IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

MEDICINSKI TEHNIČAR

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Medicinski tehničar / Medicinska sestra (Medical technician)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

3221

1.3 Struka (Occupation family)

Zdravstvo

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

3221

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

4

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Medicinska sestra/medicinski tehničar samostalno pomaže pojedincu, bolesnomu ili zdravomu, u obavljanju aktivnosti koje pridonose njegovu zdravlju, oporavku ili mirnoj smrti. Samostalno i u timu provodi zdravstvenu njegu korisnika. Stara se za osobnu sigurnost te za sigurnost korisnika i okoline. Sudjeluje u pripremi i provedbi dijagnostičko-terapeutskih postupaka i zahvata te primjeni lijekova. Sarađuje sa zdravstvenim timom, kao i stručnjacima u svrhu poboljšanja zdravlja pojedica i zajednice. Podučava i motiviše pojedinca i njegovu porodicu ,u cilju promjene životnih navika u svrhu sprečavanja bolesti i poboljšanja zdravlja. Poštuje principe etike,vodi zdravstvenu sestrinksu i drugu dokumentaciju.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Učestvuje u planiranju, koordinaciji i programiranju medicinske zaštite i osiguravanju prostornih i organizacionih uslova rada
 • Planira zdravstvenu njegu uz analiziranjepostupaka zdravstvene njege
 • Učestvuje u osiguravanju uslova rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Učestvuje u planiranju, koordinaciji i programiranju medicinske zaštite i osiguravanju prostornih i organizacionih uslova rada
 • Prikuplja podatke o broju obavljenih pregleda i pojedinačnih intervencija prema zadatoj strukturi
 • Pripremanje radnog mjesta
 • Obezbjeđivanje lične higijene i higijene radnog prostora, oblačenje zaštitnog odijela
 • Priprema alata i pribora, te potrepština za rad (lijekovi, posteljina, ručnici, pomagala i sl.)
 • Sprovodi mjere za sprečavanje pojave i širenja infekcija ( dezinfekcija)
 • Sprovodi sve metode sterilizacije i kontrolu sterilizacije
 • Priprema pribor i prostor za obavljanje pregleda i drugih medicinskih intervencija kao i dijagnostičkih procedura
 • Asistira ljekaru

ZNANJE:

 • Opisuje postupke osiguranja zdrave mikroklime
 • Prikuplja podatke za izradu plana zdravstvene njege
 • Poznaje medicinsku dokumentaciju
 • Utvrđuje prioritete, potrebe i ciljeva zdravstvenenjege sa stručnim timom
 • Analizira medicinske evidencije
 • Opisuje strukturu zdravstvene zaštite

 

VJEŠTINE:

 • Izabire odgovarajuću odjeću, te alat i pribor
 • Primjenjuje plan zdravstvene njege u praksi
 • Provjerava ispravnost opreme pribora i materijala
 • Provodi mjere stareilizcije i dezinfekcije
 • Koristi medicinski pribor i uređaje

 

KOMPETENCIJE:

 • Razvija kulturno-higijenske navike, savjesnost i urednost
 • Ima pozitivan stav preme pacijentu
 • Sudjeluje u planiranju edukacije
 • Pokazuje odgovarajući nivo odgovornosti

Operativni poslovi

 • Primarna zdravstvena zaštita
  • Učestvuje u sistematskim pregledima i preventivnim akcijama, u kućnom liječenju bolesnika i pri vakcinacijama (daje vakcine)
  • Učestvuje u osiguravanju uslova rada u planiranju i programiranju medicinske zaštite i osiguravanju prostornih, koordinacionih i organizacionih uslova rada
  • Učestvuje u zdravstveno-vaspitnom radu bolesnika i ostalih
 • Primanje i otpuštanje bolesnika
  • Vrši administrativni postupak i sanitarnu obradu, upoznavanje sa kućnim redom, vodi zdravstvenu dokumentaciju
  • Pravilno namješta krevet sa i bez bolesnika
  • Pravino vrši okretanje i pomjeranje bolesnika
  • Provodi ličnu higijenu kupanjem i prebrisavanjem
  • Vrši dezinfekciju radnog prostora i pravilno paranje ruku
  • Vrši kontrolu mjesta izloženosti decubitusu
  • Vrši previjanje decubitalne rane
  • Primjenjuje antidecubitalna pomagala
  • Sprovodi mjere u prevenciji i liječenju komplikacija dugotrajnog ležanja (tromboze ,kontrakture, nesvjestice).
  • Priprema pribor i materijala za dezinfekciju i sterilizaciju
  • Vrši kontrolu sterilizacije
  • Vrši pravilno previjanje i postavljanje zavoja
  • Koristi mjere lične zaštite
  • Uklanja kontaminirani materijal i priprema ga za transport
  • Učestvuje u prijemu, otpustu i premještaju bolesnika i popunjava potrebnu dokumentaciju
  • Vrši administrativni postupak kod otpusta bolesnika i u slučaju smrti
 • Medicinska njega bolesnika
  • Pruža pomoć korisniku pri disanju
  • Vrši posmatranje bolesnika (rast, konstituciju,boju kože, položj,stanje svijesti )
  • Postavlja pacijenta u odgovarajući položaj
  • Mjeri vitalne znake i ubilježava ih u temperaturnu listu
  • Pruža pomoć korisniku pri unosu hrane i tekućine
  • Priprema pribor i materijal za hranjenj bolesnika prirodnim i vještačkim putem
  • Pruža pomoć korisniku pri eliminaciji tjelesnih izlučevina
  • Pruža pomoć korisniku pri tjelesnoj aktivnosti
  • Pruža pomoć pri obavljanju osobne higijene i odijevanju
  • Pruža pomoć korisniku pri održavanju tjelesne temperature
  • Ubilježava diurezu i stolicu u temperaturnu listu
 • Dijagnostički i terapeutski postupci
  • Vrši primopredaju službe
  • Prati promjene stanja bolesnika i izvještava o njima
  • Priprema bolesnika za ljekarski pregled
  • Asistira ljekaru
  • Učestvuje u viziti
  • Uzima i šalje materijal na laboratorijske preglede (stolica, urin, krv, gnoj, sputum, punktat, bris)
  • Vrši alergološke testove
  • Radi spirometriju
  • Učestvuje u bronhoprovokativnim testovima
  • Vrši aspiraciju sekreta iz aerodigestivnih puteva
  • Učestvuje u funkcionalnom ispitivanju unutrašnjih organa
  • Priprema bolesnika za dijagnostička laboratorijska, radiološka, endoskopska i druga ispitivanja
  • Radi EKG
  • Priprema pacijenta za ergometriju, koronarografiju i defibrilaciju srca
  • Priprema i priključuje pacijentu holter aparat
  • Priključuje pacijenta na monitoring i prati stanje
  • Priprema pribor i bolesnika i izvodi ispiranja tjelesnih šupljina (oko, uvo, želudac, bešika, crijeva, vagina)
  • Priprema bolesnika i pribor i učestvuje kod raznih punkcija (pleuralna, abdominalna, lumbalna, sternalna)
  • Priprema bolesnika, pribor i pomaže kod incizije i biopsije
  • Primjenjuje peroralnu terapiju i kontroliše uzimanja ljekova
  • Daje epicutane subcutane intravenske intramuscularne injekcije
  • Priprema infuzione rastvore
  • Daje antišok terapiju
  • Daje inhalacionu terapiju
  • Priprema i daje serum
  • Stavlja kapi i masti u oči, uši i nos
  • Primjenjuje fizikalna sredstva u liječenju bolesnika (masaža, oblozi)
  • Primjenjuje kiseonik i terapiju sa kiseonikom
  • Daje ljekove perkutano i rektalno
  • Učestvuje u okupacionoj terapiji
  • Provodi krio i termo terapiju
  • Prepoznaju stanja koja ugrožavaju život bolesnika
  • Sudjeluje u transportu i prijemu životno ugroženog
  • Priprema set za intubaciju
  • Primjenjuje metode vještačkog disanja i spoljašnje masaže srca
  • Prepoznaje vrste kvarenja
  • Koristi zavoje tokom previjanja
  • Prepoznaje stepene opekotina i smrzotina
  • Previja opekotine i smrzotine i zbrinjava pacijenta
  • Primjenjue sredstva za imobilizaciju
  • Priprema pacijenta za postavljanje gipsa
  • Vrši preoperativnu pripremu bolesnika
  • Provodi njegu pacijenta nakon opercije (boja kože,drenaža, diureza,položaj nakon operacije ,stanje svijesti itd.)
  • Popunjava sestrinsku dokumentaciju
  • Vrši ispiranje želudca
  • Priprema antidotnu terapiju i asistira ljekaru
  • Priprema pacijenta, aparate i uključuje hemodijalizu i peritonealnu dijalizu
  • Priprema pacijenta i aparate za plazmaferezu
  • Priprema i daje citostatike
  • Vrši trebovanje i čuvanje ljekova
  • Priprema pribor, bolesnika i daje infuziju, transfuziju i derivate krvi
  • Daje klizmu za čišćenje
  • Priprema i vrši kateterizaciju mokraćne bešike bolesnika i mjeri diurezu
  • Priprema bolesnika i materijala za vadjenje stranog tijela iz nosa i uha, za promjenu kanile, pri izvođenju prednje i zadnje tamponade nosa
  • Njeguje traheotomisanog i intubiranog bolesnika
  • Priprema bolesnika i materijala za precovanje sinusa
  • Vrši prijem ginekološke bolesnice
  • Priprema pacijenticu za pregled
  • Asistira ljekaru pri pregledu
  • U okviru sexualnog odgoja edukuje porodicu i društvo
  • Obučava omladinu i bračne parove o pravilnom planiranju porodice
  • Vrši edukaciju trudnica i porodilja
  • Vrši osnovnu njegu novorođenčeta obradu pupka i tjemenjače
  • Vrši prijem zdravog i bolesnog dijeteta
  • Aktivno radi na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
  • Brine o starima i radi na prevenciji bolesti starih

Znanje:

 • Definiše njegu prema Florence Nightingale i prema Virginii Henderson
 • Opiše pojam i definiciju zdravstvene zaštite, nivoe zdravstvene zaštite
 • Objasni pojam i načela zdravstvene zaštite, mjere zdravstvene zaštite i deontologiju sestrinstva
 • Pojasne primjenu etike u radu medicinskih tehničara
 • Opiše izgled bolničke zgrade, izgled bolničkog odjela, nabroji vrste bolničkih zgrada
 • Opiše modele njege bolesnika, proces zdravstvene njege, definiše sestrinsku dijagnozu
 • Opiše način komuniciranja medicinskog osoblja
 • Opiše izgled bolesničkog kreveta, objasni namještanje kreveta bez bolesnika i namještanje kreveta sa bolesnikom (ležećem, sjedećem  položaju i inkontinentnog bolesnika)
 • Objasni značaj održavanja lične higijene, objasni dnevnu, djelimičnu i povremenu njegu
 • Prepoznaje potrebne higijenske uvjete u sprječavanju infekcije
 • Opisuje mjere zaštite u radu sa opasnim ljekovima
 • Opisuje pripremu bolesničke sobe za izvođenje sestrinskih radnji
 • Opisuje pravilno pranje i dezinfekciju ruku
 • Opisuje osnove previjanja
 • Provjerava i procjenjuje ispravnost opreme pribora i materijala
 • Objašnjava značaj održavanja lične higijene
 • Prepoznaje bolesnikovu pokretlivost
 • Opisuje postupke kupanja ,pranja kose i njegu usne duplje
 • Razlikuje promjene na koži i sluznicama
 • Opisuje postupke u planiranju materijlnih i drugih resursa
 • Opisuje postupke u njezi umirućeg bolesnika
 • Opisuje vitalne znake i metode mjerenja istih
 • Kontroliše monitoring za mjerenje vitalnih znaka
 • Definiše postupke u olakšavanju disanja
 • Objašnjava postupke uzimanja izlučevina
 • Opisuje način izvođenja kateterizacije
 • Opisuje način izvođenja klizme
 • Opisuje stanje diureze i promjene stolice
 • Sažima podatke o bolesnikovom unosu hrane i tekučine
 • Razlikuje prirodan i vještački način hranjenja bolesnika
 • Objašnjava važnost odlaganja otpada u skladu sa procedurama
 • Opisuje pripremu i primjenu lijekova za aplikaciju prema propisanim upustvima
 • Poznaje tehnike primjene lijekova i moguće komplikacije
 • Spoznaje važnost mjera bitnih za bolesnikovu sigurnost tokom izvođenja medicinsko tehničkih postupaka
 • Imenuje stanja koja ugrožavaju bolesnikov život
 • Opisuje postupke reanimacije
 • Navodi set za reanimaciju i nabraja pribor za otvaranja venskog puta
 • Opisuje postupke efikasnog zaustavljanja krvarenja
 • Objašnjava postupke sigurnog transporta
 • Objašnjava indikacije za oksigeno-terapiju i način davanja kiseonika
 • Objašnjava postupke primjene infuzije i transfuzije
 • Objašnjava pojam krio i termo terapije
 • Objašnjava postupke u anafilaktičkom šoku
 • Objašnjava pojam palijativne njege
 • Prepoznaje znakove trovanja i opisuje postupak
 • Opisuje osnovne principe dijagnostike(UZV,endoskopske,RTG dijagnostike)i pripremu pacijenta za izvođenje istih
 • Objašnjava postupke preopertivne i postoperativne njege bolesnika
 • Definiše zadatke u njezi infektivnog i neurološkog bolesnika
 • Opisuje rad medicinske sestre na psihijatrijskom odjeljenju
 • Objašnjava metode zbrinjavanja povreda
 • Prepoznaje vrste preloma i pravila imobilizacije
 • Objašnjava rad medicinskog tehničara u pripremi pacijentice za ginekološki pregled
 • Razlikuje rad medicinskog tehničara u patronašnoj službi
 • Opisuje ulogu medicinskog tehničara u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
 • Objašnjava komunikacijski proces sestra pacijent
 • Prezentuje simptome dijabetesa
 • Opisuje probleme strih
 • Opisuje rad medicinskog tehničara na pedjatrijskom odjeljenju
 • Definira dekubitus, trombozu, tromboflebitis, respiratorne komplikacije, kontrakture i nesvjesticu i objasni zadatke sestre u sprečavanju nastanka i liječenju istih
 • Objasni uslove za nastanak infekcije, borbu protiv infekcije (antisepsu i asepsu)
 • Objasni dezinfekciju i sterilizaciju (metode, kontrolu sterilizacije i organizaciju jedinice za sterilizaciju)
 • Objasni osnovu previjanja i hirurške instrumente
 • Prikažu anatomska i fiziološka obilježja zdravog novorođenčeta, te anomalije i zastoj u fizičkom i psihičkom razvoju dojenčeta
 • Opišu anatomsku i funkcionalnu nezrelost i vrste brige za ugroženo novorođenče
 • Nabroje kontraceptivna sredstva i metode.
 • Poznaju način obavljanja ginekološkog pregleda.
 • Navede i opiše različite dijagnostičke pretrage u ginekologiji, prepoznaju vrstu ginekološke bolesti ili poremećaja, te objasne savremene terapijske procedure u ginekologiji
 • Prezentiraju stručne medicinske postupke i procedure u terapiji urgentnih stanja izazvanih različitim djelovanjem faktora iz vanjske sredine
 • Predstave način organizacije rada službe i timova urgentne medicine
 • Objasni zdravtvenu njegu bolesnika nakon operacije
 • Objasni bolesti srca i krvnih sudova
 • Opiše simptome bolesti probavnog sistema
 • Opiše principe transfuzije krvi
 • Opiše vrste otvorenih rana i proces zacjeljivanja
 • Opiše zarazne bolesti uzrokovane bakterijama, virusima i gljivicama
 • Opiše degenrativne bolesti CNS
 • Opiše simptome i znakove bolesti PNS
 • Objasni načine primjene lijekova, resorpciju, raspodjelu i izlučivanje lijekova iz organizma
 • Opiše framakologiju nervnog, kardiovaskularnog, respiratornog, urogenitalnog, tjelesnih tečnosti, kože i sluzokože sistema
 • Opiše patološke procese
 • Opiše bolesti i promjene u staračkoj dobi
 • Opiše faze u procesu umiranja i znakove smrti
 • Opiše anatomska i fiziološka obilježja zdravog novorođenčeta, te anomalije i zastoj u fizičkom i psihičkom razvoju dojenčeta
 • Opišu anatomsku i funkcionalnu nezrelost i vrste brige za ugroženo novorođenče
 • Opiše kontraceptivna sredstva i metode
 • Opiše način obavljanja ginekološkog pregleda
 • Opiše različite dijagnostičke pretrage u ginekologiji, prepoznaju vrstu ginekološke bolesti ili poremećaja, te objasne savremene terapijske procedure u ginekologiji
 • Opiše stručne medicinske postupke i procedure u terapiji urgentnih stanja izazvanih različitim djelovanjem faktora iz vanjske sredine
 • Opiše način organizacije rada službe i timova urgentne medicine

 

Vještine:

 • Primjeni njegu prema Florence Nightingale
 • Primjeni zdravstvenu zaštitu u svojoj sredini i načela zdravstvenih radnika u praksi
 • Organizira bolesničku sobu, namjesti bolesničku postelju bez bolesnika i sa bolesnikom u postelji,
 • Sudjeluje u viziti
 • Aspirira gornje disajne puteve
 • Izvodi postupke vještačkog disanja
 • Provodi ličnu higijenu bolesnika i posmatra vitalne funkcije bolesnika
 • Samostalno obavlja zdravstvenu njegu
 • Provodi mjere prevencije dekubitusa, prevencije kontraktura i nesvjestice, prevencije respiratornih komplikacija te prevencije i liječenja tromboze i tromboflebitis
 • Popunjava medicinsku dokumentaciju
 • Uzima sestrinske zdravstvene istorije
 • Procjeni stanje hitnosti pacijenta
 • Pravilno provede procedure pripreme materijala za dijagnostičke pretrage
 • Pravilno asistira u toku izvođenja medicinsko tehničkih radnjii
 • Procijeni i prati stanje pacijenta
 • Primjeni i aplicira potrebne terapije
 • Provodi dezinfekciju i sterilizaciju, te pravilno higijensko i hirurško pranje ruku
 • Provodi previjanje i postavljanje zavoja
 • Primjeni u praksi metode zbrinjavanja povrede, pružanja prve pomoći, sredstva za imobilizaciju.
 • Pripremi materijal i pacijenta u akutnom trovanju, pripremi antidot terapiju i asistira
 • Procijeni koncept zdravlja i primjeni koncept promocije zdravlja, te prevenciju bolesti
 • Primijeni u praksi koncept primarne zdravstvene njege, ulogu medicinskog tehničara u porodičnoj medicini
 • Radi sa inkubatorom i njeguje prematurus, primjeni njegu pupka i prirodnih otvora, obradu tjemenjače , ojeda i soora
 • Pravilno primjene dezinfekciju i sterilizaciju u radu sa pacijentom
 • Uspješno popune odgovarajuće formulare (sestrinsku dokumentaciju)
 • Pripreme pacijenta za spirometriju, za snimanje EKG i rukovanje aparatima
 • Uzima bris nosa, grla, oka, kože, iz rane
 • Uzima uzorake za biopsiju, za punktate
 • Uzima uzorke urina, uzorake iz polnih organa i stolice
 • Izvodi kateterizaciju i asistira
 • Mjenja urinarni kateter
 • Mjeri vitalne znake i ubilježava u listu
 • Njeguje usnu duplju
 • Namješta zubnu i ušnu protezu
 • Uređuje tijelo umrlog prema standardima
 • Pravilno podhranjuje lijekove
 • Evidentira utrošeni materijal
 • Osigurava aseptične uslove tokom pripreme operativnog polja
 • Vodi brigu o starima
 • Upisuju gotove analize u dokumentaciju
 • Raspoznaju vrste laboratorija
 • Uzimanje kapilarne i venske krvi
 • Raspoznaju vrste instrumentalnih pretraga
 • Izvodi osnovne fizikalno terapijske radnje
 • Vrši edukaciju omladine ,školskog i predškolskog uzrasta

 

Kompetencije:

 • Pokazuje socijalno prihvatljivo ponašanje
 • Uvažava upozorenje i mjere opreza
 • Pokazuje odgovarajući nivo odgovornosti
 • Ima pozitivan stav pema pacijentu
 • Ima pozitivan stav prema zdravlju, bolesti i nemoći,
 • Prihvaća odgovornost za vlastite postupke
 • Djeluje samostalno i inovativno
 • Poštuje prava pacijenta
 • Trajno se usavršava prema cjeloživotnom obrazovanju
 • Pokazuje socijalno prihvatljivo ponašanje
 • Pokazuje profesionalnu i moralno etičku odgovornost
 • Pokazuje kapacitete i spretnost za timski rad
 • Razvija sposobnosti timskog rada, kao i komunikacije sa zaposlenim
 • Ima osjećaj za estetiku
 • Razviju uspješnu komunikaciju sestra – pacijent – porodica
 • Pravilno primjenjuje etiku zdravstvenog radnika
 • Uvažava upozorenje i mjere opreza
 • Ima volju za učenjem i da poboljša i dopuni svoje znanje

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija s korsinikom
 • Komunikacija s medicinskim osobljem
 • Vođenje odgovarajuće medicinske dokumentacije u svim procesima rada
 • Vrši obračun zdravstvenih usluga i radi statističke izvještajeobrazaca i sl.
 • Pruža emocionalnu podršku bolesniku i njegovoj porodici
 • Srađuje sa mjesnim zajednicama i centrima za socijalni rad
 • Komunicira i sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na opštinskom i republičkom nivou
 • Sudjeluje u nabavci potrebnog materijala
 • Vodi evidenciju o potrošnji lijekova
 • Vodi sestrinske i druge zapise
 • Koristi informacione tehnologije

ZNANJE:

 • Samostalno koristi medicinsku terminologiju
 • Razlikuje tipove obrazaca u zadravstvenoj i u socijalnoj ustanovi
 • Razlikuje medicinske propise i propise zdravstvenog osiguranja
 • Podhranjuje sestrinske i druge zapise
 • Sudjeluje u naručivanju, prijemu i nadzoru lijekova i sanitetskog materijala sudjeluje u prepoznatljivosti ustanove na tržištu

 

VJEŠTINE:

 • Komunicira u usmenom obliku
 • Primjenjuje specifičnosti komunikacije sa pojedincem ii zajednicom svih životnih dobi
 • Vodi sestrinsku anamnezu
 • Nabavlja potrebne lijekove I skladišti ih
 • Planira proces zdravstvene njege I organizuje isti
 • Vrši obračun zdravstvenih usluga
 • Koristi informacionu tehnologiju

 

KOMPETENCIJE:

 • Razvija vještine komunikacije sa starim, bolesnim i nemoćnim osobama, uključivo prepoznavanje neverbalnih znakova komunikacije
 • Radi samostalno i Vodi tim
 • Pozitivan stav prema inovacijama i promjenama
 • Moralno etička i profsionalna odgovornost

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Koristi pokazatelje za procjenu kvalitete zdravstvene njege
 • Procijeni vlastiti rad (samovrjednovati) u odnosu na korisnike, stručni tim i promociju ustanove
 • Primijenuuje standardne postupke i normative u zdravstvenoj njezi
 • Sudjeluje u održavanju medicinskih uređaja
 • Sudjeluje u sigurnom radu medicinskih aparata
 • Izvještava o nepravilnosti rada opreme i pomagala
 • Provođenje mjera zaštite na radu
 • Provođenje mjera očuvanja zdravlja i prevencije bolesti

ZNANJE:

 • Razlikuje metode dezifencije (mehanička, termička, hemijska)
 • Procjenjuje vlastitirad
 • Sudjeluje u sigurnom radu medicinske opreme definiše mjere zaštite na radu

 

VJEŠTINE:

 • Provodi mjere zaštite na radu
 • Primjenjuje standardne postupke i normative zdravstvene njege
 • Koristi opremu na propisan način
 • Razvrstava medicinski od nemedicinskog odpada
 • Uklanja kontaminirani materijal i priprema ga za transport

 

KOMPETENCIJE:

 • Ispoljava pozitivan odnos prema mjerama zaštite na radu
 • Pokazuje profesionalnu odgovornost
 • Poštuje propise i zakonske akte

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Emocionalna i socijalna zrelost, etičnost, empatija, fizička izdržljivost, spretnost, preciznost i odgovornos, dobre komunikacijske vještine, taktičnost, strpljivost i sposobnost za rad u timu. Poželjne osobine su snalaženje u nepredvidivim okolnostima, razvijene osobine kritičkoga mišljenja i kritičnost u  radu.Na radnom mjestu treba da posjeduje dobre komunikacijske vještine.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Medicinski tehničar se zapošljava u zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, a može se zaposliti i u različitim socijalnim ustanovama. Ustanovama socijalne zaštite gerijatrijskim ustanovama, obdaništima,učeničkim domovima i drugim ustaovama koje imaju potrebu za sestrinskom djelatnošću (vojska, turizam,zatvori,sportski klubovi itd.)

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Bojana Kovačević, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra intenzivne njege, JZU Bolnica Trebinje
 • Vesna Šiljegović-Radović, doktor medicine, profesor stručnih predmeta, Centra srednjih škola Trebinje
 • Nijaz Zorlak, magistar odgojnih nauka, Pedagoški zavod BPK-a Goražde
 • Goran Zmijanjac, diplomirani politolog, direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske
 • Radmila Pejić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
 • Almin kaplan, diplomirani medicinski tehničar, profesor higijene i zdravstvenog odgoja i zdravstvene njege, Srednja medicinska škola Mostar
 • Dubravka Letić, viša medicinska sestra, glavna sestra Bolnice Brčko Distrikta
 • Vera Lalić, diplomirani medicinski tehničar, profesor praktične nastave, JU poljoprivredna i medicinska škola Brčko

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakonski iz oblasti zdravlja, zdravstevnog osiguranja

U EU regulirana profesija – Direktiva 2005/36/EK

Ettički kodeks zdravstvenih radnika, Zakonski propisi iz oblasti sestrinstva , Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti prava pacijenta

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Najčešće radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenta. Uglavnom radi u zatvorenom prostoru. Ponekad radi i na otvorenome, npr. u timu hitne medicinske službe. Često radi u smjenama, u noćnom dežurstvu i vikendom.

Izloženost zarazi, zračenju, otrovanju, mehaničkim ozljedama, profesionalnome stresu, emocionalnoj iscrpljenosti i sagorijevanju na poslu, umoru, poremećaju ciklusa budnosti -spavanja, bolestima lokomotornoga sustava i problemima s venskom cirkulacijom donjih ekstremiteta i mogućim oštećenjima osjetila.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Otpornost na fizički napor, izvrsna zdravstvena kondicija