IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

TEKSTILNI TEHNIČAR

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Tekstilni tehničar – konfekcionar (Textile technician in textile manufacturing)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0723 Textile

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanje:

 • Objašnjava pripremu i proces planiranja proizvodnje u tekstilnoj industriji
 • Analizira proces prozivodnje u tekstilnoj industriji
 • Objašnjava tehničko-tehnološku dokumentaciju, način njene izrade i tok kretanja
 • Objašnjava organizaciju rada pogona ili radionice
 • Objašnjava karakteristike predmeta rada koje koristi u procesu proizvodnje
 • Objašnjava pravila organizacije rada preduzeća i organizaciju proizvodnje
 • Opisuje karakteristike i rad na mašinama za konfekcioniranje
 • Objašnjava organizaciju unutrašnjeg transporta predmeta rada
 • Nabraja bezbjedonosne i sigurnosne mejere zaštite na radu
 • Objašnjava organizaciju i kontrolu dizajniranja konfekcioniranih proizvoda i ambalaže
 • Koristi računar za izradu jednostavnih programa dizajniranja konfekcioniranih proizvoda i izradu jednostavnih programa za modeliranje i vođenje tehničko-tehnološke dokumentacije
 • Objašnjava organizaciju i kontrolu tehnološkog procesa konfekcioniranja proizvoda
 • Opisuje uređaje i metode laboratorijskog ispitivanja
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Opisuje vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade
 • Poznaje normative i propise u tekstilnoj industriji
 • Poznaje osnove kvaliteta tekstilnih materijala
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Opisuje mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opisuje načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Pretražuje, prikuplja i procesuira elektronske informacije, podatake i koncepte i sistematično ih koristi
 • Prepoznaje vrstu tekstilnog materijala
 • Uzima mjere za konstrukciju tekstilnog prozivoda
 • Izrađuje krojeve modela
 • Izrađuje šablone
 • Kroji sve vrste odijevnih predmeta: suknja, bluza, haljina, hlače, košulja, prsluk
 • Izrađuje kronu sliku za tekstilni prozivod
 • Prenosi krojnu sliku na materijal
 • Primejnjuje ručno i mašinsko krojenje
 • Primjenjuje procentni, promilni i kamatni račun u praksi
 • Samostalno koristi tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku kroz poslovnu komunikaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Razvija poštovanje principa radne etike
 • Iskazuje spremnost da se koristi numeričko izračunavanje kako bi se rješavali problemi za vrijeme svakodnevnog rada i života
 • Posjeduje sposobnost za timski rad
 • Razvija higijenske navike
 • Racionalno koristi materijal pravilnim polaganjem krojne slike
 • Otvorenost prema različitim kulturama i otpornost prema stereotipnom mišljenju i predrasudama
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni sadržaji 80 ECVET
 • Tekstilna vlakna 8 ECVET
 • Tekstilna tehnologija 8 ECVET
 • Konstrukcija i modeliranje odjeće 28 ECVET
 • Estetsko oblikovanje odjeće i povijest odijevanja 12 ECVET
 • Modno crtanje i slikanje 8 ECVET
 • Tehnologija proizvodnje odjeće 12 ECVET
 • Strojevi i uređaji u konfekciji 8 ECVET
 • Računarstvo u struci 4 ECVET
 • Tekstilni materijali 4 ECVET
 • Ispitivanje tekstila 8 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 56 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Kvalifikacija odgovara zanimanju tekstilni tehničar, koje je definirano standardom zanimanja

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 6 ili 7 u slučaju integriranih studija prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Razvijaju se ključne kompetencije

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica
 • Nevezeta Rezaković, stručna savjetnica za pravne poslove, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi