IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

KERAMIČAR I PODOPOLAGAČ

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Keramičar i podopolagač

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0732

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

III

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

I. Općeobrazovne jedinice ishoda

(Za općeobrazovne jedinice ishoda preuzeti ishode iz ZJ NPP)

II. Crtanje

Znanja:

 • Opiše vrste pribora i materijala za tehničko crtanje
 • Definira vrste razmjere i formate crteža
 • Identificira grafičke oznake i postupak kotiranja
 • Kratko opiše postupke projekcije geometrijskih elemenata (točka, duž, likovi i tijela)
 • Identificira elemente konstrukcije (zidovi, podovi, stropovi…) i karakteristične detalje (podne i zidne obloge, podignuti podovi, dekorativni elementi, lajsne…) na tehničkom crtežu
 • Opiše odnose između elementa crteža (kompozicija, ritam, harmonija, kontrast, ravnoteža, dominacija, jedinstvo i sklad
  boja)

 

Vještine:

 • Koristi se odgovarajućim priborom i materijalom za tehničko crtanje
 • Utvrdi odgovarajuću razmjeru crteža za određeni format
 • Konstruira različite geometrijske likove i kompozicije
 • Protumači tehnički crtež
 • Predstavi grafički (u ortogonalnoj i kosoj projekciji) jednostavnije primjere različitih vrsta elemenata konstrukcije (zidova, podova, stropova…) i karakterističnih detalja, primjenjujući načelo slaganja boja na kreativan, precizan i estetski prihvatljiv način

 

Kompetencije:

 • Iskaže svijest o važnosti razumjevanja svih oblika tehničkih crteža
 • Razvija osjećaj za detaljno predstavljanje elemenata konstrukcija na crtežu
 • Razvija svijest o važnosti osobne kreativnosti i estetske sposobnosti
 • Primijeni načela harmonije i ravnoteže linija i boja u prostoru

 

III. Građevinarstvo

Znanja:

 • Definira pojam građevinarstvo
 • Opiše oblasti u građevinarstvu (urbanizam, geodezija, visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja) i njihovu povezanost
 • Kratko opiše vrste i sadržaj tehničke dokumentacije
 • Nabroji kronološkim redom faze radova na izgradnji objekata (organizacija gradilišta, pripremni, glavni i završni radovi)
 • Navede vrste prirodnih i vještačkih građevinskih materijala (kamen, proizvodi od gline, drvo, beton, veziva, voda, žbuka/malter, izolacijski materijali, ugljovodonični materijali, boje, lakovi, ljepila, metali i legure, staklo, plastika…)
 • Definira osobine građevinskih materijala (fizičke, kemijske, mehaničke i tehnološke)
 • Kratko opiše postupak dobijanja građevinskih materijala
 • Objasni primjenu materijala za izvođenje keramičarskih/podopolagačkih radova (materijali za podne podloge, materijali za toplotnu/zvučnu/hidro izolaciju, vezivna sredstva, materijali za podne i zidne obloge, materijali posebnih namjena, završni premazi…)
 • Definira konstruktivne i nekonstruktivne elemente
 • Objasni načine građenja (tradicionalni, polumontažni, montažni i industrijski) i konstruktivne sustave (masivni, skeletni i kombinirani)
 • Definira pojam i način gradnje temelja (vrste fundiranja i podjelu temelja prema obliku, poprečnom presjeku i vrsti materijala)
 • Kratko opiše podjelu i način gradnje zidova i stubova (prema konstruktivnom svojstvu, položaju, materijalu i završnoj obradi) i drugih elemenata (dimnjaka, ventilacijskih kanala, nadvoja i otvora u zidovima)
 • Kratko opiše različite vrste međukatnih konstrukcija
 • Objasni podjelu i načine izvođenja različitih stepeništa
 • Definira pojmove kosi i ravni krovovi, te objasni podjelu i način izgradnje
 • Kratko opiše vrste zaštite objekata (hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i zaštita od požara)
 • Objasni vrste podova (topli, polutopli i hladni)
 • Definira pojam podna obloga i podna podloga
 • Kratko opiše dodatne slojeve poda i vrste estriha
 • Opiše pojam plivajući pod
 • Definira pojam podignuti pod
 • Navede sudionike u gradnji objekata (investitor, projektant, izvođač/podizvođač, nadzor, inspekcija…)
 • Razlikuje investicijsko-tehničku i gradilišnu dokumentaciju
 • Kratko opiše sadržaj građevinskog dnevnika
 • Navede redoslijed izvođenja keramičarskih radova
 • Navede redoslijed izvođenja podopolagačkih radova
 • Kratko opiše građevinske norme i njihovu ulogu
 • Identificira neophodne resurse: materijal, oprema, radni zadatci i ljudski resursi
 • Opiše način analize cijena
 • Objasni predmjer i predračun radova za keramičarske i/ili podopolagačke radove
 • Kratko opiše sadržaj obrasca/lista građevinske knjige i odgovarajuće dokaznice količina izvedenih radova
 • Kratko opiše način obračuna izvedenih radova (vrste ispostavljenih situacija)
 • Definira sadržaj elaborata o uređenju gradilišta u domenu svog rada
 • Objasni sadržaj dinamičnog plana izvođenja radova
 • Definira pojam shema gradilišta
 • Objasni postupak primopredaje radova i dobijanja upotrebne dozvole
 • Opiše postupke u slučaju kriznih/hitnih situacija
 • Definira pojam ekologije, životne okoline i ekoloških faktora
 • Identificira pojmove koji se odnose na zagađivanje životne okoline (degradacija, zagađivanje, ekološka kriza, dispozicija…)
 • Objasni načine racionalnog korištenja prirodnih resursa i otpada u procesu proizvodnje
 • Definira propise iz oblasti zaštite životne okoline
 • Objasni načine zagađivanja i mjere zaštite zraka, vode, zemljišta i hrane
 • Opiše mjere zaštite na radu i mjere zaštite od različitih vrsta isparavanja i zračenja
 • Definira važnost ozonskog omotača i ulogu stakleničkih plinova u globalnom zagrijavanju
 • Definira vrste energije (sunce, vjetar, termo, hidro, nuklearna…)
 • Definira reciklažu i objasni načine deponiranja otpada
 • Definira pojam profesionalnih bolesti

 

Vještine:

 • Analizira povezanost različitih oblasti u građevinarstvu
 • Razlikuje objekte visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
 • Tumači tehničku dokumentaciju u domenu vlastitog rada
 • Napravi pregled postupaka i faza u realizaciji građevinskih objekata
 • Klasificira građevinske materijale prema karekteristikama, namjeni i podrijetlu (prirodne i vještačke)
 • Odredi odgovarjuće materijale za izvođenje podnih podloga/izravnavajućih slojeva zidnih, podnih i drugih površina (kontakt beton, grund podloga, estrih, cementna podloga, odgovarajući prajmer, odmašćivač…)
 • Odredi hidroizolacijske, termoizolacijske i materijale za zvučnu izolaciju u skladu s uvjetima upotrebe
 • Odredi odgovarajuće materijale za podne i zidne obloge (keramičke, kamene, betonske, teraco i druge vrste pločica, teraco/kulir smjese, podovi od parketa, laminata, tekstila, linoleuma, pvc-a ili vinila, plute, gume, epoksidni podovi…) s pripadajućim vezivnim sredstvima
 • Odredi odgovarajuće materijale posebne namjene (materijale za obradu bazena i kupališta, materijale za protuklizne i antistatik podove, materijale za keramičke peći i oblaganje industrijskih peći, materijale za potkonstrukciju podignutih podova…)
 • Razlikuje konstruktivne i nekonstruktivne elemente, načine građenja i konstruktivne sustave
 • Ilustrira konkretan slučaj izrade temelja, zidova, stubova, dimnjaka i ventilacijskog kanala, nadvoja i otvora u zidovima
 • Grafički predstavi detalje različitih međukatnih konstrukcija
 • Grafički predstavi detalje stepeništa (prema načinu gradnje, broju krakova, položaju, vrsti materijala i načinu oblaganja)
 • Grafički predstavi različite primjere i detalje krovnih konstrukcija (kosi i ravni krovovi)
 • Odredi vrstu i poziciju materijala za zaštitu objekta (hidroizolacija, termoizolacija, zvučna izolacija i zaštita od požara)
 • Grafički predstavi primjere različitih vrsta podova (topli, polutopli i hladni)
 • Grafički predstavi detalje plivajućeg i podignutog poda
 • Ustanovi redoslijed izvođenja keramičarskih radova
 • Ustanovi redoslijed izvođenja podopolagačkih radova
 • Demonstrira postupak popunjavanja građevinskog dnevnika
 • Demonstrira primjer proračuna potrebnih resursa (materijal/ljudstvo) koristeći odgovarajuće građevinske norme
 • Primijeni postupak analize cijena i izrade kalkulacija
 • Napravi predmjer radova za keramičarske i/ili podopolagačke radove
 • Napravi predračun radova za keramičarske i/ili podopolagačke radove
 • Demonstrira postupak popunjavanja obrasca/lista građevinske knjige s odgovarajućom dokaznicom količine izvedenih radova
 • Demonstrira izradu primjera situacije izvedenih radova
 • Demonstrira izradu dinamičnog plana za keramičarske i/ili podopolagačke radove
 • Skicira shemu gradilišta u domenu svog rada
 • Predvidi postupke u slučaju kriznih/hitnih situacija
 • Grupira ekološke faktore
 • Razlikuje živi i neživi sistem
 • Prezentira način zaštite životne okoline pri izvođenju keramičarskih i podopolagačkih radova
 • Uoči zagađivače životne okoline
 • Izvrši procjenu postupaka racionalnog korištenja prirodnih resursa i otpada u procesu proizvodnje
 • Ilustrira sustav ekološkog upravljanja otpadom
 • Primijeni mjere zaštite zdravlja i životne okoline
 • Uređuje svoj životni i radni prostor u skladu s ekološkim načelima

 

Kompetencije:

 • Iskaže svijest o planskom građenju
 • Koristi se stručnom terminologijom
 • Ukaže na važnost građevinarstva kao grane privrede
 • Iskaže pozivitan odnos prema važnosti pravilnog izbora i primjene materijala u građevinarstvu
 • Iskaže spremnost za primjenu novih materijala
 • Iskaže svijest o važnosti racionalnog korištenja građevinskih materijala
 • Iskaže točnost i preciznost u grafičkom prikazivanju
 • Iskaže sposobnost za identifikaciju detalja elemenata konstrukcija
 • Iskaže preciznost, postupnost i točnost pri popisu aktivnosti koje je neophodno provesti pri izvođenju radnog zadatka
 • Iskaže točnost u postupku formiranja cijena – izradi kalkulacija
 • Pokaže spremnost za primjenu IKT-a i suvremenih softverskih rješenja pri izradi dinamičnog plana i analizi potrebnih resursa
 • Razvija svijest o važnosti standarda u ekologiji
 • Iskazuje ekološku osvješćenost
 • Racionalno upotrebljava prirodne resurse

 

IV. Tehnologija izvođenja radova

Znanja:

 • Objasni važnost keramičarskih i podopolagačkih radova
 • Navede neophodne materijale, alate i opremu za izvođenje keramičarskih i podopolagačkih radova
 • Definira pojam podloge (malter, beton, gips-kartonske ploče, estrih…) i važnost kvalitete za izvođenje keramičarskih i podopolagačkih radova
 • Kratko opiše neophodne pripremne i izolaterske radove na podlozi za izvođenje keramičarskih i podopolagačkih radova prema namjeni prostorije
 • Opiše načine postizanja odgovarajućih kota i nivelisanja podloga prema tehničkoj dokumentaciji
 • Definira pojmove horizontalnost, vertikalnost, nagib i ravnost podloga
 • Kratko opiše način pripreme vezivnih sredstava (omjer, mješanje, odležavanje…)
 • Kratko opiše uvjete na radnom mjestu i njihov utjecaj na kvalitetu izvedenih keramičarskih i podopodlagačkih radova
 • Objasni postupke pri oblaganju zidnih površina keramičkim, kamenim, betonskim, teraco i drugim vrstama ploča/pločica u cementnom malteru/ljepilu
 • Objasni postupke pri oblaganju podnih površina keramičkim, kamenim, betonskim, teraco i drugim vrstama ploča/pločica u cementnom malteru/ljepilu
 • Objasni postupke pri oblaganju stepeništa keramičkim, kamenim, betonskim, teraco i drugim vrstama ploča/pločica u cementnom malteru/ljepilu
 • Objasni postupke postavljanja karakterističnih elemenata (dilatacione spojnice, lajsne, bordure, ukrasni elementi…) prema tehničkoj dokumentaciji
 • Navede pravilan postupak pripreme obloženih površina za fugiranje
 • Kratko opiše pravilan postupak ispunjavanja, obrade fuga i spojeva odgovarajućim materijalima
 • Kratko opiše proces njegovanja, pranja i čišćenja površina nakon fugiranja
 • Objasni način pripreme materijala i tehnologiju izrade livenog teraca (podovi, stepeništa, sokl)
 • Definira pojam estetike u keramičarskim i podopolagačkim radovima
 • Objasni načine izrade kompozicije zidnih i podnih površina u keramici, kamenu, teracu, betonu…
 • Kratko opiše postupak mjerenja i poređenja vlažnosti podloge s referentnim vrijednostima prije ugradnje završnih elemenata obloge na površinama (parket, laminat, epoksidni podovi)
 • Kratko opiše postupke ugradnje završnih elemenata obloge (parket, brodski pod, linoleum, vinaz, laminat, tekstilni i gumeni podovi ) na pripremljene podloge
 • Objasni postupke pri oblaganju stepeništa drvenim, tekstilnim i drugim vrstama obloga
 • Kratko opiše karakteristike, važnost i mjesto primjene epoksidnih podova
 • Objasni način pripreme materijala i tehnologiju izrade epoksidnog poda
 • Objasni način izrade kompozicije u epoksidnim podovima
 • Definira završne premaze (zaštitne, dekorativne) za različite površine
 • Opiše način postavljanja potkonstrukcije i ugradnje elemenata podignutih podova
 • Kratko opiše načine provjere kvalitete izvedenih radova

 

Vještine:

 • Odredi odgovarajuće materijale, alate i opremu za izvođenje keramičarskih i podopodlagačkih radova
 • Predvidi neophodne pripremne i izolaterske radove na podlogama za izvođenje keramičarskih i podopodlagačkih radova na konkretnim primjerima
 • Utvrdi na konkretnim primjerima redoslijed pripremnih radova na podlozi za izvođenje keramičarskih i podopodlagačkih radova
 • Utvrdi način pripreme i primjene vezivnih sredstava i mase za fugiranje (omjer, mješanje, odležavanje…)
 • Utvrdi pravilne postupke pri oblaganju zidnih i podnih površina keramičkim, kamenim, betonskim, teraco i drugim vrstama ploča/pločica u cementnom malteru/ljepilu
 • Utvrdi pravilne postupke pri oblaganju stepeništa keramičkim, kamenim, betonskim, teraco i drugim vrstama ploča/pločica u cementnom malteru/ljepilu
 • Navede primjer pravilnog pripremanja i ugradnje karakterističnih elemenata (dilatacione spojnice, lajsne, bordure, ukrasni elementi…) prema tehničkoj dokumentaciji
 • Utvrdi pravilan postupak pripreme (obloženih površina i materijala), ispunjavanja i obrade fuga i spojeva
 • Izloži postupak njegovanja, pranja i čišćenja površina nakon fugiranja
 • Izloži postupak pripreme materijala i tehnike izrade livenog teraca (podovi, stepenište, sokl) za odgovarajuće površine
 • Ilustrira estetske elemente i kompoziciju za keramičarske i podopodlagačke radove
 • Utvrdi način izrade kompozicije zidnih i podnih površina u keramici, kamenu, teracu, betonu…
 • Utvrdi načine provjere vlažnosti podloge prije ugradnje završnih elemenata obloge (parket, laminat, epoksidni podovi…)
 • Utvrdi pravilne postupke pri ugradnji završnih elemenata obloge (parket, brodski pod, linoleum, vinaz, laminat, tekstilni i gumeni podovi ) na pripremljene podloge
 • Utvrdi pravilne postupke pri oblaganju stepeništa drvenim, tekstilnim i drugim vrstama obloga
 • Utvrdi pravilne postupke pripreme materijala i tehnologije izrade epoksidnih podova
 • Predloži završni premaz (zaštitni, dekorativni) za konkretni primjer izvedene obloge
 • Ilustrira primjer izrade potkonstrukcije i postavljanja elemenata podignutih podova
 • Utvrdi postupke provjere kvalitete izvedenih radova za keramičarske i podopolagačke radove
 • Izradi modele detalja zida i poda s izvedenom podlogom i oblogom

 

Kompetencije:

 • Iskaže kreativnost, osjećaj za estetiku i kompoziciju kod keramičarskih i podopolagačkih radova
 • Iskaže spremnost za primjenu znanja, novih materijala i tehnologija u oblasti keramičarskih i podopolagačkih radova
 • Iskaže sposobnost analize tehnološkog postupka za keramičarske i podopolagačke radove

 

V. Organizacija poslovanja

Znanja:

 • Definira pojam poduzetništva u građevinarstvu
 • Navede osnovna pravila organizacije rada i organizacijsku strukturu privrednog subjekta
 • Objasni postupak pravilnog izbora poslovne ideje
 • Objasni način istraživanja tržišta, izrade marketing plana i biznis plana
 • Nabroji načine prikupljanja informacija o naručiteljima i konkurentima
 • Kratko opiše načela poslovne komunikacije
 • Kratko opiše način vođenja poslovne dokumentacije (vrste obrazaca, evidencija, izvještaja i načina popunjavanja)
 • Navede sadržaj poslovne biografije (CV)
 • Kratko opiše postupak registracije privrednog subjekta
 • Kratko opiše osnovne pojmove ekonomskih pokazatelja poslovanja (bilans stanja, bilans uspjeha…)
 • Nabroji vrste troškova (fiksni i varijabilni)
 • Definira pojam tržišta rada

 

Vještine:

 • Ilustrira primjer organizacijske strukture
 • Formulira poslovnu ideju
 • Odabere elemente za izradu marketing plana
 • Primijeni odgovarajuće metode i tehnike poslovne komunikacije uvažavajući različitosti ciljnih skupina
 • Izloži osnovne tehnike za izradu biznis plana
 • Navede primjer davanja naziva i izgleda logotipa privrednog subjekta
 • Ilustrira način vođenja poslovne dokumentacije (vrste obrazaca, evidencija, izvještaja i način popunjavanja)
 • Uporedi prihode i rashode novčanih sredstava na konkretnom primjeru
 • Napiše vlastitu biografiju (CV)
 • Odredi postupke potrebne za registraciju / zatvaranje privrednog subjekta
 • Pojasni osnovne elemente ugovora između investitora i izvođača
 • Demonstrira načine predstavljanja privrednog subjekta (prezentacija, video, portfolio…)
 • Usporedi osnovne rezultate poslovanja (bilans stanja, bilans uspjeha…)

 

Kompetencije:

 • Iskaže poduzetnički duh
 • Iskaže spremnost za praćenje zakonske regulative u građevinarstvu
 • Iskaže spremnost za praćenje tržišnih trendova u
  građevinarstvu
 • Ukaže na važnost poštovanja osnovnih ekonomskih načela (ekonomičnost, rentabilnost, produktivnost)
 • Iskaže spremnost za praćenje dostignuća u suvremenom poslovanju

 

VI. Praksa

Znanja:

 • Definira pravila zaštite na radu i zaštite od požara
 • Objasni pojam i način pripreme radnog mjesta
 • Razmotri uvjete za rad na radnom mjestu i potencijalne izvore opasnosti
 • Razjasni montažu/demontažu skela/platformi
 • Razmotri način izbora, pravilne primjene i održavanja alata i strojeva za rad
 • Razlikuje materijale za izvođenje keramičarskih i podopolagačkih radova, njihovo pripremanje i spravljanje
 • Razjasni strukturu poda (podloga i obloga) prema namjeni prostorija i položaju
 • Razmotri specifičnosti pri izradi podnih podloga (hidro, termo, zvučna izolacija i glazura)
 • Razjasni postupak kontrole horizontalnosti, vertikalnosti, ravnosti i nagiba podnih i zidnih površina
 • Razjasni postupke pripreme podnih i zidnih površina (sanacija / izravnavanje)
 • Pojasni pravilnu upotrebu pribora za mjerenje i postupak prenošenja mjera na površine
 • Razmotri postupke obrade keramičkih pločica (rezanje, brušenje, bušenje) ručno ili strojem
 • Razjasni postupke postavljanja keramičkih pločica na unutarnjim i vanjskim površinama u cementnom malteru i ljepilu na podove, sokla, zidove, stepeništa, grede, stubove, bazene, tuševe, kade… (razdvojene fuge, spojene fuge)
 • Razjasni postupke postavljanja kamenih, betonskih, teraco i drugih vrsta ploča/pločica u cementnom malteru / ljepilu na podove, sokla, zidove, stepeništa, grede, stubove, bazene…
 • Razjasni postupak pripreme materijala, popunjavanja, njegovanja, obrade fuga i silikoniranja
 • Razmotri postupke pripreme i ugradnje različitih vrsta karakterističnih elemenata (dilatacione spojnice, lajsne, bordure, ukrasni elementi…)
 • Razjasni postupak izrade livenog teraca na podovima, stepeništima, soklima… (s bordurama, bez bordura)
 • Opiše postupak izrade kompozicije u keramici, kamenu, teracu, betonu…
 • Razmotri potrebne uvjete (vlažnost podloge, temperatura, vlažnost zraka…) za ugradnju završnih elemenata obloge (parket, brodski pod, laminat, epoksidni pod)
 • Razmotri postupke ugradnje drvenih obloga na podove, stepeništa, stubove, zidove…
 • Razjasni faze završne obrade drvenih obloga i nanošenja odgovarajućih premaza
 • Razlikuje postupke izrade podova od sintetičkih materijala (vinil, linoleum, guma…)
 • Razjasni postupak postavljanja tekstilnih podova
 • Pojasni postupak postavljanja podova od pluta
 • Razjasni postupak postavljanja podignutih podova
 • Pojasni postupak pripreme materijala i način izrade epoksidnih podova
 • Razjasni postupak izrade kompozicije u drvenim i epoksidnim podovima
 • Definira način sortiranja i skladištenja preostalog materijala
 • Opiše postupak čišćenja radnog mjesta i odlaganja otpada

 

Vještine:

 • Primijeni mjere zaštite na radu i zaštite od požara
 • Procijeni uvjete na radnom mjestu, njihov utjecaj na kvalitetu radova i potencijalne izvore opasnosti
 • Primijeni pravila pripreme, organizacije i održavanja radnog prostora, alata, strojeva i materijala
 • Demonstrira postupak montaže/demontaže skela i platformi
 • Upotrebi pravilno osobna i kolektivna sredstva zaštite na radu
 • Primijeni odgovarajuće alate i opremu za rad
 • Demonstrira pravilan izbor i procjenu potrebnih količina materijala za izvođenje predviđenih radova
 • Demonstrira postupak izrade podne podloge (hidro, termo, zvučna izolacija, estrih/glazura)
 • Demonstrira postupak kontrole horizontalnosti, vertikalnosti, ravnosti i nagiba podnih i zidnih površina
 • Demonstrira postupak pravilne pripreme zidnih i podnih površina za oblaganje različitim vrstama obloga
 • Demonstrira postupak prenošenja mjera na podlogu/oblogu i primjenu odgovarajućeg pribora
 • Provede postupak ručne/strojne obrade keramičkih pločica
 • Demonstrira postupke postavljanja keramičkih pločica na unutarnjim i vanjskim površinama u cementnom malteru i ljepilu na podove, sokla, zidove, stepeništa, grede, stubove, bazene, tuševe, kade… (razdvojene fuge, spojene fuge)
 • Demonstrira postupak ugradnje keramike za posebne namjene (otporne na baze, kiseline, masti, soli, visoke temperature…)
 • Demonstrira postupke postavljanja kamenih, betonskih, teraco i drugih vrsta ploča/pločica u cementnom malteru/ljepilu na podove, sokla, zidove, stepeništa, grede, stubove, bazene…
 • Provede postupak pripreme materijala, popunjavanja, njegovanja, obrade fuga i silikoniranja
 • Primijeni postupke pripreme i ugradnje različitih vrsta karakterističnih elemenata (dilatacione spojnice, lajsne, bordure, ukrasni elementi…)
 • Demonstrira postupke izrade livenog teraca na podovima, stepeništima, soklima… (sa bordurama, bez bordura)
 • Izradi model kompozicije (u keramici, kamenu, teracu, betonu…)
 • Primijeni tehnike za procjenu uvjeta (vlažnost podloge, temperatura, vlažnost zraka…) za ugradnju završnih elemenata obloge (parket, brodski pod, laminat, epoksidni pod)
 • Demonstrira postupke ugradnje drvenih obloga na podove, stepeništa, stubove, zidove…
 • Demonstrira tehnike za završnu obradu drvenih obloga i nanošenja odgovarajućih premaza
 • Demonstrira postupak izrade podova od sintetičkih materijala (vinil, linoleum, guma…)
 • Utvrdi postupak postavljanja tekstilnih podova
 • Provede postupak postavljanja podova od pluta
 • Utvrdi postupak postavljanja podignutih podova
 • Demonstrira postupak pripreme materijala i način izrade epoksidnih podova
 • Provede postupak izrade kompozicije u drvenim i epoksidnim podovima
 • Procijeni kvalitetu izvedenih radova i izvede neophodne popravke
 • Demonstrira postupak mjerenja i obračuna izvedenih radova na datom primjeru
 • Provede postupak pravilnog sortiranja i skladištenja preostalog materijala
 • Provede postupak čišćenja radnog mjesta i odlaganja otpada

 

Kompetencije:

 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskaže pozitivan odnos i naglašava važnost tehničke ispravnosti alata i opreme za rad
 • Pokaže spremnost za stjecanje znanja i primjenu novih materijala i tehnologija u oblasti keramičarskih i podopolagačkih radova
 • Iskaže sposobnost za timski rad
 • Iskaže pozitivan odnos prema primjeni higijensko-sanitarnih mjera
 • Pokaže svjest o važnosti mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne okoline
 • Iskaže osviješćenost za racionalno korištenje resursa u radu
 • Iskaže kreativnosti i osjećaj za estetiku kod keramičarskih i podopolagačkih radova

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provode škole, centri za obrazovanje odraslih i/ili ispitni centri registrirani kod nadležnih obrazovnih vlasti koje imaju razvijen sustav osiguranja kvalitete
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u odgovarajućem prostoru i na opremi koja se koristi u nastavi/praksi.
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika općeobrazovne, stručno-teorijske i praktične nastave

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (inicijalni prijedlog prema Priručniku za unapređenje VET kvalifikacija, 2018.god.)
(Unit of learning outcomes and ECVET)

I. Općeobrazovni dio – 53 ECVET

 • Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik
 • Strani jezik I.
 • Matematika
 • Informatika/Računarstvo/Računalstvo
 • Historija/Istorija/Povijest
 • Fizičko vaspitanje / Tjelesni i zdravstveni odgoj / Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Demokratija i ljudska prava / Politika i gospodarstvo
 • Vjeronauka / Vjeronauk / Kultura religija i etika

 

II. Crtanje – 4 ECVET

 • Tehničko crtanje/Crtanje i planovi/Poznavanje nacrta (4)

 

III. Građevinarstvo – 32 ECVET

 • Osnove građevinarstva (4)
 • Građevinski materijali (8)
 • Građevinske konstrukcije (8)
 • Organizacija građenja/Ustrojstvo i obračun radova (8)
 • Ekologija i zaštita životne sredine (4)

 

IV. Tehnologija izvođenja radova -16 ECVET

 • Tehnologija zanimanja/ Izvođenje keramičarskih i podopolagačkih
  radova (16)

 

V. Organizacija poslovanja – 4 ECVET

 • Poduzetništvo / Osnove preduzetništva / Gospodarstvo (4)

 

VI. Praksa -71 ECVET

 • Praktična nastava (71)

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje keramičar i zanimanje podopolagač opisana standardom zanimanja keramičar i standardom zanimanja podopolagač

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Razina 5 – majstor keramičar/podopolagač uz ostvareni traženi uvjet o radnom iskustvu
Indirektno razina 4 – tehničar, dokvalifikacijom / nastavkom školovanja uz polaganje zahtjevane razlike

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Programima koji vode do ove kvalifikacije stiču se i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

Radnu skupinu za izradu standarda kvalifikacije formirala je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u suradnji s ERISEE (TO REGOS)

Dušan Sarajlić – Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, dipl. inž. et., koordinator radne skupine

Vesna Jevtić – JU SEŠ Doboj, diplomirani pedagog, stručnjak za razvoj kvalifikacija

Ivana Budimir – Općina Kiseljak, diplomirani inžinjer građevine, nadzor u izvođenju građevinskih radova

Sead Alić – JU MS građevinsko geodetska škola Tuzla, diplomirani inžinjer građevine, nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave

Dražena Bubonjić – JU Građevinsko-geodetska škola Banja Luka, diplomirani inžinjer arhitekture, nastavnik stručno teorijske nastave

Nenad Jović – EURO Limun d.o.o. Doboj, diplomirani inžinjer građevine, projektant/ inžinjer za investicije/nastavnik građevinske grupe predmeta

Amer Hodović – EKMASAN, d.o.o. Breza, diplomirani inžinjer arhiteture, glavni projektant i rukovodilac gradilišta

Alen Krak – City AA d.o.o. Jajce, direktor i vlasnik tvrtke

Milijana Miličević Dilber – Miličević d.o.o. Kreševo, diplomirani inžinjer arhitekture/projektovanje i nadzor

Ostoja Stanković – Stankost d.o.o. Banja Luka, direktor i vlasnik tvrtke Žanko Sandalj – TBL nekretnine, Banja Luka, investicijsko-tehnički nadzor

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Radna skupina

4.3. Web stranica za objavu standarda kvalifikacije
(Website for publishing qualification standards)

Portal APOSO: www. aposo.gov.ba
Portal APOSO -VET odjel: www.vetbih.org

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti