IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE VISOKO OBRAZOVANJE

BACHELOR EKONOMIJE, SMJER: MENADŽMENT

Minimalni elementi standarda kvalifikacije (Minimal elements of qualifications standard)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv(i) kvalifikacije (generički dio + specifični dio) (Title(s) of the qualification (Generic + Subject specific))

 • Bachelor ekonomije, smjer: Menadžment

 

1.2 Minimalni volumen (Minimal volume)

 • 180 ECTS

 

1.3 Razina/nivo (Level)

 • QF-BiH: 6

 

1.4 Uvjeti / načini pristupanja (Entry routes)

 • Završena srednja četverogodišnja škola (sukladno zakonskoj regulativi)

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ukupni ishodi učenja (Overall learning outcomes)

 • ocijeniti, preispitati i kritički promišljati o ključnim ekonomskim kategorijama
 • odrediti i procijeniti utjecaj ključnih ekonomskih, zakonodavnih, konkurentnih, regionalnih, kulturnih i međunarodnih faktora na organizaciju i poslovanje
 • identificirati, postavljati i rješavati konkretne probleme iz organizacije
 • primijeniti stečena menadžerska i poduzetnička znanja i vještine u praksi, tj. u profitnom, neprofitnom i javnom sektoru
 • kreirati i implementirati poslovne politike u organizaciji
 • primijeniti kvantitativne metode i modele u poslovnom odlučivanju
 • posjedovati kapacitete generiranja novih poslovnih ideja
 • raditi samostalno i u timu, u nacionalnom i međunarodnom kontekstu
 • sustavno prikupljati, obrađivati i analizirati podatke iz različitih izvora primjenom suvremenih informacijskih tehnologija.

 

* NAPOMENA : navedene ishode učenja je potrebno dalje podjeliti u kategorija znanja, vještina i kompetencija.

2.2 Ishodi učenja (Learning outcomes)

(Grupe ishoda učenja; Minimalni ECTS; Lista ishoda učenja) (Groups of learning outcomes; Minimal ECTS; List of learning outcomes)

 • Menadžment; min. 30 ECTS
  • objasniti i kritički analizirati teoriju i praksu organizacije, menadžmenta i poduzetništva
  • analizirati, planirati, upravljati ljudskim resursima, rukovoditi organizacijom, nadgledati i ocjenjivati ostvarene poslovne ciljeve
  • analizirati unutarnju i vanjsku okolinu, prepoznati vlastiti potencijal, formulirati i implementirati odgovarajuću strategiju poduzeća
  • identificirati i analizirati poslovne probleme u organizaciji i ponuditi i implementirati rješenje
  • identificirati potrebe za edukacijom i razvojem ljudskih resursa i implementirati odgovarajuće planove i programe
  • kritički prosuditi etičnost i društvenu odgovornost menadžmenta i organizacije u poslovanju
 • Ekonomiska teorija i politika; min. 15 ECTS
  • opisati i analizirati osnovne faktore koji utječu na kretanje ponude i potražnje
  • identificirati i analizirati specifičnosti različitih tržišnih struktura
  • primijeniti mikroekonomske tehnike pri analiziranju problema na razini poduzeća, potrošača i industrije
  • opisati i objasniti osnovne makroekonomske agregate
  • Prepoznati tekući i predvidjeti potencijalni utjecaj ekonomske politike na makroekonomska kretanja u nacionalnoj ekonomiji te implikacije na poslovanje
 • Marketing, min. 6 ECTS
  • prepoznati i riješiti jednostavne probleme u oblasti marketinga.
  • primijeniti ključne vještine i tehnike u istraživanju tržišta.
  • identificirati i kritički analizirati elemente marketing miksa.
  • izraditi marketinški plan
  • identificirati i primijeniti strategije marketinga u posebnim područjima
 • Međunarodna ekonomija, min. 5 ECTS
  • analizirati međunarodna ekonomska kretanja u svjetskom gospodarstvu
  • opisati i objasniti značaj i ulogu međunarodnih gospodarskih i financijskih institucija
  • identificirati i primijeniti instrumente trgovinske politike
 • Kvantitativna ekonomija, min. 15 ECTS
  • prikupljati primarne i sekundarne podatke relevantne za poslovno odlučivanje, odgovarajućim statističkim metodama i vršiti njihovu obradu te interpretirati rezultate te obrade.
  • birati i primjenjivati odgovarajuće statističke metode i modele za rješavanje praktičnih problema i praćenja poslovnih događaja.
  • primjenjivati stečena matematička znanja u rješavanju realnih problema poslovnog odlučivanja.
  • identificirati i primijeniti adekvatne kvantitativne metode i modele s ciljem analize i rješavanja poslovnih problema i donošenja poslovnih odluka u realnim uvjetima.
  • identificirati i koristiti odgovarajuće softvere za potporu poslovnom odlučivanju.
 • Financije i financijska politika, min. 15 ECTS
  • opisati i objasniti strukturu, funkcioniranje i regulaciju financijskih tržišta i institucija
  • procijeniti utjecaj instrumenata monetarne politike na gospodarstvo
  • prepoznati tekući i predvidjeti potencijalni utjecaj instrumenata fiskalne politike na gospodarstvo i poslovanje
  • ocijeniti rizik i isplativost ulaganja
 • Računovodstvo, min. 8 ECTS
  • evidentirati poslovne događaje u računovodstvu
  • identificirati i kritički analizirati utjecaj poslovnih događaja na financijsku situaciju i uspješnost poslovanja organizacija
  • sastaviti i analizirati temeljna financijska izvješća
 • Digitalna ekonomija, min. 8 ECTS
  • primjenjivati informacijske tehnologije u poslovanju.
  • birati i koristiti adekvatne softvere u poslovanju
 • Ostalo (Poslovno pravo i Strani jezik), min. 10 ECTS
  • objasniti različite pravne forme organiziranja gospodarskih subjekata i osnove poslovnog prava.koristiti osnovnu stručnu terminologiju za ekonomiste na stranom jeziku.
 • Stručna praksa, min. 2 ECTS
  • povezati i primijeniti stečena teorijska i praktična znanja
 • Završni rad, min. 6 ECTS
  • istražiti i analizirati relevantnu literaturu iz predmeta istraživanja
  • primijeniti odgovarajuću metodologiju u istraživanju i pisanju rada
  • primijeniti stečena teorijska i praktična znanja u rješavanju konkretnih problema
  • prezentirati i interpretirati rezultate istraživanja 

3. RELEVANTNOST (RELEVANCE)

3.1 Tržište rada (Labour market)

 • Širok spektar zanimanja:
  • u privatnom sektoru (npr. referent ili menadžer prodaje, nabave itd.)
  • javnom sektoru (npr. državni službenik, referent, stručni saradnik, šef odjela, šef odsjeka, šef sektora i drugi poslovi)
  • neprofitnom sektoru (npr. projekt menadžer, savjetnik, referent, izvršni direktor i drugi poslovi)

 

3.2 Nastavak obrazovanja / prohodnost (Further education)

 • Nastavak obrazovanja na drugom ciklusu studija ekonomije te drugih studija

 

3.3 Druge potrebe (Other needs)

 •  

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert Group Members)

 • dr. Vaso Arsenović, Univerzitet Slobomir P
 • dr. Saša Tomić, Univerzitet Slobomir P
 • dr. Anita Duraković, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • dr. Azra Bajramović, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • Dajana Radović , Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • dr. Mladen Rebić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • dr. Nermin Oruć, Internacionalni univerzitet u Sarajevu
 • dr.Zdenko Klepić, Sveučilište u Mostaru
 • Josipa Grbavac, Sveučilište u Mostaru
 • dr. Jasmin Halebić, Univerzitet u Zenici
 • dr. Petković Saša, Univerzitet u Banjoj Luci
 • dr. Jelena Poljašević, Univerzitet u Banjoj Luci
 • dr. Sabina Đonlagić, Univerzitet u Tuzli
 • dr.sc. Jasmina Okičić, Univerzitet u Tuzli
 • dr. Jasmina Selimović, Univerzitet u Sarajevu

 

4.2 Predlagatelji standarda kvalifikacije i datum (Proponent of the qualifications standard and the date)

 •  

 

4.3 Nadležna ustanova i link na mišljenje sektorskog vijeća (The competent institution(s) and the link to the Sector Council expert opinion)

 • xxx

 

.4 Datum upisa na web-portal (The date of entry into the web-portal)

 •  

 

4.5 Rok do kojeg SK treba preispitati (The deadline by which the OS should be reviewed)

 •