Evropski kvalifikacijski okvir (EQF)

Evropski kvalifikacijski okvir (EQF)

EQF je jedna od obrazovnih mreža Evropske unije, osnovana nakon što je Evropski parlament 2008. godine usvojio preporuku o njegovom razvoju na nivou EU i država članica, a koja danas djeluje u okviru Erasmus+ programa, s ciljem da služi kao poveznica između sektora obrazovanja i rada i zapošljavanja i osnov za realizaciju koncepta cjeloživotnog obrazovanja tj. učenja. Evropski parlament usvojio je revidiranu Preporuku o EQF-u u proljeće 2017. godine.

Iako je u pitanju obrazovna mreža, od 2017. godine EQF ne administrira Izvršna agencija za obrazovnu, kulturnu i audiovizualnu djelatnost, nego Generalni direktorat za zapošljavanje Evropske komisije, čime je Evropska komisija htjela snažno ojačati i formalizirati vezu između sektora obrazovanja i zapošljavanja.

Originalno zamišljen kao neka vrsta „sredstva za prevođenje“, EQF služi za međusobno prepoznavanje nacionalnih kvalifikacija koje se stiču kroz sve oblike (formalno, neformalni i informalno) i sve nivoe (od osnovnog do visokog obrazovanja) obrazovanja i učenja u svim državama Evropske unije, a s druge se unutar novijih država članica, a posebno država kandidata i potencijalnih kandidata, koristi kao sredstvo za modernizaciju sistema obrazovanja i obuke, odnosno kvalifikacija koje moraju biti temeljene na ishodima učenja.

EQF preko 8 referentnih nivoa obrazovanja opisuje kvalifikacije koje se stiču kada učenik/student/ onaj koji uči završi određeni nivo obrazovanja, koje su definirane ishodima učenja koji opisuju što onaj koji uči zna, razumije i može učiniti na kraju procesa obrazovanja ili učenja. Ishodi učenja originalno su podijeljeni u tri kategorije: znanja, vještine i kompetencije. Revidiranom preporukom ishodi učenja stavljeni su u prvi plan, a treća kategorija „kompetencije“ zamijenjena je „autonomijom i odgovornošću“.

EQF definira potrebne uslove i elemente za razvoj kvalifikacijskih okvira u svim državama Evropske unije i na taj način olakšava međusobno razumijevanje i priznavanje kvalifikacija kroz različite nacionalne sisteme obrazovanja. Kvalifikacijski okviri također omogućavaju koordinaciju između svih učesnika uključenih u proces obrazovanja i obuke, ali i zapošljavanja, kao što su: donosioci politika obrazovanja i rada i zapošljavanja, poslodavci, obrazovne institucije, nastavnici, zaposlenici, studenti/učenici i društvo kako bi se lakše mogli prepoznavati stečene kvalifikacije i profili završenih škola, fakulteta i ostalih obrazovnih institucija. Zemlje članice Evropske unije su na osnovu EQF-a razvile i implementiraju s njim usklađene vlastite kvalifikacijske okvire.

Zahvaljujući EQF-u puno je lakše prepoznati koje kvalifikacije ima neko ko je završio školu u jednoj, a želi se zaposliti u nekoj drugoj evropskoj zemlji, što znači da on omogućava veću prohodnost radi nastavka obrazovanja i zapošljavanja. EQF također doprinosi lakšem rješavanju problema sa priznavanjem kvalifikacija sve većeg broja migranata koji posljednjih godina dolaze u Evropsku uniju.