EXCERPT FROM OVERVIEW OF QUALIFICATIONS STANDARD

TECHNICIAN ON CNC MACHINES

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Tehničar CNC tehnologija (Technician on CNC machines)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0714 (Elektronika i automatika)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Primary education

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Knowledge, skills and competences from CCC

Znanja

 • Opisati elemente tehničkog crtanja
 • Objasniti tehničke mogućnosti izrade proizvoda
 • Identificirati potrebne ljudske i materijalne resurse
 • Diskutuje i razjasni zahtjeve klijenata
 • Planira vrijeme nabavke potrebnih alata i materijala
 • Opisati planirane aktivnosti i vremena izrade
 • Identificirati nosioce planiranih aktivnosti
 • Opisati tehnološki postupak
 • Objasni pojam i način pripreme radnog mjesta
 • Opisati karakteristike materijala
 • Opisati karakteristike alata
 • Prepoznati vrste energetskih vodova
 • Prepoznati funkcionalnu ispravnost informatičke opreme
 • Opisati postupak pokretanja mašine
 • Identificirati radne parametre mašine
 • Utvrditi popunjenost magacina alata
 • Opsiati pravila tehničkog crtanja
 • Odabrati adekvatne module CAD/CAM aplikacija za izradu 3D modela
 • Objasniti namjenu i karakteristike potrebnog materijala
 • Opisati tehnološke normative rada, sredstava za rad i materijala
 • Opisati načela korištenja računara u proizvodnim procesima (CAD/CAM)
 • Opisati principe rada CAD modula i 3D programskih paketa
 • Primijeniti program za simulaciju unesenog programa
 • Opisati načine pozicioniranja i stezanja predmeta obrade
 • Opisati režime obrade
 • Opisati značaj i vrstu sredstva za podmazivanje alata
 • Prepozna elemente za davanje i obradu signala
 • Opisati metode mjerenja i karakteristike mjernih instrumenata
 • Prepoznati stepen finalizacije proizvoda
 • Opisati rad mašin e
 • Opisati način p rimjene uputstva proizvođača
 • Identificirati kvar i otkloniti ga po mogućnosti
 • Opisati sistem za odstranjivanje
 • Opisati osnovne elemente sistemskog softvera CNC mašine
 • Definiše pravila i načine poslovne komunikacije
 • Ukaže na značaj timskog rada
 • Identificira organizacionu strukturu u kolektivu
 • Prepozna način rješavanja problema u komunikaciji
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Definira vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade
 • Opiše elemente upita / ponuda
 • Objasni način odabira ponude
 • Objasni proizvodni asortiman
 • Objasni vrstu, namjenu i tehničko-tehnološke mogućnosti mašine
 • Opiše karakteristike mašine
 • Definiše postupke i procedure prijema i isporuke roba i usluga
 • Opišite principe postupaka reklamacija
 • Razlikuje vrstu obrazaca i način popunjavanja
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Razlikuje radni nalog prema svim elementima
 • Objasni značaj pravilnog vođenja dokumentacije, evidentiranja i arhiviranja
 • Razlikuje dokumente prema vrsti, značaju i načinu odlaganja
 • Poznaje normative i propise, te osnove osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta u mašinskoj industriji
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Prepozna vrste i kvalitet ulaznih materijala / poluproizvoda
 • Prepozna način klasifikacije i obilježavanja u skladu sa važećim standardima
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Objasni parametre ulazne kontrole
 • Objasni značaj racionalnog korištenja materijala/ poluproizvoda i energije
 • Definiše redoslijed operacija tehnološkog procesa
 • Opiše princip rada mjernih instrumenata
 • Odabere mjerni instrument
 • Definiše mjerne veličine
 • Kratko opiše norme kvaliteta
 • Definiše mjere zaštite na radu
 • Opiše značaj primjene sredstava zaštite na radu
 • Prepozna ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Opiše mjere skladištenja, obezbjeđenja i odlaganja otpadnog materijala
 • Prepozna važnost i način odlaganja otpadnog materijala
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Definira mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Definiše načine zaštite okoliša

Vještine

 • Primijeni načela / pravila tehničkog crtanja
 • Detektuje tehnološke postupke izrade
 • Raspoređuje ljudske i materijalne resurse
 • Utvrdi redosljed tehnološkog postupka
 • Odredi nosioce planiranih aktivnosti
 • Primijeni pravila / postupke pripreme i održavanja radnog prostora, alata i materijala
 • Odabere adekvatan način čišćenja radnog mjesta
 • Odabere potrebne materijale
 • Odabere potrebne alate
 • Napravi vizuelni pregled energetskih vodova
 • Napravi vizuelni pregled stanja informatičke opreme
 • Primijeni pravila i postupke pripreme mašina, uređaja i opreme
 • Izabere redoslijed pokretanja agregata
 • Postavi alate u magacin alata
 • Podesi radne parametre mašine
 • Razjasniti tehničke crteže
 • Konstruisati3D modele pomoću CAD/CAM aplikacija
 • Utvrditi potrebnu vrstu i količinu materijala
 • Utvrditi troškove i vremena izrade
 • Izraditi pravilno radni nalog
 • Izraditi program korištenjem G koda
 • Koristiti programe / dijelove programa iz biblioteke gotovih programa
 • Izraditi 3D model prilagođen operativnom sistemu CNC mašine
 • Analizirati tačnost unosa programa
 • Izvoditi simulaciju unesenog programa
 • Odabrati način pozicioniranja i stezanja predmeta obrade
 • Upravljati režimima obrade
 • Odabrati sredstvo (vrstu i količinu) za podmazivanje alata
 • Detektirati signale (vrstu i oblik) senzora
 • Odabrati odgovarajuće metode i koristi mjerna sredstva
 • Provjeriti stepen finalizacije i izvrši odlaganje proizvoda
 • Primjeniti uputstva proizvođača
 • Odabrati poziciju mašine
 • Utvrditi nivo i otkloni manji kvar na mašini
 • Primijeniti metode kontrole tehničke ispravnosti sistema za odsis
 • Kontrolisati upotrebu sistemskog softvera
 • Uspostavi odgovarajući način komunikacije u skladu sa organizacionom strukturom, nadležnostima, vrstom poslova i radnih zadataka
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku kroz poslovnu komunikaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Utvrdi nivo i stepen izvršenja radnog naloga prema zadanim elementima
 • Primijeni metode, tehnike i softverske alate za obračun radnog naloga i izradu proizvodne kalkulacije
 • Odabere način odlaganja
 • Primijeni važeće pravilnike o vođenju dokumentacije, evidentiranju i arhiviranju
 • Primijeni tehnike za obuku korisnika usmenim i pisanim tehnikama prezentacija
 • Primijeni propisane procedure i pravila tehnološkog postupka
 • Primijeni uputstva dobavljača o načinu upotrebe materijala / poluproizvoda
 • Utvrdi funkcionalnost i ispravnost mjernih instrumenata
 • Primijeni odgovarajuće metode i mjerne instrumente
 • Podesi mjerne instrumente
 • Primijeni norme osiguranja kvaliteta
 • Primijeni važeće pravilnike o kompletnosti prateće dokumentacije
 • Utvrdi ispravnost sredstava zaštite na radu
 • Primijeni opremu za zaštitu na radu
 • Utvrditi ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Primijeni mjere i opremu protivpožarne zaštite
 • Primijeni pravila i mjere odlaganja i skladištenja otpadnih materijala u skladu sa propisanim procedurama
 • Primijeni propisane mjere zaštite životne okoline
 • Obezbijedi načine provođenja propisanih mjera skladištenja i čuvanja otpadnog materijala
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

Kompetencije

 • Radi samostalno i u timu
 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Iskaže sposobnost i smisao za sklad i proporcije
 • Iskaže sposobnost za timski rad i kooperativnost
 • Pokaže spremnost za samostalno donošenje odluka, preuzimanje inicijative i snalaženja u novim sitacijama
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Ispolji pozitivan odnos prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima
 • Posjeduje prezentacijske vještine
 • Pokaže spremnost za razvoj preduzetničkih vještina
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Assessment of learning outcomes is formative and / or summative and covers all mentioned learning outcomes under 2.1, and includes the final practical work
 • Assessment is carried out exclusively by the VET institutions (school, adult education center, examination center) registered by the competent education authority, which has a developed quality assurance system
 • Assessment is carried out in adequate space and equipment used in practice within the profession of Forestry Technician
 • Assessors have the appropriate qualifications of teachers, in the field of practical work of practitioners

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni sadržaji 80 ECVET
 • Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom 8 ECVET
 • Tehnička mehanika 12 ECVET
 • Mašinski materijali 4 ECVET
 • Elektrotehnika 4 ECVET
 • Tehnologija obrade 8 ECVET
 • Mašinski elementi 8 ECVET
 • Termodinamika 4 ECVET
 • Hidraulika i pneumatika 4 ECVET
 • Mjerenje i kontrola 4 ECVET
 • Konstruisanje i modeliranje pomoću računara 8 ECVET
 • Kompjutorska grafika 4 ECVET
 • Programiranje CNC mašina 16 ECVET
 • Osnove konstruisanja 4 ECVET
 • Tehnološki postupci 4 ECVET
 • CNC tehnologije 16 ECVET
 • Automatizacija proizvodnje 8 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 40 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje tehničara CNC tehnologija i srodnih zanimanja

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Visoko obrazovanje

Nivo 5 – specijalist tehničar CNC tehnologija, uz uvjet: 1 godina radnog iskustva u zanimanju tehničara CNC tehnologija

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Through this qualification, key competences for lifelong learning are also acquired

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Zoran Bogdanović, Republički Pedagoški zavod RS, Banja Luka
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Almir Hadžić, Cromex doo, Prijedor
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Competent education authorities

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 years

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Competent education authorities

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi