IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

KROJAČ

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Krojač (Tailor)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

7531

1.3 Struka (Occupation family)

Tekstil i kožarstvo

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

7531

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

3

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Krojači izrađuju proizvode od tekstila, kože i drugih materijala prema prethodno kreiranom modelu. Kroje, šivaju i dorađuju proizvode.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Pregledanje radne dokumentacije, određivanje postupka rada
  • Organizuje svoj rad
  • Pregleda uputstva za rad i tehničku dokumentaciju (radni nalog, tehničko- tehnološka uputstva koja određuju vrste proizvoda, vrijeme početka po fazama, vrstu tehnološkog postupka)
 • Pripremanje radnog mjesta
  • Vrši kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu sirovina
  • Obezbjeđuje ličnu higijenu i higijenu radnog prostora, oblači zaštitno odijelo
  • Priprema radno mjesto i sredstva za rad (priprema sirovine, mašine, pribor i alat)
  • Provjerava pripremu materijala, pomoćnog materijala i pribora u skladu s radnim nalogom ili potrebama korisnika usluga

Znanja:

 • Opisuje tektilnu, te kožarsku industriju kao grane privrede
 • Opisuje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću, te objašnjava načela organizacije pogona
 • Primjenjuje uputsva za rad i tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala, te tehnološka svojstva tekstila
 • Prepoznaje osnovne vrste tekstilnih materijala, te razlikuje njihovu primjenu
 • Prepoznaje pomoćne vrste materijala i njihovu primjenu
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole sirovina i gotovih proizvoda
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka u izradi tekstilnih proizvoda

 

Vještine:

 • Prepoznaje osobine tekstila, tkanina i pletiva
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u tekstilnoj industriji

 

Kompetencije:

 • Iskazuje svijest o značaju higijensko-tehničkog održavanja mašina i uređaja
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima

Operativni poslovi

 • Pripremni radovi
  • Vrši izbor osnovnog i pomoćnog materijala i pribora
  • Uzima mjere za izradu tekstilnog prozivoda
  • Izrađuje kroj za tekstilni prozivod, uključujući odjevne predmete: suknja, bluza, haljina, hlače, košulja, prsluk, jakna, sako, odijelo, kaput
  • Izrađuje krojnu sliku za tekstilni proizvod
 • Krojenje
  • Polaže materijal na stol za krojenje
  • Prenosi krojnu sliku na materijal
  • Kroji materijal prema krojnoj slici, ručno ili mašinski
  • Obilježava i sortira krojne dijelove
  • Fiksira krojne dijelove
  • Popravlja krojne dijelove pri mašinskom krojenju
 • Šivanje
  • Sastavlja iskrojene dijelove u gotov tekstilni prozivod koristeći obične šivaće strojeve
  • Izvodi tehnološke operacije sastavljajući dijelove u gotov tekstilni prozivod koristeći specijalne šivaće strojeve
  • Izvodi tehnološke operacije na automatima i agregatima
  • Vrši međufazno peglanje
  • Obavlja ručne radove u toku šivanja
  • Obavlja šivenje svih vrsta odjevnih predmeta: suknja, bluza, haljina, hlače, košulja, prsluk, jakna, sako, kaput
 • Dorađivanje
  • Vrši završno peglanje i dorađivanje tekstilnih prozivoda, uključujući sve vrste odjevnih predmeta: suknja, bluza, haljina, hlače, košulja, prsluk, jakna, sako, kaput
  • Našiva dugmad
  • Vrši kontrolu i isporučuje gotov proizvod
 • Rad na mašinama
  • Čisti strojeve na kojima radi
  • Vrši kontrolu i podmazivanje strojeva

Znanje

 • Opisuje tekstilne sirovine
 • Objašnjava tehnološki proces prerade tekstilnih vlakana
 • Nabraja svojstva tekstilnih materijala
 • Opisuje konstrukcije tekstilnih materijala
 • Opisuje krojnu sliku
 • Razlikuje smjer materijala
 • Razlikuje iskrojene dijelove po veličinama
 • Razlikuje vrste industrijskih običnih šivaćih mašina
 • Objašnjava princip rada industrijske obične šivaće mašine
 • Nabraja dijelove industrijske obične šivaće mašine
 • Objašnjava mehanizam industrijske obične šivaće mašine
 • Opisuje održavanje industrijske obične šivaće mašine
 • Razlikuje vrste industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Objašnjava princip rada industrijske specijalne šivaće mašine
 • Opisuje vrste industrijskih specijalnih šivaćih mašina (s dvije igle, sa zrnastim ubodom, sa rubnim ubodom)
 • Objašnjava mehanizme industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje održavanje industrijskih specijalnih šivaćih mašina
 • Opisuje vrste industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Objašnjava mehanizme industrijskih automata za izradu kratkih šavova
 • Opisuje održavanje industrijskih automata za izradu kratkih šavova

 

Vještine

 • Prepoznaje vrstu tekstilnog materijala
 • Uzima mjere za konstrukciju tekstilnog prozivoda
 • Izrađuje krojeve modela
 • Izrađuje šablone
 • Kroji sve vrste odijevnih predmeta: suknja, bluza, haljina, hlače, košulja, prsluk
 • Izrađuje kronu sliku za tekstilni prozivod
 • Prenosi krojnu sliku na materijal
 • Primejnjuje ručno i mašinsko krojenje

 

Kompetencije

 • Racionalno koristi materijal pravilnim polaganjem krojne slike

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa saradnicima i korisnicima usluga
  • Komunicira sa saradnicima i nadređenima
  • Komunicira sa korisnicima usluga
 • Nabavka sirovina i prodaja proizvoda
  • Nabavlja sirovine
  • Izrađuje kalkulaciju cijena proizvoda
  • Prodaje gotove proizvode
 • Popunjavanje radne dokumentacije
  • Popunjava izvještaje o proizvodnji
  • Popunjava dnevnik rada

Znanja:

 • Poznaje stručnu terminologiju u komunikaciji na maternjem i jednom stranom jeziku
 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Opisuje vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška sirovina
 • Koristi normative vremena izrade

 

Vještine:

 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku na maternjem i jednom stranom jeziku
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude

 

Kompetencije:

 • Osjetljivost za kulturne razlike i otpor prema stereotipima
 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
 • Provjerava kvalitet sirovina i repromaterijla
 • Kontroliše kvalitet rada u svim fazama proizvodnje
 • Kontroliše kvalitet gotovih proizvoda
 • Izvodi radove tako da ne ugrožava ličnu sigurnost, sigurnost saradnika i okoline

Znanja:

 • Nabraja normative i propise u tekstilnoj industriji
 • Objašnjava osnove kvaliteta tekstilnih proizvoda
 • Opisuje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Opisuje mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opisuje načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvješćenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite
 • Pridržava se principa dobre proizvođačke prakse

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Krojač treba imati dobar vid na blizinu, dobru okulo-motornu koordinaciju, sposobnost prostornog predočavanja, dobru ručnu spretnost i spretnost prstiju. Treba dobro raspoznavati boje i njihove nijanse. Krojači u obrtničkim radionicama trebali bi biti kreativni u stvaranju novih modela odjeće te strpljivi u kontaktu s korisnicima usluga.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Krojači se zapošljavaju u odjevnoj industriji, tekstilnoj industriji i kod obrtnika, te mogu pokrenutri vlastiti obrt.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Miralem Sitnić, dipl.ing.maš, rukovodilac Odjela tehnologije i razvoj tekstila, Prevent Fabrics Visoko
 • Jasmina Mujić, tehnički direktor, IMK Kula Gradčaca
 • Fatima Beširović, vodeći tehnolog, IMK Kula Gradčaca
 • Džahida Đaković, tektsilni inženjer, nastavnica stručnih predmeta, Srednja stručna škola «Džemal Bijedić» Gradačac
 • sc. Aida Bašić, dipl.ing.odjevne tehnmologija, nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Samir Durmišević, dipl.ing. tekstilne tehnologije, nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Behudin Kozica, dipl.ing.odjevne tehnologije, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
 • Mirsad Dlakić, ing.tekstila, nastavnik stručnih predmeta, MSŠ «Hazim Šabanović» Visoko
 • Jasmina Mehmedičević, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Jasmina Hedić, bac. tekstila – smjer dizajn, nastavnica stručnih predemnta i praktične nastave, MSŠ «Hasan Kikić» Gradačac
 • Sanja Hadžihajdić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica
 • Nevezeta Rezaković, stručna savjetnica za pravne poslove, Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakonska regulativa koja se tiče tekstilne industrije, te proizvodnje. Industrijski standardi, standardi kvalitete u tekstilnoj industriji

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Krojač radi u zatvorenim prostorijama uz prirodnu ili umjetnu rasvjetu. Pojedine faze rada obavlja isključivo stojeći (krojenje), dok je strojno šivanje isključivo u sjedećem položaju. Zbog prisilnog položaja u kojem krojač radi, njegov je posao fizički naporan. Krojač radi uz buku strojeva i tekstilnu prašinu. Prisutna je opasnost od ranjavanja oštrim alatom, strojem za rezanje te od opeklina prilikom ručnog glačanja, pa se treba strogo držati propisanih mjera zaštite na radu. U industriji je rad organiziran serijski i u smjenama, a kod obrtnika često nema strogo određenog radnog vremena.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Poželjno je dobro zdravlje, osobito lokomotornog sustava.