IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

TEHNIČAR CNC TEHNOLOGIJA

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Tehničar CNC tehnologija

(Technician on CNC machines)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

3115

1.3 Struka (Occupation family)

Zdravstvo

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

Mašinstvo i obrada metala

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

4

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Tehničar CNC tehnologija radi u tehničkoj pripremi, organizaciji proizvodnje, neposrednoj proizvodnji, jedinicama kontrole kvaliteta i komercijalnim poslovima (nabava, prodaja, magacinsko poslovanje). Tehničar CNC tehnologija radi na izradi tehničko tehnološke dokumentacije – skiciranju, izradi i razradi nacrta, izboru materijala, izradi materijalnih lista, određivanju vremenskih normi i izradi radnih naloga. Prilikom pripreme i vođenja proizvodnje daje upustva i nadzire proizvodnju i/ili učestvuje lično u obavljanju pojedinih radnih operacija. Programira i upravlja radom CNC mašina, koristeći računar i aplikativne programe. U preduzećima mašinske obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje mašinskih dijelova i uređaja rukuje klasičnim i numerički upravljanim alatnim mašinama i radi na izradi mašinskih dijelova. Radi i na komercijalnim poslovima u izradi kalkulacija, komunicira sa strankama, upoznaje ih sa asortimanom, karakteristikama proizvoda, predlaže izbor i vrši prodaju proizvoda. U oblasti administrativnih poslova radi na pisanju izvještaja, obrađivanju radnog naloga, praćenju zaliha, vođenju skladišne dokumentacije i arhiviranju dokumentacije. Isto tako radi na poslovima osiguranja kvaliteta, te provodi mjere zaštite na radu / protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.

Bliska zanimanja (imaju zajedničke – generičke stručne kompetencije) su: mašinski tehničar, mašinski tehničar

za kompjutersko konstruisanje, tehničar za mehatroniku, programer za CNC mašine, operater na CNC mašinama, obrađivač metala rezanjem, tehničar finalne obrade drveta (za CNC mašine).

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Analiza, planira i organizira vlastiti rad
  • Pregledati skice / crtež e proizvoda
  • Analizirati tehničk e mogućnosti izrade proizvoda
  • Analizirati ljudske i materijalne resurse
  • Analizirati i usklađivati narudžbu sa klijentom u skladu sa pravilima projekta
  • Planirati vremena izrade (u zavisnosti od rokova nabavke potrebnih alata i materijala)
  • Određivati nosioce planiranih aktivnosti
  • Analizirati tehnološk i postupak
  • Planirati redoslijed operacija i vremena izrade
 • Priprema radnog mjesta
  • Očistiti radno mjesto
  • Trebovati potrebne materijale / poluproizvode
  • Trebovati potrebne alate
  • Provjeravati energetske vodove
  • Provjeravati funkcionalnost informatičke opreme
 • Priprema CNC mašina, uređaja i opreme
  • Pokreće CNC mašinu
  • Provjeravati radne parametre (nivo ulja, vrijednost pritiska, radnu temperaturu, itd.)
  • Provjeravati ispravnost senzora
  • Provjeravati stanje, podešenost alata  i popunjenost magacina alata

Znanja

 • Opisati elemente tehničkog crtanja
 • Objasniti tehničke mogućnosti izrade proizvoda
 • Identificirati potrebne ljudske i materijalne resurse
 • Diskutuje i razjasni zahtjeve klijenata
 • Planira vrijeme nabavke potrebnih alata i materijala
 • Opisati planirane aktivnosti i vremena izrade
 • Identificirati nosioce planiranih aktivnosti
 • Opisati tehnološki postupak
 • Objasni pojam i način pripreme radnog mjesta
 • Opisati karakteristike materijala
 • Opisati karakteristike alata
 • Prepoznati vrste energetskih vodova
 • Prepoznati funkcionalnu ispravnost informatičke opreme
 • Opisati postupak pokretanja mašine
 • Identificirati radne parametre mašine
 • Utvrditi popunjenost magacina alata

 

Vještine

 • Primijeni načela / pravila tehničkog crtanja
 • Detektuje tehnološke postupke izrade
 • Raspoređuje ljudske i materijalne resurse
 • Utvrdi redosljed tehnološkog postupka
 • Odredi nosioce planiranih aktivnosti
 • Primijeni pravila / postupke pripreme i održavanja radnog prostora, alata i materijala
 • Odabere adekvatan način čišćenja radnog mjesta
 • Odabere potrebne materijale
 • Odabere potrebne alate
 • Napravi vizuelni pregled energetskih vodova
 • Napravi vizuelni pregled stanja informatičke opreme
 • Primijeni pravila i postupke pripreme mašina, uređaja i opreme
 • Izabere redoslijed pokretanja agregata
 • Postavi alate u magacin alata
 • Podesi radne parametre mašine

 

Kompetencije

 • Radi samostalno i u timu
 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad

Operativni poslovi

 • Izrađivanje tehničko-tehnološke dokumentacije
  • Izrađivati / štampati skice, radioničke i sklopne crteže
  • Dorađivati 3D modele pomoću CAD/CAM aplikacija
  • Izrađivati materijalne liste
  • Izrađivati planske kalkulacije
  • Izrađivati i izdavati radne naloge
 • Izrađivanje / korigovanje i simulacija programa za CNC mašine
  • Brisati zaostale naredbe / resetovati
  • Odabirati potrebni alat
  • Provjeravati datoteke sa istim ili sličnim crtežima
  • Koristiti programe napravljene za iste ili slične elemente
  • Izrađivati programe korištenjem G koda
  • Koristiti / unositi 3D modele u operativni sistem CNC mašine
  • Provjeravati tačnost unosa programa
  • Simulirati program na računaru i mašini
 • Praćenje i upravljanje radom CNC mašine
  • Pozicionirati predmeta obrade i izvršiti njihovo stezanje
  • Pratiti režime obrade
  • Kontrolisati podmazivanje alata
  • Kontrolisati rad senzora
  • Pratiti / provoditi kontrolna mjerenja
  • Odlagati gotove proizvode
 • Servisiranje i održavanje CNC mašine
  • Provoditi redovno (periodično) održavanje
  • Ukazivati na / otklanjati kvarove mašina, alata i opreme
  • Servisirati sistem za odstranjivanje strugotine / prašine
  • Pratiti upotrebu sistemskog softvera mašine

Znanja

 • Opsiati pravila tehničkog crtanja
 • Odabrati adekvatne module CAD/CAM aplikacija za izradu 3D modela
 • Objasniti namjenu i karakteristike potrebnog materijala
 • Opisati tehnološke normative rada, sredstava za rad i materijala
 • Opisati načela korištenja računara u proizvodnim procesima (CAD/CAM)
 • Opisati principe rada CAD modula i 3D programskih paketa
 • Primijeniti program za simulaciju unesenog programa
 • Opisati načine pozicioniranja i stezanja predmeta obrade
 • Opisati režime obrade
 • Opisati značaj i vrstu sredstva za podmazivanje alata
 • Prepozna elemente za davanje i obradu signala
 • Opisati metode mjerenja i karakteristike mjernih instrumenata
 • Prepoznati stepen finalizacije proizvoda
 • Opisati rad mašin e
 • Opisati način p rimjene uputstva proizvođača
 • Identificirati kvar i otkloniti ga po mogućnosti
 • Opisati sistem za odsis
 • Opisati osnovne elemente sistemskog softvera CNC mašine

 

Vještine

 • Razjasniti tehničke crteže
 • Konstruisati3D modele pomoću CAD/CAM aplikacija
 • Utvrditi potrebnu vrstu i količinu materijala
 • Utvrditi troškove i vremena izrade
 • Izraditi pravilno radni nalog
 • Izraditi program korištenjem G koda
 • Koristiti programe / dijelove programa iz biblioteke gotovih programa
 • Izraditi 3D model prilagođen operativnom sistemu CNC mašine
 • Analizirati tačnost unosa programa
 • Izvoditi simulaciju unesenog programa
 • Odabrati način pozicioniranja i stezanja predmeta obrade
 • Upravljati režimima obrade
 • Odabrati sredstvo (vrstu i količinu) za podmazivanje alata
 • Detektirati signale (vrstu i oblik) senzora
 • Odabrati odgovarajuće metode i koristi mjerna sredstva
 • Provjeriti stepen finalizacije i izvrši odlaganje proizvoda
 • Primjeniti uputstva proizvođača
 • Odabrati poziciju mašine
 • Utvrditi nivo i otkloni manji kvar na mašini
 • Primijeniti metode kontrole tehničke ispravnosti sistema za odsis
 • Kontrolisati upotrebu sistemskog softvera

 

Kompetencije

 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Iskaže sposobnost i smisao za sklad i proporcije
 • Iskaže sposobnost za timski rad i kooperativnost
 • Pokaže spremnost za samostalno donošenje odluka, preuzimanje inicijative i snalaženja u novim sitacijama

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa saradnicima i klijentima (mušterijama, strankama)
  • Komunicira sa saradnicima i nadređenima
  • Komunicira s osobljem u pogonu i tumači projektnu dokumentaciju
  • Komunicira s korisnicima usluga
 • Promocija, nabavka i prodaja proizvoda i usluga
  • Nabavlja alat, pribor i materijal
  • Vrši kalkulaciju utroška materijala i energije
  • Izrađuje osnovne komercijalne dokumente (upit, ponuda, narudžba, račun)
  • Predstavljati namjenu, tehničke karekteristike i mogućnosti mašine  i softverskih rješenja
  • Prezentovati alate (postojanost, kvalitet obrade, brzina nabavke)
  • Izrađivati dokumentaciju za otpremu robe
  • Evidentirati reklamacije za isporučenu robu
 • Popunjavanje radne dokumentacije
  • Unosi izvedene promjene u dokumentaciju
  • Izrađuje sigurnosne kopije i ispis programa
  • Razlikuje vrstu obrazaca i način popunjavanja

Znanja:

 • Definiše pravila i načine poslovne komunikacije
 • Ukaže na značaj timskog rada
 • Identificira organizacionu strukturu u kolektivu
 • Prepozna način rješavanja problema u komunikaciji
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Definira vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade
 • Opiše elemente upita / ponuda
 • Objasni način odabira ponude
 • Objasni proizvodni asortiman
 • Objasni vrstu, namjenu i tehničko-tehnološke mogućnosti mašine
 • Opiše karakteristike mašine
 • Definiše postupke i procedure prijema i isporuke roba i usluga
 • Opišite principe postupaka reklamacija
 • Razlikuje vrstu obrazaca i način popunjavanja
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Razlikuje radni nalog prema svim elementima
 • Objasni značaj pravilnog vođenja dokumentacije, evidentiranja i arhiviranja
 • Razlikuje dokumente prema vrsti, značaju i načinu odlaganja

 

Vještine:

 • Uspostavi odgovarajući način komunikacije u skladu sa organizacionom strukturom, nadležnostima, vrstom poslova i radnih zadataka
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku kroz poslovnu komunikaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Utvrdi nivo i stepen izvršenja radnog naloga prema zadanim elementima
 • Primijeni metode, tehnike i softverske alate za obračun radnog naloga i izradu proizvodne kalkulacije
 • Odabere način odlaganja
 • Primijeni važeće pravilnike o vođenju dokumentacije, evidentiranju i arhiviranju
 • Primijeni tehnike za obuku korisnika usmenim i pisanim tehnikama prezentacija

 

Kompetencije:

 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Ispolji pozitivan odnos prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima
 • Posjeduje prezentacijske vještine
 • Pokaže spremnost za razvoj preduzetničkih vještina

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
  • Osigurava kvalitet sopstvenog rada
  • Vodi brigu o alatu, priboru, materijalu i inventaru
  • Redovno održava alat i pribr
  • Provjerava kvalitet materijala i repromaterijla
  • Kontroliše kvalitet rada u svim fazama građenja
 • Očuvanje zdravlja i okoline
  • Izvodi radove tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline
  • Primjenjuje higijensko-tehničke mjere zaštite
  • Primjenjuje propise protivpožarne zaštite
  • Vodi računa o ekološkim standardima kako na gradilištu tako i u odnosu na okruženje

Znanja:

 • Poznaje normative i propise, te osnove osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta u mašinskoj industriji
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Prepozna vrste i kvalitet ulaznih materijala / poluproizvoda
 • Prepozna način klasifikacije i obilježavanja u skladu sa važećim standardima
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Objasni parametre ulazne kontrole
 • Objasni značaj racionalnog korištenja materijala/ poluproizvoda i energije
 • Definiše redoslijed operacija tehnološkog procesa
 • Opiše princip rada mjernih instrumenata
 • Odabere mjerni instrument
 • Definiše mjerne veličine
 • Kratko opiše norme kvaliteta
 • Definiše mjere zaštite na radu
 • Opiše značaj primjene sredstava zaštite na radu
 • Prepozna ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Opiše mjere skladištenja, obezbjeđenja i odlaganja otpadnog materijala
 • Prepozna važnost i način odlaganja otpadnog materijala
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Definira mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Definiše načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Primijeni propisane procedure i pravila tehnološkog postupka
 • Primijeni uputstva dobavljača o načinu upotrebe materijala / poluproizvoda
 • Utvrdi funkcionalnost i ispravnost mjernih instrumenata
 • Primijeni odgovarajuće metode i mjerne instrumente
 • Podesi mjerne instrumente
 • Primijeni norme osiguranja kvaliteta
 • Primijeni važeće pravilnike o kompletnosti prateće dokumentacije
 • Utvrdi ispravnost sredstava zaštite na radu
 • Primijeni opremu za zaštitu na radu
 • Utvrditi ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Primijeni mjere i opremu protivpožarne zaštite
 • Primijeni pravila i mjere odlaganja i skladištenja otpadnih materijala u skladu sa propisanim procedurama
 • Primijeni propisane mjere zaštite životne okoline
 • Obezbijedi načine provođenja propisanih mjera skladištenja i čuvanja otpadnog materijala
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Efektivno koristi radno vrijeme, ispoljava pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad, iskazuje sposobnost za timski rad i kooperativnost. Treba da ima razvijen smisao za sklad, proporcije i konceptualno razmišljanje. Ispoljava pozitivan odnos prema primjeni mjera zaštite na radu, mjera protivpožarne zaštite, značaju očuvanja i zaštite životne sredine kao i prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima. Posjeduje prezentacijske vještine i pokazuje spremnost za razvoj preduzetničkog duha. Pokazuje spremnost za primjenu i sticanje novih znanja, učenje stranih jezika i primjenu savremenih tehnologija s posebnim akcentom na praćenje razvoja IT tehnologija (namjenskog softvera i hardvera) i CNC mašina.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Radi u metaloprerađivačkoj, drvnoj, hemijskoj, Brodogradnji, auto i avio industriji kao i u građevinarstvu u oblastima proizvodnje i/ili konstrukcije. Izrazita je potreba na tržištu rada.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Nema

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

 • Uglavnom radi u zatvorenom prostoru. Dio radnog vremena ili radno vrijeme u cijelini provodi u umjetno osvijetljenom prostoru koristeći računarsku opremu. U radnom okruženju moguć je povišen intenzitet zračenja, otpadnih čestica materijala u zraku, koncentracije štetnih isparenja i buke.

  Radni položaj tijela je stojeći ili sjedeći. Neophodna je primjena propisanih mjera i sredstava zaštite na radu.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Poželjno je da posjeduje opću  tjelesnu i psihofizičku sposobnost, dobru spretnost ruku  i prstiju, dobar vid i sposobnost predočavanja prostornih odnosa kao i izražene vještine komunikacije  i kreativnosti.