IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

PREHRAMBENI PRERAĐIVAČ

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Prehrambeni prerađivač (Food processor)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

751

1.3 Struka (Occupation family)

Poljoprivreda i prerada hrane

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

751

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

3

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

Prehrambeni prerađivač obavlja poslove u preradi voća i povrća, pivarstva, vinarstva i proizvodnje jakih alkoholnih pića te drugih proizvodnji u prehrambenoj industriji.

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Učestvuje u prijemu, skladištenju i pripremi sirovina i repromaterijala
 • Organizuje svoj rad i rad manje grupe
 • Pregleda uputstva za rad i tehnološku dokumentaciju (radni nalog, laboratorijske izvještaje, tehničko- tehnološka uputstva prema vrsti proizvoda, vrijeme početka po fazama, vrstu tehnološkog postupka)
 • Pripremanje radnog mjesta
 • Obezbjeđuje ličnu higijenu i higijenu radnog prostora i radnog mjesta
 • Priprema radno mjesto i sredstva za rad (sirovine, mašine, pribor i alat, provjerava i podešava mikroklimatske uslove)

Znanja

 • Navodi vrste sirovina i repromaterijala
 • Identifikuje organoleptička svojstva sirovina
 • Pojašnjava pojam i vrste zrelosti sirovine
 • Nabroji osnovne mikrobiološke procese
 • Opisuje potrebne uslove za skladištenje sirovina
 • Razlikuje procese pripreme sirovina
 • Pojašnjava značenje propisa i standarda

 

Vještine

 • Učestvuje u preuzimanju sirovina i repromaterijala od dobavljača
 • Vrši uzorkovanje i odabir sirovina na osnovu organoleptičkih svojstava
 • Procjenjuje stepen zrelosti sirovina
 • Podešava temperaturu, vlažnost i svjetlost u skladištu
 • Priprema sirovine prema vrstama proizvoda
 • Uočava kvarenje sirovina
 • Uvažava propise i standarde kod rada sa materijalima
 • Rukuje mjernim instrumentima

 

Kompetencije

 • Demonstrira samostalnost i odgovornost u radu
 • Pokazuje sposobnost komunikacije
 • Pokazuje spremnost za timski rad
 • Prati sva dostignuća u prehrambenoj industriji (primjena standarda o hrani)

Operativni poslovi

 • Obavlja proces proizvodnje različitih poluproizvoda i proizvoda
  • Proizvodi različite proizvode biljnog porijekla
 • Provodi organoleptičku kontrolu kvaliteta
 • Učestvuje u pakovanju i skladištenju poluproizvoda i proizvoda

Znanja

 • Opisuje mašinske materijale i elemente
 • Razlikuje načine obrade sirovina
 • Identifikuje osobine poluproizvoda i proizvoda
 • Opisuje osnovne procese proizvodnje različitih proizvoda
 • Opisuje vrstu, građu i značaj mikroorganizama
 • Opisuje značenje mikrobioloških procesa u prehrani
 • Opisuje standarde (ISO, HACCAP, HALAL,…) za proizvodnju različitih poluproizvoda i proizvoda
 • Opisuje postupak uzorkovanja sirovina (poluproizvoda), repromaterijala, proizvoda u toku proizvodnje i gotovog proizvoda za analizu
 • Navodi organoleptičke osobine sirovina i repromaterijala i gotovog proizvoda
 • Objašnjava posljedice mikrobioloških procesa na kvalitet proizvoda
 • Razlikuje parametre za skladištenje proizvoda i poluproizvoda
 • Razlikuje vrste ambalažnog materijala i ambalaže
 • Razlikuje načine pakovanja
 • Imenuje transportna sredstva
 • Opisuje standarde u vezi pakovanja i skladištenja

Vještine

 • Koristi različit pribor i opremu za obradu sirovina
 • Opslužuje mašine i uređaje za proizvodnju
 • Učestvuje u stvaranju uslova za pokretanje tehnoloških linija proizvodnje
 • Koristi različite načine konzervisanja
 • Uočava kvarenje poluproizvoda i proizvoda
 • Obavlja radne zadatke u skladu sa standardima (ISO, HACCAP, HALAL,…) proizvodnje različitih poluproizvoda i proizvoda
 • Izvodi uzorkovanje
 • Izvodi organoleptički pregled sirovine (poluproizvoda), repromaterijala, proizvoda u toku proizvodnje i gotovog proizvoda
 • Uočava kvarenje poluproizvoda ili proizvoda
 • Racionalno koristi skladišni prostor po površini i visini
 • Podešava parametre skladištenja
 • Opslužuje mašine za punjenje i pakovanje
 • Pakuje poluproizvode i gotove proizvode
 • Koristi pogodnu vrstu ambalaže
 • Transportuje u procesu proizvodnje i skladištenja
 • Vješto manipuliše mašinama u skladištu
 • Primjenjuje standarde prema uputstvima u vezi pakovanja i skladištenja

 

Kompetencije

 • Pokazuje spremnost pri rukovanju različitim priborom, opremom, mašinama i uređajima
 • Komunicira vješto
 • Pokazuje spremnost za rad u timu
 • Pokazuje ekonomičnost u radu
 • Prati sva dostignuća u prehrambenoj industriji (primjena standarda o hrani)
 • Pokazuje spremnost za rješavanje problema na licu mjesta
 • Ispoljava samostalnost u radu
 • Preuzima odgovornost za lični rad
 • Sposoban je za rješavanje problema na licu mjesta
 • Ispoljava odgovornost i spretnost u radu

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa nadređenim, saradnicima i klijentima (mušterijama, strankama)
  • Komunicira sa nadređenim
  • Komunicira sa saradnicima
  • Komunicira sa klijentima
 • Nabavka sirovina
  • Učestvuje u nabavci sirovina
 • Popunjavanje radne dokumentacije
  • Popunjava izvještaje o skladištenju i proizvodnji

Znanja:

 • Opisuje pravila poslovne komunikacije
 • Opiše vrste i strukturu troškova
 • Opisuje marketing i tržište
 • Razlikuje osnovna i obrtna sredstva

 

Vještine:

 • Komunicira u pisanom i usmenom obliku
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Vlada osnovama komunikacije na stranom jeziku

 

Kompetencije:

 • Sklonost inicijativi
 • Pozitivan stav prema promjenama i inovacijama

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Održava ličnu higijenu, higijenu opreme i radnog prostora
 • Primjenjuje mjere zaštite na radu i zaštite okoline

Znanja:

 • Pojašnjava važnost lične i opće higijene
 • Razlikuje sredstva za ličnu higijenu, higijenu opreme i radnog prostora
 • Opiše standarde iz područja higijene
 • Nabroji mjere i objasni značaj zaštite na radu
 • Prati propise i zakone o sigurnosti i o zaštiti okoline

Vještine:

 • Koristi pravilno sredstva za ličnu higijenu i sredstva za dezinfekciju
 • Upotrebljava pravilno sredstva za ličnu zaštitu (rukavice, mantil, dezobarijere…)
 • Održava higijenu opreme i radnog prostora uz pravilno korištenje sredstava
 • Primjenjuje standarde iz područja higijene
 • Primjenjuje propoise o sigurnosti na radu
 • Primjenjuje uputstva o bezbjednom radu na mašinama
 • Koristi lična zaštitna sredstva (kako je to određeno važećim propisima)
 • Preduzima mjere u slučaju nesreće i učestvuje u pružanju prve pomoći
 • Odlaže pravilno otpad

Kompetencije:

 • Pokazuje samosvjesnost pri održavanju lične higijene i higijene pogona
 • Prati sva dostignuća u prehrambenoj industriji (primjena standarda o hrani)
 • Demonstrira svjest o potrebi sigurnosti i odgovornosti
 • Ispoljava samostalnost u radu
 • Pokazuje odgovornost u provođenju mjera zaštite na radu i zaštite okoline
 • Pokazuje spremnost za vlastito usavršavanje

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Postoje značajne potrebe na tržištu rada

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Suad Alić – Direktor – JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane i uslužnih djelatnosti Sarajevo
 • Dušan Sarajlić – APOSO
 • Mirjana Lolić – JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
 • Suzana Mršić – JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
 • Adalbert Vonsović – JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 • Eldad Mrkaljević – JU Poljoprivredna i medicinska škola Brčko
 • Gordana Vuković – JU Centar srednjih škola Trebinje
 • Milka Kantar – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske
 • Edin Strukan – Pedagoški zavod USK 

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)