IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

MEDICINSKI TEHNIČAR

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Medicinski tehničar / Medicinska sestra (Medical technician)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0913 (Nursing and midwifery)

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja

 • Opisuje postupke osiguranja zdrave mikroklime
 • Prikuplja podatke za izradu plana zdravstvene njege
 • Poznaje medicinsku dokumentaciju
 • Utvrđuje prioritete,potrebe i ciljeva zdravstvenenjege sa stručnim timom
 • Analizira medicinske evidencije
 • Opisuje strukturu zdravstvene zaštite
 • Definiše njegu prema Florence Nightingale i prema Virginii Henderson
 • Opiše pojam i definiciju zdravstvene zaštite, nivoe zdravstvene zaštite
 • Objasni pojam i načela zdravstvene zaštite, mjere zdravstvene zaštite i deontologiju sestrinstva
 • Pojasne primjenu etike u radu medicinskih tehničara
 • Opiše izgled bolničke zgrade, izgled bolničkog odjela, nabroji vrste bolničkih zgrada
 • Opiše modele njege bolesnika, proces zdravstvene njege, definiše sestrinsku dijagnozu
 • Opiše način komuniciranja medicinskog osoblja
 • Opiše izgled bolesničkog kreveta, objasni namještanje kreveta bez bolesnika i namještanje kreveta sa bolesnikom (ležećem, sjedećem  položaju i inkontinentnog bolesnika)
 • Objasni značaj održavanja lične higijene, objasni dnevnu, djelimičnu i povremenu njegu
 • Prepoznaje potrebne higijenske uvjete u sprječavanju infekcije
 • Opisuje mjere zaštite u radu sa opasnim ljekovima
 • Opisuje pripremu bolesničke sobe za izvođenje sestrinskih radnji
 • Opisuje pravilno pranje i dezinfekciju ruku
 • Opisuje osnove previjanja
 • Provjerava i procjenjuje ispravnost opreme pribora i materijala
 • Objašnjava značaj održavanja lične higijene
 • Prepoznaje bolesnikovu pokretlivost
 • Opisuje postupke kupanja ,pranja kose i njegu usne duplje
 • Razlikuje promjene na koži i sluznicama
 • Opisuje postupke u planiranju materijlnih i drugih resursa
 • Opisuje postupke u njezi umirućeg bolesnika
 • Opisuje vitalne znake i metode mjerenja istih
 • Kontroliše monitoring za mjerenje vitalnih znaka
 • Definiše postupke u olakšavanju disanja
 • Objašnjava postupke uzimanja izlučevina
 • Opisuje način izvođenja kateterizacije
 • Opisuje način izvođenja klizme
 • Opisuje stanje diureze i promjene stolice
 • Sažima podatke o bolesnikovom unosu hrane i tekučine
 • Razlikuje prirodan i vještački način hranjenja bolesnika
 • Objašnjava važnost odlaganja otpada u skladu sa procedurama
 • Opisuje pripremu i primjenu lijekova za aplikaciju prema propisanim upustvima
 • Poznaje tehnike primjene lijekova i moguće komplikacije
 • Spoznaje važnost mjera bitnih za bolesnikovu sigurnost tokom izvođenja medicinsko tehničkih postupaka
 • Imenuje stanja koja ugrožavaju bolesnikov život
 • Opisuje postupke reanimacije
 • Navodi set za reanimaciju i nabraja pribor za otvaranja venskog puta
 • Opisuje postupke efikasnog zaustavljanja krvarenja
 • Objašnjava postupke sigurnog transporta
 • Objašnjava indikacije za oksigeno-terapiju i način davanja kiseonika
 • Objašnjava postupke primjene infuzije i transfuzije
 • Objašnjava pojam krio i termo terapije
 • Objašnjava postupke u anafilaktičkom šoku
 • Objašnjava pojam palijativne njege
 • Prepoznaje znakove trovanja i opisuje postupak
 • Opisuje osnovne principe dijagnostike(UZV,endoskopske,RTG dijagnostike)i pripremu pacijenta za izvođenje istih
 • Objašnjava postupke preopertivne i postoperativne njege bolesnika
 • Definiše zadatke u njezi infektivnog i neurološkog bolesnika
 • Opisuje rad medicinske sestre na psihijatrijskom odjeljenju
 • Objašnjava metode zbrinjavanja povreda
 • Prepoznaje vrste preloma i pravila imobilizacije
 • Objašnjava rad medicinskog tehničara u pripremi pacijentice za ginekološki pregled
 • Razlikuje rad medicinskog tehničara u patronašnoj službi
 • Opisuje ulogu medicinskog tehničara u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
 • Objašnjava komunikacijski proces sestra pacijent
 • Prezentuje simptome dijabetesa
 • Opisuje probleme starih
 • Opisuje rad medicinskog tehničara na pedjatrijskom odjeljenju
 • Definira dekubitus, trombozu, tromboflebitis, respiratorne komplikacije, kontrakture i nesvjesticu i objasni zadatke sestre u sprečavanju nastanka i liječenju istih
 • Objasni uslove za nastanak infekcije, borbu protiv infekcije (antisepsu i asepsu)
 • Objasni dezinfekciju i sterilizaciju (metode, kontrolu sterilizacije i organizaciju jedinice za sterilizaciju)
 • Objasni osnovu previjanja i hirurške instrumente
 • Prikažu anatomska i fiziološka obilježja zdravog novorođenčeta, te anomalije i zastoj u fizičkom i psihičkom razvoju dojenčeta
 • Opišu anatomsku i funkcionalnu nezrelost i vrste brige za ugroženo novorođenče
 • Nabroje kontraceptivna sredstva i metode.
 • Poznaju način obavljanja ginekološkog pregleda.
 • -Navedu i opišu različite dijagnostičke pretrage u ginekologiji, prepoznaju vrstu ginekološke bolesti ili poremećaja, te objasne savremene terapijske procedure u ginekologiji
 • Prezentiraju stručne medicinske postupke i procedure u terapiji urgentnih stanja izazvanih različitim djelovanjem faktora iz vanjske sredine.
 • Predstave način organizacije rada službe i timova urgentne medicine.
 • Objasni zdravtvenu njegu bolesnika nakon operacije
 • Samostalno koristi medicinsku terminologiju
 • Razlikuje tipove obrazaca u zadravstvenoj i u socijalnoj ustanovi
 • Razlikuje medicinske propise I propise zdravstvenog osiguranja
 • Podhranjuje sestrinske I druge zapise
 • Sudjeluje u naručivanju,prijemu I nadzoru lijekova I sanitetskog materijala sudjeluje u prepoznatljivosti ustanove na tržištu
 • Objasni bolesti srca i krvnih sudova
 • Opiše simptome bolesti probavnog sistema
 • Opiše principe transfuzije krvi
 • Opiše vrste otvorenih rana i proces zacjeljivanja
 • Opiše zarazne bolesti uzrokovane bakterijama, virusima i gljivicama
 • Opiše degenrativne bolesti CNS
 • Opiše simptome i znakove bolesti PNS
 • Objasni načine primjene lijekova, resorpciju, raspodjelu i izlučivanje lijekova iz organizma
 • Opiše framakologiju nervnog, kardiovaskularnog, respiratornog, urogenitalnog, tjelesnih tečnosti, kože i sluzokože sistema
 • Opiše patološke procese
 • Opiše bolesti i promjene u staračkoj dobi
 • Opiše faze u procesu umiranja i znakove smrti
 • Opiše anatomska i fiziološka obilježja zdravog novorođenčeta, te anomalije i zastoj u fizičkom i psihičkom razvoju dojenčeta
 • Opišu anatomsku i funkcionalnu nezrelost i vrste brige za ugroženo novorođenče
 • Opiše kontraceptivna sredstva i metode
 • Opiše način obavljanja ginekološkog pregleda
 • Opiše različite dijagnostičke pretrage u ginekologiji, prepoznaju vrstu ginekološke bolesti ili poremećaja, te objasne savremene terapijske procedure u ginekologiji
 • Opiše stručne medicinske postupke i procedure u terapiji urgentnih stanja izazvanih različitim djelovanjem faktora iz vanjske sredine
 • Opiše način organizacije rada službe i timova urgentne medicine

 

Vještine

 • Izabire odgovarajuću odjeću, te alat i pribor
 • Primjenjuje plan zdravstvene njege u praksi
 • Provjerava ispravnost opreme pribora i materijala
 • Provodi mjere stareilizcije i dezinfekcije
 • Koristi medicinski pribor i uređaje
 • Primjeni njegu prema Florence Nightingale
 • Primjeni zdravstvenu zaštitu u svojoj sredini i načela zdravstvenih radnika u praksi
 • Organizira bolesničku sobu, namjesti bolesničku postelju bez bolesnika i sa bolesnikom u postelji,
 • Sudjeluje u viziti
 • Aspirira gornje disajne puteve
 • Izvodi postupke vještačkog disanja
 • Provodi ličnu higijenu bolesnika i posmatra vitalne funkcije bolesnika
 • Samostalno obavlja zdravstvenu njegu
 • Provodi mjere prevencije dekubitusa, prevencije kontraktura i nesvjestice, prevencije respiratornih komplikacija te prevencije i liječenja tromboze i tromboflebitis
 • Popunjava medicinsku dokumentaciju
 • Uzima sestrinske zdravstvene istorije
 • Procjeni stanje hitnosti pacijenta
 • Pravilno provede procedure pripreme materijala za dijagnostičke pretrage
 • Pravilno asistira u toku izvođenja medicinsko tehničkih radnjii
 • Procijeni i prati stanje pacijenta
 • Primjeni i aplicira potrebne terapije
 • Provodi dezinfekciju i sterilizaciju, te pravilno higijensko i hirurško pranje ruku
 • Provodi previjanje i postavljanje zavoja
 • Primjeni u praksi metode zbrinjavanja povrede, pružanja prve pomoći, sredstva za imobilizaciju.
 • Pripremi materijal i pacijenta u akutnom trovanju, pripremi antidot terapiju i asistira
 • Procijeni koncept zdravlja i primjeni koncept promocije zdravlja, te prevenciju bolesti
 • Primijeni u praksi koncept primarne zdravstvene njege, ulogu medicinskog tehničara u porodičnoj medicini
 • Radi sa inkubatorom i njeguje prematurus, primjeni njegu pupka i prirodnih otvora, obradu tjemenjače , ojeda i soora
 • Pravilno primjene dezinfekciju i sterilizaciju u radu sa pacijentom
 • Uspješno popune odgovarajuće formulare (sestrinsku dokumentaciju)
 • Pripreme pacijenta za spirometriju, za snimanje EKG i rukovanje aparatima
 • Uzima bris nosa, grla, oka, kože, iz rane
 • Uzima uzorake za biopsiju, za punktate
 • Uzima uzorke urina, uzorake iz polnih organa i stolice
 • Izvodi kateterizaciju i asistira
 • Mjenja urinarni kateter
 • Mjeri vitalne znake i ubilježava u listu
 • Njeguje usnu duplju
 • Namješta zubnu i ušnu protezu
 • Uređuje tijelo umrlog prema standardima
 • Pravilno podhranjuje lijekove
 • Evidentira utrošeni materijal
 • Osigurava aseptične uslove tokom pripreme operativnog polja
 • Vodi brigu o starima
 • Upisuju gotove analize u dokumentaciju
 • Raspoznaju vrste laboratorija
 • Uzimanje kapilarne i venske krvi
 • Raspoznaju vrste instrumentalnih pretraga
 • Izvodi osnovne fizikalno terapijske radnje
 • Vrši edukaciju omladine ,školskog i predškolskog uzrasta
 • Komunicira u usmenom obliku
 • Primjenjuje specifičnosti komunikacije sa pojedincem ii zajednicom svih životnih dobi
 • Vodi sestrinsku anamnezu
 • Nabavlja potrebne lijekove I skladišti ih
 • Planira proces zdravstvene njege I organizuje isti
 • Vrši obračun zdravstvenih usluga
 • Koristi informacionu tehnologiju

 

Kompetencije

 • Razvija kulturno-higijenske navike, savjesnost i urednost
 • Ima pozitivan stav preme pacijentu
 • Sudjeluje u planiranju edukacije
 • Pokazuje odgovarajući nivo odgovornosti
 • Pokazuje socijalno prihvatljivo ponašanje
 • Uvažava upozorenje i mjere opreza
 • Pokazuje odgovarajući nivo odgovornosti
 • Ima pozitivan stav pema pacijentu
 • Ima pozitivan stav prema zdravlju, bolesti i nemoći,
 • Prihvaća odgovornost za vlastite postupke
 • Djeluje samostalno i inovativno
 • Poštuje prava pacijenta
 • Trajno se usavršava prema cjeloživotnom obrazovanju
 • Pokazuje socijalno prihvatljivo ponašanje
 • Pokazuje profesionalnu i moralno etičku odgovornost
 • Pokazuje kapacitete i spretnost za timski rad
 • Razvija sposobnosti timskog rada, kao i komunikacije sa zaposlenim
 • Ima osjećaj za estetiku
 • Razviju uspješnu komunikaciju sestra – pacijent – porodica
 • Pravilno primjenjuje etiku zdravstvenog radnika
 • Uvažava upozorenje i mjere opreza
 • Ima volju za učenjem i da poboljša i dopuni svoje znanje
 • Razvija vještine komunikacije sa starim, bolesnim i nemoćnim osobama, uključivo prepoznavanje neverbalnih znakova komunikacije
 • Radi samostalno i Vodi tim
 • Pozitivan stav prema inovacijama I promjenama
 • Moralno etička I profsionalna odgovornost

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje svih stečenih ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno, uključujući završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo obrazovna ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) ovlaštena od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u odgovarajuem prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja medicinskog tehničara/medicinske sestre
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a za ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni modul za 4-godišnje programe 80 ECVET
 • Latinski jezik 6 ECVET
 • Anatomija i fiziologija 10 ECVET
 • Higijena sa zdravstvenom zaštitom 6 ECVET
 • Medicinska psihologija i pedagogija 6 ECVET
 • Mikrobiologija 6 ECVET
 • Biohemija 6 ECVET
 • Interna medicina 6 ECVET
 • Hirurgija 6 ECVET
 • Infektologija s parazitologijom 6 ECVET
 • Neuropsihijatrija 6 ECVET
 • Farmakologija 6 ECVET
 • Patologija 6 ECVET
 • Pedijatrija 6 ECVET
 • Ginekologija i akušerstvo 6 ECVET
 • Urgentna medicina 4 ECVET
 • Porodična medicina 4 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 60 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanja medicinskog tehničara/medicinske sestre

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Visoko obrazovanje

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Bojana Kovačević, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra intenzivne njege, JZU Bolnica Trebinje
 • Vesna Šiljegović-Radović, doktor medicine, profesor stručnih predmeta, Centra srednjih škola Trebinje
 • Nijaz Zorlak, magistar odgojnih nauka, Pedagoški zavod BPK-a Goražde
 • Goran Zmijanjac, diplomirani politolog, direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske
 • Radmila Pejić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
 • Almin kaplan, diplomirani medicinski tehničar, profesor higijene i zdravstvenog odgoja i zdravstvene njege, Srednja medicinska škola Mostar
 • Dubravka Letić, viša medicinska sestra, glavna sestra Bolnice Brčko Distrikta
 • Vera Lalić, diplomirani medicinski tehničar, profesor praktične nastave, JU poljoprivredna i medicinska škola Brčko

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi