IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

EKONOMSKI TEHNIČAR

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Ekonomski tehničar

(Economic technician)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

4419

1.3 Struka (Occupation family)

Ekonomija, pravo, administracija i trgovina

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

4419

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

4

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Ekonomski tehničar prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave u proizvodnim i uslužnim firmama, evidentira i vodi troškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, robno i materijalno knjigovodstvo, financijsko knjigovodstvo, salda-konta kupaca i dobavljača, vodi obračun plaća, financijsko poslovanje i računovodstvo obrta , priprema informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradi poslovnih planova i analiza poslovanja, izračunava zaradu preduzeća, obračunava poreze i dugovanja, pravi planove poslovnog uspjeha, planira prodaju robe u toku godine, planira i organizuje marketinške aktivnosti i obavlja istraživanje tržišta.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Planiranje i organizacija rada
  • izrađuje pregled svojih dnevnih, mjesečnih i periodičnih zadataka
  • upoređuje i analizira dnevne i mjesečne planove i njihovo ostvarenje
  • prati protok poslovnih informacija nužnih za svakodnevno obavljanje poslova i pruža ih svojim saradnicima i nadređenim
  • prati zakone, propise te druge interne i vanjske odredbe i standarde u svojem području, odnosno djelokrugu rada
 • Priprema radnog mjesta (prostora, opreme i sredstava rada)
  • Brine se o uređenosti radnog prostora
  • Brine se o tehničkoj ispravnosti opreme

Znanja:

 • Samostalno interpretira osnovne poslovne podatke i statistike
 • Analizira ekonomske faktore, uključujući troškove, kalkulacije i marže
 • Analizira elemente okruženja u kojem preduzeće posluje

 

Vještine:

 • Pretražuje, prikuplja i procesuira elektronske informacije, podatke i koncepte i sistematično ih koristi
 • Primjenjuje procentni, promilni i kamatni račun u praksi
 • Istražuje i segmentira tržište
 • Prikuplja, analizira i prezentira podatke

 

Kompetencije:

 • Razvija poštovanje principa radne etike

Operativni poslovi

 • Poslovi računovodstva i financija:
  • Vodi knjigovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
  • Vodi robno i materijalno knjigovodstvo
  • Vodi financijsko knjigovodstvo
  • Vodi novčane poslove i obračune plaća
  • Priprema i sastavlja finansijske izvještaje
 • Bankarski poslovi:
  • Vrši poslove u skladu sa specifičnostima djelatnosti bankarstva, prema standardima bankovnog poslovanja
  • evidentira poslovne promjene u bankarskom knjigovodstvu
 • Poslovi osiguranja:
  • Vrši poslove u skladu sa specifičnostima osiguranja
 • Biznis plan:
  • Izrada biznis plana za mala i mikro preduzeća
 • Marketinški poslovi:
  • Primjenjuje marketinšku koncepciju poslovanja
  • Vrši istraživanje i analizu tržišta
  • Analizira i provodi elemente marketing miksa: proizvod, cijena, promocija distribucija
  • Obavlja prodajne i kreditne aktivnosti u bankarstvu
  • Obavlja prodajne aktivnosti osiguranja
 • Provođenje istraživanja i analize tržišta, planiranja i provedbe integriranog marketinškog komuniciranja, sudjelovanje u vođenju pregovora te obavljanju ukupnosti kupoprodajnih aktivnosti: Prodaje i oglašava prigodne individualne, grupne, sezonske i druge specijalističke programe
  • Usvaja i primjenjuje marketinšku koncepciju poslovanja
  • Sudjeluje u općim aktivnostima poslovnog subjekta putem redovne komunikacije s postojećim strankama, klijentima i kupcima te u održavanju kontakata s njima za potrebe marketinških aktivnosti
  • Sudjeluje u pronalaženju novih stranka, klijenata i kupaca te u kupoprodajnim i post-prodajnim aktivnostima
  • Rješava reklamacije na proizvode i usluge koje je organizacija kupila ili prodala

Znanja:

 • Opisuje oblike novčanih sredstava
 • Razlikuje knjigovodstvena dokumenta
 • Izračunava cijene koštanja gotovih proizvoda
 • Primjenjuje evidencije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u poslovnim knjigama
 • Razlikuje i povezuje knjigovodstvena dokumenta, podatke iz poslovnih knjiga i osnovne računovodstvene kategorije te izrađuje financijska izvješća
 • Opisuje poslove platnog prometa i blagajne
 • Identificira i razlikuje sredstava i izvore sredstava
 • Opisuje i izrađuje poslovne formulare i forme poslovnih pisama
 • Identificira stalna sredstva, metode knjiženja, amortizacije, revalorizacije i otuđenja
 • Identifikuje poslovne probleme i njihovo rješavanje
 • Opisuje marketing i tržište, te proizvod
 • Opisuje pojam i vrstu bankarskih i usluga osiguranja
 • Razlikuje/opisuje ulogu poslodavca i uposlenika u firmi
 • Razlikuje strukturu poslovnog plana
 • Razlikuje i predlaže postupke donošenja poslovne odluke
 • Razumije važnosti sastavljanja poslovnog plana
 • Razumije značaj bilansnih pozicija
 • Analizira uticaja prihoda i rashoda na bilans stanja i bilans uspjeha
 • Razlikuje različite vrste i izvore podataka

 

Vještine:

 • Provodi i usklađuje evidencije troškova poslovanja po nastanku, vrstama i mjestu troškova
 • Vodi evidenciju zaliha u poslovnim knjigama
 • Provodi popis imovine i obaveza te usklađuje podatke dobivene popisivanjem sa stvarnim podacima – inventura
 • Vodi i usklađuje evidencije kupaca i dobavljača s podatcima iz ostalih poslovnih knjiga
 • Izračunava i vodi evidencije plaća i drugih prava zaposlenika
 • Popunjava blagajnički izvještaj i originalnu dokumentaciju novčanog poslovanja
 • Vrši uporedna knjiženja blagajne i žiro računa
 • Sastavlja inventurne (popisne) liste i bilans stanja
 • Otvara poslovne knjige
 • Stiče rutinu u tehnici slijepog kucanja i oblikovanja teksta
 • Knjiži nabavke stalnih sredstava, te vrši obračun trošenja stalnih sredstava
 • Vrši knjiženje obračunate amortizacije i revalorizacije
 • Evidentira otuđivanje stalnih sredstava
 • Obavlja blagajničke poslove, te popunjava originalnu dokumentaciju i knjiženje platnog prometa
 • Vrši obračun poreza na dodanu vrijednost i knjiženja poreza
 • Vodi analitičku evidenciju kupaca i dobavljača
 • Koristi gotove računalne aplikacije
 • Kreira i oblikuje poslovna pisma, upite, ponude i kupoprodajne ugovore
 • Piše porudžbine, fakture, otpremnice, propatna pisma, komisijske zapisnike, reklamacije
 • Kreira baze podataka
 • Izrađuje biznis plan poduzeća
 • Piše dnevne i polugodišnje izvještaje o radu
 • Prati poslove kadrovskog odjela
 • Vrši knjiženje nabavke i prodaje trgovačke robe i evidentira promjenu cijena trgovačke robe
 • Popunjava originalne dokumente vezane za promet robe
 • Identificira i knjiži prihode i rashode, aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Vrši zatvaranje konta prihoda i rashoda
 • Utvrđuje poslovni rezultat
 • Evidentira raspored pokrića gubitka i predlaže raspored dobiti
 • Provodi statističko istraživanje, grupiše, obrađuje i grafički predočava podatke
 • Uočava potrebe klijenata, pregovara o njihovim specifičnim potrebama te prilagodbama proizvoda i usluga
 • Upravlja dokumentacijom vezanom uz klijente banke
 • Obavlja gotovinske i bezgotovinske transakcije
 • Identificira potencijalne klijente, uspostavlja kontakte te informira ih o proizvodima i uslugama, aktualnim kampanjama i kanalima distribucije
 • Planira prodajne aktivnosti, aktivnu prodaju proizvoda i usluga te financijsko savjetovanje klijenata
 • Izrađuje ponude i police osiguranja te osigurava osnovne faze postupka osiguranja

 

Kompetencije:

 • Razvija smisao za urednost i ažurnost
 • Razvija timski rad i odgovornosti
 • Razvija sposobnosti samostalnog rada
 • Rješava reklamacije klijenata
 • Čuva relevantne podatke od zloupotrebe
 • Stiče pravilan odnos prema opremi
 • Stiče potrebe za cjeloživotno učenje i nadogradnju znanja
 • Razvija preduzetničke sposobnosti
 • Otvorenost primjeni novih tehnologija
 • Razvija sposobnosti za kreativnost i komunikativnost
 • Razvija radnu etiku

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija s korisnicima usluga i tržištem
  • Primjenjuje sve tehnike profesionalnog komuniciranja u radnom procesu
  • Komunicira s poslovnim partnerima
 • Vođenje poslovne dokumentacije
  • Izrađuje i oblikuje poslovno – administrativne dokumente
  • Vodi evidencije, registre i baze podataka te vrši njihova ažuriranja i arhiviranje

Znanje:

 • Opisuje knjigovodstvene pojmove, poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvenu evidenciju
 • Opisuje pojam, elemente i vrste kalkulacija
 • Objašnjava pravnu regulativu
 • Opisuje pojam i način upravljanja ljudskim resursima

 

Vještine:

 • Komunicira na stranim jezicima
 • Izrađuje poslovni plan (razvoj ideje i proizvod, marketing, organizacija, ljudski resursi, financije)
 • Izrađuje kalkulacije nabavke i prodaje
 • Komunicira s potencijalnom klijentelom
 • Kompletira finansijsku dokumentaciju, obračuna prihod i troškove, utvrdi finansijski rezultat
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vrši marketinško planiranje, definiše ciljeve i marketing strategiju
 • Izračunava prodajnu cijenu sa unaprijed zadanom maržom
 • Osmišljava propagandne poruke
 • Vodi evidenciju o poslovnim promjenama
 • Razmjenjuje podatke između različitih službi
 • Evidentira podatke u poslovne knjige

 

Kompetencije:

 • Razvija sklonosti ka učenju stranih jezika
 • Razvija sigurnost i pravilno komuniciranje s klijentima i kolegama
 • Razvija sposobnosti pravilnog rasuđivanja i logičkog zaključivanja
 • Razvija sposobnosti za urednost, postupnost i tačnost kod računanja
 • Razvija sposobnosti organizovanja i saradnje u grupi
 • Sarađuje s dobavljačima i klijentima
 • Razvijanje samostalnosti 

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Osiguravanje kvalitete vlastitog rada i rada poslovnih suradnika i članova tima
  • Primjenjuje profesionalni pristup poslu i preuzima odgovornost za postignuća vezana uz propisani standard
  • Ovladava vještinama potrebnim za rješavanje svih problema u području rada
  • Primjenjuje načela timskog rada
 • Sudjelovanje u osiguravanju kvalitete proizvoda i usluga
  • Pridržava se važećih zakonskih i podzakonskih normi
  • Primjenjuje zadane standarde pri kreiranju i pružanju usluga
  • Primjenjuje standarde proizašle iz licenci/pravila (IT oprema, edukacija, dress code)
  • Primjenjuje postojeće standarde u svojoj oblasti
 • Primjenjivanje mjera sigurnosti i procedura zaštite na radu
  • Primjenjuje propisane procedure za zaštitu okoliša, zdravlja, zaštite u slučaju elementarnih nepogoda
  • Vodi brigu o tehničkoj ispravnosti sredstava za rad
  • Ispravno koristiti opremu i inventar

Znanje:

 • Prepoznaje odredbe zakona iz različitih oblasti
 • Razlikuje standarde za obavljanje djelatnosti

 

Vještine:

 • Prikuplja i sistematizuje povratne informacije korisnika
 • Pridržava se etičkog kodeksa
 • Razlikuje mjere zaštite na radu i pružanje prve pomoći
 • Koristi načine zaštite okoliša

 

Kompetencije:

 • Razvija svijest o poštivanju zakona
 • Razvija svijest o značaju standarda
 • Razvija duh tolerancije, humanizma i osnovne etičke principe
 • Razvija sposobnosti poštovanja ekoloških standarda
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osviještenost

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Ekonomski tehničari uglavnom rade samostalno i od njih se često traži da samostalno donose odluke o jednostavnim problemima. Ipak, njihov je rad strogo kontroliran, što od njih zahtijeva preciznost. U kontaktu s klijentima moraju biti ozbiljni, obazrivi i pažljivi. Taktičnost i sposobnost tačna i jasna objašnjavanja od velike su važnosti pri davanju informacija klijentima. Od ekomskog tehničara se očekuje tačnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost, kako bi se izbjegle greške pri unosu i obradi podataka. Budući da dolaze u dodir s povjerljivim podacima o poslovanju, oni trebaju biti osobe od povjerenja. Informatička znanja, posebno vladanje programima za obradu teksta i za izradu proračunskih tabela, te razvijenost matematičkih sposobnosti su pretpostavka za savladavanje sve složenijih tehnologija obrade podataka.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Ekonomski tehničari rade u proizvodnim i uslužnim firmama (banke, osiguravajuća društva, hotelsko-ugostiteljske firme i sl.), javnim ustanovama i instiucijama.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Almina Ćibo – Ministarstvo civilnih poslova BiH
 • Slađana Skočajić – JU Centar srednjih škola Trebinje
 • Darka Tolj – JU SŠC Petar Kočić Zvornik
 • Izudin Hodžić – JU MSŠ Hasan Kikić Gradačac
 • Ljubiša Ševkušić – JU SŠC Petar Kočić Zvornik
 • Duško Kojović – IAT Standard Trebinje
 • Svjetlana Lučić – Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
 • Tanja Markuš – Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
 • Radmila Kocić – Ćućić – Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
 • Slavica Kuprešanin – Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakonska regulativa koja se odnosi na knjigovodstvo, poreze, te standardi financijskog izvještavanja

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Ekonomski tehničar radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnoga svjetla, koristi računalo, telefon, mobitel, telefaks i kopirni uređaj, uređaj za elektroničko arhiviranje, brojač novca i uređaj za skeniranje novčanica te mobilni POS uređaj.

Ekonomski tehničar radi sa strankama u uredu, ali i sa strankama na drugim lokacijama te je stoga potrebna fleksibilnost u radu. Ekonomski tehničari u pravilu rade od ponedjeljka do petka, i to uglavnom u jednoj smjeni. Rade u kancelarijama (uredima) ili u poslovnim zgradama banaka. Prostor obično dijele s nekoliko kolega koji obavljaju iste ili slične poslove. Uredi su im opremljeni personalnim računarima i terminalima. Ponegdje su ti prostori dosta bučni zbog čestog komuniciranja telefonom i upotreb ostalih uređaja. Posao ekonomskog tehničara zahtijeva često ponavljanje zadataka, dugotrajni boravak u istom prostoru, komuniciranje s klijentima te visok stepen pažnje i usredotočenosti na posao.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Od ekonomskog tehničara se očekuje točnost, ažurnost, sistematičnost, odgovornost i preciznost u radu, poduzetnost te sposobnost preuzimanja inicijative u pronalaženju novih klijenata, predlaganju ideja, novih načina rada te aktivno uključivanje u sve aktivnosti koje će dovesti do promjena. Zbog prirode posla mora posjedovati smisao za komunikativnost, sposobnost izbjegavanja konlikta i rješavanja konfliktnih situacija, strpljenje, upornost, prezentacijske, komunikacijske i prodajne vještine te sklonost timskom radu. Budući da dolazi u dodir s povjerljivim podacima, treba biti osoba od povjerenja, a u kontaktu s klijentima i poslovnim partnerima mora biti posebno dosljedan, ozbiljan, obazriv i pažljiv, uvažavajući načela etike i morala. Uzimajući u obzir značaj posla, treba imati dobre organizacijske sposobnosti i sposobnost procjene prioriteta u redoslijedu obavljanja radnih zadataka te zadovoljavajući stupanj informatičkoga znanja.