EXCERPT FROM OVERVIEW OF QUALIFICATIONS STANDARD

MECHANICAL TECHNICIAN FOR COMPUTER ASSISTED DESIGN

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje (Mechanical technician for computer assisted design)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0715 (mašinstvo i trgovina mašina)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Primary education

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Knowledge, skills and competences from CCC

Znanja

 • Primijenjuje norme pri izradi tehničkih crteža i odabire elemente strojeva
 • Opiše pravila tehničke obrade i opremanja pojedinih faza projektne dokumentacije
 • Analizira strukturu i uvjete rada energetskih sistema
 • Prepoznaje djelovanje opterećenja na konstrukciju
 • Odabire tehničke materijale prema zadanim uvjetima
 • Opiše elemente pneumatskih i hidrauličkih uređaja i sistema, izrađuje jednostavne sheme i funkcionalno spaja elemente
 • Opisuje i proračunava termodinamičke procese i veličine te ih primijenjuje na toplinske strojeve i uređaje
 • Razlikuje električne strojeve i uređaje, elektroničke komponente te definira njihovu primjenu u pogonima i postrojenjima
 • Prepoznaje i razlikuje upravljačke i regulacijske procese i njihove elemente
 • Prepozna vrste energetskih vodova
 • Prepozna funkcionalnu ispravnost informatičke opreme
 • Objasni pravila tehničkog crtanja
 • Objasni namjenu i karakteristike konstruktivih materijala
 • Opiše normative rada, sredstava za rad i materijala
 • Primijeni program za simulaciju funkcionalnosti proizvoda
 • Opiše načine pozicioniranja i stezanja predmeta obrade
 • Opiše režime obrade
 • Opiše značaj i vrstu sredstva za podmazivanje alata
 • Opiše metode mjerenja i karakteristike mjernih instrumenata
 • Prepozna stepen finalizacije proizvoda
 • Opiše rad mašine
 • Poznaje softverske pakete za 3D modeliranje i konstruisanje
 • Opiše pravila i načine poslovne komunikacije
 • Ukaže na značaj timskog rada
 • Identificira organizacionu strukturu u kolektivu
 • Prepozna način rješavanja problema u komunikaciji
 • Opiše vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade
 • Opiše elemente upita / ponuda
 • Objasni način odabira ponude
 • Objasni proizvodni asortiman
 • Objasni vrstu, namjenu i tehničko-tehnološke mogućnosti mašine
 • Opiše načine prezentovanja karakteristika mašine
 • Opiše postupke i procedure prihvata i isporuke roba i usluga
 • Opiše principe postupaka reklamacija
 • Razlikuje vrstu obrazaca i način popunjavanja
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Razlikuje radni nalog prema svim elementima
 • Objasni značaj pravilnog vođenja dokumentacije, evidentiranja i arhiviranja
 • Razlikuje dokumente prema vrsti, značaju i načinu odlaganja
 • Poznaje normative i propise, te osnove osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta u mašinskoj industriji
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Prepozna vrste i kvalitet ulaznih materijala / poluproizvoda
 • Prepozna način klasifikacije i obilježavanja u skladu sa važećim standardima
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Objasni parametre ulazne kontrole
 • Objasni značaj racionalnog korištenja materijala/ poluproizvoda i energije
 • Opiše redoslijed operacija tehnološkog procesa
 • Opiše princip rada mjernih instrumenata
 • Odabere mjerni instrument
 • Opiše mjerne veličine
 • Kratko opiše norme kvaliteta
 • Opiše mjere zaštite na radu
 • Opiše značaj primjene sredstava zaštite na radu
 • Prepozna ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Opiše mjere skladištenja, obezbjeđenja i odlaganja otpadnog materijala
 • Prepozna važnost i način odlaganja otpadnog materijala
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opiše načine zaštite okoliša

 

Vještine

 • Priukuplja i obrađuje podatke relevantne za konstruisanje
 • Planira, organizira i nadzire proces proizvodnje
 • Primijenjuje osnove tehničkog crtanja i elemenata strojeva pri analizi i pripremi tehničke dokumentacije
 • Crta i modelira pomoću računara
 • izrađuje tehnički crtež pomoću računara primjenom odgovarajućih računalnih programa u svrhu grafičkog komuniciranja
 • Primjenjuje osnove robotike
 • Proračunava i dimenzionira elemente konstrukcije na temelju zakonitosti tehničke mehanike
 • Proračunava elemente strojeva i sklopove, te alate i naprave
 • Konstruira elemente strojeva i sklopove, te alate i naprave
 • Izvodi mašinska mjerenja, ispituje svojstva materijala i osigurati kvalitetu proizvoda i tehnoloških procesa
 • Planira i provodi postupke održavanja
 • Uspostavi odgovarajući način komunikacije u skladu sa organizacionom strukturom, nadležnostima, vrstom poslova i radnih zadataka
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku kroz poslovnu komunikaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Odredi odgovornu osobu za praćenje toka izvršenja radnog naloga
 • Utvrdi nivo i stepen izvršenja radnog naloga prema zadanim elementima
 • Primijeni metode, tehnike i softverske alate za obračun radnog naloga i izradu proizvodne kalkulacije
 • Odabere način odlaganja
 • Napravi pregled prikupljenih i poslanih upita / ponuda
 • Procijeni elemente upita / ponuda
 • Odabere načine predstavljanja proizvoda
 • Primijeni važeće pravilnike o vođenju dokumentacije, evidentiranju i arhiviranju
 • Primijeni tehnike za obuku korisnika
 • Koristi tehnike usmene i pisane prezentacije
 • Utvrdi vrstu i količinu robe za utovar i istovar
 • Primijeni propisane procedure i pravila tehnološkog postupka
 • Primijeni uputstva dobavljača o načinu upotrebe materijala / poluproizvoda
 • Utvrdi funkcionalnost i ispravnost mjernih instrumenata
 • Primijeni odgovarajuće metode i mjerne instrumente
 • Podesi mjerne instrumente
 • Primijeni norme osiguranja kvaliteta
 • Primijeni važeće pravilnike o kompletnosti prateće dokumentacije
 • Utvrdi ispravnost sredstava zaštite na radu
 • Primijeni opremu za zaštitu na radu
 • Utvrditi ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Primijeni mjere i opremu protivpožarne zaštite
 • Primijeni pravila i mjere odlaganja i skladištenja otpadnih materijala u skladu sa propisanim procedurama
 • Primijeni propisane mjere zaštite životne okoline
 • Obezbijedi načine provođenja propisanih mjera skladištenja i čuvanja otpadnog materijala
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije

 • Radi samostalno i u timu
 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Iskaže sposobnost i smisao za sklad i proporcije
 • Iskaže sposobnost za timski rad i kooperativnost
 • Pokaže spremnost za samostalno donošenje odluka, preuzimanje inicijative i snalaženja u novim sitacijama
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Ispolji pozitivan odnos prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima
 • Posjeduje prezentacijske vještine
 • Pokaže spremnost za razvoj preduzetničkih vještina
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje svih stečenih ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno, uključujući završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) ovlaštena od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u odgovarajuem prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a za ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni modul za 4-godišnje programe 80 ECVET
 • Tehničo crtanje s nacrtnom geometrijom 8 ECVET
 • Mašinski materijali 4 ECVET
 • Mehanika 12 ECVET
 • Mašinski elementi 14 ECVET
 • Računala i programiranje 10 ECVET
 • Tehnologija obrade 12 ECVET
 • Računalna grafika 8 ECVET
 • Mjerna tehnika 6 ECVET
 • Modeliranje s računalom 14 ECVET
 • Termodinamika 4 ECVET
 • Energetika 4 ECVET
 • Hidraulika i pneumatika 4 ECVET
 • Konstruiranje 8 ECVET
 • Automatizacija proizvodnje 4 ECVET
 • Modeliranje i simulacija 4 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 40 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanja tehničara kompjuterskog konstruisanja i srodnih zanimanja

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Visoko obrazovanje

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Through this qualification, key competences for lifelong learning are also acquired

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Competent education authorities

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 years

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Competent education authorities

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Competent education authorities and pedagogical institutes