IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

INSTALATER GRIJANJA, KLIMA UREĐAJA I VODE

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

Naziv porodice zanimanja
(Оccupation family)

Mašinstvo i obrada metala

Naziv zanimanja
(Name of the occupation)

Instalater grijanja, klima uređaja i vode

Nivo potrebne kvalifikacije
(Level of required qualification)

III

I dio

1. Opis zanimanja

Instalater grijanja, klima uređaja i vode je zanimanje širokog profila a u sebi objedinjuje elemente više postojećih zanimanja.

Instalater grijanja, klima uređaja i vode ugrađuje i održava sisteme, uređaje, instalacije vode, grijanja
i hlađenja u domaćinstvima, poslovnim i industrijskim objektima. Radi u zanatskim / obrtničkim radionicama, građevinskim preduzećima, te različitim industrijskim pogonima.

Prilikom instaliranja grijanja montira elemente i sisteme grijanja, što obuhvata i pripremne poslove rezanja, savijanja i spajanja cijevi i cijevnih elemenata. Prilikom instaliranja klima i rashladnih uređaja sаstаvljа, instаlirа, оdržаvа i servisira uređaje i sistеmе zа rаshlаđivаnjе i klimаtizаciјu.

Prilikom instаliranja vodovoda i kanalizacije sаstаvljа, pоprаvljа i оdržаvа cjevovode, opremu i dijelove zа kаnаlizаciјu, hidrauličnu i pnеumаtsku opremu.

Izrađuje držače, prirubnice i oslonce, montira sisteme i ispituje njihov rad. Po potrebi obavlja i poslove održavanja i popravaka.

Pri radu se koristi raznim alatima (aparati za zavarivanje, rezači metala, bušilice …) i mjernim instrumentima (voltmetri, manometri, ampermetri, termometri …).

Da bi obavljao navedene poslove Instalater grijanja, klima uređaja i vode treba da ima opštu psihofizičku sposobnost, dobru spretnost ruku i prstiju, usklađene pokrete, dobar vid, sluh i sposobnost predočavanja prostornih odnosa. Mora razlikovati boje i raspoznavati mirise plinova. Osjećaj odgovornosti, tačnosti i preciznosti od izuzetne je važnosti za navedeno zanimanje.

Posao Instalatera grijanja, klimatizacije i vode ne mogu obavljati osobe sa većim ili trajnijim zdravstvenim problemima, naročito sa onima koji su vezani uz funkciju vida ili oboljenja / oštećenja kičme kao i osobe koje pate od vrtoglavice ili imaju strah od visine.

2. Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

Grupa poslova

Ključni poslovi

Aktivnosti

Analiza, planiranje i
organizacija rada

Analiza narudžbe / zahtjeva klijenta

 • Pregledati narudžbu, povezanu dokumentaciju i ostale informacije
 • Pregledati gradilište i usklađivati narudžbu klijenta u sa projektnom dokumentacijom
 • Pregledati projektnu dokumentaciju, skice /crteže
 • Analizirati mogućnosti izvođenja radova

Organizovanje vlastitog rada / rada radne grupe

 • Preuzimati tehničko-tehnološku dokumentaciju (radni nalog, otpremnica, uputstvo o montaži)
 • Proučavati kataloge proizvoda za ugradnju i uputstva za rad
 • Planirati tehnološki postupak izvođenja radnog zadatka
 • Planirati potrebne materijale, elemente sistema za instalaciju, alate i mjerne instrumente
 • Određivati nosioce radnih operacija u okviru grupe
 • Planirati vremena izrade i redoslijed operacija

Priprema radnog
mjesta

Preuzimanje alata i materijala

Priprema radnog mjesta / prostora

 • Trebovati / preuzimati elemente sistema za instalaciju i dodatne materijale
 • Trebovati / preuzimati mašine, alate i mjerne instrumente.
 • Čistiti radno mjesto
 • Provjeravati pripremljene materijale, elemente, sklopove i sisteme u skladu sa radnim nalogom
 • Pripremati mjerne instrumente, agregate i alate
 • Provjeravati zatečene energetske vodove (zrak, struja, plin, para …)
 • Pripremiti radno mjesto u skladu sa propisanim procedurama zaštite na radu

Operativni poslovi

Proučavanje tehničko – tehnološke dokumentacije

Razvođenje i postavljanje instalacijske mreže

Postavljanje grijnih / rashladnih uređaja i tijela

Montiranje grijnog / rashladnog postrojenja

Puštanje u rad sistema grijanja / hlađenja

Održavanje i servisiranje sistema grijanja i hlađenja

Ugrađivanje sanitarnih uređaja i opreme

Puštanje u rad i održavanje sanitarnog sistema

 • Razmatrati radni nalog
 • Analizirati uputstvo o montaži
 • Pregledati tehničke crteže
 • Ocrtavati i obilježavati pozicije elemenata
 • Postavljati nosače
 • Pripremati elemente (sječenje, narezivanje, savijanje, razvijanje)
 • Spajati i postavljati elemente
 • Provjeravati ispravnost i funkcionalnost instalacijske mreže
 • Postavljati nosače grijnih / rashladnih uređaja i tijela
 • Postavljati grijna / rashladna tijela i uređaje
 • Spajati instalacijsku mrežu sa grijnim / rashladnim tijelima u sistem
 • Spajati grijne / rashladne uređaje na izvor napajanja
 • Provjeravati ispravnost i funkcionalnost grijnih / rashladnih uređaja i tijela
 • Pozicionirati elemente grijnog / rashladnog postrojenja
 • Postavljati elemente kotlovskog / rashladnog postrojenja
 • Postavljati elemente toplinskih pumpi i elemenata za solarno grijanje
 • Postavljati kontrolne i regulacione elemente
 • Spajati elemente kotlovskog /rashladnog postrojenja sa instalacijom
 • Provjeravati ispravnost i funkcionalnost kotlovskog / rashladnog sistema
 • Namještati radne parametre (pritisak, temperatura, vlažnost …)
 • Pokretati agregate (pumpe, kompresori, električni agregati)
 • Pratiti rad sistema
 • Pratiti vrijednosti radnih parametara sistema
 • Zamijenjivati potrošni materijal (filteri, rashladni plin …)
 • Utvrđivati nepravilnosti i kvarove u radu sistema
 • Otklanjati nepravilnosti i kvarove
 • Zamijenjivati neispravne elemente
 • Provjeravati ispravnost sistema nakon servisiranja / popravki
 • Postavljati opremu i sanitarne uređaje (kade, bojlere, baterije, slivnike, umivaonike, sudopere, uređaje za odvod otpadnih voda …)
 • Postavljati kontrolnu i regulacijsku opremu sanitarnih instalacija i uređaja
 • Povezivati sanitarne uređaje, opremu i instalacije
 • Pročišćavati sanitarni sistem (odmuljavanje, ozračivanje)
 • Namještati radne parametre sanitarnog sistema (pritisak, protok, temperatura)
 • Provjeravati ispravnost i funkcionalnost sanitarnog sistema
 • Upoznavati klijenta o pravilnom rukovanju sanitarnim sistemom
 • Zamjenjivati dotrajale elemente sistema

Administrativni
poslovi

Praćenje i popunjavanje radne dokumentacije

 • Popunjavati radni nalog
 • Popunjavati dnevnik rada
 • Evidentirati vremena montaže
 • Popunjavati izdatnice /povratnice
 • Evidentirati stanja alata, pribora i uređaja
 • Evidentirati i pratiti kvarove i popravke, termine održavanja i servisiranja
 • Popunjavati kontrolne i garantne listove

Komercijalni poslovi

Učešće u analizi tržišta, izrade ponuda i poslovima nabave

 • Analizirati tržište (nabava, usluga, prodaja)
 • Uspoređivati cijene i kvalitet nabavnog materijala i opreme
 • Uspoređivati cijene usluga
 • Odabirati optimalnu ponudu nabavnog materijala i opreme
 • Sastavljati i davati elemente za izradu ponude / fakture

Komunikacija i
saradnja sa drugima

Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa saradnicima

 • Razvijati poslovnu saradnju sa nadređenim, saradnicima i pomoćnim osobljem
 • Učestvovati u rješavanju problema pri realizaciji radnih zadataka
 • Informisati saradnike o potrebnim elementima za
  realizaciju zadataka

Osiguranje kvaliteta

Osiguranje ulazne kontrole

Osiguranje tehnološkog postupka montaže i instalacije

 • Izvršavati kontrolu materijala
 • Izvršavati kontrolu alata, uređaja i elemenata sistema
 • Slijediti propisani / logički redoslijed operacija
 • Provoditi kontrolna mjerenja po fazama montaže (pozicioniranje, stabilnost, funkcionalnost)
 • Provoditi procedure za identifikaciju i praćenje kvalitete usluga
 • Pratiti trendove razvoja tehnologije, materijala i uređaja

Zaštita zdravlja i
životne okoline

Provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara

Provođenje mjera zaštite životne sredine

 • Koristiti mjere i sredstva zaštite na radu
 • Provoditi mjere protivpožarne zaštite
 • Nadzirati stanje energetskih postrojenja i vodova (posuda pod pritiskom, električnih vodova, plinskih, vodo i uljnih instalacija) 
 • Provoditi mjere odlaganja otpadnog materijala
 • Primjenjivati mjere zaštite životne sredine prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima

3. Poželjni stavovi

Instalateri grijanja, klimatizacije i vode efektivno koristi radno vrijeme, preuzima odgovornost za svoj rad, ispoljava pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad, iskazuje sklonost za timski rad, pokazuje spremnost za preuzimanje inicijative i snalaženje u novim situacijama. Ima razvijen smisao za sklad, proporcije, preciznost, efikasnost i konceptualno razmišljanje.

Ispoljava pozitivan odnos prema primjeni mjera energijske efikasnosti, mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, značaju očuvanja i zaštite životne sredine kao i prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima.

Pokazuje spremnost za razvoj preduzetničkog duha i građanske kompetencije.

Pokazuje spremnost za cjeloživotno učenje, sa posebnim akcentom na praćenje razvoja tehnologija, metoda i tehnika rada i sticanje novih znanja i vještina.

4. Radno okruženje i uslovi rada

Instalater grijanja, klimatizacije i vode, najčešće radi u zatvorenom ili polu-zatvorenom prostoru. Posao često obavlja i u nedovršenim objektima, pri čemu je izložen uticaju temperaturnih promjena, vlage, propuha, prašine i drugih negativnih uticaja. Posao obavlja stojeći /čučeći uz promjene položaja tijela i penjanja na skele / ljestve. Izložen je fizičkim naporima jer terete gura, vuče, diže i nosi na više etaže.

Neophodna je primjena propisanih mjera i sredstava zaštite na radu.

5. Povezanost sa ostalim zanimanjima

Zanimanju Instalater grijanja, klimatizacije i vode su bliska zanimanja (imaju zajedničke – generičke stručne kompetencije): elektroinstalater, elektromehaničar, mašinski tehničar, bravar i instalater gasa.

Zanimanje Instalater grijanja, klimatizacije i vode je povezano sa zanimanjima koja su vezana za radna mjesta: menadžmenta, inžinjera / tehničara različitih profila koji su uključeni u proces projektovanja, instaliranja i nadzora, pomoćnog osoblja i osoblja na održavanju.

II dio

IDENTIFIKACIJA STRUČNIH KOMPETENCIJA (znanja, vještina i stavova)

Za uspješno izvođenje poslova / zadataka / aktivnosti, opisanih u dijelu I, potrebna su znanja, vještine i lične kompetencije (stavovi):

Znanje – lice mora znati da:

Vještine – lice mora biti sposobno da:

Lične kompetencije

Analiza narudžbe/zahtjeva klijenta

 • Diskutuje narudžbu / zahtjev klijenta
 • Identifikuje elemente radne i tehničko-
  tehnološke dokumentacije
 • Definiše pravila tehničkog crtanja
 • Identifikuje ljudske i materijalne resurse
 • Detektuje tehničko-tehnološki postupak izvođenja radova
 • Primijeni pravila i načela tehničkog crtanja
 • Utvrdi potrebne / raspoložive ljudske i materijalne resurse
 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Racionalno koristi resurse
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Iskaže sposobnost i smisao za sklad i proporcije
 • Iskaže sposobnost za timski rad i kooperativnost
 • Pokaže spremnost za preuzimanje inicijative i snalaženja u novim
  sitacijama
 • Ispolji pozitivan odnos prema primijeni mjera zaštite na radu i mjera protivpožarne zaštite
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju očuvanja i zaštite životne sredine
 • Pokaže spremnost za cjeloživotno učenje, sticanje novih znanja i primjenu savremenih tehnologija
 • Pokaže spremnost za razvoj preduzetničkih vještina i građanskih kompetencija

Organizovanje vlastitog rada / rada radne grupe

 • Razlikuje elemente sistema za ugradnju
 • Kratko opiše uputstva za rad
 • Definiše planirane aktivnosti i vremena izrade / montaže
 • Identifikuje nosioce planiranih aktivnosti
 • Definiše tehnološki postupak
 • Primijeni uputstva i kataloge proizvođača
 • Primijeni tehnološki postupak izvođenja operacija
 • Utvrdi potrebne elemente sistema, materijale, alate i mjerne instrumente
 • Utvrdi nosioce radnih operacija

Preuzimanje alata i materijala

 • Opiše karakteristike i vrste materijala
 • Definiše potrebne elemente sistema za instalaciju
 • Definiše karakteristike potrebnih mašina, alata i
  mjernih instrumenata
 • Kompletira potrebne materijale
 • Kompletira elemente sistema za instalaciju
 • Odabere potrebne mašine, alate i mjerne instrumente

Priprema radnog mjesta / prostora

 • Objasni pojam i način pripreme radnog mjesta / prostora
 • Prepozna vrste energetskih vodova
 • Kratko opiše propisane procedure, mjere i način
  korištenja sredstava zaštite na radu
 • Primijeni pravila / postupke pripreme radnog mjesta / prostora, mjernih instrumenata, alata i materijala
 • Napravi vizuelni pregled energetskih vodova
 • Primijeni propisane procedure, mjere i način korištenja sredstava zaštite na radu

Proučavanje tehničko – tehnološke dokumentacije

 • Definiše elemente tehničko-tehnološke dokumentacije
 • Prepozna redoslijed operacija tehnološkog procesa
 • Utvrdi sadržaj tehničko tehnološke dokumentacije
 • Primijeni propisani redoslijed operacija

Razvođenje i postavljanje instalacijske mreže

 • Definiše vodove
 • Definiše pozicije vodova
 • Kratko opiše način postavljanja i spajanja vodova
 • Utvrdi pravce energetskih vodova
 • Izvede postavljanje i spajanje vodova i elemenata  instalacijske mreže
 • Provjeri čvrstoću i stabilnost elemenata instalacijske mreže

Postavljanje grijnih / rashladnih uređaja i tijela

 • Definiše grijne / rashladne uređaje i tijela
 • Opiše način postavljanja grijnih / rashladnih uređaja i tijela
 • Izvede postavljanje grijnih / rashladnih uređaja i
  tijela (radijatori, konvektori, kaloliferi, ventilatori, ovlaživači, hladnjaci)
 • Primijeni tehnike provjere čvrstoće i stabilnosti grijnih / rashladnih uređaja i tijela
 • Primijeni načine provjere funkcionalnosti grijnih
  / rashladnih uređaja i tijela

Montiranje grijnog / rashladnog postrojenja

 • Definiše kotlovsko / rashladno postrojenje
 • Definiše elemente toplinskih pumpi i sistema solarnog grijanja
 • Identifikuje elemente grijnog / rashladnog postrojenja
 • Opiše način i postupak montiranja grijnog /
  rashladnog postrojenja
 • Primijeni pravila montaže elemenata kotlovskog
  / rashladnog postrojenja
 • Primijeni tehnike ugradnje toplinskih pumpi i sistema solarnog grijanja
 • Provede mjere izolacije i zaštite od korozije postrojenja i vodova
 • Primijeni različite načine regulacije (ručno, automatski, daljinsko)

Puštanje u rad sistema grijanja / hlađenja

 • Kratko opiše postupak pokretanja agregata i
  puštanja u rad sistema grijanja / hlađenja
 • Definiše radne parametre
 • Provede postupak punjenja / pražnjenja kotlovskog / rashladnog postrojenja
 • Podesi radne parametre
 • Provede proceduru okretanja sistema grijanja/
  hlađenja

Održavanje i servisiranje sistema grijanja i hlađenja

 • Opiše postupak održavanja
 • Definiše pravila i procedure servisiranja
 • Provede postupak provjere funkcionalnosti sistema
 • Primijeni način identifikacije kvarova u sistemu
 • Provede postupke otklanjanja kvarova u sistemu

Ugrađivanje sanitarnih uređaja i opreme

 • Definiše elemente sanitarnih uređaja i opreme
 • Kratko opiše način i postupak montiranja elemenata sanitarnog sistema
 • Provede postupak postavljanja i povezivanja elemenata sanitarnih uređaja i opreme
 • Primijeni tehnike provjere čvrstoće, stabilnosti i
  funkcionalnosti elemenata sanitarnih uređaja i opreme

Puštanje u rad i održavanje sanitarnog sistema

 • Definiše postupak puštanja u rad sistema
 • Opiše postupak korištenja i održavanja elementa sanitarnog sistema
 • Primijeni tehnike provjere funkcionalnosti posuda sa tekućinom
 • Demonstrira pokretanje sistema za cirkulaciju i
  pročišćavanje vode
 • Podesi radne parametre

Praćenje i popunjavanje potrebne radne dokumentacije

 • Razlikuje elemente radne dokumentacije prema
  vrsti i namjeni
 • Opiše način popunjavanja radne dokumentacije
 • Odabere radnu dokumentaciju prema vrsti i namjeni
 • Primijeni važeće pravilnike popunjavanja i evidentiranja radne dokumentacije

Učešće u analizi tržišta, izrade ponuda i poslovima nabave

 • Definiše elemente analize tržišta
 • Opiše asortiman proizvoda i usluga
 • Razlikuje elemente upita/ponude
 • Procijeni elemente upita / ponuda
 • Napravi prezentaciju ponude / proizvoda
 • Pripremi optimalan upit / ponudu

Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa saradnicima

 • Opiše principe pravilne komunikacije
 • Prepozna značaj kvalitetne komunikacije
 • Opiše organizacionu strukturu preduzeća
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Uspostavi pravilan odnos sa nadređenim i saradnicima
 • Odabere način rješavanja problema u komunikaciji

Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa klijentima

 • Definiše elemente poslovne saradnje
 • Kratko opiše pravila i načine poslovne komunikacije
 • Primijeni tehnike i sredstva usmene i pisane poslovne komunikacije
 • Primijeni propisane procedure u procesu otklanjanja žalbi, prigovora i reklamacija poslovnih partnera

Osiguranje ulazne kontrole

 • Opiše karakteristike materijala
 • Kratko opiše funkcionalnost alata, uređaja i elemenata sistema
 • Prepozna vrste i kvalitet ulaznih materijala
 • Primijeni tehnike mjerenja i kontrole dimenzija, oblika materijala i elemenata sistema

Osiguranje tehnološkog postupka montaže i instalacije

 • Navede propisani / logički redosled operacija
 • Kratko opiše procedure i postupke kontrolnih
  mjerenja
 • Provodi procedure i postupke za osiguranje kvaliteta
 • Primijeni postupke kontrolnih mjerenja po fazama montaže
 • Modifikuje radne parametre u skladu sa rezultatima kontrolnih mjerenja
 • Detektuje greške u sistemu

Provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara

 • Opiše mjere zaštite na radu i protivpožarne zaštite
 • Prepozna ispravnost sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite
 • Utvrdi ispravnost sredstava zaštite na radu
 • Koristi opremu zaštite na radu i protivpožarne zaštite
 • Utvrdi ispravnost energetskih instalacija
 • Primijeni mjere protivpožarne zaštite

Provođenje mjera zaštite životne sredine

 • Opiše mjere skladištenja otpadnog materijala
 • Prepozna načine pravilnog odlaganja opasnih materija
 • Primijeni pravila i mjere odlaganja i skladištenja  
  opasnih materija
 • Primijeni propisane mjere zaštite životne okoline