjenih ploša
 • Izvodi operacije mašinskog piljenja (rezanja), dimenzionisanja i oblikovanja elemenata, korištenjem  mašina sa mehaniškim podešavanjem
 • Izvodi piljenje  (rezanje ) sa predrezačem
 • Izrađuje elemente spojeva sa zadovoljavajućom tačnošću na elementima od drveta i materijala na bazi drveta
 • Procjenjuje ili utvrđuje kvalitet postupaka u tehnološkim procesima
 • Montira jednostavne i složene sklopove
 • Obrađuje sklopove nakon montaže, na konačne mjere i oblike po redosljedu postupaka u tehničkoj dokumentaciji
 • Izvidi oplemenjavanje površina furnirom ili folijama
 • Pravilno „kantira“ rubove pločastih elemenata
 • Manipuliše gotovim sklopovima i detaljima po radnom nalogu
 • Izvodi brušenje drveta, sklopova ili gotovih proizvoda
 • Izvodi ugradnju okova za građevinsku stolariju i namještaj
 • Izrađuje jednostavne podprograme i programe programskim jezikom za  CNC mašine
 • Određuje optimalne funkcije, broj obrtaja, brzinu pomaka, G-funkciju (kod) i M-funkciu
 • Bira optimalni alat za CNC strojeve
 • Bazira obratke na osnovne CNC  mašine i uređaje  ili  CNC obradne centre
 • Akrivira program obrade elementa ili sklopova od drveta i pravilno ga primjeni na CNC mašinama
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Printa i čuva tehničke crteže, te ih koristi za izvođenje postupaka u tehnološkim procesima
 • Pravi izveštaj programeru o izvršenom programu, predlaže poboljšanja
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

Kompetencije:

 • Prenosi znanje i obučava saradnike i operatere u proizvodnji
 • Poštuje radno vrijeme
 • Učestvuje u timskom radu
 • Racionalno se odnosi prema sirovinama
 • Prenosi znanje i obučava saradnike i operatere u proizvodnji
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Odgovorno se odnosi prema proizvodnoj dokumentaciji i sredstvima za rad
 • Pridržava se ličnih i tehničkih mjera zaštite na radnom mjestu
 • Iskazuje interes za usavršavanjem i obukama
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Svjestan je mogućih povreda od reznih alata na radnom mjestu
 • Daje prednost prirodnim materijalima

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje svih stečenih ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno, uključujući završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo obrazovna ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) ovlaštena od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u odgovarajuem prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja majstora stolara – programera na CNC mašinama
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a za ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni modul za majstore, 20 ECVET
 • Softversko crtanje i modeliranje, 10 ECVET
 • Programiranje CNC mašina, 20 ECVET
 • Tehnološki procesi, 4 ECVET
 • Praktična nastava, 6 ECVET
 • Rad kod poslodavca, 120 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje majstora stolar – programer na CNC mašinama, koje je opisano odgovarajućim standardom zanimanja

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nema mogućnost nastavka obrazovanja po osnovi ove kvalifikacije, već po osnovi prethodnih kvalifikacija

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, posebno digitalizacije

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Adnan Duvnjak, magistar šumarstva, rukovodilac u RJ šumarstvo, Sarajevo-šume
 • sc. Zehra Veljović, dipl. ing. šumarstva i hortikulture, nastavnica stručno-teorisjke i praktične nastave, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
 • Alen Masković, magistar šumarstva, rukovodilac OJ šumasrtva, Sarajevo-šume
 • Dana Mušović, dipl.ing.šumarstva, nastavnica stručnih predmeta,  Srednjoškolski centar ”Vasilije Ostroški” Sokolac
 • Jasmin Hindija, dipl.inž.komunikacija, šef proizvodnje i skladišta, Fructas d.o.o. Sarajevo
 • Bojan Čortan, dipl.ing.šumarstva, stručni saradnik u oblasti šumarstva, Šume Republike Srpske a.d. Sokolac
 • Ibrahim Karačić, dipl.ing.maš., nastavnik stručno-teorisjkih predmeta i pomoćnik direktora Srednje pkole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
 • Zorica Krsmanović, dipl.politolog, viša stručna saradnica za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja, Ministarstvo civilnih poslova BiH

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Competent education authorities

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 years

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Competent education authorities

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Competent education authorities and pedagogical institutes