IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE VISOKO OBRAZOVANJE

BACHELOR GRAĐEVINARSTVA – INŽENJER GRAĐEVINARSTVA

Minimalni elementi standarda kvalifikacije (Minimal elements of qualifications standard)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv(i) kvalifikacije (generički dio + specifični dio) (Title(s) of the qualification (Generic + Subject specific))

 • Bachelor građevinarstva
 • Inženjer građevinarstva

 

1.2 Minimalni volumen (Minimal volume)

 • 180 ECTS

 

1.3 Razina/nivo (Level)

 • QF-BiH: 6

 

1.4 Uvjeti / načini pristupanja (Entry routes)

 • Završena srednja četverogodišnja škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ukupni ishodi učenja (Overall learning outcomes)

 • Uočiti, prepoznati, opisati i riješiti stručne građevinske probleme uvažavajući moralne principe.
 • Projektirati građevine na osnovnoj razini (nivou).
 • Dimenzionirati manje građevinske konstrukcije iz oblasti niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.
 • Voditi manji građevinski zahvat.
 • Sudjelovati u planiranju, projektiranju, izvedbi, nadziranju i održavanju većih građevinskih zahvata.
 • Koristiti uobičajene računarske alate za izradu dokumenata, prezentacija, provedbu proračuna i simulacija.
 • Prepoznavati međudjelovanje između projektiranja, građenja i zahtjeva korisnika.
 • Pripremiti i provesti eksperiment, te analizirati i interpretirati rezultate
 • Kritički procijeniti argumente, pretpostavke i podatke pri donošenju odluka, te rješavati stručne probleme na kreativan način.
 • Razumjeti utjecaj građevinarstva na društvo i okolinu.
 • Komunicirati i razmjenjivati informacije i ideja o problemima vezanim za građevinsku struku sa odgovarajućim stručnjacima unutar i van struke.
 • Surađivati u stručnim skupinama i prilagođavati se zahtjevima radne okoline,
 • Razumjeti utjecaj građevinarstva na društvo i okolinu, te jasno izgrađen moralni i etički stav pri rješavanju stručnih problema.
 • Pripremiti i sprovesti eksperiment, te analize i interpretacije rezultata.
 • Samostalno usavršavati I dalje razvijati kompetencije stečene tokom školovanja kao I mogućnost aktivnog rada na specijalističkim stručnim skupovima.

 

* NAPOMENA : navedene ishode učenja je potrebno dalje podjeliti u kategorija znanja, vještina i kompetencija.

2.2 Ishodi učenja (Learning outcomes)

(Grupe ishoda učenja; Minimalni ECTS; Lista ishoda učenja) (Groups of learning outcomes; Minimal ECTS; List of learning outcomes)

 • Matematika i fizika; min. 30 ECTS
  • Razumijevati i primjeniti osnovne i napredne pojmove analize, algebre i numeričke matematike potrebne za modeliranje i optimizaciju a za rješavanje praktičnih inžinjerskih problema;
  • Procijeniti kvalitet dobivenih rješenja, njihovu praktičnu primjenjivost i izvodljivost kao praćenje njihove implementacije;
  • Opisati, razumijevati i primjeniti osnovnim pojmovima vjerovatnoće i statistike i naprednim metodama koje su potrebne za rješavanje i opisivanje problema u struci.
  • Opisati i analizirati osnovne zakone fizike iz područja obrađenih na predavanjima, te praktično primijeniti usvojeno znanje na rješavanje jednostavnih problema i zadataka, s naglaskom na sadržaje koji olakšavaju usvajanje znanja iz stručnih predmeta
  • Vrednovati i primjeniti osnovna znanja iz prostorne geometrije , izrada projekcija sa konekcijom 2D i 3D prikaza primjenjivo u praksi;
  • Opisati primjere nemetodološke pristupe deskriptivne statistike i probabilističke analize, razlikovati metode za ocjene grešaka, testiranje hipoteza i slično u domeni graditeljske prakse.
 • Strani jezik; min. 3 ECTS
  • Komunicirati (čitati, pisati, govoriti) na stranom jeziku općenito i na razini struke.
 • ICT, min. 6 ECTS
  • Napraviti samostalna programska rješenja matematičkih problema u nekom od programskih jezika
  • Koristiti osnovna znanja i korištenje programskih paketa za crtanje
  • Primijeniti računare u projektiranju i proračunu konstrukcija.
 • Teorija konstrukcija I, min. 30 ECTS
  • Razlikovati i analizirati temeljne teorijske zakonitosti statike kao dijela mehanike i definirati poprečne sile statički određenih konstrukcija.
  • Opisati i analizirati teorijske zakonitosti područja kinematike i dinamike točke i krutog tijela, te temeljnih postavki teorije oscilacija sustava s jednim stupnjem slobode.
  • Komentirati i analizirati teoriju naprezanja, čvrstoće i stabilnosti inženjerskih konstrukcija.
  • Proračunati i dimenzionirati jednostavne statički određene i statički neodređene konstrukcije.
  • Riješiti različite probleme mehanike krutog deformabilnog tijela.
  • Opisati geometrijsku nepromjenjivost i zakonitosti kinematičke stabilnosti linijskih konstrukcija.
  • Definirati, analizirati te proračunati statiku linijskih i pločastih konstrukcija, te zidova i stijena.
 • Građevinske konstrukcije I, min. 12 ECTS
  • Razlikovati i opisati osnovne etape povijesnog razvoja graditeljstva
  • Analizirati i izraditi dijelove glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta jednostavne građevine.
 • Građevinski materijali, min. 10 ECTS
  • Razlikovati osnovne gradjevinske materijale i njihova svojstva
  • Ispitati svojstva građevinskhe materijala,
  • Projektirati i izvesti eksperiment, analizirati i interpertirati podatke.
 • Teorijska i primijenjena hidromehanika, min. 4 ECTS
  • Komentirati stacionarno gibanje tekućina, hidrauliku otvorenih tokova i podzemnih voda.
  • Napraviti manje inženjerske proračune tokova u cjevovodima, kanalima i vodozahvatima
 • Geologija i geotehnika, min. 6 ECTS
  • Opisati svojstva tla potrebna za proračun,
  • Napraviti proračun nosivosti temelja, slijeganja, konsolidacije, stabilnosti kosina, pritiska tla na potporne konstrukcije,
  • Opisati i analizirati građu Zemlje, posebice litosfere, razlikovati procese i pojave na površini litosfere, komentirati nastanak potresa, vulkana i orogena.
  • Opisati temeljne postavke proračuna opterećenja i dimenzioniranja geotehničkih građevina (potpornih zidova, zagatnih stijena, građevnih jama, iskopa i nasipa).
  • Dimenzionirati plitke i duboke temelje
 • Teorijska konstrukcija II, min. 5 ECTS
  • Opisati dinamička svojstva konstrukcija,
  • Napraviti dinamički proračun jednostavnijih konstrukcija prema važećem Pravilniku za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.
  • Sudjelovati u izradi dinamičkih proračuna jednostavnijih građevina.
 • Građevinske konstrukcije II, min. 30 ECTS
  • Detaljnije konstruirati klasično armirane betonske konstrukcije.
  • Dimenzionirati presjeke izložene savijanju, smicanju i torziji, vitke pritisnute elemente, dvoosno nosive ploče, tačkasto oslonjene ploče.
  • Utvrditi stanje prslina u presjecima u stanju upotrebljivosti
  • Opisati osnovne teorijske postavke iz konstrukcija od različitog materijala (betonske, drvene, metalne i zidane)
  • Dimenzionirati presjeke i veze i nastavke jednostavni h konstrukcija
  • Projektovati sisteme, komponente ili procese za potrebe projektovanja vodeći računa o ekonomiji, okolišu ,socijalnim, političkim, etičkim, zdravstvenimi i sigurnosnim elementima i održivosti.
 • Komunalna i procesna hidrotehnika, min. 5 ECTS
  • Istražiti i procijenti funkcije vodoopskrbnog i kanalizacijskog sistema injegovih elemenata
  • Izabrati najbolju opciju pri procesu planiranja, projektiranja, građenja i upravljanja vodoopskrbnim i kanalizacijskim sistemima i njihovim funkcionalnim elementima.
 • Hidrotehničke građevine i postrojenja, min. 4 ECTS
  • Prosuditi i istražiti osnovne funkcije hidrotehničkih građevina, osnovne prateće procese te koristiti osnovne metode pri projektiranju i izgradnji hidrotehničkih objekata.
 • Hidrologija i vodoprivreda, min. 4 ECTS
  • Istražiti i analizirati komponente hidrološkog ciklusa
  • Primijeniti matematičko-statističke metode za rješavanje inženjersko-hidroloških problema.
  • Kreirati elementarne hidrološke proračune u hidrotehnici.
 • Saobraćajnice, min. 3 ECTS
  • Opisati, analizirati i argumentirati postupke projektiranja i građenja željezničkih pruga.
  • Klasificirati osnovne elemente željezničkih pruga, kao i načine planiranja, projektiranja I održavanja.
  • Dizajnirati projekt ceste izvan naselja do razine (nivoa) idejnog projekta uz potpuno razumijevanje uvjeta izbora optimalnih elemenata (geometrija, trasa).
 • Geodezija, min. 3 ECTS
  • Razlikovati i koristiti planove i karte
  • Napraviti osnovne geodetske radnje kao što su mjerenja kutova i detaljni nivelman.
 • Organizacija građenja, min. 4 ECTS
  • Razlikovati temeljne principe i metode organizacije, planiranja i upravljanja i izvođenjagrađevinskih projekata.
  • Komentirati zakonsku regulativu koja prati izvođenje i ugovaranje građevinskih projekata..
  • Napraviti i primijeniti projekt organizacije građenja i planova u praksi.
 • Ekonomija i pravo, min. 3 ECTS
  • Opisati i definirati: principe tržišta, zakone ponude i potražnje, ekonomsku organizaciju poduzeća, poduzetništvo.
  • Razlikovati troškove, analizirati poslovne rezultate u proizvodnji i odrediti mjerila uspješnosti poslovanja.
  • Produbljivanje znanja neophodnog za razumijevanje utjecaja inžinjerskih rješenja na globalni, ekonomski, društveni i okruženje.
 • Stručna praksa, min. 3 ECTS
  • Opisati, analizirati i kritički prosuditi mogućnost rješavanja određenog praktičnog problema.
  • Komunicirati i raditi u multidiscplinarnom timu
  • Potvrditi profesionalnu i etičku odgovornosti
  • Prepoznati potrebu za cjeloživotnim učenjem

3. RELEVANTNOST (RELEVANCE)

3.1 Tržište rada (Labour market)

 • Radna mjesta šefa (voditelja) gradilišta,
 • Projektant saradnik u inžinjerskom birou,
 • Stručni saradnik u organima uprave (urbanizam, inspekcijske službe),
 • Nastavnici u srednjoj građevinsko-arhitektonskoj školi (uz prethodno polaganje pedagoških predmeta)

 

3.2 Nastavak obrazovanja / prohodnost (Further education)

 • Nastavak obrazovanja na II ciklusu odgovarajućeg studija

 

3.3 Druge potrebe (Other needs)

 •  

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert Group Members)

 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu: prof. dr Mitar Perušić
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu: prof. dr Goran Tadić
 • Univerzitet u Bihaću: prof. dr Ifet Šišić
 • Univerzitet u Banjoj Luci: mr. Bojana Grujić
 • Univerzitet Džemal Bijedić Mostar: prof. dr Dragi Tiro
 • Univerzitet Sarajevo: doc. dr Naida Ademović
 • Univerzitet u Tuzli: prof. dr. Sandira Eljšan
 • Univerzitet u Tuzli: prof. dr. Suad Halilčević
 • Univerzitet u Zenici: prof. dr Edin Berberović
 • Univerzitet Džemal Bijedić Mostar: prof. dr Vahida Žujo
 • Univerzitet u Bihaću: prof. dr Atif Hodžić

*U toku izrade standarda kvalifikacija usporedba je izvršena sa univerzitetima u bližem okruženju: Zagreb, Beograd, Beč kao i Univerzitet u Kentucky, Department Engineering, USA

*Kriteriji za instituciju koja dodjeljuje kvalifikaciju:

Institucija treba da zadovolji sve uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju kao i normative i standarde.

4.2 Predlagatelji standarda kvalifikacije i datum (Proponent of the qualifications standard and the date)

 •  

 

4.3 Nadležna ustanova i link na mišljenje sektorskog vijeća (The competent institution(s) and the link to the Sector Council expert opinion)

 • xxx

 

4.4 Datum upisa na web-portal (The date of entry into the web-portal)

 •  

 

4.5 Rok do kojeg SK treba preispitati (The deadline by which the OS should be reviewed)

 •