IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

TEHNIČAR CNC TEHNOLOGIJA

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Tehničar CNC tehnologija (Technician on CNC machines)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0714 (Elektronika i automatika)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja

 • Opisati elemente tehničkog crtanja
 • Objasniti tehničke mogućnosti izrade proizvoda
 • Identificirati potrebne ljudske i materijalne resurse
 • Diskutuje i razjasni zahtjeve klijenata
 • Planira vrijeme nabavke potrebnih alata i materijala
 • Opisati planirane aktivnosti i vremena izrade
 • Identificirati nosioce planiranih aktivnosti
 • Opisati tehnološki postupak
 • Objasni pojam i način pripreme radnog mjesta
 • Opisati karakteristike materijala
 • Opisati karakteristike alata
 • Prepoznati vrste energetskih vodova
 • Prepoznati funkcionalnu ispravnost informatičke opreme
 • Opisati postupak pokretanja mašine
 • Identificirati radne parametre mašine
 • Utvrditi popunjenost magacina alata
 • Opsiati pravila tehničkog crtanja
 • Odabrati adekvatne module CAD/CAM aplikacija za izradu 3D modela
 • Objasniti namjenu i karakteristike potrebnog materijala
 • Opisati tehnološke normative rada, sredstava za rad i materijala
 • Opisati načela korištenja računara u proizvodnim procesima (CAD/CAM)
 • Opisati principe rada CAD modula i 3D programskih paketa
 • Primijeniti program za simulaciju unesenog programa
 • Opisati načine pozicioniranja i stezanja predmeta obrade
 • Opisati režime obrade
 • Opisati značaj i vrstu sredstva za podmazivanje alata
 • Prepozna elemente za davanje i obradu signala
 • Opisati metode mjerenja i karakteristike mjernih instrumenata
 • Prepoznati stepen finalizacije proizvoda
 • Opisati rad mašin e
 • Opisati način p rimjene uputstva proizvođača
 • Identificirati kvar i otkloniti ga po mogućnosti
 • Opisati sistem za odstranjivanje
 • Opisati osnovne elemente sistemskog softvera CNC mašine
 • Definiše pravila i načine poslovne komunikacije
 • Ukaže na značaj timskog rada
 • Identificira organizacionu strukturu u kolektivu
 • Prepozna način rješavanja problema u komunikaciji
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Definira vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade
 • Opiše elemente upita / ponuda
 • Objasni način odabira ponude
 • Objasni proizvodni asortiman
 • Objasni vrstu, namjenu i tehničko-tehnološke mogućnosti mašine
 • Opiše karakteristike mašine
 • Definiše postupke i procedure prijema i isporuke roba i usluga
 • Opišite principe postupaka reklamacija
 • Razlikuje vrstu obrazaca i način popunjavanja
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Razlikuje radni nalog prema svim elementima
 • Objasni značaj pravilnog vođenja dokumentacije, evidentiranja i arhiviranja
 • Razlikuje dokumente prema vrsti, značaju i načinu odlaganja
 • Poznaje normative i propise, te osnove osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta u mašinskoj industriji
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Prepozna vrste i kvalitet ulaznih materijala / poluproizvoda
 • Prepozna način klasifikacije i obilježavanja u skladu sa važećim standardima
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Objasni parametre ulazne kontrole
 • Objasni značaj racionalnog korištenja materijala/ poluproizvoda i energije
 • Definiše redoslijed operacija tehnološkog procesa
 • Opiše princip rada mjernih instrumenata
 • Odabere mjerni instrument
 • Definiše mjerne veličine
 • Kratko opiše norme kvaliteta
 • Definiše mjere zaštite na radu
 • Opiše značaj primjene sredstava zaštite na radu
 • Prepozna ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Opiše mjere skladištenja, obezbjeđenja i odlaganja otpadnog materijala
 • Prepozna važnost i način odlaganja otpadnog materijala
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Definira mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Definiše načine zaštite okoliša

 

Vještine

 • Primijeni načela / pravila tehničkog crtanja
 • Detektuje tehnološke postupke izrade
 • Raspoređuje ljudske i materijalne resurse
 • Utvrdi redosljed tehnološkog postupka
 • Odredi nosioce planiranih aktivnosti
 • Primijeni pravila / postupke pripreme i održavanja radnog prostora, alata i materijala
 • Odabere adekvatan način čišćenja radnog mjesta
 • Odabere potrebne materijale
 • Odabere potrebne alate
 • Napravi vizuelni pregled energetskih vodova
 • Napravi vizuelni pregled stanja informatičke opreme
 • Primijeni pravila i postupke pripreme mašina, uređaja i opreme
 • Izabere redoslijed pokretanja agregata
 • Postavi alate u magacin alata
 • Podesi radne parametre mašine
 • Razjasniti tehničke crteže
 • Konstruisati3D modele pomoću CAD/CAM aplikacija
 • Utvrditi potrebnu vrstu i količinu materijala
 • Utvrditi troškove i vremena izrade
 • Izraditi pravilno radni nalog
 • Izraditi program korištenjem G koda
 • Koristiti programe / dijelove programa iz biblioteke gotovih programa
 • Izraditi 3D model prilagođen operativnom sistemu CNC mašine
 • Analizirati tačnost unosa programa
 • Izvoditi simulaciju unesenog programa
 • Odabrati način pozicioniranja i stezanja predmeta obrade
 • Upravljati režimima obrade
 • Odabrati sredstvo (vrstu i količinu) za podmazivanje alata
 • Detektirati signale (vrstu i oblik) senzora
 • Odabrati odgovarajuće metode i koristi mjerna sredstva
 • Provjeriti stepen finalizacije i izvrši odlaganje proizvoda
 • Primjeniti uputstva proizvođača
 • Odabrati poziciju mašine
 • Utvrditi nivo i otkloni manji kvar na mašini
 • Primijeniti metode kontrole tehničke ispravnosti sistema za odsis
 • Kontrolisati upotrebu sistemskog softvera
 • Uspostavi odgovarajući način komunikacije u skladu sa organizacionom strukturom, nadležnostima, vrstom poslova i radnih zadataka
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku kroz poslovnu komunikaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Utvrdi nivo i stepen izvršenja radnog naloga prema zadanim elementima
 • Primijeni metode, tehnike i softverske alate za obračun radnog naloga i izradu proizvodne kalkulacije
 • Odabere način odlaganja
 • Primijeni važeće pravilnike o vođenju dokumentacije, evidentiranju i arhiviranju
 • Primijeni tehnike za obuku korisnika usmenim i pisanim tehnikama prezentacija
 • Primijeni propisane procedure i pravila tehnološkog postupka
 • Primijeni uputstva dobavljača o načinu upotrebe materijala / poluproizvoda
 • Utvrdi funkcionalnost i ispravnost mjernih instrumenata
 • Primijeni odgovarajuće metode i mjerne instrumente
 • Podesi mjerne instrumente
 • Primijeni norme osiguranja kvaliteta
 • Primijeni važeće pravilnike o kompletnosti prateće dokumentacije
 • Utvrdi ispravnost sredstava zaštite na radu
 • Primijeni opremu za zaštitu na radu
 • Utvrditi ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Primijeni mjere i opremu protivpožarne zaštite
 • Primijeni pravila i mjere odlaganja i skladištenja otpadnih materijala u skladu sa propisanim procedurama
 • Primijeni propisane mjere zaštite životne okoline
 • Obezbijedi načine provođenja propisanih mjera skladištenja i čuvanja otpadnog materijala
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije

 • Radi samostalno i u timu
 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Iskaže sposobnost i smisao za sklad i proporcije
 • Iskaže sposobnost za timski rad i kooperativnost
 • Pokaže spremnost za samostalno donošenje odluka, preuzimanje inicijative i snalaženja u novim sitacijama
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Ispolji pozitivan odnos prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima
 • Posjeduje prezentacijske vještine
 • Pokaže spremnost za razvoj preduzetničkih vještina
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo obrazovna ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja tehničara CNC tehnologija
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni sadržaji 80 ECVET
 • Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom 8 ECVET
 • Tehnička mehanika 12 ECVET
 • Mašinski materijali 4 ECVET
 • Elektrotehnika 4 ECVET
 • Tehnologija obrade 8 ECVET
 • Mašinski elementi 8 ECVET
 • Termodinamika 4 ECVET
 • Hidraulika i pneumatika 4 ECVET
 • Mjerenje i kontrola 4 ECVET
 • Konstruisanje i modeliranje pomoću računara 8 ECVET
 • Kompjutorska grafika 4 ECVET
 • Programiranje CNC mašina 16 ECVET
 • Osnove konstruisanja 4 ECVET
 • Tehnološki postupci 4 ECVET
 • CNC tehnologije 16 ECVET
 • Automatizacija proizvodnje 8 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 40 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje tehničara CNC tehnologija i srodnih zanimanja

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Visoko obrazovanje

Nivo 5 – specijalist tehničar CNC tehnologija, uz uvjet: 1 godina radnog iskustva u zanimanju tehničara CNC tehnologija

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Zoran Bogdanović, Republički Pedagoški zavod RS, Banja Luka
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Almir Hadžić, Cromex doo, Prijedor
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi