IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

NJEGOVATELJ STARIJIH I NEMOĆNIH LICA

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Njegovatelj starijih i nemoćniih lica (Nurse of older and disabled people)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0921

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

60

1.4 Razina/nivo (Level)

2

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja:

 • Opisuje postupke osiguranja zdrave mikroklime
 • Definira zdravlje i bolest, te osnovne pojmove i podjelu medicine
 • Definira gerontologiju
 • Prepoznaje znakove starosti i starenja
 • Razumije najvažnije promjene organizma u procesu starenja
 • Posjeduje znanje o zdravoj ishrani
 • Prepoznaje znakove vanjskog izgleda i eventualnog pogoršanja korisnika
 • Posjeduje znanje u mjerenju temperature
 • Prepoznaje osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja, te najčešće bolesti starijih lica
 • Opisuje sadržaj ormarića za pružanje prve pomoći, koristi osnovna znanja u pružanju prve pomoći
 • Prepoznaje proces umiranja i postupanje s umrlim licem
 • Zna primjeniti i promjeniti pravilan položaj,te improvizovati ugodan položaj starije i nemoćne osobe
 • zna osnovne elemente sprječavanja infekcije
 • Definira građu i funkciju čovjekovog tijela kao cjeline
 • Opisuje fiziološke promjene na organskim sistemima kod straijih lica
 • Razlikuje fiziološke promjene od patoloških
 • Prepoznaje intrahospitalne infekcije, te definiše mjere sprečavanja
 • Razlikuje metode dezifencije (mehanička, termička, hemijska)
 • Razlikuje osnovne sastojke prehrane
 • Opisuje dnevne potrebe organizma za hranom
 • Razlikuje oblike lijekova, opisuje uzimanje lijekova na usta i moguće nuspojave
 • Prepoznaje osnovnu medicinsku terminologiju
 • Razlikuje osnovne tipove obrazaca u zadravstvenoj i u socijalnoj ustanovi
 • Razlikuje vrste bolesničkog veša, postupak sa čistim i nečistim vešom, razvrstavanje veša, postupak sa inficiranim vešom
 • Poznaje osnove o izlučivanju stolice, urina i drugih izlučevina iz organizma
 • Prepoznaje inkontinenciju stolice i mokraće, postupak zamjene pelena, krevet inkontinentnog lica, presvlačenje kreveta i dezinfekciju
 • Razlikuje vrste zdravstvenih i socijalnih ustanova, kućni red i specifičnosti ustanova, definiciju etike i obavezu čuvanja tajni

 

Vještine:

 • Izabire odgovarajuću odjeću, te alat i pribor
 • Primjenjuje mjere za očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti
 • Pravilno namješta i presvlači krevet
 • Pomaže korisniku u kretanju ili kretanju pomoću pomagala
 • Pomaže korsiniku pri korišćenju pomagala, pri promjeni položaja i sprečavanju komplikacija od dugotrajnog ležanja
 • Održava ličnu higijenu tijela bolesnika ili korisnika
 • Mijeri temperaturu
 • Mijenja pelene
 • Pere i češlja kosu
 • Vrši podsjecanje noktiju
 • Pere i njeguje stopalo (komplikacija dijabetesa)
 • Oblači i presvači nepokretnog bolesnika
 • Ovladava poslovima čišćenja posuda za nuždu, sanitetskih kolica.
 • Previlno pere ruke
 • Dezinfikuje prostor
 • Provodi mjere na sprečavanje infekcija pod nadzorom zdravstenih radnika
 • Primjenjuje osnovna načela zdrave prehrane
 • Hrani korisnike
 • Pomaže korsinicima pri uzimanju lijekova, uz nadzor medicinskog osoblja
 • Obavlja elementarne poslove pomoći staroj i nemoćnoj osobi,te stručnjacima za bolničku zdravstvenu njegu i srodnim stručnjacima u bolnicama ,ostalim socijanim ustanovama ,te u kuči korisnika
 • Komunicira u usmenom i pismenom obliku
 • Komunicira jednostavnim porukama u različitim situacijama
 • Provodi mjere zaštite na radu, rad na siguran način, izbor zaštitne odjeće i obuće te odgovarajućih zaštitnih sredstava
 • Prepoznaje rizik za pacijenta i komplikacije
 • Primjenjuje postupke higijenskog održavanja prostorija i osiguranja odgovarajućih mikroklimatskih uslova

 

Kompetencije:

 • Razvija kulturno-higijenske navike, savjesnost i urednost
 • Ima pozitivan stav preme korisniku
 • Razvija pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, nemoć i bolest
 • Uvažava osnovna prava čovjeka
 • Primjenjuje poslovni bonton
 • Preuzima ograničenu odgovornost za izvršavanje zadataka
 • Razvija sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno ili medicinsko osoblje
 • Posjeduje vještine komunikacije sa starim, bolesnim i nemoćnim osobama, uključivo prepoznavanje neverbalnih znakova komunikacije
 • Uspostavlja saradnju sa zdravstvenim i socijalnim radnicima

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje obuhvata provjeru sadržaja potrebnih za smostalno obavljanje poslova njegovatelja i provjeru praktičnih vještina
 • Ispit se provodi u zdravstvenoj i/ili socijalnoj ustanovi
 • Ispit provodi tročlana komisija, dva člana iz škole (centra za obuku), jedan član iz ustanove
 • Na ispitu se ocjenjuje:
  • Organizacija rada u zadravstvenim i socijalnim ustanovama
  • Osnovna prava čovjeka, odnosno bolesnika
  • Djelokug rada njegovatelja
  • Osnovi komunikacije, oslovljavanje, kultura ophođenja s bolesnikom ili štićenikom i njegovom porodicom, ponašanje
  • Zaštita na radu
  • Bolesnička soba
  • Sprečavanje infekcija, pojam infekcije i dezinfekcije, metode dezifenkcije
  • Zadaci njegovatelja u izvođenju lične higijene
  • Zadaci njegovatelja u njezi umirućeg bolesnika
  • Osnove bolesti i prva pomoć

 

 • Na praktičnom dijelu ispita se ocjenjuJe
  • Priprema i upotreba zaštitne radne odjeće i obuće
  • Pranje ruku
  • Priprema posteljine za presvlačenje bolesničkog kreveta bez bolesnika i s bolesnikom
  • Postupak s prljavim vešom
  • Priprema pribora za kupanje, pranje kose, njega zuba, zubala i izvođenje zahvata
  • Promjena položaja u krevetu, pomoć pri ustajanju, premještanje iz kreveta na stol
  • Priprema pribora, dezifincijensa i vršenje mehaničke i hemijske dezinfekcije površina, kreveta, pribora za njegu, pljuvačnice, bubrežastih zdjelica, posuda za nuždu

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni modul za 1-godišnje programe 20 ECVET
 • Osnove gerijatrije, anatomije i fiziologije 4 ECVET
 • Njega starijih, nemoćnih i bolesnih lica 15 ECVET
 • Zaštita na radu i prva pomoć 1 ECVET
 • Praktična nastava i praktični rad u zdravstevnoj i socijalnoj ustanovi 20 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje njegovatelj starijih i nemoćnih lica, definirano standardom zanimanja za njegovatelja starijih i nemoćnih lica

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Ne

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Bojana Kovačevi, diplomirana medicinska sestra, glavna sestra intenzivne njege, JZU Bolnica Trebinje
 • Vesna Šiljegović-Radović, doktor medicine, profesor stručnih predmeta, Centra srednjih škola Trebinje
 • Nijaz Zorlak, magistar odgojnih nauka, Pedagoški zavod BPK-a Goražde
 • Mr. Goran Zmijanjac, diplomirani politolog, direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske
 • Dr. Radmila Pejić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
 • Almin kaplan, diplomirani medicinski tehničar, profesor higijene i zdravstvenog odgoja i zdravstvene njege, Srednja medicinska škola Mostar
 • Dubravka Letić, viša medicinska sestra, glavna sestra Bolnice Brčko Distrikta
 • Vera Lalić, diplomirani medicinski tehničar, profesor praktične nastave, JU poljoprivredna i medicinska škola Brčko

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi