IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

ARMIRAČ

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Armirač, armirač – betonirac (Reinforcement concrete worker)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

7114

1.3 Struka (Occupation family)

Geodezija i građevinarstvo

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

7114

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

3

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Armirač-betonirac oblikuje armaturu objekata koji se grade, ugrađuje beton, režu, savijaju, vezuju, zavaruju i polažu armaturu u armiranobetonske konstrukcije, zatežu, pričvršćuju kablove za prednaprezanje konstrukcije i elemenata, zatim izlijevaju beton, ručno ili mašinsko nabijaju beton i na kraju obrađuju betonske površine. Također, armirač-betonirac vrši armiranje i betoniranje raznih stubova, potpornih zidova, armirano-betonskih ploča tokom izvođenja građevinskih radova.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Pregledanje radne dokumentacije, određivanje postupka rada
  • Organizuje svoj rad i rad manje grupe
  • Pregleda uputstva za rad i tehničku-tehnološku dokumentaciju
 • Pripremanje radnog mjesta
  • Obezbjeđuje ličnu higijenu i higijenu radnog prostora, oblači zaštitno odijelo
  • Priprema radno mjesto i sredstva za rad (priprema sirovine, pribor i alat)
  • Provjerava pripremu materijala u skladu s radnim nalogom
  • Izvodi pripremne radove za postavljanje armature i betoniranje

Znanja:

 • Opiše građevinarstvo kao granu privrede, klasificira građevinarstvo, te definira osnovne tehnike građenja
 • Opiše specifičnosti građevinske proizvodnje i povezanost pojedinih procesa u toku prozivodnje
 • Opisuje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Primjenjuje uputstva za rad i građevinsku dokumentaciju
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala
 • Prepoznaje osnovne vrste armatura, betona i oplata i razlikuje njihovu primjenu
 • Prepoznaje pomoćne vrste materijala i njihovu primjenu
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka u građenju

 

Vještine:

 • Primjenjuje standarde građenja
 • Čita tehničke crtže uz nacrt armaturnog čelika i specifikaciju materijala
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u armiranju i betoniranju

 

Kompetencije:

 • Iskazuje svijest o značaju higijensko-tehničkog održavanja alata
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima

Operativni poslovi

 • Čisti, sječe, oblikuje, i montira armature
  • Obavlja mjerenje i prenosi mjere prema specifikaciji u projekima, detaljnim nacrtima i planovima
  • Kroji armaturne mreže prema specifikaciji u projekima, detaljnim nacrtima i planovima
  • Povezuje armaturne šipke u armaturne koševe pomoću uzengija (vilica)
  • Odlaže pripremljene armaturne sklopove na deponiju armature s obilježenim pozicijama na svakom elementu prema pozicijima iz konstruktivnog projekta
  • Nastavlja i vezuje armature pomoću uzengioja, nastavaka ili varenjem
  • Izrađuje veze temelja i vertikalnih elemenata
  • Izrađuje veze temelja i hoirizontalnih elemenata
  • Izrađuje i postavlja armature vertikalnih elemenata
  • Postavlja armatura temelja
  • Izrađuje i postavlja armature horizontalnih elemenata
  • Armira greda različitih presjeka
  • Armira ploče različitih vrsta
  • Armira stubove različtih presjeka
  • Armira stepeništa
  • Armira svodove i lukove i luka
  • Armira rezervoare
  • Armira kružne ploče
  • Armira privremene objekte
  • Ugrađuje i vezuje armature u oplate i kalupe, a prema planu iz projektam, u skladu s tehničkim propisima
 • Spravlja beton
  • Prosijava i pere agregat
  • Prema zadanoj recepturi izdvaja definisane količine komponenti i spravlja beton, ručno i u mješalici
  • Kratkotrajno skladišti beton prema standardu
  • Uzima uzorke za utvrđivanje ćvrstoće betona na pritisak (probna tijela, betonska kocka)
 • Ugrađuje beton u oplatu
  • Prenosi i ručno ugrađuje beton u pripremljenu oplatu
  • Vrši vibriranje (nabijanje) svježeg betona vibratorima
  • Betonira betonske elemente
  • Njeguje ugrađeni beton
  • Dorađuje, siječe i buši gotove betonske elemente

Znanja:

 • Opisuje organizaciju radnog mjesta
 • Nabroji izvore opasnosti na radnom mjestu
 • Razlikuje i sortira lični alat, pribor i mašine
 • Objašnjava vrste, te fizičko-mehaničke karakteristike materijala i njihovu primjenu (čelik, beton, cement)
 • Procjenjuje načine veza neistorodnih materijala
 • Računa i prenosi horizontalne i vertikalne mjere, te površinske i zapreminske mjere
 • Analizira materijale za spravljanje betona
 • Razlikuje vrste i oblike montažne otplate
 • Primjenjuje projektnu dokumentaciju
 • Objašnjava upotrebu i značaj pojedinih vrsta armature
 • Primjenjuje osnovne propise za armaturu
 • Poznaje i primjenjuje propise i standarde za ugrađivanje betona u oplatu
 • Prepoznaje vanredne uslove

 

Vještine:

 • Rukuje i održava alat,pribor i mašine
 • Pravilno koristi materijale
 • Koristi sredstva za mjerenje i prenošenja mjera
 • Koristi pomoćna sredstva i instrumente za mjerenje i prenošenje mjera
 • Prepoznaje vrste armaturnih čelika (šipki), te vrste armaturnih mreža
 • Sječe šipke i armaturne mreže ručno i mašinski
 • Savija složene armature ručno i mašinski
 • Montira proste armarturne sklopove
 • Pravilno odabire materijale za spravljanje betona
 • Spravlja beton manje zapremine
 • Izrađuje i montira armature horizontalnih i vertikalnih elemenata na osnovu projektne dokumentacije
 • Izrađuje i montira armature potrebne za vezu temelja i horizontalnih konstruktivnih elemenata, kao i temelja i vertikalnih elemenata
 • Povezuje i nastavlja armature
 • Pravilno odabire armature za grede različitih presjeka
 • Izrađuje i montira armaturne sklopove za grede, ploče, stropove, temelje, stepeništa, svodove, lukove, rezervoare I kružne ploče
 • Izvodi pripremne radove i ugrađuje beton u oplatu

 

Kompetencije:

 • Razvijanje odgovornosti prema radu i okolini
 • Razvijanje sposobnosti timskog rada
 • Razvija ekološku svijesti pri korištenju i ugrađivanju materijala
 • Razvija značaj primjenjivanja mjera zaštite na radu
 • Shvata značaj pravilnog rada kod izrade i montaže armatura
 • Razvija svijest o značaju građenja za vrijeme vanrednih uslova
 • Snalazi se i improvizira u građenju u vrijeme vanrednih uslova

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija
  • Komunicira sa saradnicima i nadređenim
  • Komunicira s korisnicima usluga
 • Popunjavanje radne dokumentacije
  • Popunjava radni nalog po pozicijama

Kompetencije:

 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrolira kvalitetu postavljene armature
 • Izrđuje specifikacije izvedenih armiračkih radova
 • Provjerava i usklađuje nacrte i izvedene armiračke radove
 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
 • Kontroliše kvalitet rada u svim fazama proizvodnje
 • Izvodi radove tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline
 • Primjenjuje standarde, te mjere zaštite na radu i zaštite od požara

Znanja:

 • Opiše normative i propise u građenju
 • Opiše osnove kvaliteta građevinskih materijala (armatura, veze, beton)
 • Opiše osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Nabroji mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Nabroji načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Primjenjuje standarde u građevinarstvu
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu s higijensko – tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite
 • Izgrađuje svijest za propisno sortiranje i odlaganje građevinskog otpada

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Poželjan je osjećaj za preciznost i urednost u izvođenju građevinskih radova, te poštivanja građevinskuh standarda.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Armirači mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armatura i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima i neposredno pripremati i ugrađivati armature.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Rajko Skokić, ing.građ., rukovodilac objekta, «Građenje» d.o.o. Pale
 • Muhamed Badić, dipl.ing.arh., rukovodilac gradilišta, «Elektrometal» d.o.o. Cazin
 • Ranka Milačić, dip.ing.građ., nastavnik stručnih predmeta građevinske struke, Srednjoškolski centar Pale
 • Amela Dervišević, dipl.ing.građ., nastavnica stručnih predmeta građevinske struke, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Goražde
 • Jelena Kozić Vasić, mag.dipl.ing.arh., nastavnica stručnih predmeta, Građevinska škola Banja Luka
 • Bakir Zlatarević, dipl.ing.građ., nastavnik praktične nastave za građevinsku striku, Druga srednja škola Cazin
 • Mirela Komić, mag.dipl.ing.građ., nastavnica stručnih predmeta građevinske struke, Druga srednja škola Cazin
 • sc. Enisa Gološ, vd direktorica Pedagoškog zavoda Mostar
 • Mr.sc. Dina Borovina, direktorica Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Nema

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Armirači-betonirci najčešće rade na otvorenom i izloženi su nepovoljnim vremenskim utjecajima (kiša, snijeg, hladnoća, vrućina i dr.). Rade i na visinama, u pognutom ili polupognutom položaju. Na gradilištu često ima vlage i prašine.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Amirači-betonirci trebaju biti snažnije tjelesne građe i dobrog zdravlja. Moraju imati dobar vid i sluh, uz besprijekoran osjećaj ravnoteže, te dozvolu (ljekarsko uvjerenje) za rad na visinama.