IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

OBRAĐIVAČ METALA REZANJEM

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Obrađivač metala rezanjem (Processor of metal cutting)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

7212

1.3 Struka (Occupation family)

Mašinstvo i obrada metala

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

7212

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

3

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Obrađivač metala rezanjem (alatničar, tokar, glodač i brusač) reže i oblikuje, tokari, gloda i brusi metal preciznim reznim alatima

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Pregledanje radne dokumentacije, određivanje postupka rada
  • Organizuje svoj rad
  • Pregleda uputstvo za rad i tehnološku dokumentaciju (radni nalog, tehničko- tehnološka uputstva koja određuju vrste proizvoda, vrijeme početka po fazama, vrstu tehnološkog postupka)
 • Pripremanje radnog mjesta
  • Obezbjeđuje ličnu higijenu i higijenu radnog prostora, oblači zaštitno odijelo
  • Priprema radno mjesto i sredstva za rad (priprema sirovine, mašine, pribor i alat)
  • Provjerava pripremu materijala u skladu s radnim nalogom
  • Provodi kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu polaznih materijala

Znanja:

 • Prepoznaje metalsku industriju kao grane privrede, te tehnologije obrade metala
 • Navede sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije
 • Navede osnovna pravila organizacije rada
 • Objasni organizaciju radnog mjesta
 • Poznaje osnove tehničkog crtanja
 • Razlikuje vrste, karakteristike i kompatibilnost materijala, te tehnološka svojstva sirovina
 • Prepoznaje osnovne i pomoćne vrste materijala i razlikuje njihovu primjenu
 • Razlikuje vrste i namjenu osnovnih mašinskih elemenata
 • Primjenjuje tehnike mjerenja i kontrole
 • Analizira sve faze tehnološkog postupka oblikovanja metala

 

Vještine:

 • Primjenjuje principe dobre proizvođačke prakse
 • Izabire parametre obrade
 • Priprema i koristi alate, mašine i uređaje u obradi metala

 

Kompetencije:

 • Iskazuje svijest o značaju tehničkog održavanja mašina i uređaja
 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima

Operativni poslovi:

 • Poslovi alatnice:
  • Održava i popravlja alate, kalupe, stezne naprave i vodilice strojeva za obradbu metala
  • Popravljaju oštećene alate, škripce, kalupe, vodilice i mjerne alate te pomagala
  • Izrađuje metalne oblike (kalupe)za oblikovanje plastike, keramike i složenih materijala
  • Izrađuje šablone, alate i naprave za presijecanje, savijanje, vučenje, istiskivanje, kovanje, lijevanje i preradbu plastičnih masa
  • Sastavlja dijelove alata, uz provjeru njihove točnosti
  • Provode završnu obradbu izratka
  • Postavlja alate na preši i izrađuje probne uzorke.
 • Tokarenje
  • Izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su: osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili, vijci, matice, prstenovi i sl. na tokarskim strojevima.
  • Mjeri pomičnim mjerilom, dubinomjerom, mikrometrom, komparatorom, šablonama i čvrstim mjerilima.
 • Glodanje
  • Glođe predmete različitih oblika i geometrije na glodalicma
  • Mjeri dubinomjerom, mikrometrom, univerzalnim kutomjerima i šablonama
 • Brušenje
  • Brusi predmete različitih oblika i geometrije
  • Mjeri pomičnim mjerilom, miktometrom, univerzalnim kutomjerom, komparatorom i čvrstim mjerilima.

Znanja:

 • Razlikuje opterećenja, naprezanja i deformacije u mašinskim elementima
 • Prepoznaje karakteristike sirovina
 • Objasni postupke obrade materijala: rezanje, tokarenje, glodanje i brušenje
 • Objašnjava svojstva materijala, (npr. tvrdoću i toleranciju toplote)
 • Poznaje različite vrste i karakteristike metala i legura
 • Objasni pojmove iz osnova elektrotehnike
 • Objasni vrste kretanja i kinematiku mašina
 • Objasni osnovne karakteristike i primjenu mašina, alata, pribora, mjernih instrumenata i zaštitne opreme
 • Opisuje tipove i geometrijske oblike oštrice alata, režime obrade, presjek strugotine, sredstva hlađenja i trajnost alata

 

Vještine:

 • Samostalno čita nacrt, tehnički crtež i tehnička uputstva
 • Mjeri i označava dijelove metala koji će biti izrezani
 • Vrši mjerenja mjernim i kontrolnim instrumentima za tačnost: pomičnim mjerilom, dubinomjerom, mikrometrom, komparatorom, šablonama i čvrstim mjerilima
 • Koristi se standardima i specifikacijama
 • Izrađuje elemente za mašine i alate na tokarskim mašinama, kao što su: osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili,vijci, matice, prstenovi i sl.
 • Gloda na glodalici izrađujući modulne nareze, žljebove različitih profila, zupčanike, puževe i drugo

 

Kompetencije:

 • Racionalno koristi resurse
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Pokaže spremnost za sticanje novih znanja i vještina
 • Pokaže prilagodljivost različitim uslovima rada
 • Posjeduje spremnost za timski rad

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa saradnicima, nadređenim i klijentima (mušterijama, strankama)
  • Komunicira sa saradnicima
  • Komunicira sa korisnicima usluga
 • Nabavka sirovina i prodaja proizvoda
  • Nabavlja sirovine
  • Izrađuje kalkulaciju cijena proizvoda
  • Prodaje gotove proizvode
 • Popunjavanje radne dokumentacije
  • Popunjava izvještaje o proizvodnji
  • Popunjava dnevnik rada

Znanja:

 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Prepoznaje značaj timskog rada
 • Definira vrste i strukturu troškova

 

Vještine:

 • Primjenjuje normative utroška sirovina
 • Koristi normative vremena izrade
 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku
 • Razumije razne poruke u raznim situacijama i u različite svrhe.
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku
 • Kalkuliše troškove i izrađuje kalkulacije i ponude

 

Kompetencije:

 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
 • Provjerava kvalitet sirovina i repromaterijla
 • Kontroliše kvalitet rada u svim fazama proizvodnje
 • Kontroliše kvalitet gotovih proizvoda
 • Izvodi radove tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline

Znanja:

 • Poznaje normative i propise u metalskoj industriji
 • Poznaje osnove kvaliteta proizvoda od metala
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Definira mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Opisuje načine zaštite okoliša

 

Vještine:

 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu sa propisima zaštite na radu i zaštite okoline
 • Primjenjuje pravila rada sa štetnim i zapaljivim materijalima
 • Demonstrira pružanje prve pomoći

 

Kompetencije:

 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost
 • Vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Treba da posjeduje visok stepen preciznosti i odgovornosti i spremnost na provjeru osposobljenosti / kvaliteta rada – atestiranje.

Efektivno koristi radno vrijeme, preuzima odgovornost za svoj rad, ispoljava pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad, iskazuju sposobnost za timski rad i kooperativnost. Pokazuje sposobnost prilagođavanja različitim uslovima rada i

snalaženja u novim situacijama. Poželjno je da posjeduje inicijativnost i samostalnost u radu, preciznost, opreznost i efikasnost. Ispoljava pozitivan odnos prema primjeni mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, značaju očuvanja životne okoline, kao i prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima. Pokazuje spremnost za primjenu i sticanje novih znanja, kao i primjenu savremenih tehnologija.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Alatničari, tokari, glodači i brusači zapošljavaju se u tvornicama i privatnim obrtima. Postoji velika potražnja na tržištu rada u BiH.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Nema

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

Alatničari, tokari, glodači i brusači rade u zatvorenom prostoru. Često su izloženi buci strojeva. Većinom rade stojeći, a mogu podizati i srednje i teške terete. U radu je obavezno pridržavanje sigurnosnih pravila i nošenje zaštitne opreme, čime se smanjuje opasnost od ozljeda. Nošenje naočala sprečava da sitni dijelovi materijala dospiju radniku u oči, a odijela da kemikalije – najčešće sredstva za čišćenje i podmazivanje – ozlijede njegovu kožu.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Za ovo zanimanje, potrebno je imati dobar vid. Bitna je spretnost prstiju i ruku. Zbog potrebe da se radi brzo, sigurno, točno i precizno kako se ne bi prouzročili gubici, od kandidata se zahtijeva strpljivost i pedantnost u radu te dobra sposobnost koncentracije.