IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE VISOKO OBRAZOVANJE

MASTER ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI U OBRAZOVANJU

Minimalni elementi standarda kvalifikacije (Minimal elements of qualifications standard)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv(i) kvalifikacije (generički dio + specifični dio) (Title(s) of the qualification (Generic + Subject specific))

 • Master engleskog jezika i književnosti u obrazovanju
 • (MSEdu English language and literature)

 

1.2 Minimalni volumen (Minimal volume)

 • 60 ECTS (ukupno 300 ECTS sa I ciklusom)

 

1.3 Razina/nivo (Level)

 • QF-BiH: 7

 

1.4 Uvjeti / načini pristupanja (Entry routes)

 • Završen I ciklus studija engleksog jezika i književnosti ili srodnih srtudija uz ekvivalenciju (240 ECTS)

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ukupni ishodi učenja (Overall learning outcomes)

 • poznavati i primjeniti teorijske temelje učenja i podučavanja engleskog kao stranog jezika, nastavnih principa, te lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju, posebno teorija o stjecanju drugog jezika;
 • poznavati i analizirati književnosti, kulture i civilizacije zemalja engleskog govornog područja;
 • primjeniti primjerene metode i postupke podučavanja djece, mladih i odraslih, s posebnim naglaskom na komunikacijskom pristupu i inovacijskim oblicima učenja i podučavanja;
 • vrednovati udžbenike, izraditi vlastite nastavne materijale, primjeniti nove medije; poznavati i primjeniti tehnike istraživačkog rada s obzirom na proces učenja i podučavanja engleskog jezika, književnosti i kulture.
 • poznavati i kritički ocijeniti područja društvenih znanosti, psihologije, pedagogije i didaktike, potrebna kako bi proces učenja i podučavanja stranog jezika i književnosti mogli primijeniti na stručan način.

 

* NAPOMENA : navedene ishode učenja je potrebno dalje podjeliti u kategorija znanja, vještina i kompetencija.

2.2 Ishodi učenja (Learning outcomes)

(Grupe ishoda učenja; Minimalni ECTS; Lista ishoda učenja) (Groups of learning outcomes; Minimal ECTS; List of learning outcomes)

 • Ishodi učenja iz lingvističkih i književnih kolegija; min. 10 ECTS
  • analizirati složenije lingvističke pojmove, od temeljnih lingvističkih disciplina do specifičnih, poput analize diskurza;
  • interpretirati i jezično analizirati složenije aspekte jezične uporabe;
  • samostalno pisati zahtjevnije tekstove, od duljih eseja do književnih osvrta;
  • analizirati i kritički ocijeniti različita književna djela;
  • analizirati različita razdoblja iz povijesti engleskoga jezika.
 • Ishodi učenja iz odgojno-pedagoške i metodičke skupine (Usvajanje drugog i stranog jezika, Glotodidaktika, Metodika nastave engleskog jezika i književnosti, Školska praksa, Opća pedagogija, Psihologija odgoja i obrazovanja); min. 30 ECTS
  • samostalno analizirati područja nastave engleskog jezika i književnosti;
  • poznavati i kritički ocijeniti osnovne didaktičke i metodičke teorije učenja i podučavanja;
  • osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu s učenicima različitih dobnih i psihofizičkih skupina;
  • primijeniti različite metode i oblike nastavnog rada;
  • rješavati složene nastavne probleme u novim i nepoznatim sredinama unutar šireg (ili interdisciplinarnog) konteksta u vezi sa područjem nastave engleskog jezika i književnosti;
  • izraditi vlastite nastavne materijale prilagođene različitim dobnim skupinama i sposobnostima učenika;
  • poznavati i kritički ocjeniti temeljne postavke usvajanja engleskog jezika;
  • kritički ocijeniti i odabrati odgovarajuće ideje za podučavanje engleskog jezika, književnosti i kulture;
 • Generički ishodi učenja (Filozofija odgoja i obrazovanja, Informacijska i komunikacijska tehnologija, Informacijska tehnologija u obrazovanju, Znanstvena metodologija), min. 10 ECTS
  • primjeniti ideje za istraživanje nastave engleskog jezika i književnosti;
  • samostalno koristiti različite metodologije proučavanja i istraživanja nastave engleskog jezika i književnosti, te osobito prateći trendove primjene IT u učionici;;
  • pripremiti, provesti, obraditi podatke i prezentirati istraživanje odabranog aspekta nastave engleskog jezika i književnosti.
  • rješavati složene istraživačke probleme;
  • vješto samostalno i timski istraživati probleme nastave engleskog jezika i književnosti;
  • prezentirati svoje zaključke, znanje i razmišljanja na kojima se oni temelje, uz korištenje odgovarajućeg/odgovarajućih jezika, auditoriju koji nije specijalizovan i koji je specijalizovan, jasno i nedvosmisleno;
  • vješto koristiti računala, tj. programe za obradu podataka, rad na tekstu te prezentacijske alate u svrhu obrade podataka i prezentiranja rezultata;
  • samostalno i timski učiti o nastavnim inovacijama;
  • nastaviti studij na način koji će uglavnom biti samousmjeren i autonoman;
  • vješto koristiti računala u svrhu obrade podataka;
  • poštovati i razvijati profesionalnu etiku;
  • timski raditi, primjereno različitim kontekstima učenja i zaposlenja, te voditi i/ili pokretati inicijative i davati doprinos promjeni i razvoju nastave engleskog jezika i književnosti.
 • Završni (master) rad, min. 10 ECTS
  • Identifikovati istraživački problem nastave engleskog jezika i književnosti;
  • Analizirati relevantnu dostupnu literaturu;
  • Sprovoditi empirijska istraživanja;
  • Pisati rad usklađen sa standardima akademskog pisanja;
  • Javno prezentovati i braniti rad.

 

*NAPOMENA: Svi ECTS bodovi pridruženi su grupama ishoda učenja na osnovu iskustvenih sličnosti sa BH univerziteta, a ne na osnovu nekih pravosnažnih i važećih dokumenata kojima se regulišu obimi ECTS bodova prema grupama ishoda!

3. RELEVANTNOST (RELEVANCE)

3.1 Tržište rada (Labour market)

 • Po završetku drugog ciklusa studija studenti će biti osposobljeni samostalno izvoditi nastavu na različitim nivoima obrazovanja: (predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje). Potencijalna zanimanja su: učitelj engleskog jezika u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama; nastavnik/profesor engleskog jezika u srednjim školama; voditelj tečajeva engleskog jezika u privatnim školama; asistenti na visokoobrazovnim ustanovama; prevoditelj u državnim i nedržavnim institucijama, nevladinim organizacijama, domaćim i stranim agencijama itd.

 

3.2 Nastavak obrazovanja / prohodnost (Further education)

 • Nastavak obrazovanja na trećem ciklusu interdisciplinarnih anglističkih i metodičkih lingvističkih studija.

 

3.3 Druge potrebe (Other needs)

 • Podizanje razine poznavanja engleskog jezika i književnosti u cijelom društvu (u svjetlu integracijskih i globalizacijskih procesa).

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert Group Members)

 • Edina Špago Ćumurija – Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • Samra Međedović – Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru
 • Marijana Sivrić – Sveučilište u Mostaru
 • Ivan Madžar – Sveučilište u Mostaru
 • Vanes Mešić – Univerzitet u Sarajevu
 • Draženko Jorgić – Univerzitet u Banjoj Luci
 • Svetlana Mitić – Univerzitet u Banjoj Luci
 • Alma Dizdarević – Univerzitet u Zenici
 • Selma Porobić – Univerzitet u Zenici
 • Nevzet Veladžić – Univerzitet u Bihaću
 • Haris Muhić – SUS BiH

 

4.2 Predlagatelji standarda kvalifikacije i datum (Proponent of the qualifications standard and the date)

 •  

 

4.3 Nadležna ustanova i link na mišljenje sektorskog vijeća (The competent institution(s) and the link to the Sector Council expert opinion)

 • xxx

 

4.4 Datum upisa na web-portal (The date of entry into the web-portal)

 •  

 

Rok do kojeg SK treba preispitati (The deadline by which the OS should be reviewed)

 •