IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE VISOKO OBRAZOVANJE

BACHELOR RAČUNARSTVA – INŽENJER RAČUNARSTVA

Minimalni elementi standarda kvalifikacije (Minimal elements of qualifications standard)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv(i) kvalifikacije (generički dio + specifični dio) (Title(s) of the qualification (Generic + Subject specific))

 • Bachelor računarstva
 • Inženjer računarstva
 • (Bachelor in Computer Science)

 

1.2 Minimalni volumen (Minimal volume)

 • 180 ECTS

 

1.3 Razina/nivo (Level)

 • QF-BiH: 6

 

1.4 Uvjeti / načini pristupanja (Entry routes)

 • Završena četverogodišnja srednja škola ili ekvivalentna.
 • Uslovi pristupanja su definirani Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH.

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ukupni ishodi učenja (Overall learning outcomes)

 • Primijeniti osnovne principe i metode računarskih nauka u širokom području primjene
 • Primijeniti matematsko i naučno zaključivanje na raznolike računarske probleme
 • Projektovati, ispravno implementirati i dokumentovati rješenja složenih problema iz oblasti računarstva
 • Analizirati i porediti alternativna rješenja problema iz oblasti računarstva
 • Primijeniti opšteprihvaćene principe na sintezu i analizu računarskih sistema
 • Primijeniti napredne algoritamske i matematske koncepte u projektovanju i analizi softvera
 • Projektovati i implementirati softver u skladu sa specifikacijom sistemskih zahtjeva
 • Učestvovati u timskom radu na projektovanju i implementaciji rješenja problema iz oblasti računarstva
 • Komunicirati jasno i precizno u usmenoj i pisanoj formi
 • Razmišljati kritički i kreativno, samostalno i u timu
 • Prepoznati društvene i etičke odgovornosti profesionalnog rada
 • Pratiti razvoj i primjenjivati nova dostignuća u oblasti računarstva

* NAPOMENA : navedene ishode učenja je potrebno dalje podjeliti u kategorija znanja, vještina i kompetencija.

2.2 Ishodi učenja (Learning outcomes)

(Grupe ishoda učenja; Minimalni ECTS; Lista ishoda učenja) (Groups of learning outcomes; Minimal ECTS; List of learning outcomes)

 • Matematika; min. 16 ECTS
  • Opisati i objasniti osnovne pojmove iz linearne algebre, matematičke analize, diskretne matematike, vjerovatnoće i statistike
  • Argumentirajući svoje rezonovanje, formulisati i riješiti probleme iz matematičkih oblasti
  • Odabrati i preporučiti odgovarajući model, strukuru i metodu za rješavanje problema i statističko zaključivanje
 • Teoretske osnove računarstva; min. 10 ECTS
  • Opisati i objasniti osnovne pojmove iz struktura podataka i algoritama, teorije izračunljivosti, formalnih metoda i teorije automata
  • Odabrati, modelirati i analizirati algoritam ili formalnu metodu za rješavanje konkretnog problema
  • Rješavati probleme primjenom standardnih algoritama za implementaciju i manipulisanje strukturama podataka
 • Programske paradigme i programski jezici, min. 18 ECTS
  • Opisati i objasniti osnovne programske paradigme: strukturno programiranje, objektno orijentirano programiranje
  • Odabrati odgovarajuću programsku paradigmu i programski jezik za rješavanje problema
  • Samostalno isprogramirati aplikaciju korištenjem različitih programskih jezika
 • Operativni sistemi i sistemsko programiranje, min. 6 ECTS
  • Opisati i objasniti arhitekturu operativnog sistema
  • Opisati i objasniti osnovne algoritme za: raspoređivanje procesa upravljanje memorijom i perifernim uređajima, organizaciju fajl sistema, sigurnost
  • Odabrati i primijeniti odgovarajući operativni sistem za razne primjene
 • Računarske arhitekture i organizacija računara, min. 10 ECTS
  • Opisati i objasniti osnovne principe izgradnje digitalnih sistema, njihove analize i projektovanja
  • Opisati i objasniti osnovne elemente arhitekture računara i organizaciju računara na nivou sklopa
  • Projektovati na logičkom nivou kombinacijske i sekvencijalne sklopove
  • Razviti jednostavni program na asemblerskom/mašinskom nivou
 • Računarske mreže i komunikacije, min. 6 ECTS
  • Opisati mrežne standarde, koncepte, topologije i medije, mrežni hardver, sigurnost mreža i različite protokole
  • Objasniti organizaciju Interneta i opisati usmjeravanje i prosljeđivanje paketa u IP mrežama
  • Kritički prosuditi faktore koji utiču na performanse protokola i implementirati jednostavni pouzdani protokol, porediti i razlikovati fiksne i dinamičke alokacijske tehnike i identificirati problem višestrukog pristupa
 • Baze podataka i upravljanje podacima, min. 8 ECTS
  • Opisati i objasniti osnovne termine, tehnologije i principe organizacije relacionih baza podataka, uključujući i aspekt sigurnosti
  • Projektovati bazu podataka na konceptualnom logičkom i fizičkom nivou
  • Koristiti deklarativne jezike za kreiranje i manipulaciju bazom podataka
 • Softversko inženjerstvo i razvoj softvera, min. 20 ECTS
  • Opisati i objasniti osnovne pojmove iz softverskog inžinjerstva i razvoja softvera: softverski procesi i metodologije, životni ciklus softvera, upravljanje projektima, softverske arhitekture i tehnologije, korisnički interfejs
  • Samostalno primijeniti različite tehnike za: prikupljanje i analizu zahtjeva, projektovanje, implementaciju, testiranje i evoluiranje softverskog rješenja
  • Obavljati konkretnu ulogu u timu za razvoj velikog softverskog sistema
  • Učestvovati u razvoju softverskih sistema za različite primjene (desktop, klijent-server, web, mobilne, ugradbene, aplikacije za rad u realnom vremenu)
 • Računarska i informacijska sigurnost, min. 5 ECTS
  • Opisati i objasniti osnovne elemente kriptografije i ključne aspekte sigurnosti (povjerljivost, integritet, raspoloživost), koncepte rizika, prijetnji, napada, autentifikacije, autorizacije, kontrole pristupa
  • Samostalno primijeniti, koristiti, pratiti i održavati različite metode, tehnike i alate za sigurnost računarskih i informacijskih sistema
 • Strani jezici, min. 5 ECTS
  • Funkcionalno se služiti osnovnom leksikom i sintaksom stranog jezika u pismenoj i usmenoj komunikaciji
  • Demonstrirati znanja i vještine korištenja stranog jezika relevantne za oblast računarstva u pismenoj i usmenoj komunikaciji
 • Završni rad / projekat, min. 10 ECTS
  • Samostalno riješiti (projektovati, implementirati, dokumentirati i prezentirati) jednostavniji inženjerski problem u oblasti računarstva, sintetizirajući stečena znanja, vještine i kompetencije, uz korištenje adekvatne stručne literature

 

*Minimalnih 114 ECTS pripadaju obaveznim grupama ishoda učenja koje su navedene.

Maksimalnih 30 ECTS pripadaju grupama ishoda učenja koje nisu navedene u tabeli.

Preostali broj ECTS do 180 ECTS pripadaju grupama ishoda učenja u oblastima računarstva, elektrotehnike i matematike.

3. RELEVANTNOST (RELEVANCE)

3.1 Tržište rada (Labour market)

 • Inženjer softvera (sistem analitičar, projektant softvera, programer/developer, kontrolor kvaliteta softvera, održavanje)
 • Administrator informacionih sistema
 • Administrator računarskih sistema
 • Inženjer tehničke podrške za računarske sisteme
 • Nastavnik predmeta iz oblasti informatike i računarstva u osnovnoj školi (uz prethodno položenu pedagoško-didaktičku grupu predmeta)

 

3.2 Nastavak obrazovanja / prohodnost (Further education)

 • Nastavak obrazovanja na studiju drugog ciklusa iz oblasti računarstva (računarske nauke, softversko inženjerstvo, računarsko inženjerstvo, informacione tehnologije, informacioni sistemi)
 • Nastavak obrazovanja na srodnom studiju drugog ciklusa
 • Napredovanje na više profesionalne pozicije sticanjem neformalnih i informalnih kvalifikacija

 

3.3 Druge potrebe (Other needs)

 • Opća potreba za informatizacijom društva.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert Group Members)

 • prof. dr Samra Mujačić, Univerzitet u Tuzli
 • prof. dr Suad Kasapović, Univerzitet u Tuzli
 • prof. dr Samim Konjicija, Univerzitet u Sarajevu
 • dr Dražen Brđanin, Univerzitet u Banjoj Luci
 • dr Dragan Matić, Univerzitet u Banjoj Luci
 • dr Jasminka Hasić, International University of Sarajevo
 • dr Zanin Vejzović, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • dr Samir Lemeš, Univerzitet u Zenici
 • dr Nina Bijedić, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • mr Amir Hajdar, viši asistent, Univerzitet u Sarajevu
 • mr Muhdin Mujačić, Procom d.o.o., Tuzla
 • Ferid Ajanović, dip.ing.el., AtlantBH d.o.o., Sarajevo

 

4.2 Predlagatelji standarda kvalifikacije i datum (Proponent of the qualifications standard and the date)

 •  

 

4.3 Nadležna ustanova i link na mišljenje sektorskog vijeća (The competent institution(s) and the link to the Sector Council expert opinion)

 • xxx

 

4.4 Datum upisa na web-portal (The date of entry into the web-portal)

 •  

 

4.5 Rok do kojeg SK treba preispitati (The deadline by which the OS should be reviewed)

 •