IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

MAJSTOR STOLAR – PROGRAMER NA CNC MAŠINAMA

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Majstor stolar – programer na CNC mašinama (Master Craftsman – CNC programmer)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

7115

1.3 Struka (Occupation family)

Šumarstvo i obrada drveta

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

7115

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

5

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Majstro stolar – programer CNC mašini radi u drvnoj industriji koje koriste CNC mašine u procesu proizvodnje

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Pregledavanje radne dokumentacije, određivanje postupka rada
  • Organizuje svoj rad i rad grupe
  • Pregledava uputstva za rad i tehnološku dokumentaciju (radni nalog, tehničko- tehnološka uputstva koja određuju vrste proizvoda, vrijeme početka po fazama, vrstu tehnološkog postupka)
 • Izrada radne dokumentacije
  • Modeliranje korištenjem CAD programa
  • Korištenje CAM programa za programiranje
 • Pripremanje radnog mjesta
  • Obezbjeđuje ličnu higijenu i higijenu radnog prostora, oblači zaštitno odijelo
  • Priprema radno mjesto i sredstva za rad (priprema sirovine, mašine, pribor i alat)
  • Provjerava pripremu materijala u skladu s radnim nalogom
  • Vrši kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu sirovina

Znanja:

 • Opiše radno mjesto zanimanja majstor stolar- programer na cnc mašinama
 • Raspoznaje kvalitetne klase osnovnih materijale i sortimente piljene građe
 • Opisuje osnovne domaće vrste drveta i materijale na bazi drveta
 • Analizira tehnička svojstva i greške građe drveta
 • Utvrđuje sortimente kvalitetne klase piljene/rezane/građe
 • Analizira uslove skladištenja materijala
 • Objasni teoriju, vrste i značaj sušenja drveta
 • Analizira vrste i uslove utezanja drveta
 • Imenuje osnovne greške sušenja drveta i objasni uzrok njihovog nastanka
 • Vrednuje, prepozna i objasni vrste i primjenu furnira i ploča od drveta
 • Provjeri svojstva i primjenu tečnih materijala za završno tretiranje površina drveta i materijala na bazi drveta

 

Vještine:

 • Planira radne materijale i pravilno ih sortira
 • Pripremi radno mjesto na prihvatljiv i ispravan našin
 • Izrađuje tehničke crteže predmeta iz struke, koristeći CAD softvere

 

Kompetencije:

 • Poštuje radno vrijeme
 • Učestvuje u timskom radu
 • Racionalno se odnosi prema sirovinama

Operativni poslovi

 • Samostalno izrađuje programe korištenjem softvera MACH 3 i sličnih, te primjenjuje na probnom predmetu
 • Vrši pripremu i održavanje mašina i alatki
 • Radi sa osnovnim računarskim tehnikama
 • Planira procese obrade
 • Priprema tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Obučava druge u procesu proizvodnje za programiranje CNC mašina

ZNANJE

 • Objasni vrste CNC mašina za obradu drveta i materijala na bazi drveta i njhovu ulogu u obradi
 • Razlikuje radne alate za CNC mašine i koristi ih
 • Analizira faktore kvalitetne obrade drveta i materijala na bazi drveta
 • Analizira osnova i pomoćna kretanja kod CNC mašinske obrade sa odvajanjem čestica materijala
 • Definiše osnovne načine spojeva u drvetu
 • Pravilno imenuje i analizira alate optimalnih CAD softvera za tehničko prikazivane predmeta iz stolarske proizvodnje i sl.
 • Analizira alate za prikazivanje elemanata na tehničkim crtežima u Auto CAD-u
 • Opiše načine modeliranja objekata u Auto CAD-u
 • Optimalizuje radnu okruženje u Auto CAD-u
 • Formuliše pogodne CAD softvere za modeliranje u drvnoj industriji … (Solid Works )
 • Analizira radno okruženje programa za modeliranje- Solid Works-a
 • Imenuje i prepoznaje alate i menije za modelirane detalja, sklopova ili izradu tehničkih crteža u Solid Works-u
 • Objašnjava alate za definisanje geometrije objekata (features), napr: Extrude, Wizard, Revolve, Hole, Loft, Sweep, Wrap, Rib
 • Bira ravni za skiciranje i pravilo definiše skice (sketch) u Solid Works-u
 • Analizira optimalne prikaze iz grupe – View
 • Objasni pravila upravljanja NC i CNC mašinama
 • Objašnjava koordinatni sistem u 2D i 3D i pravilno primjenjuje vrijednosti u CAM programu.
 • Analizira osnovne alate ručnog programiranja na  NC i CNC mašinama
 • Objašnjava vidove obrade CNC mašine i koristi stručne nazive
 • Formuliše osnovne pojmove i funkcije CAM programa

(G-, T. M, F…oznake i funkcije)

 • Objasni strukturu CAM programa
 • Uporedi način obrade CNC mašinama i klasičnim mašinama
 • Objasni tehničke ctreže i primjenjuje podatke iz tehničke dokumentacije
 • Objasni tipske tehnološke procese u izradi proizvoda od drveta i materijala na bazi drveta
 • Klasificira osnovne proizvode iz grupe građevinske stolarije
 • Analizira tipske proizvode za opremanje objekata
 • Formuliše ergonomske uvjete za proizvode koji se koriste za opremanje enterijera stambenih i poslovnih objekata
 • Objasni primjenu okova za tipske proizvode od drveta i materijala na bazi drveta

 

VJEŠTINE

 • Ručnim alatima i prenosnim mašinama obrađuje drvo i materijale  na bazi drveta
 • Procjenjuje kvaklitet obrade ručnim alatima i prenosnim mašinama
 • Montira radne alate, pomoćne i zaštitne uređaje kod stabilnih mašina
 • Prvjerava funkcionalnost i ispravnost uređaja na mašinama prije puštanja u rad
 • Izrađuje krojne liste i plan krojenja kod masivnog drveta i oplemenjenih ili neoplemenjenih ploša
 • Izvodi operacije mašinskog piljenja (rezanja), dimenzionisanja i oblikovanja elemenata, korištenjem  mašina sa mehaniškim podešavanjem
 • Izvodi piljenje  (rezanje ) sa predrezačem
 • Izrađuje elemente spojeva sa zadovoljavajućom tačnošću na elementima od drveta i materijala na bazi drveta
 • Procjenjuje ili utvrđuje kvalitet postupaka u tehnološkim procesima
 • Montira jednostavne i složene sklopove
 • Obrađuje sklopove nakon montaže, na konačne mjere i oblike po redosljedu postupaka u tehničkoj dokumentaciji
 • Izvidi oplemenjavanje površina furnirom ili folijama
 • Pravilno „kantira“ rubove pločastih elemenata
 • Manipuliše gotovim sklopovima i detaljima po radnom nalogu
 • Izvodi brušenje drveta, sklopova ili gotovih proizvoda
 • Izvodi ugradnju okova za građevinsku stolariju i namještaj
 • Izrađuje jednostavne podprograme i programe programskim jezikom za CNC mašine
 • Određuje optimalne funkcije, broj obrtaja, brzinu pomaka, G-funkciju (kod) i M-funkciu
 • Bira optimalni alat za CNC strojeve
 • Bazira obratke na osnovne CNC  mašine i uređaje  ili  CNC obradne centre
 • Akrivira program obrade elementa ili sklopova od drveta i pravilno ga primjeni na CNC mašinama

 

KOMPETENCIJE

 • Prenosi znanje i obučava saradnike i operatere u proizvodnji
 • Poštuje radno vrijeme
 • Učestvuje u timskom radu
 • Racionalno se odnosi prema sirovinama

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa saradnicima i klijentima
  • Komunicira sa saradnicima
  • Komunicira sa korisnicima usluga
 • Nabavka sirovina i prodaja proizvoda
  • Nabavlja sirovine
  • Izrađuje kalkulaciju cijena proizvoda
  • Prodaje gotove proizvode
 • Popunjavanje radne dokumentacije
  • Popunjava izvještaje o proizvodnji
  • Popunjava dnevnik rada

Znanja:

 • Opisuje vrste i strukturu troškova
 • Objasni normative utroška sirovina
 • Objasni normative vremena izrade
 • Objasni osnovne ekonomske pojmove koji su bitni u proizvodnji i uslugama u području stolarstva
 • Analizira područje menadžmenta i poduzetništva za stolarske poslove i proizvodnje
 • Objasni strukturu tenderske ponude i završnog izvještaja

 

Vještine:

 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Printa i čuva tehničke crteže, te ih koristi za izvođenje postupaka u tehnološkim procesima
 • Pravi izveštaj programeru o izvršenom programu, predlaže poboljšanja

 

Kompetencije:

 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
 • Provjerava kvalitet osnovnog i pomoćnog materijala
 • Kontroliše kvalitet rada u svim fazama proizvodnje
 • Kontroliše kvalitet gotovih proizvoda
 • Izvodi radove tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline

Znanja:

 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Opiše mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opiše načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Odgovorno se odnosi prema proizvodnoj dokumentaciji i sredstvima za rad
 • Pridržava se ličnih i tehničkih mjera zaštite na radnom mjestu
 • Iskazuje interes za usavršavanjem i obukama
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Svjestan je mogućih povreda od reznih alata na radnom mjestu
 • Daje prednost prirodnim materijalima

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Programeri CNC mašina u drvnoj industriji rade sa savremenim tehnologijama koje se konstantno mijenjaju i unapređuju. Zbog toga je potrebno da imaju izraženu želju za kontinuiranim učenjem i usavršavanjem. Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika je vrlo poželjno obzirom da najveći dio tehničke dokumentacije vezane za CNC mašine i softvera koji se koristi je na jednom od ova dva jezika. Izražen interes za IT.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Majstori stolari – programeri CNC mašina se mogu zaposliti u drvnoj industriji koje se bave visoko-kvalitetnom obradom drva

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Adnan Duvnjak, magistar šumarstva, rukovodilac u RJ šumarstvo, Sarajevo-šume
 • sc. Zehra Veljović, dipl. ing. šumarstva i hortikulture, nastavnica stručno-teorisjke i praktične nastave, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
 • Alen Masković, magistar šumarstva, rukovodilac OJ šumasrtva, Sarajevo-šume
 • Dana Mušović, dipl.ing.šumarstva, nastavnica stručnih predmeta,  Srednjoškolski centar ”Vasilije Ostroški” Sokolac
 • Jasmin Hindija, dipl.inž.komunikacija, šef proizvodnje i skladišta, Fructas d.o.o. Sarajevo
 • Bojan Čortan, dipl.ing.šumarstva, stručni saradnik u oblasti šumarstva, Šume Republike Srpske a.d. Sokolac
 • Ibrahim Karačić, dipl.ing.maš., nastavnik stručno-teorisjkih predmeta i pomoćnik direktora Srednje pkole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
 • Zorica Krsmanović, dipl.politolog, viša stručna saradnica za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja, Ministarstvo civilnih poslova BiH   

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Propisi i standardi u graditeljstvu; propisi o zaštiti na radu i zaštiti od požara; zaštita okoliša

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Programeri CNC mašina rade kako u uredima gdje se nalaze računari potrebni za izradu programa za CNC mašine, tako i u radionicama gdje se obavlja proces proizvodnje. Njihov rad je uvijek timski jer blisko sarađuju sa rukovodiocem proizvodnje i operaterima CNC mašine.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Nema