IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

PREHRAMBENI PRERAĐIVAČ

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Prehrambeni prerađivač (Food processor)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0721 (Prerada hrane / Food processing)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja:

 • Navodi vrste sirovina i repromaterijala
 • Identifikuje organoleptička svojstva sirovina
 • Pojašnjava pojam i vrste zrelosti sirovine
 • Nabroji osnovne mikrobiološke procese
 • Definiše potrebne uslove za skladištenje sirovina
 • Razlikuje procese pripreme sirovina
 • Pojašnjava značenje propisa i standarda
 • Opisuje mašinske materijale i elemente
 • Razlikuje načine obrade sirovina
 • Identifikuje osobine poluproizvoda i proizvoda
 • Poznaje osnovne procese proizvodnje različitih proizvoda
 • Opisuje vrstu, građu i značaj mikroorganizama
 • Opisuje značenje mikrobioloških procesa u prehrani
 • Definiše standarde (ISO, HACCAP, HALAL,…) za proizvodnju različitih poluproizvoda i proizvoda
 • Definiše postupak uzorkovanja sirovina (poluproizvoda), repromaterijala, proizvoda u toku proizvodnje i gotovog proizvoda za analizu
 • Navodi organoleptičke osobine sirovina i repromaterijala i gotovog proizvoda
 • Objašnjava posljedice mikrobioloških procesa na kvalitet proizvoda
 • Razlikuje parametre za skladištenje proizvoda i poluproizvoda
 • Razlikuje vrste ambalažnog materijala i ambalaže
 • Razlikuje načine pakovanja
 • Imenuje transportna sredstva
 • Definiše standarde u vezi pakovanja i skladištenja
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Opiše vrste i strukturu troškova
 • Opisuje marketing i tržište
 • Razlikuje osnovna i obrtna sredstva
 • Pojašnjava važnost lične i opće higijene
 • Razlikuje sredstva za ličnu higijenu, higijenu opreme i radnog prostora
 • Opiše standarde iz područja higijene
 • Nabroji mjere i objasni značaj zaštite na radu
 • Prati propise i zakone o sigurnosti i o zaštiti okoline

 

Vještine:

 • Učestvuje u preuzimanju sirovina i repromaterijala od dobavljača
 • Vrši uzorkovanje i odabir sirovina na osnovu organoleptičkih svojstava
 • Procjenjuje stepen zrelosti sirovina
 • Podešava temperaturu, vlažnost i svjetlost u skladištu
 • Priprema sirovine prema vrstama proizvoda
 • Uočava kvarenje sirovina
 • Uvažava propise i standarde kod rada sa materijalima
 • Rukuje mjernim instrumentima
 • Koristi različit pribor i opremu za obradu sirovina
 • Opslužuje mašine i uređaje za proizvodnju
 • Učestvuje u stvaranju uslova za pokretanje tehnoloških linija proizvodnje
 • Koristi različite načine konzervisanja
 • Uočava kvarenje poluproizvoda i proizvoda
 • Obavlja radne zadatke u skladu sa standardima (ISO, HACCAP, HALAL,…) proizvodnje različitih poluproizvoda i proizvoda
 • Izvodi uzorkovanje
 • Izvodi organoleptički pregled sirovine (poluproizvoda), repromaterijala, proizvoda u toku proizvodnje i gotovog proizvoda
 • Uočava kvarenje poluproizvoda ili proizvoda
 • Racionalno koristi skladišni prostor po površini i visini
 • Podešava parametre skladištenja
 • Opslužuje mašine za punjenje i pakovanje
 • Pakuje poluproizvode i gotove proizvode
 • Koristi pogodnu vrstu ambalaže
 • Transportuje u procesu proizvodnje i skladištenja
 • Vješto manipuliše mašinama u skladištu
 • Primjenjuje standarde prema uputstvima u vezi pakovanja i skladištenja
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Koristi pravilno sredstva za ličnu higijenu i sredstva za dezinfekciju
 • Upotrebljava pravilno sredstva za ličnu zaštitu (rukavice, mantil, dezobarijere…)
 • Održava higijenu opreme i radnog prostora uz pravilno korištenje sredstava
 • Primjenjuje standarde iz područja higijene
 • Primjenjuje propoise o sigurnosti na radu
 • Primjenjuje uputstva o bezbjednom radu na mašinama
 • Koristi lična zaštitna sredstva (kako je to određeno važećim propisima)
 • Preduzima mjere u slučaju nesreće i učestvuje u pružanju prve pomoći
 • Odlaže pravilno otpad

 

Kompetencije:

 • Demonstrira samostalnost i odgovornost u radu
 • Pokazuje sposobnost komunikacije
 • Pokazuje spremnost za timski rad
 • Prati sva dostignuća u prehrambenoj industriji (primjena standarda o hrani)
 • Pokazuje spremnost pri rukovanju različitim priborom, opremom, mašinama i uređajima
 • Komunicira vješto
 • Pokazuje spremnost za rad u timu
 • Pokazuje ekonomičnost u radu
 • Prati sva dostignuća u prehrambenoj industriji (primjena standarda o hrani)
 • Pokazuje spremnost za rješavanje problema na licu mjesta
 • Ispoljava samostalnost u radu
 • Preuzima odgovornost za lični rad
 • Sposoban je za rješavanje problema na licu mjesta
 • Ispoljava odgovornost i spretnost u radu
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje samosvjesnost pri održavanju lične higijene i higijene pogona
 • Prati sva dostignuća u prehrambenoj industriji (primjena standarda o hrani)
 • Demonstrira svjest o potrebi sigurnosti i odgovornosti
 • Ispoljava samostalnost u radu
 • Pokazuje odgovornost u provođenju mjera zaštite na radu i zaštite okoline
 • Pokazuje spremnost za vlastito usavršavanje

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja prehrambeni prerađivač
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni predmeti 60 ECVET
 • Higijena i kontrola kvalitete 8 ECVET
 • Prehrambena mikrobiologija 4 ECVET
 • Mašine i uređaji 4 ECVET
 • Prehrambena tehnologija 24 ECVET
 • Ekonomika i menadžment 6 ECVET
 • Praktična nastava 74 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje pekar, opisano standardom zanimanja prehrambeni prerađivač

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 majstor – uslov 2 godine prakse u zanimanju

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Suad Alić – Direktor – JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane i uslužnih djelatnosti Sarajevo
 • Dušan Sarajlić – APOSO
 • Mirjana Lolić – JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
 • Suzana Mršić – JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
 • Adalbert Vonsović – JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 • Eldad Mrkaljević – JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 • Gordana Vuković – JU Centar srednjih škola Trebinje
 • Milka Kantar – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske
 • Edin Strukan – Pedagoški zavod USK 

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi