IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

ŠUMARSKI TEHNIČAR

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Šumarski tehničar (Forestry technician)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

0821 – šumarstvo

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

Znanja

 • Objasni prostorno funkcionalnu podjelu i uređenje šuma
 • Razlikuje prostorne uređajne jedinice
 • Prikazuje organizaciju rada preduzeća i obrazlaže organizaciju radnog mjesta
 • Objasni pojam šume, pojam sastojine i njene osnovne karakteristike, cilj njege šuma
 • Definira fizička i mehanicka svojstva drva
 • Opisuje trajnost drva
 • Razlikuje estetska svojstva drva
 • Objašnjava ogrijevna vrijednost drva i zapaljivost drva
 • Objasni biološke i uzgojne značajke vrsta drveća
 • Razcrstava drveće
 • Opisuje oblikovanje, sklopljenost i sastav krošanja
 • Nabraja glavne činioce razvitka sastojine
 • Opisuje razvrstavanje drveća
 • Objašnjava odnos broja stabala
 • Objasni prirast i razvoj prirasta
 • Objašnjava glavne šumske prozivode, sporedne šumske prozivode, te općekorisne funkcije šume
 • Razlikuje ekološke, biološke i šumsko-uzgojne osobine glavnih vrsta drveća naših šuma
 • Objašnjava osnovne oblike prirodnog obnavljanja šuma
 • Objasni pojam proreda i osnovne vrste proreda
 • Nabraja spoljapšnje i unutrašnje osobine šumskog sjemena
 • Objašnjava način branja i sakupljanja sjemena, potreban alat i zaštitna sredstva
 • Objašnjava načine sušenja i izdvajanja sjemena iz plodova (trušenje i drugi postupci)
 • Opisuje postupak uzimanja uzorka sjemena
 • Objasni metode ispitivanja spoljašnjih i unutrašnjih osobina sjemena
 • Razlikuje kriterijume za izbor mjesta za rasadnik
 • Opisuje postupak formiranja lija i plastenika
 • Razlikuje postupak proizvodnje sadnica generativnim i vegetativnim putem
 • Opisuje postupke zaštite sadnica i pravila izbora zaštitnih sredstava
 • Razlikuje kartografski prikaz osnvnih prostornih uređajnih jedinica
 • Objasni osnovne principe prostorno-funkcionalne podjele prostora
 • Nabraja djelove i princip rada mjernih instrumenata koji se koriste za premjer površine zemljišta, nagiba terena i sl.
 • Objašnjava pojmove šumsko-privrednog područja, gazdinske jedinice, odjeljenja i odsjeka i način njihovog obilježavanja na terenu i kartama
 • Objasni pojmove i vrste primjernih površina
 • Opisuje postupak rada na primjernim površinama
 • Objašnjava dubinu i mehanički sastav zemljišta
 • Razlikuje veličinu i vrstu nagiba terena (ujednačen, izlomljen, konkavan, konveksan, vrtačast i drugo)
 • Objasni ekspoziciju i osnovni oblik terena (greben, greda, strana, uvala, plato i drugo)
 • Prepoznaje dominantne šumske zajednice
 • Raspoznaje vrste šumskog drveća i žbunja po habitusu, listu, plodu, grančici i cvijetu
 • Objašnjava sistematiku drveća i žbunja, nabraja njihove latinske nazive i rasprostranjenost (areal)
 • Razlikuje glavne šumske zajednice i njihovo horizontalno i vertikalno raščlanjenje
 • Opisuje pojam i način izrade fitocenološkog snimka
 • Prepoznaje dominantne šumske zajednice
 • Objasni sklop, obrast i bonitet sastojine
 • Objašnjava pojmove endemita, relikta, ekotipa, biotipa, kao i pojam i značaj sukcesije
 • Opisuje postupak inventure šuma
 • Razlikuje vrste, sadržaj i postupak izrade projektno-planskih dokumenata
 • Objašnjava načelo i vrste trajnosti
 • Opisuje pojmove i vrste zrelosti sastojine, ophodnje, ophodnjice i drugo
 • Opisuje pojmove dobnih razreda, gazdinskih klasa, uređajnih razreda i druge
 • Razlikuje metode određivanja prinosa
 • Opisuje pojam, vrste i način izračunavanja etata
 • Objasni osnovne funkcije šuma i načine njihovog usklađivanja (njihovu komplementarnost i moguću konfliktnost)
 • Opisuje načela projektovanja i vrste ciljeva gazdovanja i mjera za ostvarivanje tih ciljeva
 • Nabraja simptome najčešćih oboljenja šumskog drveća
 • Razlikuje biotičke i abiotičke štetne faktore
 • Razlikuje oblike zaštićenih područja: rezervati, nacionalni parkovi, zaštićeni pejzaži, spomenici prirode
 • Objasni specifične oblike zaštite zaštićenih područja
 • Objašnjava normative izrade sortimenata i njihovu podjelu
 • Opisuje osnovne elemente transporta (vozilo, tovar i put).
 • Objašnjava dimenzionisanje šumskih puteva
 • Objasni otvaranja šuma, određuje optimalne gustine šumskih puteva u različitim terenskim uslovima
 • Razlikuje načinima gradnje i mašine za gradnju šumskih puteva
 • Objasni vrste i način izrade šumskih vlaka
 • Razlikuje alate i mašine za sjetvu sjemena i sadnju sadnica
 • Nabraja alate za njegu tla, te ručno oruđe za odstranjivanje korova i grmlja
 • Objašnjava korištenje alata za obilježavanje stabala
 • objašnjava korištenje alaai za mjerenje prirasta i debljine kore
 • Opisuje mašine za sječu i izradu drveta (motorne testere, mašineza koranje, mašine za baliranje, mašine za iveranje, mašine za briketiranje, harvesterii procesori)
 • Opisuje mašine za privlačenje i iznošenje drveta (skideri, žičare, traktori itd.)
 • Opisuje mašine za utovar i istovar drveta (šumske dizalice, šumska vitla)
 • Opisuje mašine za prevoz drveta. Mašine za gradnju i održavanje šumskih puteva
 • Opisuje mašine za podizanje, njegu i zaštitu šuma
 • Razlikuje načine privlačenja i utovara drvnih sortimenata
 • Razlikuje vrste i djelove stovarišta
 • Opisuje vrste grešaka drveta
 • Razlikuje vidove korišćenja ostalih šumskih proizvoda
 • Nabraja alate i mehanizaciju koja se koristi pri poslovima eksploatacije šuma i rad sa njima
 • Opisuje vrste, sastav i klasifikaciju divljači koja je zastupljena u našim šumama i lovištima
 • Objašnjava načine prehrane, zaštite, uzgoja i lova divljači
 • Objašnjava zakonske propise o lovu
 • Razlikuje pasmine lovačkih pasa i opisuje njihove sposobnosti
 • Razlikuje lovno oružje i municiju
 • Objašnjava organizaciju lovišta i potrebnih objekata u njemu
 • Objasni pravila održavanja sredstava rada
 • Objašnjava standarde kvaliteta šumskih drvnih sortimenata
 • Objašnjava propise iz oblasti zaštite na radu, i iz oblasti zaštite životne sredine
 • Opisuje proces rada
 • Razlikuje vrste evidencije i dokumentacije

 

Vještine

 • Koristi informacionu tehnologiju
 • Prikuplja i obrađuje podatke
 • Čita projektnu dokumentaciju
 • Organizira proces rada
 • Provodi postupak prevođenja degradiranih i izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik direktnom i indirektnom konverzijom
 • Prepoznaje fizičku zrelost, doba sazrijevanja i opadanja sjemena, učestalosti i obilnosti plodonošenja
 • Određuje vrijeme sakupljanja šumskog sjemena
 • Izrađuje prateću dokumentaciju o sjemenu (uvjerenje o porijeklu, deklaraciju i drugo)
 • Kalemi (oplemenjuje) sadnice različitim tehnologijama i postupcima
 • Koristi mašine, uređaje i oruđa za đubrenje, sjetvu i sadnju, njegu, zaštitu i navodnjavanje
 • Koristi tehnologiju rasađivanja sadnica
 • Vrši organizaciju sječe stabala
 • Određuje zapreminu složenog drveta
 • Klasificira sortimente
 • Otprema sortimente i vodi odgovarajuću dokumentaciju
 • Razvrstava sortimente po važećim standardima
 • Koristi mjerne instrumente koji se koriste za premjer površine zemljišta, nagiba terena i sl.
 • Vadi izvatke Presrelovim svrdlom
 • Koristi tablice različitih taksacionih elemenata
 • Pravilno popunjava obrasce za prikupljanje podataka pri inventuri šuma i način njihovog popunjavanja
 • Koristi projektno-plansku dokumentaciju
 • Izrađuje dijelove projektno-planske dokumentacije
 • Primjenjuje mjere borbe protiv svih vrsta štetočina (klopke i sanitarne doznake)
 • Određuje zapreminu tesanih i rezanih sortimenata
 • Prepoznaje najčešće bolesti divljači i načine njihovog sprečavanja
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Primjenjuje principe poslovne komunikacije
 • Koristi normative utroška materijala
 • Izrađuje kalkulacije
 • Koristi standarde i norme osiguranja kvaliteta
 • Utvrdi ispravnost sredstava zaštite na radu
 • Primijeni opremu za zaštitu na radu
 • Primijenjuje mjere i opremu protivpožarne zaštite
 • Primijenjuje pravila i mjere odlaganja i skladištenja otpadnih materijala u skladu s propisanim procedurama
 • Primijenjuje propisane mjere zaštite životne okoline
 • Ukazuje prvu pomoć

 

Kompetencije

 • Poduzima mjere za siguran rad u skladu s propisima
 • Radi samostalno i u timu
 • Efektivno koristi radno vrijeme
 • Preuzima odgovornost za svoj rad
 • Ispoljava pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad
 • Vodi manje timove i ima kapacitet da nadgleda druge
 • Preuzima djelimičnu odgovornost za vrednovanje i unaprijeđenje aktivnosti u promjenjivim uslovima
 • Pokazuje samousmjeravanje u učenju, te volju i pozitivan stav prema vlastitom profesionalnom razvoju
 • Iskazuje ekološku osvjećenost i sklonost prema prirodi i posebno šumi
 • Prihvaća specifične uslove života i rada u šumi
 • Iskazuje odgovornost prema prirodnim bogatsvima

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo obrazovna ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja tehničara CNC tehnologija
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Općeobrazovni predmeti i općeopbrazovni predmeti u funkciji struke 80 ECVET
 • Ekologija šuma (meteorologija s klimatologijomn, pedologija s geologijom) 8 ECVET
 • Svojstva i greške drveta 4 ECVET
 • Tehničko crtanje i primjena računara 4 ECVET
 • Dendrologija sa fitocenologijom 4 ECVET
 • Alati i mašine 8 ECVET
 • Geodezija 4 ECVET
 • Sjemenarstvo i rasadnici 4 ECVET
 • Šumske komunikacije 4 ECVET
 • Dendrometrija 4 ECVET
 • Uzgajanje šuma 8 ECVET
 • Iskorištavanje šuma 8 ECVET
 • Zaštita šuma 8 ECVET
 • Lovstvo 4 ECVET
 • Uređivanje šuma 4 ECVET
 • Poduzetništvo 4 ECVET
 • Praktična nastava 80 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Značajne su potrebe na tržištu rada. Nema nezaposlenih

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Visoko obrazovanje

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Stječu se ključne kompetencije

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Adnan Duvnjak, magistar šumarstva, rukovodilac u RJ šumarstvo, Sarajevo-šume;
 • sc. Zehra Veljović, dipl. ing. šumarstva i hortikulture, nastavnica stručno-teorisjke i praktične nastave, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo;
 • Alen Masković, magistar šumarstva, rukovodilac OJ šumasrtva, Sarajevo-šume;
 • Dana Mušović, dipl.ing.šumarstva, nastavnica stručnih predmeta, Srednjoškolski centar «Vasilije Ostroški» Sokolac,
 • Jasmin Hindija, dipl.inž.komunikacija, šef proizvodnje i skladišta, Fructas d.o.o. Sarajevo;
 • Bojan Čortan, dipl.ing.šumarstva, stručni saradnik u oblasti šumarstva, Šume Republike Srpske a.d. Sokolac
 • Ibrahim Karačić, dipl.ing.maš., nastavnik stručno-teorisjkih predmeta i pomoćnik direktora Srednje pkole za okoliš i drvni dizajn Sarajevo;
 • Zorica Krsmanović, dipl.politolog, viša stručna saradnica za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja, Ministarstvo civilnih poslova BiH

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi