IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

KROJAČ

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Krojač (Tailor)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0723 – odjeća obuća i koža

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja

 • Opisuje tektilnu industriju kao grane privrede
 • Opisuje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću, te objašnjava načela organizacije pogona
 • Primjenjuje uputsva za rad i tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala, te tehnološka svojstva tekstila
 • Prepoznaje osnovne vrste tekstilnih materijala, te razlikuje njihovu primjenu
 • Prepoznaje pomoćne vrste materijala i njihovu primjenu
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka u izradi tekstilnih proizvoda
 • Opisuje tekstilne sirovine
 • Objašnjava tehnološki proces prerade tekstilnih vlakana
 • Nabraja svojstva tekstilnih materijala
 • Opisuje konstrukcije tekstilnih materijala
 • Opisuje krojnu sliku
 • Razlikuje smjer materijala
 • Razlikuje iskrojene dijelove po veličinama
 • Razlikuje vrste industrijskih običnih šivaćih mašina
 • Objašnjava princip rada industrijske obične šivaće mašine
 • Nabraja dijelove industrijske obične šivaće mašine
 • Objašnjava mehanizam industrijske obične šivaće mašine
 • Opisuje održavanje industrijske obične šivaće mašine
 • Razlikuje vrste industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Objašnjava princip rada industrijske specijalne šivaće mašine
 • Opisuje vrste industrijskih specijalnih šivaćih mašina (s dvije igle, sa zrnastim ubodom, sa rubnim ubodom)
 • Objašnjava mehanizme industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje održavanje industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje vrste industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Objašnjava mehanizme industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Definiše održavanje industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Poznaje stručnu terminologiju u komunikaciji na maternjem i jednom stranom jeziku
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Opisuje vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška sirovina
 • Koristi normative vremena izrade
 • Nabraja normative i propise u tekstilnoj industriji
 • Objašnjava osnove kvaliteta tekstilnih proizvoda
 • Opisuje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Definira mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opisuje načine zaštite okoliša

 

Vještine

 • Prepoznaje osobine tekstila, tkanina i pletiva
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u tekstilnoj industriji
 • Prepoznaje vrstu tekstilnog materijala
 • Uzima mjere za konstrukciju tekstilnog prozivoda
 • Izrađuje krojeve modela
 • Izrađuje šablone
 • Kroji sve vrste odijevnih predmeta: suknja, bluza, haljina, hlače, košulja, prsluk
 • Izrađuje kronu sliku za tekstilni prozivod
 • Prenosi krojnu sliku na materijal
 • Primejnjuje ručno i mašinsko krojenje
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku na maternjem i jednom stranom jeziku
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije

 • Iskazuje svijest o značaju higijensko-tehničkog održavanja mašina i uređaja
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima
 • Racionalno koristi materijal pravilnim polaganjem krojne slike
 • Osjetljivost za kulturne razlike i otpor prema stereotipima
 • Sklonost  inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvješćenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite
 • Pridržava se principa dobre proizvođačke prakse

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja pekar
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni predmeti 60 ECVET

 • Tekstilna vlakna 4 ECVET

 • Tekstilni metrijali i strojevi u konfekciji 10 ECVET

 • Konstrukcija i modeliranje tekstilnih proizvoda 14 ECVET

 • Tehnologija tekstilnih proizvoda 10 ECVET

 • Estetsko oblikovanje tekstilnih proizvoda 6 ECVET

 • Poduzetništvo 4 ECVET

 • Praktična nastave 72 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje krojač, opisano standardom zanimanja krojač

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 – majstor krojač, uvjetno – uvjet: dvije godine prakse u zanimanju pekara

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica
 • Nevezeta Rezaković, stručna savjetnica za pravne poslove, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi