IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD KVALIFIKACIJE U STRUČNOM OBRAZOVANJU I OBUCI

TURISTIČKI TEHNIČAR

STANDARD KVALIFIKACIJE (QUALIFICATIONS STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv kvalifikacije (generički i specifični dio) (title of the qualification; generic and subject specific)

Turistički tehničar (Tourist technician)

1.2 Polje po ISCED FoET2013 (Field in ISCED FoET2013)

1015 – putovanja, turizam i odmor

1.3 ECVET bodovi (ECVET)

240

1.4 Razina/nivo (Level)

4

1.5 Uvjeti/načini pristupanja (Entry requirements)

Završena osnovna škola

2. ISHODI UČENJA (LEARNING OUTCOMES)

2.1 Ishodi učenja (znanja, vještine, kompetencije) (Learning outcomes (knowledge, skills, competences))

Znanja, vještine i kompetencije preuzete iz CCC

ZNANJA

 • Koristi vokabular i gramatiku dva strana jezika
 • Opisuje pojmove turizam, turist, turistička destinacija
 • Analizira kategorizaciju hotela i ugostiteljskih objekata
 • Primjenjuje standarde u turizmu i ugostiteljstvu
 • Opisuje standarde sigurnosti hrane
 • Prepoznaje različite turističke atrakcije
 • Razlikuje vrste turističkih putovanja (akcione i boravišne aranžmane)
 • Opisuje ulogu ekonomskih, političkih i kulturnih faktora u razvoju turizma
 • Pretražuje, prikuplja i procesuira elektronske informacije, podatake i koncepte i sistematično ih koristi
 • Analizira ekonomske faktore hotela, ukjljučivo troškove, kalkulacije, marže i kapacitete u hotelijerstvu
 • Analizira privredna kretanja na tržištu i elemente okruženja u kojem preduzeće posluje
 • Opisuje knjigovodstvene pojmove, poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvenu eviudenciju
 • Opisuje osnovne geografske pojmove
 • Opisuje turističke potencijale različitih turističkih destinacija
 • Opisuje marketing i tržište, te turistički proizvod
 • Razlikuje vrste i djelatnosti turističkih agencija
 • Opisuje pojam, elemnte i vrste kalkulacija u turizmu
 • Razlikuje osnovne marketinške koncepte
 • Objašnjava pravnu regulativu u turizmu
 • Opisuje pojam i način upravljanja ljudskim resursima u turističkoj agenciji
 • Opisuje organizaciju hotelskog poslovanja
 • Primjenjuje zakona iz oblasti turizma
 • Opisuje pojam i vrstu turističkih aranžmana
 • Razlikuje kategorizacije hotela i ugostiteljskih objekata
 • Razlikuje emitivne i receptivne poslove
 • Prepoznaje različite vrste turističkih agencija
 • Razlikuje vrste ugovora između turističkih agencija sa saobraćajnim preduzećima, hotelskim i sl.
 • Definira mjere zaštite na radu i pružanja prve pomoći

 

VJEŠTINE

 • Primjenjuje dva strana jezika u svakodnevnom poslovanju
 • Koristi turističku dokumentaciju (vodiče, karte, softvere)
 • Prepoznaje potrebe i motive turista
 • Pridržava se etičkog kodeksa u turizmu
 • Koristi informacionu tehnologiju u komunikaciji
 • Izrađuje i ažurira profile na web portalima za za direktnu prodaju turističkih usluga (npr. booking.com, triwago.com, airbnb.com, i sl.)
 • Izrađuje i vodi elektroničku turističku dokuemnatciju
 • Kreira različite vrste baza podataka (npr. gostiju, dobavljača, kupaca i sl.)
 • Primjenjuje procentni, promilni i kamatni račun u praksi
 • Rčuna stepen iskorištenosti kapaciteta i analizira uticaj iskorištenosti kapaciteta na poslovni rezultat
 • Prezentira geografske potencijale, kao i znamenita kulturno-historijska odredišta u kontekstu turizma
 • Istražiuje i segmentira tržište
 • Izrađuje kalkulacije nabavke, kalkulacije prodaje i kalkulacije smještaja u hotelu
 • Kompletira finansijsku dokumentaciju, obračunava prihod i troškove, utvrđuje finansijski rezlutat
 • Pravilno popunjava hotelsku i agencijsku dokumentaciju
 • Izrađuje projkte u turizmu (prikupljenje, analiza i prezentacija podataka, lijepo oblikovanje teksta, način i redoslijed prezentiranja)
 • Vrši propagandu turističkog aranžmana, nudi i prodaje turistički aranžman
 • Vrši marketinško planiranje, definiše ciljeve, i marketing strategiju
 • Osmišljava propagandne poruke
 • Kreira turističke aranžmane
 • Prezentira turističke potencijale
 • Izrađuje ponude za priodaju avio-karata
 • Izrađuje putne itinere i rezervacije avio-karata
 • Vodi evidenciju o poslovnim promjenama u hotelu
 • Razmjenjuje podatke između hotelskih službi
 • Evidentira podatke u poslovne knjige
 • Izrađuje kalkulacije u hotelijerstvu i agencijskom poslovanju
 • Obavlja posredničke poslove
 • Koristi turističko informativnu dokumentaciju
 • Izrađuje aranžmane za domaće i inostrano tržište
 • Izvodi turističkih aranžmana
 • Prikuplja i mjeri povratne informacije korisnika
 • Razlikuje mjere zaštite na radu
 • Procjenjuje sigurnost radnog mjesta
 • Koristi mjere zaštite na radu
 • Pruža prvu pomoć

 

KOMPETENCIJE

 • Razvija smisao za različite kulture i toleranciju
 • Razvija smisao ka učenju stranih jezika
 • Prihvaća i promoviše zdrave stilove ponašanja, adekvatne prehrambene navike i tjelesne aktivnosti koje omogućavaju pojedincu kvalitetan i zdrav život
 • Iskazuje spremnost da se koristi numeričko izračunavanje kako bi se rješavali problemi za vrijeme svakodnevnog rada i života
 • Razvijanje sposobnosti za urednost, postupnost i tačnost kod računanja
 • Razvija duh tolerancije, humanizma i osnovne etičke principe
 • Razvija svijest o poštivanju zakona
 • Razvija sigurnost i pravilno komuniciranje s klijentima, gostima i osobljem
 • Razvija poštovanje principa radne etike
 • Razvija higijenske navike
 • Razvija sigurnost i pravilno komuniciranje s klijentima, gostima i osobljem
 • Razvijanje sposobnosti pravilnog rasuđivanje i logičkog zaključivanja
 • Razvijanje sposobnosti organizovanja i saradnje u grupi, kao i timskog rada
 • Surađuje s dobavljačima i klijentima
 • Razvijanje inicijative, samostalnosti i odlučnosti za početak sopstvenog biznisa
 • Razvija svijest o značaju standarda
 • Razvija sposobnosti poštovanja ekoloških standarda
 • Pokazuje svijest o važnosti mjera zaštite na radu
 • Preuzima odgovornost za vlastiti rad
 • Iskazuje ekološku osvjećenost

2.2 Kriteriji ispitivanja i ocjenjivanja ishodi učenja (Learning outcomes assessment criteria)

 • Ispitivanje i ocjenjivanje dostignutosti ishoda učenja vrši se formativno i/ili sumativno i pokriva sve navedene ishode učenja pod 2.1., te uključuje završni praktični rad
 • Ispitivanje i ocjenjivanje provodi isključivo VET ustanova (škola, centar za obrazovanje odraslih, ispitni centar) registrirana od strane nadležne obrazovne vlasti, koja ima razvijen sistem osiguranja kvaliteta
 • Ispitivanje i ocjenjivanje se obavlja u adekvatnom prostoru i na opremi koja se koristi u praksi u okviru zanimanja pekar
 • Ispitivači i ocjenjivači imaju odgovarajuće kvalifikacije nastavnika, a u domenu ispitivanja i ocjenjivanja praktičnog rada kvalifikacije stručnjaka iz prakse

2.3 Jedinice ishoda učenja i ECVET bodovi (Unit of learning outcomes and ECVET)

 • Opceobrazovni predmeti 80 ECVET
 • Strani jezici 36 ECVET
 • Osnove turizma i ugostiteljstva 10 ECVET
 • Poslovna informatika 8 ECVET
 • Ekonomija u turizmu i privredna matematika 16 ECVET
 • Turistička geografija i historija umjetnosti 10 ECVET
 • Organizacija agencijskog i hotelskog poslovanja 20 ECVET
 • Praktična nasatava 60 ECVET

3. RELEVANTNOST KVALIFIKACIJE (RELEVANCE OF THE QUALIFICATION)

3.1 Potrebe tržište rada (Labour market needs)

Ova kvalifikacija je relevantna za zanimanje turistički tehničar, opisano standardom zanimanja turistički tehničar

3.2 Nastavak obrazovanja/ prohodnost (Further education/progression)

Nivo 6 – visoko obrazovanje, prvi ciklus

3.3 Druge potrebe (Other needs)

Kroz ovu kvalifikaciju se stječu i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Dalibor Krešić, direktor Hotela «Posjedon» Neum;
 • Branislav Timotić, direktor prodaje Hotela «Termag» Jahorina;
 • Senad Halilović, direktor Hotela «Hills» Sarajevo;
 • Milana Krmenjac, turistički tehničar, recepcionerka Hotela Terme San Laktaši;
 • Denis Fazlić, prof. engleskog jezika i književnosti, stručni savjetnik za Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa u Sektoru za stručno obrazovanje i obuku, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH;
 • Mirjana Tomić, VKV kuhar specijalista, nastavnica praktične nasatve, Srednjoškolski centar «Petar Kočić» Zvornik;
 • Željka Gavrić, dipl.ecc., nastavnica ekonomske grupe predmeta i praktičen nastave za turističke tehničare, Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj;
 • Safet Dajdžić, dipl. turizmolog, nastavnik stručnih predmeta i praktične nastave, Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo;
 • Emir Kauković, dipl.ecc., nastavnik praktične nastave iz turizma i ugostiteljstva, Druga srednja škola Cazin;
 • Aida Džaferović, dipl. žurnalista, stručna savjetnica za stručno obrazovanje odraslih, Ministarstvo civilnih poslova BiH;
 • Mr. sc. Viktorija Bešević Čomić, dipl. psiholog, stručni saradnik – psiholog, Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard kvalifikacije treba evaluirati (The deadline by which the QS should be reviewed)

5 godina

4.5 Nadležne vlasti za dodjelu kvalifikacije  (Competent authority for awarding the qualification)

Nadležne obrazovne vlasti

4.6 Vanjsko osiguranje kvalitete (External quality assurance)

Nadležne obrazovne vlasti i pedagoški zavodi