IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

ARMIRAČ, ARMIRAČ – BETONIRAC

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Armirač, armirač – betonirac (Reinforcement concrete worker)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0732

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja:

 • Opiše građevinarstvo kao granu privrede, klasificira građevinarstvo, te definira osnovne tehnike građenja
 • Opiše specifičnosti građevinske proizvodnje i povezanost pojedinih procesa u toku prozivodnje
 • Opisuje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Primjenjuje uputstva za rad i građevinsku dokumentaciju
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala
 • Prepoznaje osnovne vrste armatura, betona i oplata i razlikuje njihovu primjenu
 • Prepoznaje pomoćne vrste materijala i njihovu primjenu
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka u građenju
 • Opisuje organizaciju radnog mjesta
 • Nabroji izvore opasnosti na radnom mjestu
 • Razlikuje i sortira lični alat, pribor i mašine
 • Objašnjava vrste, te fizičko-mehaničke karakteristike materijala i njihovu primjenu (čelik, beton, cement)
 • Procjenjuje načine veza neistorodnih materijala
 • Računa i prenosi horizontalne i vertikalne mjere, te površinske i zapreminske mjere
 • Analizira materijale za spravljanje betona
 • Razlikuje vrste i oblike montažne otplate
 • Primjenjuje projektnu dokumentaciju
 • Objašnjava upotrebu i značaj pojedinih vrsta armature
 • Primjenjuje osnovne propise za armaturu
 • Poznaje i primjenjuje propise i standarde za ugrađivanje betona u oplatu
 • Prepoznaje vanredne uslove
 • Poznaje normative i propise u građenju
 • Poznaje osnove kvaliteta građevinskih materijala (armatura, veze, beton)
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Nabroji mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • nabroji načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Primjenjuje standarde građenja
 • Čita tehničke crtže uz nacrt armaturnog čelika i specifikaciju materijala
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u armiranju i betoniranju
 • Rukuje i održava alat,pribor i mašine
 • Pravilno koristi materijale
 • Koristi sredstva za mjerenje i prenošenja mjera
 • Koristi pomoćna sredstva i instrumente za mjerenje i prenošenje mjera
 • Prepoznaje vrste armaturnih čelika (šipki), te vrste armaturnih mreža
 • Sječe šipke i armaturne mreže ručno i mašinski
 • Savija složene armature ručno i mašinski
 • Montira proste armarturne sklopove
 • Pravilno odabire materijale za spravljanje betona
 • Spravlja beton manje zapremine
 • Izrađuje i montira armature horizontalnih i vertikalnih elemenata na osnovu projektne dokumentacije
 • Izrađuje i montira armature potrebne za vezu temelja i horizontalnih konstruktivnih elemenata, kao i temelja i vertikalnih elemenata
 • Povezuje i nastavlja armature
 • Pravilno odabire armature za grede različitih presjeka
 • Izrađuje i montira armaturne sklopove za grede, ploče, stropove, temelje, stepeništa, svodove, lukove, rezervoare I kružne ploče
 • Izvodi pripremne radove i ugrađuje beton u oplatu
 • Primjenjuje standarde u građevinarstvu
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Iskazuje svijest o značaju higijensko-tehničkog održavanja alata
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima
 • Razvijanje odgovornosti prema radu i okolini
 • Razvijanje sposobnosti timskog rada
 • Razvija ekološku svijesti pri korištenju i ugrađivanju materijala
 • Razvija značaj primjenjivanja mjera zaštite na radu
 • Shvata značaj pravilnog rada kod izrade i montaže armatura
 • Razvija svijest o značaju građenja za vrijeme vanrednih uslova
 • Snalazi se i improvizira u građenju u vrijeme vanrednih uslova
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu s higijensko – tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite
 • Izgrađuje svijest za propisno sortiranje i odlaganje građevinskog otpada

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo obrazovna ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni predmeti 60 ECVET
 • Crtanje i planovi 4 ECVET
 • Građevinarstvo 12 ECVET
 • Građevinske konstrukcije 10 ECVET
 • Tehnologija zanimanja 12 ECVET
 • Ekologija i zaštita životne sredine 4 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 74 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje armirač-betonirac, opisano standardom zanimanja armirač-betonirac

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 – majstor armirač-betonirac, uvjetno – uvjet: dvije godine prakse u zanimanju armirač-betonirac

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Rajko Skokić, ing.građ., rukovodilac objekta, «Građenje» d.o.o. Pale
 • Muhamed Badić, dipl.ing.arh., rukovodilac gradilišta, «Elektrometal» d.o.o. Cazin
 • Ranka Milačić, dip.ing.građ., nastavnik stručnih predmeta građevinske struke, Srednjoškolski centar Pale
 • Amela Dervišević, dipl.ing.građ., nastavnica stručnih predmeta građevinske struke, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Goražde
 • Jelena Kozić Vasić, mag.dipl.ing.arh., nastavnica stručnih predmeta, Građevinska škola Banja Luka
 • Bakir Zlatarević, dipl.ing.građ., nastavnik praktične nastave za građevinsku striku, Druga srednja škola Cazin
 • Mirela Komić, mag.dipl.ing.građ., nastavnica stručnih predmeta građevinske struke, Druga srednja škola Cazin
 • sc. Enisa Gološ, vd direktorica Pedagoškog zavoda Mostar
 • Mr.sc. Dina Borovina, direktorica Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi