IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Obrađivač metala rezanjem (Processor of metal cutting)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0715 (mašinstvo i trgovina mašina)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

nanja

 • Prepoznaje metalsku industriju kao grane privrede, te tehnologije obrade metala
 • Navede sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije
 • Navede osnovna pravila organizacije rada
 • Objasni organizaciju radnog mjesta
 • Poznaje osnove tehničkog crtanja
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala, te tehnološka svojstva sirovina
 • Prepoznaje osnovne i pomoćne vrste materijala i razlikuje njihovu primjenu
 • Razlikuje vrste i namjenu osnovnih mašinskih elemenata
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka oblikovanja metala
 • Razlikuje opterećenja, naprezanja i deformacije u mašinskim elementima
 • Prepoznaje karakteristike sirovina
 • Objasni postupke obrade materijala: rezanje, tokarenje, glodanje i brušenje
 • Objašnjava svojstva materijala, (npr. tvrdoću i toleranciju toplote)
 • Poznaje različite vrste i karakteristike metala i legura
 • Objasni pojmove iz osnova elektrotehnike
 • Objasni vrste kretanja i kinematiku mašina
 • Objasni osnovne karakteristike i primjenu mašina, alata, pribora, mjernih instrumenata i zaštitne opreme
 • Opisuje tipove i geometrijske oblike oštrice alata, režime obrade, presjek strugotine, sredstva hlađenja i trajnost alata
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Prepoznaje značaj timskog rada
 • Definira vrste i strukturu troškova
 • Poznaje normative i propise u metalskoj industriji
 • Poznaje osnove kvaliteta proizvoda od metala
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Definira mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opisuje načine zaštite okoliša

 

Vještine

 • Primjenjuje principe dobre proizvođačke prakse
 • Izabire parametre obrade
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u obradi metala
 • Samostalno čita nacrt, tehnički crtež i tehnička uputstva
 • Mjeri i označava dijelove metala koji će biti izrezani
 • Vrši mjerenja mjernim i kontrolnim instrumentima za tačnost: pomičnim mjerilom, dubinomjerom, mikrometrom, komparatorom, šablonama i čvrstim mjerilima
 • Koristi se standardima i specifikacijama
 • Izrađuje elemente za mašine i alate na tokarskim mašinama, kao što su: osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili,vijci, matice, prstenovi i sl.
 • Gloda na glodalici izrađujući modulne nareze, žljebove različitih profila, zupčanike, puževe i drugo
 • Primjenjuje normative utroška sirovina
 • Koristi normative vremena izrade
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku
 • Razumije razne poruke u raznim situacijama i u različite svrhe.
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije

 • Iskazuje svijest o značaju tehničkog održavanja mašina i uređaja
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima
 • Racionalno koristi resurse
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Pokaže spremnost za sticanje novih znanja i vještina
 • Pokaže prilagodljivost različitim uslovima rada
 • Posjeduje spremnost za timski rad
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja obrađivača metala rezanjem
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni modul za 3-godišnje programe 60 ECVET
 • Tehničko crtanje 4 ECVET
 • Mašinski elementi 8 ECVET
 • Tehnologija zanimanja 12 ECVET
 • Materijali 4 ECVET
 • Mehanika 4 ECVET
 • Tehnička fizika 4 ECVET
 • Osnove elektrotehnike 4 ECVET
 • Tehnologija obrade 4 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 72 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Nivo 5 – majstor obrađivač metala rezanjem, uz uvjet: 2 godine radnog iskustva u zanimanju obrađivača metala rezanjem

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 – majstor obrađivač metala rezanjem, uz uvjet: 2 godine radnog iskustva u zanimanju obrađivača metala rezanjem

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi