IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

ZAVARIVAČ – VARILAC

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Zavarivač / Varilac (Welder)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0715 (mašinstvo i trgovina mašina)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja

 • Navede osnovna pravila organizacije rada
 • Objasni organizaciju radnog mjesta, radionice ili pogona
 • Navede sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije i objašnjava ih
 • Poznaje osnove tehničkog crtanja
 • Poznaje osnovne karakteristike materijala
 • Poznaje osnovne vrste i karakteristike metala i legura
 • Prepoznaje pojmove iz osnova elektrotehnike
 • Prepoznaje osnovne karakteristike i primjenu alata, pribora, mjernih instrumenata i zaštitne opreme
 • Opisuje uslove za rad
 • Navede osnovne parametre procesa rada
 • Navede vrste i osnovne karakteristike dodatnih materijala za zavarivanje
 • Identificira opremu i uređaje koji se koriste u REL postupku
 • Objasni postupak ručnog elektrolučnog zavarivanja
 • Razlikuje oblike zavara i vrste zavarenih spojeva
 • Objasni postupak zavarivanja u zaštićenoj atmosferi (MIG, MAG i TIG)
 • Navede vrste i osnovne karakteristike elektrootpornog zavarivanja
 • Identificira uređaje i opremu za zavarivanje elektrootpornim postupkom
 • Navede vrste i osnovne karakteristike gorivih gasova
 • Opiše opremu za gasno zavarivanje
 • Objasni postupak gasnog zavarivanja
 • Opiše vrste lemljenja
 • Objasni tehnološki postupak lemljenja
 • Navede osobine materijala
 • Razlikuje karakteristike dodatnih materijala
 • Definiše vrste i uzroke grešaka u zavaru i posljedice napona u zavarenom spoju
 • Navede metode i postupke sprečavanja i otklanjanja grešaka i naprezanja
 • Navede postupke kontrole zavarenog spoja
 • Objasni osnove termičke obrade
 • Prepozna sadržaj radne i tehnološke dokumentacije
 • Kratko opiše načine pravilne komunikacije sa saradnicima
 • Prepozna načine za rješavanje problema u komunikaciji
 • Prepoznaje značaj timskog rada
 • Navodi parametre kvaliteta materijala
 • Navodi propise i procedure za kontrolu kvaliteta
 • Navodi principe mjerenja i načine kontrolisanja
 • Opiše mjere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne okoline
 • Identificira negativne uticaje u procesu zavarivanja i kontrole na zdravlje i životnu okolinu
 • Razlikuje zaštitnu opremu

 

Vještine

 • Primijeni tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Planira raspodjelu i redoslijed poslova
 • Provjeri pripremu osnovnog materijala u skladu sa radnim nalogom
 • Primijeni postupke i pravila održavanja radnog prostora, opreme, alata i uređaja
 • Podesi osnovne parametre vezane za proces rada
 • Izabere dodatni materijal
 • Pripremi materijal za zavarivanje
 • Pozicionira i učvrsti osnovni materijal
 • Primijeni tehniku zavarivanja i navarivanja REL postupkom
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom za zavarivanje
 • Prpremi ivice osnovnog materijala za zavarivanje
 • Pozicionira i učvrsti osnovni materi jal
 • Primijeni tehniku zavarivanja dijelova elektrolučnim postupkom u zaštićenoj atmosferi (MIG, MAG i TIG)
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom
 • Primijeni tehnike zavarivanja elektrootpornim postupkom
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom
 • Primijeni tehniku zavarivanja i navarivanja dijelova postupkom gasnog zavarivanja
 • Izvede postupak gasnog sječenja materijala
 • Izvede postupak žljebljenja materijala
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom
 • Izvede pripremu površina i ivica za lemljenje
 • Izvrši pripremu opreme za lemljenje
 • Izabere dodatni materijal
 • Pozicionira dijelove na osnovu tehničke dokumentacije
 • Primijeni tehnike spajanja dijelova mekim i tvrdim lemljenjem
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom
 • Procijeni vizuelno oblik i kvalitet zavara
 • Primijeni metode kontrole zavara
 • Izvrši doradu zavara na mjestima uočenih grešaka
 • Izvrši zavarivanje dijelova zavara sa greškom prethodno primijenjenim postupkom
 • Identificira odgovarajuće i tačne podatke iz radnog procesa
 • Primijeni tehnike unosa podataka u tehnološku i radnu dokumentaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Uspostavi pravilan odnos sa nadređenima, saradnicima i pomoćnim osobljem u skladu sa organizacionom strukturom
 • Odabere način prevazilaženja nesporazuma u komunikaciji
 • Primijeni propise i procedure za kontrolu kvaliteta
 • Prepozna kvalitet materijala prema oznakama
 • Primijeni metode i tehnike mjerenja i kontrole
 • Primijeni mjere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne okoline u skladu sa propisima
 • Izabere zaštitnu opremu prema vrsti negativnih uticaja

 

Kompetencije

 • Racionalno koristi resurse
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Pokaže spremnost za sticanje novih znanja i vještina
 • Pokaže prilagodljivost različitim uslovima rada
 • Posjeduje spremnost za timski rad
 • Ispolji komunikativnost
 • Ispolji pozitivan odnos prema primjeni mjera zaštite na radu i mjera protivpožarne zaštite
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju očuvanja i zaštite životne okoline

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja varilac
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni modul za 3-godišnje programe 60 ECVET
 • Tehničko crtanje 4 ECVET
 • Mašinski elementi 8 ECVET
 • Tehnologija zanimanja 8 ECVET
 • Tehnologija materijala 4 ECVET
 • Materijali 4 ECVET
 • Mehanika 4 ECVET
 • Tehnička fizika 4 ECVET
 • Osnovi elektrotehnike 4 ECVET
 • Tehnologija obrade 4 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 72 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje varilac

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 – majstor varilac, uz uvjet: 2 godine radnog iskustva u zanimanju varioca

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi