Standard kvalifikacije

Standard kvalifikacije (Qualification Standard) je standard koji određuje uslove za sticanje javne isprave o određenoj kvalifikaciji. Uključuje sve podatke potrebne za određivanje nivoa, kreditnih bodova i profila kvalifikacije i podatke potrebne za osiguranje kvaliteta standarda kvalifikacije. 

Standard kvalifikacije je dokument koji određuje sve bitne sadržaje kvalifikacije bez obzira na školu u kojoj se stiče takva kvalifikacija. Takav dokument može se koristiti kao podloga za razvoj nastavnih planova i programa, validaciju učinkovitih studijskih programa na transparentan, jednostavan i odgovoran način, bolje razumijevanje kvalifikacija, i sl.

Standardi kvalifikacija uglavnom se razvijaju na osnovu standarda zanimanja. Standard kvalifikacije može se shvatiti i kao dokument kojim se definira naziv kvalifikacije.

U sistemima stručnog obrazovanja i obuke standardi kvalifikacija razvijaju se na osnovi standarda zanimanja. Standard neke kvalifikacije može se shvatiti i kao dokument kojim se definira naziv kvalifikacije. U sistemu visokog obrazovanja standard kvalifikacija  daje osnovu za razvoj i validaciju učinkovitih studijskih programa na transparentan, jednostavan i odgovoran način. On obuhvata sve podatke neophodne za određivanje stepena, minimalni broj bodova ECTS15, profil osnovnog predmeta kvalifikacije, kao i potrebe za osiguranjem kvaliteta kvalifikacija.

Zajednički obrazac za standarde kvalifikacija omogućava dosljednost i pomaže da se različite grupe kvalifikacija lako razumiju i koriste od strane raznih korisnika, tijela za osiguranje kvaliteta, studenata, organizacija koje pružaju obrazovanje, poslodavaca i međunarodnih aktera.

Minimalni i važni elementi standarda kvalifikacija u KOBiH su:

  1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS);

  2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES);

  3. RELEVANTNOST (RELEVANCE);

  4. OSIGURAVANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE).