IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

KUHAR

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Kuhar (Cook)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

1013 – hoteli, restorani i ketering

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

180

1.4 Razina/nivo (Level)

3

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja

 • Opisuje strukturu poslova u kuhinji
 • Navede osnovna pravila organizacije rada
 • Razlikuje namirnice i ostali materijal potreban za rad kuhinje
 • Navede opremu i aparate za rad
 • Objasni značaj higijene kuhinje
 • Navede načine pravilnog skladištenja namirnica
 • Opisuje parametre za određivanje kvaliteta namirnica
 • Razlikuje hranljive i energetske vrijednosti različitih namirnica
 • Opiše načine pravilnog kombinovanja namirnica
 • Klasificira jela po različitim kriterijumima
 • Opiše strukturu različitih jelovnika
 • Razlikuje tehnike i uređaje za čišćenje namirnica
 • Navede mjerne instrumente i mjerne jedinice
 • Objasni načine pravilnog čuvanja različitih namirnica
 • Razlikuje tehnike primarne termičke obrade namirnica
 • Objasni pravila i tehnike dekorativne obrade namirnica
 • Definiše predjela, supe i čorbe
 • Nabroji namirnice pogodne za pripremu predjela, supa i čorbi
 • Objasni načine kombinovanja namirnica u pripremi predjela, supa i čorbi
 • Navede tehnike rashlađivanja i termičke obrade namirnica
 • Navede alate za dekorativnu obradu namirnica
 • Objasni pravila i tehnike dekorisanja predjela, supa i čorbi
 • Klasificira glavna jela
 • Nabroji namirnice pogodne za pripremu glavnih jela
 • Objasni načine kombinovanja namirnica u pripremi glavnih jela
 • Objasni način kombinovanja namirnica u salatama
 • Objasni sastav različitih preliva za salate
 • Objasni načine čuvanja i održavanja svježine salata
 • Navede namirnice za pripremanje poslastica
 • Objasni načine kombinovanja namirnica pri pripremanju poslastica
 • Navede tehnike rashlađivanja i termičke obrade namirnica
 • Opiše tehnike pripreme različitih tijesta i krema
 • Navede načine čuvanja i održavanja svježine poslastica
 • Objasni pravila i tehnike dekorisanja poslastica
 • Opiše normative za pripremu porcija
 • Navede pravila serviranja, slaganja i kombinovanja pojedinih jela na tanjiru
 • Objasni pravila i tehnike dekorisanja jela
 • Objasni značaj higijene radnih površina i opreme u kuhinji
 • Razumije važnost mjera higijenske zaštite
 • Navede vrste evidencija
 • Opiše proceduru evidentiranja pripremljenih i izdatih jela
 • Opiše način i postupak prijema i predaje smjene
 • Navede osnovne principe poslovne komunikacije
 • Prepozna način za rješavanje problema u kolektivu
 • Ukaže na značaj timskog rada
 • Kratko opiše načine reagovanja na žalbe i prigovore gosta
 • Navede standarde osiguranja kvaliteta (HACCP i dr.)
 • Opisuje parametre kvaliteta namirnica
 • Objasni značaj racionalnog korištenja vremena i energije
 • Prepozna značaj kontrole i ocjene vlastitog rada
 • Navede sanitarno-higijenske propise
 • Navede mjere zaštite na radu
 • Objasni uticaj sredstava za dezinfekciju i održavanje higijene na životnu sredinu
 • Objasni osnove zaštite okoline
 • Kratko opiše način pravilnog sortiranja otpadaka u procesu rada


Vještine

 • Predvidi vrijeme potrebno za određene poslove
 • Izvede efikasnu podjelu radnih zadataka pomoćnom osoblju
 • Procijeni potrebe namirnica i ostalog materijala za rad kuhinje
 • Primijeni pravila rukovanja opremom, uređajima i inventarom
 • Primijeni pravila o skladištenju namirnica na odgovarajući način
 • Pripremi radno mjesto u skladu sa zahtjevima procesa rada
 • Primijeni načela pravilnog kombinovanja namirnica i jela u jelovniku
 • Sastavi jelovnike za posebne režime ishrane
 • Analizira i pravovremeno ažurira jelovnik
 • Primijeni pravilno tehnike pripreme namirnica
 • Koristi mjerne instrumente
 • Primijeni pravila ispravnog razvrstavanja i čuvanja namirnica
 • Primijeni tehnike dekorativne obrade namirnica
 • Primijeni tehnike rashlađivanja i termičke obrade namirnica
 • Kombinuje namirnice za pripremu predjela, supa i čorbi
 • Pripremi hladna i topla predjela
 • Pripremi supe i čorbe
 • Primijeni pravila čuvanja predjela, supa i čorbi do upotrebe
 • Primijeni tehnike rashlađivanja i termičke obrade namirnica
 • Kombinuje namirnice za pripremu glavnih jela
 • Primijeni tehnike pripreme jela po narudžbi
 • Primijeni tehnike pripreme gotovih jela
 • Primijeni tehnike pripreme jela sa roštilja
 • Primijeni tehnike pripreme priloga, variva i jela od povrća
 • Primijeni pravila čuvanja jela do upotrebe
 • Koristi racionalno neutrošene namirnice i jela
 • Primijeni tehnike rashlađivanja i termičke obrade namirnica
 • Kombinuje namirnice za pripremu salata
 • Pripremi odgovarajuće prelive za salate
 • Sastavi različite namirnice u samostalan ili kombinovan desert odgovarajuće energetske vrijednosti
 • Primijeni tehnike pripreme različitih tijesta i krema
 • Primijeni tehnike pripreme toplih poslastica
 • Primijeni tehnike pripreme hladnih / ledenih poslastica
 • Primijeni pravila i tehnike dekorisanja poslastica
 • Primjeni normative za formiranje porcije jela
 • Primijeni pravila i tehnike serviranja jela
 • Primijeni pravila i tehnike dekorisanja jela
 • Izda jelo na osnovu narudžbe
 • Odabere odgovarajuća sredstva za čišćenje
 • Provodi mjere pravilnog čišćenja i pospremanja radne površine, alata i uređaja
 • Primijeni mjere higijenske zaštite
 • Primijeni pravila vođenja evidencije
 • Identifikuje odgovarajuće i tačne podatke iz radnog procesa
 • Unese podatke u propisane obrasce
 • Provede proceduru prijema / predaje smjene
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Uspostavlja korektne odnose u komunikaciji sa saradnicima i gostima
 • Odabere način prevazilaženja nesporazuma u komunikaciji
 • Primijeni načine pravilnog reagovanja na žalbe i prigovore gosta
 • Procijeni kvalitet namirnica
 • Primijeni standarde kvaliteta (HACCP i dr.)
 • Primijeni pravila korištenja inventara, materijala, vremena i energije
 • Primijeni propisane procedure za ocjenjivanje, kontrolu i procjenu vlastitog rada
 • Primijeni nove trendove u kulinarstvu
 • Primijeni sanitarno-higijenske propise za održavanje prostora i inventara
 • Primijeni mjere zaštite na radu
 • Primijeni uputstva o korištenju opreme i uređaja
 • Provede mjere lične higijene i čistoće radnog prostora
 • Primijeni pravila o odlaganju otpadnog materijala
 • Primijeni pravila i uputstva za upotrebu sredstava za dezinfekciju i održavanje higijene

 

Kompetencije

 • Racionalno koristi resurse
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Pokaže spremnost za sticanje novih znanja i iskustava
 • Ispolji kreativnost u radu
 • Pokaže prilagodljivost različitim uslovima rada
 • Posjeduje spremnost za timski rad
 • Ispolji komunikativnost
 • Posjeduje svijest o značaju mjera zaštite na radu i značaju očuvanja i zaštite životne sredine
 • Ispolji spremnost da prati nove trendove u kulinarstvu
 • Ispolji pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrijednostima
 • Provodi mjere higijene (lične i radnog mjesta)

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja pekar
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

Općeobrazovni predmeti 60 ECVET
Turistička geografija 4 ECVET
Ekonomika preduzeća i privredna matematika 8 ECVET
Usluživanje 8 ECVET
Kuharstvo i poslastičarstvo 20 ECVET
Poznavanje robe 4 ECVET
Ishrana i higijena 4 ECVET
Praktična nastava 72 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje kuhar, opisano standardom zanimanja kuhar

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 5 – kuhar majstor

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Dalibor Krešić, direktor Hotela «Posjedon» Neum;
 • Branislav Timotić, direktor prodaje Hotela «Termag» Jahorina;
 • Senad Halilović, direktor Hotela «Hills» Sarajevo;
 • Denis Fazlić, prof. engleskog jezika i književnosti, stručni savjetnik za Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa u Sektoru za stručno obrazovanje i obuku, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH;
 • Mirjana Tomić, VKV kuhar specijalista, nastavnica praktične nasatve , Srednjoškolski centar «Petar Kočić» Zvornik;
 • Željka Gavrić, dipl.ecc., nastavnica ekonomske grupe predmeta i praktičen nastave za turističke tehničare, Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj;
 • Safet Dajdžić, dipl. turizmolog, nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave, Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo;
 • Emir Kauković, dipl.ecc., nastavnik praktične nastave iz turizma i ugostiteljstva, Druga srednja škola Cazin;
 • Milana Krmenjac, turistički tehničar, recepcionerka Hotela Terme San Laktaši;
 • Aida Džaferović, dipl. žurnalista, stručna savjetnica za stručno obrazovanje odraslih, Ministarstvo civilnih poslova BiH;
 • Mr. sc. Viktorija Bešević Čomić, dipl. psiholog, stručni saradnik – psiholog, Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi