IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

(Mechanical technician for computer assisted design)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

3115 – mašinski tehničar; 3511 – računarski tehničar

1.3 Struka (Occupation family)

Mašinstvo i obrada metala

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

3115 – mašinski tehničar; 3511 – računarski tehničar

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

4

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje se bavi poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, upotrebom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja na način da prvo izrađuje skicu nekog elementa stroja i njegove funkcije, potom proračunava dimenzije “kritičnih presjeka”, a zatim i druge dimenzije te određuju konačan oblik elementa i njegova uklapanja u sklop. Priprema tehničku dokumentaciju.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Analiza, planira i organizira vlastiti rad
  • Zaprima i analizira radni zadatak
  • Prikuplja i obrađuje potrebne podatke
  • Priprema i obrađuje tehničku dokumentaciju
  • Organizira rad grupe i tima
 • Priprema radnog mjesta
  • Provjerava pribor, opremu i tehnički materijal
  • Priprema stroj i opremu te postupak izrade
  • Planira dinamiku rada
  • Brine se o čistoći i organizaciji radnog prostora

Znanja

 • Primijenjuje norme pri izradi tehničkih crteža i odabire elemente strojeva
 • Opiše pravila tehničke obrade i opremanja pojedinih faza projektne dokumentacije
 • Analizira strukturu i uvjete rada energetskih sistema
 • Prepoznaje djelovanje opterećenja na konstrukciju
 • Odabire tehničke materijale prema zadanim uvjetima

 

Vještine

 • Priukuplja i obrađuje podatke relevantne za konstruisanje
 • Planira, organizira i nadzire proces proizvodnje

 

Kompetencije

 • Radi samostalno i u timu
 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad

Operativni poslovi

 • Izrađuje konstrukcijske i tehničke dokumentacije te prati stanje proizvoda i njihovo unapređenje
  • Konstruiše osnovne mašinske elemente, hidrauličke i pneumatske komponente
  • Spaja osnovnih elemenata u sklopove i podsklopove
  • Proračunava i vrši izbor standardnih, elemenata, hidrauličkih i pneumatskih komponenti
  • Prati stanje proizvoda, dizajn i unapređenje istih
  • Simulacijom provjerava funkcionalnost sklopova i podklopova

Znanja

 • Opiše elemente pneumatskih i hidrauličkih uređaja i sistema, izrađuje jednostavne sheme i funkcionalno spaja elemente
 • Opisuje i proračunava termodinamičke procese i veličine te ih primijenjuje na toplinske strojeve i uređaje
 • Razlikuje električne strojeve i uređaje, elektroničke komponente te definira njihovu primjenu u pogonima i postrojenjima
 • Prepoznaje i razlikuje upravljačke i regulacijske procese i njihove elemente
 • Prepozna vrste energetskih vodova
 • Prepozna funkcionalnu ispravnost informatičke opreme
 • Objasni pravila tehničkog crtanja
 • Objasni namjenu i karakteristike konstruktivih materijala
 • Opiše normative rada, sredstava za rad i materijala
 • Primijeni program za simulaciju funkcionalnosti proizvoda
 • Opiše načine pozicioniranja i stezanja predmeta obrade
 • Opiše režime obrade
 • Opiše značaj i vrstu sredstva za podmazivanje alata
 • Opiše metode mjerenja i karakteristike mjernih instrumenata
 • Prepozna stepen finalizacije proizvoda
 • Opiše rad mašine
 • Poznaje softverske pakete za 3D modeliranje i konstruisanje

 

Vještine

 • Primijenjuje osnove tehničkog crtanja i elemenata strojeva pri analizi i pripremi tehničke dokumentacije
 • Crta i modelira pomoću računara
 • izrađuje tehnički crtež pomoću računara primjenom odgovarajućih računalnih programa u svrhu grafičkog komuniciranja
 • Primjenjuje osnove robotike
 • Proračunava i dimenzionira elemente konstrukcije na temelju zakonitosti tehničke mehanike
 • Proračunava elemente strojeva i sklopove, te alate i naprave
 • Konstruira elemente strojeva i sklopove, te alate i naprave
 • Izvodi mašinska mjerenja, ispituje svojstva materijala i osigurati kvalitetu proizvoda i tehnoloških procesa
 • Planira i provodi postupke održavanja

 

Kompetencije

 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Iskaže sposobnost i smisao za sklad i proporcije
 • Iskaže sposobnost za timski rad i kooperativnost
 • Pokaže spremnost za samostalno donošenje odluka, preuzimanje inicijative i snalaženja u novim sitacijama

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa saradnicima i klijentima (mušterijama, strankama)
  • Komunicira sa saradnicima i nadređenima
  • Komunicira s osobljem u pogonu i tumači projektnu dokumentaciju
  • Komunicira s korisnicima usluga
 • Promocija, nabavka i prodaja proizvoda i usluga
  • Nabavlja alat, pribor i materijal
  • Vrši kalkulaciju utroška materijala i energije
  • Izrađuje osnovne komercijalne dokumente (upit, ponuda, narudžba, račun)
 • Popunjavanje radne dokumentacije
  • Unosi izvedene promjene u dokumentaciju
  • Izrađuje sigurnosne kopije i ispis programa
  • Razlikuje vrstu obrazaca i način popunjavanja

Znanja:

 • Opiše pravila i načine poslovne komunikacije
 • Ukaže na značaj timskog rada
 • Identificira organizacionu strukturu u kolektivu
 • Prepozna način rješavanja problema u komunikaciji
 • Opiše vrste i strukturu troškova
 • Primjenjuje normative utroška
 • Koristi normative vremena izrade
 • Opiše elemente upita / ponuda
 • Objasni način odabira ponude
 • Objasni proizvodni asortiman
 • Objasni vrstu, namjenu i tehničko-tehnološke mogućnosti mašine
 • Opiše načine prezentovanja karakteristika mašine
 • Opiše postupke i procedure prihvata i isporuke roba i usluga
 • Opiše principe postupaka reklamacija
 • Razlikuje vrstu obrazaca i način popunjavanja
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Razlikuje radni nalog prema svim elementima
 • Objasni značaj pravilnog vođenja dokumentacije, evidentiranja i arhiviranja
 • Razlikuje dokumente prema vrsti, značaju i načinu odlaganja

 

Vještine:

 • Uspostavi odgovarajući način komunikacije u skladu sa organizacionom strukturom, nadležnostima, vrstom poslova i radnih zadataka
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku kroz poslovnu komunikaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Planira i organizira posao
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude
 • Odredi odgovornu osobu za praćenje toka izvršenja radnog naloga
 • Utvrdi nivo i stepen izvršenja radnog naloga prema zadanim elementima
 • Primijeni metode, tehnike i softverske alate za obračun radnog naloga i izradu proizvodne kalkulacije
 • Odabere način odlaganja
 • Napravi pregled prikupljenih i poslanih upita / ponuda
 • Procijeni elemente upita / ponuda
 • Odabere načine predstavljanja proizvoda
 • Primijeni važeće pravilnike o vođenju dokumentacije, evidentiranju i arhiviranju
 • Primijeni tehnike za obuku korisnika
 • Koristi tehnike usmene i pisane prezentacije
 • Utvrdi vrstu i količinu robe za utovar i istovar

 

Kompetencije:

 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama
 • Ispolji pozitivan odnos prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima
 • Posjeduje prezentacijske vještine
 • Pokaže spremnost za razvoj preduzetničkih vještina

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
  • Osigurava kvalitet sopstvenog rada
  • Vodi brigu o alatu, priboru, materijalu i inventaru
  • Redovno održava alat i pribr
  • Provjerava kvalitet materijala i repromaterijla
  • Kontroliše kvalitet rada u svim fazama građenja
 • Očuvanje zdravlja i okoline
  • Izvodi radove tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline
  • Primjenjuje higijensko-tehničke mjere zaštite
  • Primjenjuje propise protivpožarne zaštite
  • Vodi računa o ekološkim standardima kako na gradilištu tako i u odnosu na okruženje

Znanja:

 • Poznaje normative i propise, te osnove osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta u mašinskoj industriji
 • Poznaje osnovna pravila organizacije rada u preduzeću
 • Prepozna vrste i kvalitet ulaznih materijala / poluproizvoda
 • Prepozna način klasifikacije i obilježavanja u skladu sa važećim standardima
 • Prepozna osnovne elemente statistike i programa za obradu podataka
 • Objasni parametre ulazne kontrole
 • Objasni značaj racionalnog korištenja materijala/ poluproizvoda i energije
 • Opiše redoslijed operacija tehnološkog procesa
 • Opiše princip rada mjernih instrumenata
 • Odabere mjerni instrument
 • Opiše mjerne veličine
 • Kratko opiše norme kvaliteta
 • Opiše mjere zaštite na radu
 • Opiše značaj primjene sredstava zaštite na radu
 • Prepozna ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Opiše mjere skladištenja, obezbjeđenja i odlaganja otpadnog materijala
 • Prepozna važnost i način odlaganja otpadnog materijala
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opiše načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Primijeni propisane procedure i pravila tehnološkog postupka
 • Primijeni uputstva dobavljača o načinu upotrebe materijala / poluproizvoda
 • Utvrdi funkcionalnost i ispravnost mjernih instrumenata
 • Primijeni odgovarajuće metode i mjerne instrumente
 • Podesi mjerne instrumente
 • Primijeni norme osiguranja kvaliteta
 • Primijeni važeće pravilnike o kompletnosti prateće dokumentacije
 • Utvrdi ispravnost sredstava zaštite na radu
 • Primijeni opremu za zaštitu na radu
 • Utvrditi ispravnost energetskih postrojenja i vodova
 • Primijeni mjere i opremu protivpožarne zaštite
 • Primijeni pravila i mjere odlaganja i skladištenja otpadnih materijala u skladu sa propisanim procedurama
 • Primijeni propisane mjere zaštite životne okoline
 • Obezbijedi načine provođenja propisanih mjera skladištenja i čuvanja otpadnog materijala
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Poslovi mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje zahtijevaju sposobnost prostornog predočavanja, sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, sposobnost snalaženja u novim situacijama, sposobnost koncentracije. Nužna je preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost u suradničkim i vodećim poslovima. Potrebna je i sposobnost zaključivanja te povezivanja uzroka i posljedica pri otkrivanju uzroka nekog kvara na uređaju.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje radi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Postoje izrazite potrebe na tržištu rada.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Zakonski propisi koji reguliraju rad mašinske industrije Industrijski standardi (ISO 9001, 14001, 27001, EN i sl.)

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje radi u zatvorenom prostoru sobne temperature i vlažnosti zraka. Osim operativnih poslova na održavanju, vođenju proizvodnje i održavanju, pri kojima je potrebna pokretljivost i rad u stojećem položaju, poslovi se obavljaju sjedeći. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida jer se radi na računalnom zaslonu pa se eventualni problemi s vidom mogu pogoršati. Prilikom rada uglavnom se sjedi, a rjeđe obavlja posao stojeći. Kad radi u pogonu, mala je opasnost od ozljeđivanja, električne energije, izloženosti utjecaju buke, prašine i isparavanju para i plinova, te mogućih alergijskih reakcija na djelovanja tvari s kojima se dolazi u dodir prilikom obavljanja poslova i radnih zadataka.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Za poslove mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje uvjet je psihofizička sposobnost te prosječne motoričke sposobnosti, a isključuje se daltonizam, izuzetna slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihička nestabilnost.