Evropski kvalifikacijski okvir (EQF)

Ovim putem obavještavamo sve posjetioce ove stranice da će se objavljivanje materijala vršiti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH dok se ne stvore tehnički uslovi za objavljivanje istog teksta na tri službena jezika.

Zašto je EQF bitan?

Originalno zamišljen kao neka vrsta „sredstva za prevođenje“, Evropski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (EQF), s jedne strane služi za međusobno prepoznavanje nacionalnih kvalifikacija koje se stiču kroz sve oblike (formalno, neformalni i informalno) i sve nivoe (od osnovnog do visokog) obrazovanja i učenja u svim državama Evropske unije, a s druge strane se unutar novijih država članica, a posebno država kandidata i potencijalnih kandidata, koristi kao sredstvo za modernizaciju sistema obrazovanja i obuke, odnosno kvalifikacija koje moraju biti temeljene na ishodima učenja.

Povezivanje nacionalnog kvalifikacijskog okvira s Evropskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloživotno učenje (EQF) i Kvalifikacijskim okvirom Evropskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA) ima za cilj stvaranje novih uslova za napredak ka evropskim integracijama kroz veću mobilnost, fleksibilnost i konkurentnost radne snage.

EQF mreža

EQF je jedna od obrazovnih mreža Evropske unije, osnovana nakon što je Evropski parlament 2008. godine usvojio preporuku o njegovom razvoju na nivou EU i država članica, a koja danas djeluje u okviru Erasmus+ programa, s ciljem da služi kao poveznica između sektora obrazovanja i rada i zapošljavanja i osnov za realizaciju koncepta cjeloživotnog obrazovanja tj. učenja. Evropski parlament usvojio je revidiranu Preporuku o EQF-u u proljeće 2017. godine. Iako je u pitanju obrazovna mreža, od 2017. godine EQF ne administrira Izvršna agencija za obrazovnu, kulturnu i audiovizualnu djelatnost, nego Generalni direktorat za zapošljavanje Evropske komisije, čime je Evropska komisija htjela snažno ojačati i formalizirati vezu između sektora obrazovanja i zapošljavanja. Opširnije…