IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ MAJSTOR

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Konfekcionar tekstila – krojač majstor (Textile manufacturer – tailor master-craftsman)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0723 – odjeća obuća i koža

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

5

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Kvalifikacija krojač (nivo 3)

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanje

 • Objašnjava tekstilnu industriju kao grane privrede, te tekstilne tehnologije
 • Opisuje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću, te objašnjava načela organizacije pogona
 • Primjenjuje uputsva za rad i tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala, te tehnološka svojstva sirovina
 • Prepoznaje osnovne vrste materijala u industriji odjeće, te vrste materijala, pribor i alat
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka u industriji odjeće
 • Objašnjava organizaciju konfekcijske proizvodnje (operativna priprema, tehnološka priprema, tehnološki proces krojenja, tehnološki proces šivenja, tehnološki proces dorade)
 • Objašnjava studiju rada i normiranje
 • Analizira sisteme veličina u konstruisanju odjeće u konfekciji, proračunava i umnožava veličine
 • Primjenjuje sve metode konstruisanja, crtanja i oblikovanja muške i ženske odjeće
 • Razlikuje i objašnjava osnovne uređaje i mašine u krojnici, šivaoni i odjeljenju za doradu faze
 • Opisuje rad i funkciju pojedinih dijelova šivaćih mašina i uređaja, te mehanizama za prijenos kretanja
 • Opisuje tehničko i investiciono održavanje mašina i strojeva
 • Opisuje standarde za tesktil
 • Objašnjava različite oblike kontrole kvaliteta, kao što su: mikroskopsko ispitivanje tekstila, fizičke i hemijske metode ispitivanja
 • Objašnjava poslovnu kulturu, te poslovnu komunikaciju
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Definira vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška sirovina
 • Koristi normative vremena izrade
 • Poznaje normative i propise u industriji tekstila
 • Poznaje osnove kvaliteta tekstila
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Objašnjava mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Objašnjava načine zaštite okoliša

 

Vještine

 • Vrši analizu, pripremu i planiranje procesa proizvodnje
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u industriji odjeće
 • Izrađuje jednostavnije kalkulacije, ponude, te fianncijske evidencije
 • Samostalno vodi procese krojenja, šivanja i dorade
 • Izrađuje i čita tehničku dokumentaciju
 • Izrađuje studiju rada i vremena, plan radnih mjesta i normiranje u konfekcojskoj proizvodnji
 • Konstruiše, crta, oblikuje i unožava mušku i žensku odjeću (suknja, bluza i haljina, hlače, muška košulja, ženski kostim, žemski kaput, muško odijelo, muški kaput, dječija odjeća, radna odjeća)
 • Pravilno koristi mašine za pripremu materijala, mašine za gradiranje, mašine za izradu krojnih listova, mašine za krojenje, mašine za šivenje i specijalne šivaće mašine, , šivaće automate, uređaje za glačanje, parne prese i glačala, te sredstva unutrašnjeg transporta
 • Vodi proizvodni i tehnološki proces
 • Vrši sitne opravke šivaćih mašina
 • Provodi različite postupke kontrole kvaliteta, kao što su: mikroskopsko ispitivanje tekstila, fizičke i hemijske metode ispitivanja
 • Primjenjuje statistiku u obradi rezultata ispitivanja
 • Provodi radne postupke u procesu krojenja (kroji) mušku i žensku odjeću (suknja, bluza i haljina, hlače, muška košulja, ženski kostim, ženski kaput, muško odijelo, muški kaput, dječija odjeća, radna odjeća)
 • Vodi proces šivenja muške i ženske odjeće (suknja, bluza i haljina, hlače, muška košulja, ženski kostim, žemski kaput, muško odijelo, muški kaput, dječija odjeća, radna odjeća) kroz organizaciju i tehnologiju šivenja, izradu radne dokumentacije, lansiranje i praćenje tehnološkog i operacionog lista i normiranje
 • Vodi proces dorade muške i ženske odjeće (suknja, bluza i haljina, hlače, muška košulja, ženski kostim, žemski kaput, muško odijelo, muški kaput, dječija odjeća, radna odjeća) kroz organizaciju i izradu radne dokumentacije, lansiranje i praćenje dokuemntacije u doradi
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku
 • Odabire način poslovne komunikacije i mirnog rješavanja konflikata
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Vrši mjerenje i kontrolu kvaliteta
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije

 • Iskazuje svijest o značaju higijensko-tehničkog održavanja mašina i uređaja
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima
 • Prenosi znanje i obučava saradnike i operatere u proizvodnji
 • Radi u timu
 • Osjetljivost za kulturne razlike i otpor prema stereotipima
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja konfekcionar tekstila
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni modul za majstore 20 ECVET
 • Organizacija konfekcijske prozivodnje 6 ECVET
 • Konstrukcije konfekcijske odjeće 6 ECVET
 • Mašine i uređaji u tekstilnoj industriji 4 ECVET
 • Ispitivanje i kontrola materijala 4 ECVET
 • Praktična nastava 20 ECVET
 • Rad kod poslodavca 120 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Odgovara zanimanju konfekcionar tekstila – krojač majstor definiranom standardom zanimanja

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nema

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Razvijaju se i ključne kompetencije

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica
 • Nevezeta Rezaković, stručna savjetnica za pravne poslove, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi