IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ MAJSTOR

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Konfekcionar tekstila – krojač majstor (Textile manufacturer – tailor master-craftsman)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

7531

1.3 Struka (Occupation family)

Tekstil i kožarstvo

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

7531

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

5

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Majstor – konfekcionar krojač planira, priprema, organizuje i realizuje tehničko-tehnološki proces proizvodnje u industriji izrade odjeće, kao i u obrtničkim radnjama

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Pregledanje radne dokumentacije, određivanje postupka rada
  • Organizuje svoj rad i rad manje grupe
  • Preuzima i sprovodi radne naloge
  • Pregleda uputstva za rad i tehnološku dokumentaciju (radni nalog, tehničko- tehnološka uputstva koja određuju vrste proizvoda, vrijeme početka po fazama, vrstu tehnološkog postupka)
 • Pripremanje radnog mjesta
  • Obezbjeđuje ličnu higijenu i higijenu radnog prostora, oblači zaštitno odijelo
  • Priprema radno mjesto i sredstva za rad (priprema sirovine, mašine, pribor i alat)
  • Provjerava pripremu materijala u skladu s radnim nalogom
  • Vrši kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu sirovina

Znanja:

 • Objašnjava tekstilnu industriju kao grane privrede, te tekstilne tehnologije
 • Opisuje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću, te objašnjava načela organizacije pogona
 • Primjenjuje uputsva za rad i tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala, te tehnološka svojstva sirovina
 • Prepoznaje osnovne vrste materijala u industriji odjeće, te vrste materijala, pribor i alat
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka u industriji odjeće

 

Vještine:

 • Vrši analizu, pripremu i planiranje procesa proizvodnje
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u industriji odjeće

 

Kompetencije:

 • Iskazuje svijest o značaju higijensko-tehničkog održavanja mašina i uređaja
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima

Operativni poslovi:

Poslovi u krojnici

 • Organizuje rad tehnološkog procesa krojenja, fiksiranja krojnih dijelova, kosigniranja krojnih dijelova i lansiranja

 

Poslovi u šivaoni

 • Organizuje rad tehnološkog procesa šivanja prema pripremljenoj tehnološkoj dokumentaciji, te međufaznog peglanja i ručnog rada
 • Prati kvalitet izrade odjevnog predmeta

 

Poslovi u doradi

 • Organizuje rad tehnološkog procesa dorade (peglanje, našivanje dugmadi, postavljanje drikera, etiketiranje)

 

Poslovi kontrole i kvaliteta

 • Vrši kontrolu materijala u krojačnici

Kontroliše kvalitet šivaone i završne dorade

Znanja:

 • Objašnjava organizaciju konfekcijske proizvodnje (operativna priprema, tehnološka priprema, tehnološki proces krojenja, tehnološki proces šivenja, tehnološki proces dorade)
 • Objašnjava studiju rada i normiranje
 • Analizira sisteme veličina u konstruisanju odjeće u konfekciji, proračunava i umnožava veličine
 • Primjenjuje sve metode konstruisanja, crtanja i oblikovanja muške i ženske odjeće
 • Razlikuje i objašnjava osnovne uređaje i mašine u krojnici, šivaoni i odjeljenju za doradu faze
 • Opisuje rad i funkciju pojedinih dijelova šivaćih mašina i uređaja, te mehanizama za prijenos kretanja
 • Opisuje tehničko i investiciono održavanje mašina i strojeva
 • Opisuje standarde za tesktil
 • Objašnjava različite oblike kontrole kvaliteta, kao što su: mikroskopsko ispitivanje tekstila, fizičke i hemijske metode ispitivanja

 

Vještine:

 • Izrađuje jednostavnije kalkulacije, ponude, te fianncijske evidencije
 • Samostalno vodi procese krojenja, šivanja i dorade
 • Izrađuje i čita tehničku dokumentaciju
 • Izrađuje studiju rada i vremena, plan radnih mjesta i normiranje u konfekcojskoj proizvodnji
 • Konstruiše, crta, oblikuje i unožava mušku i žensku odjeću (suknja, bluza i haljina, hlače, muška košulja, ženski kostim, žemski kaput, muško odijelo, muški kaput, dječija odjeća, radna odjeća)
 • Pravilno koristi mašine za pripremu materijala, mašine za gradiranje, mašine za izradu krojnih listova, mašine za krojenje, mašine za šivenje i specijalne šivaće mašine, , šivaće automate, uređaje za glačanje, parne prese i glačala, te sredstva unutrašnjeg transporta
 • Vodi proizvodni i tehnološki proces
 • Vrši sitne opravke šivaćih mašina
 • Provodi različite postupke kontrole kvaliteta, kao što su: mikroskopsko ispitivanje tekstila, fizičke i hemijske metode ispitivanja
 • Primjenjuje statistiku u obradi rezultata ispitivanja
 • Provodi radne postupke u procesu krojenja (kroji) mušku i žensku odjeću (suknja, bluza i haljina, hlače, muška košulja, ženski kostim, ženski kaput, muško odijelo, muški kaput, dječija odjeća, radna odjeća)
 • Vodi proces šivenja muške i ženske odjeće (suknja, bluza i haljina, hlače, muška košulja, ženski kostim, žemski kaput, muško odijelo, muški kaput, dječija odjeća, radna odjeća) kroz organizaciju i tehnologiju šivenja, izradu radne dokumentacije, lansiranje i praćenje tehnološkog i operacionog lista i normiranje
 • Vodi proces dorade muške i ženske odjeće (suknja, bluza i haljina, hlače, muška košulja, ženski kostim, žemski kaput, muško odijelo, muški kaput, dječija odjeća, radna odjeća) kroz organizaciju i izradu radne dokumentacije, lansiranje i praćenje dokuemntacije u doradi

 

Kompetencije:

 • Prenosi znanje i obučava saradnike i operatere u proizvodnji
 • Radi u timu

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa saradnicima, nadređenim i korisnicima usluga
  • Sarađuje sa saradnicima i nadređenima
  • Daje dodatne pojašnjenja šivačima i krojačima o radnim nalozima
  • Praktično osposobljava šivače i krojače u kontekstu njihovog kontinuiranog profesionalnog razvoja
  • Komunicira sa korisnicima usluga
 • Nabavka sirovina i prodaja proizvoda
  • Nabavlja sirovine
  • Izrađuje kalkulaciju cijena proizvoda
  • Prodaje gotove proizvode
  • Popunjavanje radne dokumentacije
  • Popunjava izvještaje o proizvodnji
  • Popunjava dnevnik rada

Znanja:

 • Objašnjava poslovnu kulturu, te poslovnu komunikaciju
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Objašnjava vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška sirovina
 • Koristi normative vremena izrade

 

Vještine:

 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku
 • Odabire način poslovne komunikacije i mirnog rješavanja konflikata
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude

 

Kompetencije:

 • Osjetljivost za kulturne razlike i otpor prema stereotipima
 • Sklonost  inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
 • Provjerava kvalitet sirovina i repromaterijla
 • Kontroliše kvalitet rada u svim fazama proizvodnje
 • Kontroliše kvalitet gotovih proizvoda
 • Izvodi radove tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline

Znanja:

 • Poznaje normative i propise u industriji tekstila
 • Poznaje osnove kvaliteta tekstila
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Objašnjava mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Objašnjava načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Vrši mjerenje i kontrolu kvaliteta
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Osim stavova koji se odnose na krojača – da treba imati dobar vid na blizinu, dobru okulo-motornu koordinaciju, sposobnost prostornog predočavanja, dobru ručnu spretnost i spretnost prstiju, te da reba dobro raspoznavati boje i njihove nijanse, krojač konfekcionar – majstor treba imati izgrađivati smisao za organizaciju, rad s ljudima, mirno rješavanje konflikata, te razvoj ljudskih potencijala.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Konfekcionar krojač – majstor radi u industrijskim pogodinam odjevne industrije

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakoni i standardi vezani za tekstilnu industriju i općenito za industrijsku prozivodnju

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Konfekcionar krojač majstor radi u zatvorenim prostorijama uz prirodnu ili umjetnu rasvjetu. U načelu radi uredski posao, uz česte odlaske u pogon, te je izložen buci strojeva i tekstilnoj prašini.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Poželjno je dobro zdravlje, osobito lokomotornog sustava.