EXCERPT FROM OVERVIEW OF QUALIFICATIONS STANDARD

PROCESSOR OF METAL CUTTING

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Obrađivač metala rezanjem (Processor of metal cutting)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0715 (mašinstvo i trgovina mašina)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Primary education

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Knowledge

 • Prepoznaje metalsku industriju kao grane privrede, te tehnologije obrade metala
 • Navede sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije
 • Navede osnovna pravila organizacije rada
 • Objasni organizaciju radnog mjesta
 • Poznaje osnove tehničkog crtanja
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala, te tehnološka svojstva sirovina
 • Prepoznaje osnovne i pomoćne vrste materijala i razlikuje njihovu primjenu
 • Razlikuje vrste i namjenu osnovnih mašinskih elemenata
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka oblikovanja metala
 • Razlikuje opterećenja, naprezanja i deformacije u mašinskim elementima
 • Prepoznaje karakteristike sirovina
 • Objasni postupke obrade materijala: rezanje, tokarenje, glodanje i brušenje
 • Objašnjava svojstva materijala, (npr. tvrdoću i toleranciju toplote)
 • Poznaje različite vrste i karakteristike metala i legura
 • Objasni pojmove iz osnova elektrotehnike
 • Objasni vrste kretanja i kinematiku mašina
 • Objasni osnovne karakteristike i primjenu mašina, alata, pribora, mjernih instrumenata i zaštitne opreme
 • Opisuje tipove i geometrijske oblike oštrice alata, režime obrade, presjek strugotine, sredstva hlađenja i trajnost alata
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Prepoznaje značaj timskog rada
 • Definira vrste i strukturu troškova
 • Poznaje normative i propise u metalskoj industriji
 • Poznaje osnove kvaliteta proizvoda od metala
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Definira mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opisuje načine zaštite okoliša

 

Vještine

 • Primjenjuje principe dobre proizvođačke prakse
 • Izabire parametre obrade
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u obradi metala
 • Samostalno čita nacrt, tehnički crtež i tehnička uputstva
 • Mjeri i označava dijelove metala koji će biti izrezani
 • Vrši mjerenja mjernim i kontrolnim instrumentima za tačnost: pomičnim mjerilom, dubinomjerom, mikrometrom, komparatorom, šablonama i čvrstim mjerilima
 • Koristi se standardima i specifikacijama
 • Izrađuje elemente za mašine i alate na tokarskim mašinama, kao što su: osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili,vijci, matice, prstenovi i sl.
 • Gloda na glodalici izrađujući modulne nareze, žljebove različitih profila, zupčanike, puževe i drugo
 • Primjenjuje normative utroška sirovina
 • Koristi normative vremena izrade
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku
 • Razumije razne poruke u raznim situacijama i u različite svrhe.
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije

 • Iskazuje svijest o značaju tehničkog održavanja mašina i uređaja
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima
 • Racionalno koristi resurse
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Pokaže spremnost za sticanje novih znanja i vještina
 • Pokaže prilagodljivost različitim uslovima rada
 • Posjeduje spremnost za timski rad
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja obrađivača metala rezanjem
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni modul za 3-godišnje programe 60 ECVET
 • Tehničko crtanje 4 ECVET
 • Mašinski elementi 8 ECVET
 • Tehnologija zanimanja 12 ECVET
 • Materijali 4 ECVET
 • Mehanika 4 ECVET
 • Tehnička fizika 4 ECVET
 • Osnove elektrotehnike 4 ECVET
 • Tehnologija obrade 4 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 72 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Nivo 5 – majstor obrađivač metala rezanjem, uz uvjet: 2 godine radnog iskustva u zanimanju obrađivača metala rezanjem

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 – majstor obrađivač metala rezanjem, uz uvjet: 2 godine radnog iskustva u zanimanju obrađivača metala rezanjem

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Through this qualification, key competences for lifelong learning are also acquired

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Competent education authorities

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 years

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Competent education authorities

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Competent education authorities and pedagogical institutes