IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

TEHNIČAR HORTIKULTURE

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Tehničar hortikulture (Technician)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

3142

1.3 Struka (Occupation family)

Poljoprivreda i prerada hrane

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

3142

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

4

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Poslovi kojima se bavi jesu biljna proizvodnja, trgovina cvijećem i biljnim proizvodima, projektovanje, podizanje i održavanje zelenih površina, njega i gajenje cvijeća, ozelenjivanje životne sredine, uređenje zelenih i zatvorenih površina. Oblasti koje spadaju u ovaj posao jesu cvjećarstvo, rasadničarstvo, hortikultura, organizacija proizvodnje, primjena i prodaja cveća, drveća, ukrasnog šiblja, izrada travnjaka itd. Otvoreni prostor je najvećim dijelom mjesto gde se posao obavlja, kao što su bašte, rasadnici, parkovi, te zatvoreni prostor, plastenici i slično.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Analizira planira i organizuje rad
  • Pregleda radnu dokumentaciju, određuje postupke rada
 • Priprema rad i radno mjesto

Znanja:

 • Poznaje organizaciju radnog mjesta
 • Poznaje tehnologiju proizvodnje
 • Poznaje vrste i karakteristike materijala koji se koriste u hortikulturi
 • Poznaje vrste i karakteristike sredstava za rad i način njihovog funkcionisanja
 • Poznaje osnovne vrtne stilove kroz razvoj ljudskog društva

 

Vještine:

 • Analizira dnevne poslove i radne zadatke i priprema se za njihovu realizaciju
 • Preuzima radni nalog i na osnovu njega određuje vrijeme potrebno za izvršenje radnih zadataka
 • Na osnovu radnog naloga bira odgovarajuće materijale, alate i oruđe za rad
 • Vrši kontrolu ispravnosti zaduženog materijala, alata i oruđa
 • Preduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima higijensko-tehničke zaštite

 

Kompetencije:

 • Organizira rad grupe

Operativni poslovi

 • Proizvodnja, uzgoj i njega jednogodišnjeg cvijeća i trajnica
 • Proizvodnja, uzgoj i njega sezonskog cvijeća i trajnica
 • Proizvodnja, uzgoj i njega lukovičasto – gomoljastih cvjetnih kultura
 • Proizvodnja i primjena dendro materijala
 • Izvodi osnovne principe građevinarstva u uređenju parkova i osnovne vrtne stilove
 • Rukovanje, trapljenje i transport sadnica
 • Zasnivanje travnjaka
 • Aranžiranje
 • Izvođenje projekata u zelenilu specijalne namjene
 • Održavanje mašina i uređaja

Znanja:

 • Navodi morfološke osobine cvjetnih vrsta
 • Razlikuje vrste i karakteristike zemljišnih supstrata
 • Objašnjava načine razmnožavanja u cvjećarskoj proizvodnji
 • Poznaje tehnike generativnog i vegetativnog razmnožavanja
 • Navodi vrste i karakteristike đubriva (organska i mineralna), kao i način njihove primjene
 • Opisuje mjere zaštite cvjetnih kultura od bolesti i štetočina
 • Poznaje morfološke osobine lukovičastih i gomoljastih cvjetnih kultura
 • Razlikuje vrste supstrata i zemljišta za sadnju lukovica i gomolja u posudama i na otvorenom prostoru
 • Objašnjava tehniku pripreme i način sadnje lukovica i gomolja
 • Poznaje načine njegovanja lukovica i gomolja
 • Definiše tehniku vađenja, klasiranja i čuvanja lukovica i gomolja
 • Objašnjava organizaciju rasadnika i način njegove pripreme (odjeljak za razmnožavanje, odjeljak za formiranje sadnica, matičnjak,…)
 • Razumije vrste i karakteristike zemljišnih supstrata u proizvodnji dendro materijala
 • Navodi morfološke osobine drvenastih i žbunastih vrsta
 • Opisuje postupak presađivanja odraslih stabala
 • Objašnjava načine razmnožavanja
 • Prepoznaje vrijeme i način skupljanja plodova i vađenja i čuvanja sjemena
 • Objašnjava tehniku sjetve sjemena
 • Objašnjava tehniku uzimanja materijala za vegetativno razmnožavanje
 • Objašnjava tehniku korištenja fitohormona
 • Projektuje jednostavne zelene površine i vrši mjerenja
 • Provodi aktivnosti na realizaciji projekata za zasnivanje jednostavnih zelenih površina
 • Opisuje tehniku uzimanja uzoraka zemljišta za analizu
 • Objašnjava način gajenja različitih biljnih vrsta, drveća i žbunja
 • Razumije vrste i karakteristike đubriva kao i načine njihove primjene kod proizvodnje dendro materijala
 • Opisuje mjere zaštite dendro materijala od bolesti i štetočina
 • Razumije različite građevinske materijale i elemente
 • Navodi jednostavne građevinske konstrukcije
 • Opisuje zemljane radove pri uređenju parkova
 • Objašnjava tehniku vađenja i daljeg rukovanja sa sadnicama
 • Prepoznaje standarde pakovanja i transporta sadnica
 • Objašnjava tehnike zasnivanja travnjaka
 • Prepoznaje mjere njege travnjaka
 • Razumije osnovne biljne vrste za travnjake
 • Razumije biološka, ekološka i dekorativna svojstva biljnog materijala koji se najčešće koristi u biodekoraciji
 • Primjenjuje pravila i principe aranžiranja te mjere njege cvjetnih aranžmana
 • Poznaje stil i tehniku aranžiranja
 • Opisuje tehnike pripremanja suhih materijala
 • Navodi osnovne karakteristike zaštićenih područja

 

Vještine:

 • Priprema supstrat za sjetvu sjemena
 • Priprema supstrat za vegetativno razmnožavanje
 • Priprema sjeme i vrši sjetvu
 • Priprema vegetativne dijelove biljaka i vrši vegetativno razmnožavanje
 • Provodi mjere uzgoja i njege rasada
 • Učestvuje u pripremi zaštitnih sredstava i vrši zaštitu od bolesti i štetnika
 • Priprema supstrat i zemljište za sadnju lukovica i gomolja
 • Priprema lukovice i gomolje za sadnju i obavlja sadnju u posudama na otvorenom prostoru
 • Njeguje lukovice i gomolje u procesu proizvodnje
 • Vadi, klasira i smješta (čuva) lukovice i gomolje
 • Organizuje/priprema površine za razmnožavanje dendro materijala
 • Organizuje/priprema/prikuplja materijal za razmnožavanje dendro vrsta
 • Priprema opremu i alat koji se koristi u razmnožavanju dendro materijala
 • Organizuje i izvodi procese razmnožavanja dendro materijala
 • Organizuje i izvodi mjere njege sadnog dendro materijala
 • Uzima uzorak za analizu zemljišta
 • Organizuje poslove vezano za školovanje sadnog dendro materijala
 • Učestvuje u izboru vrste đubriva, doziranju i načinu primjene
 • Priprema zaštitna sredstva i vrši zaštitu zasada od bolesti i štetočina
 • Odabira različite građevinske materijale u uređenju parkova
 • Organizuje izvođenje jednostavnih građevinskih kompozicijskih elemenata u uređenju parkova
 • Prepoznaje oštećenja na postojećim građevinskim elementima
 • Učestvuje u određivanju rokova za vađenje sadnica
 • Organizuje vađenje i pripremu sadnica za dalju namjenu
 • Organizuje i učestvuje u procesu trapljenja
 • Organizuje poslove pripreme zemljišta za podizanje travnjaka
 • Organizuje i izvodi poslove podizanja travnjaka
 • Organizuje njegovanje travnjaka
 • Bira i priprema biljni i pomoćni materijal za izradu aranžmana
 • Koristi alat i opremu za aranžiranje
 • Izrađuje različite cvjetne aranžmane
 • Procjenjuje uslove uspjevanja biljnih vrsta u enterijeru
 • Bira odgovarajuće lončanice i ostali biljni materijal prema ekološkim kriterijima
 • Uređuje enterijer biljnim materijalom
 • Preporučuje i primjenjuje mjere njege lončanica u enterijeru
 • Učestvuje u održavanju i ispravnosti te uočava nepravilnosti u radu alata, mašina i uređaja
 • Poznaje osnovna pravila održavanja sredstava rada

 

Kompetencije:

 • Ekološki je osvješten
 • Iskazuje spremnost za očuvanjem postojećih i razvojem biljnih vrsta
 • Spremnost za rad na otvorenom prostoru
 • Iskazuje spremnost za učenjem i daljim profesionalnim razvojem
 • Iskazuje osjećaj za urednost, preciznost i estetiku

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Popunjavanje radne dokumentacije
 • Nabavka sirovina i prodaja proizvoda
 • Komunikacija sa saradnicima, nadređenim i klijentima

Znanja:

 • Poznaje način vođenja radne dokumentacije
 • Posjeduje funkcionalnu i osnovnu informatičku pismenost u struci
 • Poznaje vrstu i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative i propise iz područja hortikulturne proizvodnje
 • Poznaje proces rada
 • Koristi stručnu terminologiju

 

Vještine:

 • Popunjava proizvodnu dokumentaciju
 • Popunjava dnevnik rada
 • Naručuje potreban materijal
 • Procjenjuje moguće troškove
 • Izrađuje kalkulaciju cijena proizvoda i usluga
 • Prenosi informacije o toku procesa rada svojim saradnicima
 • Daje uputstva o sigurnom radu i upotrebi odgovarajuće opreme
 • Sarađuje sa strankama i naručiocima poslova

 

Kompetencije:

 • Osjetljivost za kulturne razlike i otpor prema stereotipima
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
 • Izvođenje radova tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline

Znanja:

 • Primjenjuje normative i propise iz područja hortikulturne proizvodnje
 • Navodi posljedice neadekvatne i neblagovremene zaštite
 • Objašnjava propise ekološke zaštite, zaštite na radu i protiv-požarne zaštite

 

Vještine:

 • Koristi sredstva rada i materijala u skladu sa uputstvom proizvođača
 • Radi u skladu sa standardima i propisima
 • Provjerava kvalitet rada u svim fazama proizvodnje
 • Upotrebljava zaštitna sredstva i opremu u toku rada
 • Na odgovarajući način odlaže štetne materije (otpatke od sredstava za tretiranje biljaka – pesticidi…) i opremu štiteći svoju uži o širu okolinu od zagađenja

 

Kompetencije:

 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Iskazuje ljubav prema prirodi

Cijeni i primjenjuje stetske vrijednosti

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Postoje značajne potrebe na tržištu rada

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Suad Alić – Direktor – JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane i uslužnih djelatnosti Sarajevo
 • Dušan Sarajlić – APOSO
 • Mirjana Lolić – JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
 • Suzana Mršić – JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
 • Adalbert Vonsović – JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 • Eldad Mrkaljević – JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 • Gordana Vuković – JU Centar srednjih škola Trebinje
 • Milka Kantar – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske
 • Edin Strukan – Pedagoški zavod USK

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakoni, pravilnici i standardi iz oblasti zaštite javnih površina

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Rad na otvorenom, postoji potreba za prekovremenim radom , korištenje persticida i hemikalija

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Otporan na alergije

Opšta zdravstvena sposobnost