IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

KONOBAR

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Konobar (Waiter)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

1013 – hoteli, restorani i ketering

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

ZNANJE

 • Utvrdi elemente plana rada
 • Razlikuje sisteme i načine organizacije rada
 • Objasni sadržaj dnevne ponude
 • Objasni procedure rezervacija
 • Identificira posebne narudžbe
 • Objasni pojam i funkciju pripremnih radova u ugostiteljskim objektima
 • Objasni način korištenja sredstava za rad
 • Razlikuje grupe inventara (opremu, uređaje i sredstva za usluživanje)
 • Navede sadržaj i redoslijed serviranja na i u servisni sto, pomoćni sto i/ili servirna kolica
 • Objasni način održavanja inventara
 • Razlikuje načine pripremanja cvijetnih dekoracija
 • Objasni procedure prijema, prihvata i smještaja gostiju
 • Navede pravila poslovnog bontona u ugostiteljstvu
 • Objasni vrste i sadržaj ponude ugostiteljskih objekata
 • Razlikuje tipove gostiju s obzirom na svojstva i osobenosti ponašanja, kulturu i tradiciju
 • Objasni dnevnu ponudu
 • Navede način prijema / predaje narudžbe
 • Prepozna osnove gastronomije
 • Prepoznaje standarde, protokole, načine preuzimanja i čuvanja namirnica i pića
 • Odabere način prezentacije pića / napitaka
 • Objasni postupak pripreme pića / napitaka
 • Razlikuje načine i vrste dekoracije pića / napitaka
 • Odabere način usluživanja
 • Razlikuje vrste pića i napitaka
 • Navede karakteristike (porijeklo) pića / napitaka
 • Objasni načine usluživanja pića / napitaka (mjere, temperature, itd.)
 • Klasificira pića po grupama (karta pića, vinska karta, barska karta i cjenovnik pića)
 • Prepozna normative pića / napitaka
 • Objasni redoslijed usluživanja pića / napitaka po bontonu i protokolu
 • Objasni tehnike i načine usluživanja jela (bečki, francuski I i II, engleski I i II, ruski)
 • Klasifikuje hranu i poslastice prema grupama u instrumentima ponude
 • Navede vrste i sastav doručka
 • Kratko opiše normative jela i poslastica i način pripreme hrane
 • Objasni pravila postavljanja pribora
 • Objasni redoslijed usluživanja jela po bontonu i protokolu
 • Objasni tehnike dogotovljavanja jela pred gostom (tranširanje, filiranje i flambiranje)
 • Objasni proceduru evidentiranja izvršene usluge, ispostavljanja i naplate računa
 • Navede cijene i načine plaćanja računa
 • Objasni pravilan način ispraćaja gosta u skladu sa pravilima poslovnog bontona
 • Objasni pojam i funkciju završnih radova
 • Razlikuje načine održavanja pribora za hranu i piće
 • Razlikuje softverske alate i aplikacije za obradu teksta i podataka
 • Opiše način rada i postupak primopredaje smjene
 • Objasni procedure vođenja knjige šanka, trebovanja, evidencije prometa i knjige pazara
 • Navede primjer izrade dnevnih ponuda
 • Kratko opiše načine pravilne komunikacije sa saradnicima
 • Prepozna način za rješavanje problema u kolektivu
 • Ukaže na značaj timskog rada
 • Identificira organizacionu strukturu u preduzeću / kolektivu
 • Objasni gostima ponudu
 • Objasni gostima ponudu na lokanom i/ili stranim jezicima
 • Kratko opiše načine reagovanja na žalbe i prigovore gostiju
 • Objasni način upotrebe inventara i materijala
 • Objasni značaj racionalnog korištenja vremena i energije
 • Prepozna značaj kontrole i ocjene vlastitog rada
 • Kratko opiše norme osiguranja kvaliteta
 • Prepozna mjere sanitarne zaštite
 • Navede zdravstvene i sanitarno-higijenske propise
 • Kratko opiše način pravilnog sortiranja otpadaka u procesu rada
 • Kratko opiše značaj očuvanja i zaštite životne sredine.

 

VJEŠTINE

 • Pripremi plan rada
 • Izvede efikasnu podjelu radnih zadataka pomoćnom osoblju
 • Podesi vlastite aktivnosti u skladu sa planom rada
 • Analizira dnevnu ponudu – jelovnik, meni kartu, cjenovnik pića i vinsku kartu
 • Pripremi sredstva, alate i pribor za rad
 • Primijeni pravila za pripremu restoranske sale
 • Poravna i postavi stolove
 • Dekoriše salu i stolove
 • Pripremi konobarski radni sto
 • Pripremi mali stolni inventar
 • Primijeni pravila za pripremu konobarskog office-a
 • Pripremi sto za samoposluživanje
 • Primijeni različite tehnike nošenja i postavljanja inventara
 • Primijeni procedure za pregled stanja zaliha robe, pića i napitaka u točionici pića
 • Izvede kontrolu toka pripremnih radova
 • Organizuje prijem, prihvat i smještaj gostiju
 • Primijeni pravila poslovnog bontona pri dočeku i pozdravljanju gosta
 • Smjesti gosta za slobodan ili rezervisani sto,
 • Primijeni tehnike uspješne komunikacije u rješavanju konfliktnih situacija
 • Koristi stručnu terminologiju u ugostiteljstvu na lokalnom i dva strana jezika
 • Prezentuje ponudu jela i pića
 • Daje sugestije gostu pri primanju narudžbe
 • Primi narudžbu
 • Obradi narudžbu za predaju proizvodnim odjeljenjima
 • Primijeni procedure evidentiranja narudžbe
 • Pripremi trebovanje i preuzme namirnice, piće i sredstva za rad
 • Izvede prezentaciju pića i napitaka
 • Koristi sredstva i demonstrira tehnike za pripremu pića / napitaka za usluživanje
 • Pripremi dekoracije za piće i napitke
 • Primjeni pravila usluživanja gosta za šankom
 • Obavi poslove izdavanja pića / napitaka prema narudžbi
 • Primijeni pravila za čuvanje pića i napitaka
 • Primijeni tehnike nošenja i serviranja pića / napitaka
 • Demonstrira tehnike prezentovanja, frapiranja, šambriranja, otvaranja i dekantiranja vina
 • Primijeni tehnike pripreme pića / napitka pred gostom
 • Usluži aperitive i dižestive
 • Koristi tehnike i načine usluživanja jela (bečki, francuski I i II, engleski I i II, ruski)
 • Kombinuje različite načine usluživanja
 • Usluži predjela (hladna i topla), supe / čorbe, glavna jela (gotova / po narudžbi, specijaliteti), salate/sireve, poslastice
 • Usluži doručak
 • Usluži obrok gostu u sobi (room service)
 • Pripremi/dogotovi jelo pred gostom (tranšira, filira i flambira)
 • Koristi savremene tehnologije (opremu i softver)
 • Evidentira izvršene usluge (bonira)
 • Izradi i naplati račun
 • Procijeni zadovoljstvo gosta pruženom uslugom
 • Primijeni pravilan način ispraćaja / pozdrava gosta
 • Izvrši predaju pazara
 • Koristi tehnike apserviranja stolova
 • Sprovede mjere pravilnog održavanja (poliranja) i odlaganja pribora za hranu i piće
 • Izvrši prijem ili predaju smjene
 • Primijeni važeće načine vođenja knjige šanka i trebovanja
 • Izradi dnevnu ponudu
 • Obračuna dnevni promet i vodi knjigu pazara
 • Izradi zapisnik o šteti i/ili nađenim predmetima i vodi knjigu otpisa
 • Uspostavi pravilan odnos sa nadređenima, saradnicima i pomoćnim osobljem u skladu sa organizacionom strukturom
 • Odabere način prevazilaženja nesporazuma u komunikaciji
 • Predloži / izloži dnevnu ponudu
 • Primijeni pravila bontona i dobre komunikacije sa gostima na lokalnom i/ili stranim jezicima
 • Primijeni načine pravilnog reagovanja na žalbe i prigovore gostiju
 • Primjeni tehnike pravilnog rukovanja inventarom
 • Koristi racionalno materijal, vrijeme i energiju u skladu sa važećim standardima
 • Izvrši pružanje usluga u skladu sa standardima i važećim sistemom kvaliteta
 • Primijeni propisane procedure za ocjenjivanje, kontrolu i procjenu vlastitog rada
 • Primijeni sanitarno-higijenske propise za održavanje prostora i inventara
 • Primijeni mjere sanitarne zaštite, zaštite na radu i mjere lične higijene
 • Sortira i odlaže otpatke u skladu sa načelima očuvanja i zaštite životne sredine.

 

KOMPETENCIJE

 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Ispolji ljubaznost i fleksibilnost
 • Iskaže sposobnost za timski rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema primjeni sanitarnih i zdravstvenih mjera
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju očuvanja i zaštite životne
 • sredine
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Pokaže spremnost za primjenu i sticanje novih znanja, učenje stranih jezika i primjenu savremenih tehnologija
 • Ispolji pozitivan odnos prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima.

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja pekar
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse.

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni predmeti 60 ECVET
 • Turistička geografija 4 ECVET
 • Ekonomika preduzeća 4 ECVET
 • Usluživanje 12 ECVET
 • Kuharstvo 8 ECVET
 • Strani jezik II 12 ECVET
 • Poznavanje robe 4 ECVET
 • Privredna matematika 4 ECVET
 • Praktična nastava 72 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje konobar, opisano standardom zanimanja konobar.

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 – konobar majstor

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Dalibor Krešić, direktor Hotela «Posjedon» Neum;
 • Branislav Timotić, direktor prodaje Hotela «Termag» Jahorina;
 • Senad Halilović, direktor Hotela «Hills» Sarajevo;
 • Denis Fazlić, prof. engleskog jezika i književnosti, stručni savjetnik za Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa u Sektoru za stručno obrazovanje i obuku, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH;
 • Mirjana Tomić, VKV kuhar specijalista, nastavnica praktične nasatve , Srednjoškolski centar «Petar Kočić» Zvornik;
 • Željka Gavrić, dipl.ecc., nastavnica ekonomske grupe predmeta i praktičen nastave za turističke tehničare, Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj;
 • Safet Dajdžić, dipl. turizmolog, nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave, Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo;
 • Emir Kauković, dipl.ecc., nastavnik praktične nastave iz turizma i ugostiteljstva, Druga srednja škola Cazin;
 • Milana Krmenjac, turistički tehničar, recepcionerka Hotela Terme San Laktaši;
 • Aida Džaferović, dipl. žurnalista, stručna savjetnica za stručno obrazovanje odraslih, Ministarstvo civilnih poslova BiH;
 • Mr. sc. Viktorija Bešević Čomić, dipl. psiholog, stručni saradnik – psiholog, Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo.

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi