IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

TEKSTILNI TEHNIČAR

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Tekstilni tehničar – konfekcionar (Textile technician in textile manufacturing)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

3119

1.3 Struka (Occupation family)

Tekstil i kožarstvo

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

3119

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

4

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Tekstilni tehničar – konfekcionar organizira pojedine faze tehnološkog procesa u konfekcioniranoj izradi odjevnih predmeta, te priprema uzorke tkanina za kataloge proizvoda. Učestvuje u izradi planova proizvodnje i ostale tehnološke dokumentacije. Razrađuje sirovinski sastav tkanine, nadgleda kvalitet sirovina, poluproizvoda i gotovih prozivoda, te organizira i nadzire rad grupa radnika.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 

 • Analiza, priprema i planiranje procesa proizvodnje
  • Vrši analizu, pripremu i planiranje procesa proizvodnje
  • Priprema tehničko-tehnološku dokumentaciju
  • Sarađuje sa timom radnika tehničke pripreme
 • Priprema prostora, opreme i sredstava rada
  • Provjerava opremljenost, čistoću i uređenost radnih prostora
  • Provjerava tehničku ispravnost opreme
  • Organizuje svoj rad i rad grupe radnika
  • Preuzima (priprema) i lansira tehničko-tehnološku dokumentaciju

Znanje:

 • Objašnjava pripremu i proces planiranja proizvodnje u tekstilnoj industriji
 • Analizira proces prozivodnje u tekstilnoj industriji
 • Objašnjava tehničko-tehnološku dokumentaciju, način njene izrade i tok kretanja
 • Objašnjava organizaciju rada pogona ili radionice
 • Objašnjava karakteristike predmeta rada koje koristi u procesu proizvodnje

 

Vještine:

 • Pretražuje, prikuplja i procesuira elektronske informacije, podatake i koncepte i sistematično ih koristi
 • Primjenjuje procentni, promilni i kamatni račun u praksi
 • Samostalno koristi tehničko-tehnološku dokumentaciju

 

Kompetencije:

 • Razvija poštovanje principa radne etike
 • Iskazuje spremnost da se koristi numeričko izračunavanje kako bi se rješavali problemi za vrijeme svakodnevnog rada i života
 • Posjeduje sposobnost za timski rad
 • Razvija higijenske navike

Operativni poslovi:

 • Organizacija realizacije procesa proizvodnje
  • Organizuje rad tehnološkog procesa proizvodnje u pogonu (radionici)
  • Obezbjeđuje predmete rada (sirovinu, materijal, poluproizvod,…) i organizuje unutrašnji transport
  • Vrši izradu i kontrolu probnih proizvoda (kolekcije konfekcioniranih proizvoda)
 • Konstrukcija i izrada konfekcijskih prozivoda
  • Organizuje i kontroliše tehnološki proces proizvodnje konfekcijskih prozivoda
  • Daje idejna rješenja
  • Analizira kreatorske skice i modele;
  • Izrađuje konstrukciju modela poštujući mjere standarda
  • Kroji model, šije model; ispituje i analizira sašiveni model
  • Dorađuje model
  • Umnožava krojne slike modela
  • Izrađuje šablone za krojne dijelove modela
  • Izrađuje po narudžbi
  • Koristi programe i rukuje CNC mašinama za proizvodnju konfekcijskih proizvoda (modela)
  • Obavlja međufaznu kontrolu
 • Laboratorijsko ispitivanje
  • Vrši uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje osnovnog i pomoćnog materijala, poluproizvoda i gotovih konfekcijskih proizvoda
 • Magacinsko poslovanje
  • Skladišti sredstva za rad i predmete rada
  • Skladišti i otprema gotove proizvode i vodi potrebnu dokumentaciju

Znanje:

 • Objašnjava pravila organizacije rada preduzeća i organizaciju proizvodnje
 • Opisuje karakteristike i rad na mašinama za konfekcioniranje
 • Objašnjava organizaciju unutrašnjeg transporta predmeta rada
 • Nabraja bezbjedonosne i sigurnosne mejere zaštite na radu
 • Objašnjava organizaciju i kontrolu dizajniranja konfekcioniranih proizvoda i ambalaže
 • Koristi računar za izradu jednostavnih programa dizajniranja konfekcioniranih proizvoda i izradu jednostavnih programa za modeliranje i vođenje tehničko-tehnološke dokumentacije
 • Objašnjava organizaciju i kontrolu tehnološkog procesa konfekcioniranja proizvoda
 • Opisuje uređaje i metode laboratorijskog ispitivanja

 

Vještine

 • Prepoznaje vrstu tekstilnog materijala
 • Uzima mjere za konstrukciju tekstilnog prozivoda
 • Izrađuje krojeve modela
 • Izrađuje šablone
 • Kroji sve vrste odijevnih predmeta: suknja, bluza, haljina, hlače, košulja, prsluk
 • Izrađuje kronu sliku za tekstilni prozivod
 • Prenosi krojnu sliku na materijal
 • Primejnjuje ručno i mašinsko krojenje

 

Kompetencije

 • Racionalno koristi materijal pravilnim polaganjem krojne slike

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa saradnicima i klijentima (mušterijama, strankama)
  • Komunicira sa saradnicima i nadređenima
  • Komunicira s osobljem u pogonu i tumači projektnu dokumentaciju
  • Komunicira s korisnicima usluga
 • Nabavka alata, pribora i materijala
  • Nabavlja alat, pribor i materijal
  • Vrši kalkulaciju utroška materijala i energije
  • Analizira tržište nabavke sredstava za rad i proizvoda rada
  • Radi kalkulacije cijena, priprema ponude usluga i proizvoda i
  • Učestvuje u sklapanju kupoprodajnih ugovora
 • Popunjavanje radne dokumentacije (dnevne evidencije)
  • Popunjava dnevni izvještaj o proizvodnji
  • Vodi evidenciju utroška sirovine i materijala
  • Vodi evidenciju radnog vremena i učinka
  • Normiranje – utvrđuje vremenske norme za izradu pojedinih operacija (izrađuje snimački list)

Znanja:

 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Opisuje vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade

 

Vještine:

 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku kroz poslovnu komunikaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude

 

Kompetencije:

 • Otvorenost prema različitim kulturama i otpornost prema stereotipnom mišljenju i predrasudama
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
  • Osigurava kvalitet sopstvenog rada
  • Vodi brigu o alatu, priboru, materijalu i inventaru
  • Redovno održava alat i pribr
  • Provjerava kvalitet materijala i repromaterijla
  • Kontroliše kvalitet rada u svim fazama prozivodnog procesa
 • Očuvanje zdravlja i okoline
  • Izvodi radove tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline
  • Primjenjuje higijensko-tehničke mjere zaštite
  • Primjenjuje propise protivpožarne zaštite
  • Vodi računa o ekološkim standardima kako na gradilištu tako i u odnosu na okruženje
  • Upotrebljava zaštitna sredstva i HTZ opremu pri radu
  • Kontroliše sortiranje, pakovanje i skladišenje otpadnog materijala pridržavajući se odgovarajućih standarda

Znanja:

 • Poznaje normative i propise u tekstilnoj industriji
 • Poznaje osnove kvaliteta tekstilnih materijala
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Opisuje mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opisuje načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Potrebna je spretnost ruku, dobra oštrina vida, osjet opipa, te sposobnost prostornog organiziranja.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Tektsilni tehničar – konfekcionar radi u tekstilnoj industriji ili u obrtu koji se bavi djelatnošću proizvodnje odjeće i/ili ostalih tekstilnih proizvoda: krojački salon, modni salon, radionica, tvornički proizvodni pogon, tekstilna i odjevna prodavaonica ili sl.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica
 • Nevezeta Rezaković, stručna savjetnica za pravne poslove, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakoni i standardi vezani za tekstilnu industriju i općenito za industrijsku prozivodnju

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Tekstilni tehničar – konfekcionar radi u zatvorenim prostorijama uz prirodnu ili umjetnu rasvjetu. U načelu radi uredski posao, uz česte odlaske u pogon, te je izložen buci strojeva i tekstilnoj prašini.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Poželjno je dobro zdravlje, osobito lokomotornog sustava.