IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE VISOKO OBRAZOVANJE

INŽENJER PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Minimalni elementi standarda kvalifikacije (Minimal elements of qualifications standard)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv(i) kvalifikacije (generički dio + specifični dio) (Title(s) of the qualification (Generic + Subject specific))

 • Inženjer prehrambene tehnologije

 

1.2 Minimalni volumen (Minimal volume)

 • 180 ECTS

 

1.3 Razina/nivo (Level)

 • QF-BiH: 6

 

1.4 Uvjeti / načini pristupanja (Entry routes)

 • Završeno četverogodišnje srednješkolsko obrazovanje

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ukupni ishodi učenja (Overall learning outcomes)

 • Planirati, organizovati i nadzirati rad u pogonima prehrambene industrije-tehnolog proizvodnje
 • Raditi u laboratorijama za analizu hrane kao stručni saradnik
 • Raditi u znanstveno-istraživačkim institutima kao stručni saradnik
 • Planirati i kontrolisati sirovine i gotove proizvode kao tehnolog kvaliteta

* Nadziranje u pogonima prehrambene industrije se odnosi na male industrijske pogone

*NAPOMENA: navedene ishode učenja je potrebno dalje podjeliti u kategorija znanja, vještina i kompetencija.

2.2 Ishodi učenja (Learning outcomes)

(Grupe ishoda učenja; Minimalni ECTS; Lista ishoda učenja) (Groups of learning outcomes; Minimal ECTS; List of learning outcomes)

 • SIU 1. Fundamentalne discipline; min. 50 ECTS
  • Rješavati zadatke i probleme iz matematskih oblasti računskih operacija, algebre, diferencijalnih jednačina, vjerovatnoće i statistike (uključujući modeliranje i praktično dizajniranje eksperimenta)
  • Interpretirati i kriticki analizirati osnovne fizičke pojave i zakone iz oblasti mehanike, elektriciteta i magnetizma, atomske fizike i osnova kvantne mehanike
  • Rjesavati zadatke i probleme iz opšte, neorganske, organske, fizičke i analitičke hemije
  • Kriticki objasniti funkcionisanje ćelije i njenih organela, uz sposobnost diskusije genetičkih zakonitosti i trendova u genetičkim istraživanjima
  • Prezentovati i objasniti biohemijske procese uz praktičnu realizaciju osnovnih biohemijskih laboratorijskih ispitivanja
  • Efektivno koristiti standardnu IT opremu, komercijalno dostupni software opšte primjene i ograničeni broj specifičnih programskih paketa
  • Govoriti, čitati i pisati strani jezik najmanje na srednjem (intermediate) nivou – Pripremiti i izvesti pisane i oralno-vizuelne prezentacije
 • SIU 2. Hemija i analiza hrane sa osnovama nutricionizma; min. 15 ECTS
  • Uzorkovanje i izvođenje osnovnih laboratorijskih i instrumentalnih metoda analize hrane prema utvrđenim protokolima
  • Kriticki analizirati hemizme i mehanizme, hemijskih, biohemijskih i fizičkih transformacija sastojaka hrane kod njene proizvodnje
  • Argumentovano analizirati funkcionalna i nutritivna svojstva najvažnijih grupa sastojaka prehrambenih proizvoda
  • Utvrditi fizička svojstva hrane i analizirati uzroke i procese koji su u osnovi njihovih različitih nivoa ekspresije
  • Klasifikovati i funkcionalno analizirati najvažnije grupe prehrambenih aditiva
 • SIU 3. Mikrobiologija i sigurnost hrane, min. 10 ECTS
  • Uzorkovati, izolirati i identifikovati mikrobiološke kulture od značaja za prehrambene tehnologije i mirkobiološka kvarenja hrane primjenom znanja iz opšte i industrijske mikrobiologije
  • Izraditi program održavanja adekvatne higijene modelnog i realnog pogona u prehrambenoj industriji
  • Funkcionalno razlikovati elemente GMP i GHP
  • Projektovati elemente HACCP plana modelnog i realnog pogona u prehrambenoj industriji – Utvrditi uzroke i posljedice najčešćih trovanja hranom
 • SIU 4. Zaštita okoliša, min. 5 ECTS
  • Kategorizovati zagađenja vazduha, vode i zemljišta porijeklom iz prehrambene industrije
  • Identifikovati i okarakterisati najčešće polutante iz prehrambene industrije
  • Elementarno projektovati sisteme zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada na različitim modelima pogona prehrambene industrije
 • SIU 5. Inženjerstvo i tehnologija hrane, min. 50 ECTS
  • Kritički analizirati tehnološke parametre kvaliteta osnovnih sirovina u prehrambenoj industriji
  • Objasniti i dijagramima toka predstaviti najvažnije transformacione procese u proizvodnji hrane
  • Analizirati strukture i osnovne elemente procesne opreme i kontrole u različitim pogonima prehrambene industrije i praktično demonstrirati mjerenja, zapisivanja, obradu i interpretaciju podataka dobijenih mjerenjima
  • Klasifikovati, funcionalno razlikovati i procesno analizirati tehnologije i tehnike konzerviranja (uključujući: hlađenje, zamrzavanje, termičke obrade, dehidraciju, zračenja i hemijsku zaštitu)
  • Analizirati načine pakovanja prehrambenih proizvoda, elemente njihovog označavanja i interakcije materijala za pakovanje sa hranom
  • Modelirati uslove skladištenja za različite grupe prehrambenih proizvoda
  • Izračunavati, rješavati probleme, simulirati i modelirati u domenima procesnog inženjerstva
  • Konceptualno projektovati modele pogona u prehrambenoj industriji sa neophodnim energetskim i instalacionim okruženjima
 • SIU 6. Ekonomika i menadžment, min. 5 ECTS
  • Izračunavati i interpretirati mikroekonomske pokazatelje u prehrambenoj industriji
  • Izraditi kalkulacije troškova proizvodnje važnijih prehrambenih proizvoda
  • Organizacionim shemama i dijagramima toka modelirati sisteme upravljanja u prehrambenoj industriji
  • Kriticki analizirati mehanizme i faktore tržišta prehrambenih proizvoda
 • SIU 7. Praksa i studentski projekt (završni rad), min. 10 ECTS
  • Kriticki analizirati organizaciju proizvodnje i tehnološkog toka u konkretnim proizvodnim uslovima (praksa se moze realizovati i u drugim sistemima (laboratorije, institucije, ugostiteljstvo itd.)
  • Funkcionalno analizirati i selektirati literaturne izvore, koristiti naucne metode u obradi dobijenih rezultata istraživanja uz pisanu i oralno-vizuelnu prezentaciju projekta.

3. RELEVANTNOST (RELEVANCE)

3.1 Tržište rada (Labour market)

 • Prehrambena industrija (tehnolog u proizvodnji,tehnolog u kontroli kvaliteta)
 • Institucije za kontrolu kvaliteta hrane i pića (strucni saradnik)
 • Obrazovne i zdravstvene ustanove (voditelj prakticne nastave, strucni saradnik)
 • Naučno-istraživački instituti (strucni saradnik)
 • Organi uprave (sanitarni inspektor, strucni saradnik)
 • Sektor ugostiteljstva (tehnolog u kontroli kvaliteta i higijenske ispravnosti)
 • Nevladine organizacije (strucni saradnik)

 

3.2 Nastavak obrazovanja / prohodnost (Further education)

 • Nastavak obrazovanja na narednom ciklusu studija prehrambene tehnologije i srodnim studijima
 • Mogucnost profesionalnog napredovanje (usavrsavanja)

 

3.3 Druge potrebe (Other needs)

 •  

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert Group Members)

 • sc. Zemira Delalić, red.prof., Univerzitet u Bihaću
 • sc. Suzana Jahić, docent, Univerzitet u Bihaću
 • sc. Delić Duška, docent, Univerzitet u Banjoj Luci
 • sc. Vučić Goran, viši asistent, Univerzitet u Banjoj Luci
 • sc. Elvis Ahmetović, vanr. prof., Univerzitet u Tuzli
 • sc. Milica Vilušić, vanr. prof., Univerzitet u Tuzli
 • sc. Milenko Blesić, vanr. prof., Univerzitet Sarajevo
 • sc. Hamid Čustović, red. prof., Univerzitet Sarajevo
 • sc. Đikić Mirha, vanr. prof., Univerzitet Sarajevo
 • sc. Salih Tandir, vanr. prof., Univerzitet Zenica
 • sc. Hajrudin Skender, vanr. prof., Univerzitet Zenica
 • sc. Hanadija Omanović, vanr. prof., Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
 • sc. Semira Sefo, docent, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar
 • sc. Višnja Vasilj, Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru
 • Saima Sajković-Kaljanac, tehnolog kvaliteta, Atlantic grupa/Argeta d.o.o.
 • Behisa Selimović, tehnolog kvaliteta, Atlantic grupa/Argeta d.o.o.
 • Dino Bačvić, rukovoditelj proizvodnje, Atlantic grupa/Argeta d.o.o.
 • Željka Ćosić, sekretar udruženja, Udruženje poljoprivrednika RS
 • Slavko Inić, predsjednik, Savez za ruralni razvoj BiH
 • Božana Vranješ, viši stručni saradnik, MPSV RS
 • Brankica Tomas, viši stručni saradnik, MPSV RS
 • Edin Ibrahimpašić, direktor i vlasnik, Pivovara Bihac
 • Alija Šehović, šef sektora za kvalitet, Menprom d.o.o. Tuzla

* Ishodi učenje predstavljeni u ovom dokumentu su bazirani na preporukama od strane International Union of Food Science and Technology (IUFoST) za studijski program prehrambene tehnologije

4.2 Predlagatelji standarda kvalifikacije i datum (Proponent of the qualifications standard and the date)

 •  

 

4.3 Nadležna ustanova i link na mišljenje sektorskog vijeća (The competent institution(s) and the link to the Sector Council expert opinion)

 • xxx

 

4.4 Datum upisa na web-portal (The date of entry into the web-portal)

 •  

 

4.5 Rok do kojeg SK treba preispitati (The deadline by which the OS should be reviewed)

 •