IZVOD IZ PREGLEDA STANDARD ZANIMANJA

ZAVARIVAČ – VARILAC

STANDARD ZANIMANJA (OCCUPATIONAL STANDARD)

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE (BASIC CHARACTERISTICS)

1.1 Naziv zanimanja(Name of the occupation)

Zavarivač / Varilac (Welder)

1.2 Šifra zanimanja (Code of the occupation)

7212

1.3 Struka (Occupation family)

Mašinstvo i obrada metala

1.4 Međunarodna kvalifikacija (International classification)

7212

1.5 NIVO POTREBNIH KVALIFIKACIJA (Level of required classification)

3

2. KLJUČNI POSLOVI TE POTREBNA ZNANJA, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE (KEY TASKS AND REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCE)

2.1 OPIS ZANIMANJA (description of the occupation)

 • Sječe materijal te spaja materijal lemljenjem
 • Spaja dijelove metalnih materijala u jednu kompaktnu cjelinu; postupak zavarivanja se izvodi sa dodatnim materijalima (elektrolučno i gasno) i bez dodatnih materijala (elektrootporno zavarivanje)
 • Učestvuje u izradi visokoopterećenih konstrukcija kao i izradi predmeta za široku potrošnju
 • Posao obavlja prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama) kojom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva

2.2 Grupa poslova / ključni poslovi / aktivnosti (Group of tasks / key tasks / activities)

2.3. Potrebna znanja, vještine i kompetencije (Required knowledge, skills and competence)

Priprema i organizacija rada

 • Pregledanje radne dokumentacije, određivanje postupka rada
  • Organizuje vlastiti rad
  • Priprema i proučava tehničko-tehnoošku dokumentaciju
  • Planira radni prostor
 • Pripremanje radnog mjesta i materijala
  • Provjerava čistoću radnog mjesta
  • Preuzima i provjerava ispravnost uređaja za zavarivanje, alata, pribora, mjernih instrumenata i zaštitne opreme
  • Obezbjeđuje ličnu higijenu i higijenu radnog prostora, oblači zaštitno odijelo
  • Provjerava pripremu materijala u skladu s radnim nalogom
  • Vrši kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu polaznih materijala
  • Podešava potrebne parametre za proces rada

Znanja:

 • Navede osnovna pravila organizacije rada
 • Objasni organizaciju radnog mjesta, radionice ili pogona
 • Navede sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije i objašnjava ih
 • Opiše osnove tehničkog crtanja
 • Opiše osnovne karakteristike materijala
 • Opiše osnovne vrste i karakteristike metala i legura
 • Prepoznaje pojmove iz osnova elektrotehnike
 • Prepoznaje osnovne karakteristike i primjenu alata, pribora, mjernih instrumenata i zaštitne opreme
 • Opisuje uslove za rad
 • Navede osnovne parametre procesa rada

 

Vještine:

 • Primijeni tehničko-tehnološku dokumentaciju
 • Planira raspodjelu i redoslijed poslova
 • Provjeri pripremu osnovnog materijala u skladu sa radnim nalogom
 • Primijeni postupke i pravila održavanja radnog prostora, opreme, alata i uređaja
 • Podesi osnovne parametre vezane za proces rada

 

Kompetencije:

 • Racionalno koristi resurse
 • Preuzme odgovornost za svoj rad
 • Pokaže spremnost za sticanje novih znanja i vještina
 • Pokaže prilagodljivost različitim uslovima rada
 • Posjeduje spremnost za timski rad
 • Ispolji komunikativnost
 • Ispolji pozitivan odnos prema primjeni mjera zaštite na radu i mjera protivpožarne zaštite
 • Ispolji pozitivan odnos prema značaju očuvanja i zaštite životne okoline

Operativni poslovi:

 • Zavarivanje materijala postupkom ručnog elektrolučnog zavarivanja (REL):
  • Odabirati dodatni material
  • Pripremati ivice osnovnog materijala za zavarivanje postupkom REL
  • Spajati elemente postupkom REL
 • Zavarivanje materijala elektrolučnim postupkom u zaštitnoj atmosferi (MIG, MAG, TIG)
  • Odabirati dodatni material i prilagoditi odgovarajuće zaštitne gasove
  • Pripremati ivice osnovnog materijala za zavarivanje MIG, MAG i TIG postupkom
  • Spajati materijal postupcima MIG, MAG i TIG
 • Zavarivanje materijala elektrootpornim postupkom
  • Pripremati opremu za zavarivanje,
  • Pripremati materijal za zavarivanje,
  • Spajati materijal elektrootpornim postupkom
 • Zavarivanje materijala gasnim postupkom
  • Odabirati dodatni material
  • Pripremati osnovni materijal za zavarivanje i podesiti parametre zavarivanja
  • Spajati materijal gasnim zavarivanjem
 • Spajanje dijelova mekim i tvrdim lemljenjem
  • Pripremati površine za lemljenje
  • Spajati različite materijale mekim lemljenjem
  • Spajati različite materijale tvrdim lemljenjem
 • Kontrolisanje i ispitivanje zavarenih spojeva i otklanjanje mogućih grešaka
  • Kontrolisati zavar vizuelno
  • Otklanjati greške određenim postupkom zavarivanja

Znanja:

 • Navede vrste i osnovne karakteristike dodatnih materijala za zavarivanje
 • Identificira opremu i uređaje koji se koriste u REL postupku
 • Objasni postupak ručnog elektrolučnog zavarivanja
 • Razlikuje oblike zavara i vrste zavarenih spojeva
 • Objasni postupak zavarivanja u zaštićenoj atmosferi (MIG, MAG i TIG)
 • Navede vrste i osnovne karakteristike elektrootpornog zavarivanja
 • Identificira uređaje i opremu za zavarivanje elektrootpornim postupkom
 • Navede vrste i osnovne karakteristike gorivih gasova
 • Opiše opremu za gasno zavarivanje
 • Objasni postupak gasnog zavarivanja
 • Opiše vrste lemljenja
 • Objasni tehnološki postupak lemljenja
 • Navede osobine materijala
 • Razlikuje karakteristike dodatnih materijala
 • Definiše vrste i uzroke grešaka u zavaru i posljedice napona u zavarenom spoju
 • Navede metode i postupke sprečavanja i otklanjanja grešaka i naprezanja
 • Navede postupke kontrole zavarenog spoja
 • Objasni osnove termičke obrade

 

Vještne:

 • Izabere dodatni materijal
 • Pripremi materijal za zavarivanje
 • Pozicionira i učvrsti osnovni materijal
 • Primijeni tehniku zavarivanja i navarivanja REL postupkom
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom za zavarivanje
 • Prpremi ivice osnovnog materijala za zavarivanje
 • Pozicionira i učvrsti osnovni materi jal
 • Primijeni tehniku zavarivanja dijelova elektrolučnim postupkom u zaštićenoj atmosferi (MIG, MAG i TIG)
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom
 • Primijeni tehnike zavarivanja elektrootpornim postupkom
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom
 • Primijeni tehniku zavarivanja i navarivanja dijelova postupkom gasnog zavarivanja
 • Izvede postupak gasnog sječenja materijala
 • Izvede postupak žljebljenja materijala
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom
 • Izvede pripremu površina i ivica za lemljenje
 • Izvrši pripremu opreme za lemljenje
 • Izabere dodatni materijal
 • Pozicionira dijelove na osnovu tehničke dokumentacije
 • Primijeni tehnike spajanja dijelova mekim i tvrdim lemljenjem
 • Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom
 • Procijeni vizuelno oblik i kvalitet zavara
 • Primijeni metode kontrole zavara
 • Izvrši doradu zavara na mjestima uočenih grešaka
 • Izvrši zavarivanje dijelova zavara sa greškom prethodno primijenjenim postupkom

Komunikacija, komercijalni i administrativni poslovi

 • Komunikacija sa saradnicima, nadređenim i klijentima (mušterijama, strankama)
  • Komunicira sa saradnicima
  • Komunicira sa korisnicima usluga
 • Popunjavanje propisane dokumentacije
  • Popunjava propisane dokumentacije
  • Popunjavati radni nalog / listu operacija
  • Popunjavati kontrolni list
  • Popunjavati izdatnicu / povratnicu materijalaVoditi evidenciju stanja alata, pribora, uređaja i HTZ opreme

Znanja:

 • Prepozna sadržaj radne i tehnološke dokumentacije
 • Kratko opiše načine pravilne komunikacije sa saradnicima
 • Prepozna načine za rješavanje problema u komunikaciji
 • Prepoznaje značaj timskog rada

 

Vještina:

 • Identificira odgovarajuće i tačne podatke iz radnog procesa
 • Primijeni tehnike unosa podataka u tehnološku i radnu dokumentaciju
 • Koristi stručnu terminologiju
 • Uspostavi pravilan odnos sa nadređenima, saradnicima i pomoćnim osobljem u skladu sa organizacionom strukturom
 • Odabere način prevazilaženja nesporazuma u komunikaciji

Osiguravanje kvalitete, mjere zaštite na radu, očuvanje zdravlja i okoline

 • Kontrola kvaliteta u skladu sa standardima i normativima
  • Izraditi proizvod prema tehničko –tehnološkoj dokumentaciji
  • Kontrolisati kvalitet zavara i konstrukcije mjernim i kontrolnim uređajima
 • Izvodi radove tako da se ne ugrožava lična sigurnost, sigurnost saradnika i okoline
 • Primjenjuje mjere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine
  • Upotrebljavati uređaje i opremu u skladu sa uputstvima i mjerama zaštite na radu  i protivpožarne zaštite
  • Upotrebljavati prostor, opremu i uređaje u skladu sa mjerama  zaštite od zračenja
  • Primjenjivati mj ere zaštite životne sredine u skladu sa važećim propisima

Znanja:

 • Navodi parametre kvaliteta materijala
 • Navodi propise i procedure za kontrolu kvaliteta
 • Navodi principe mjerenja i načine kontrolisanja
 • Opiše mjere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne okoline
 • Identificira negativne uticaje u procesu zavarivanja i kontrole na zdravlje i životnu okolinu
 • Razlikuje zaštitnu opremu

 

Vještina:

 • Primijeni propise i procedure za kontrolu kvaliteta
 • Prepozna kvalitet materijala prema oznakama
 • Primijeni metode i tehnike mjerenja i kontrole
 • Primijeni mjere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne okoline u skladu sa propisima

Izabere zaštitnu opremu prema vrsti negativnih uticaja

2.4 Poželjni stavovi koje se odnose na zanimanje (Desirable attitudes related to the occupation)

Varilac / zavarivač treba da posjeduje visok stepen preciznosti i odgovornosti i spremnost na provjeru osposobljenosti / kvaliteta rada – atestiranje.

Varilac / zavarivač efektivno koristi radno vrijeme, preuzima odgovornost za svoj rad, ispoljava pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad, iskazuju sposobnost za timski rad i kooperativnost. Pokazuje sposobnost prilagođavanja različitim uslovima rada i

snalaženja u novim situacijama. Poželjno je da posjeduje inicijativnost i samostalnost u radu, preciznost, opreznost i efikasnost. Ispoljava pozitivan odnos prema primjeni mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, značaju očuvanja životne okoline, kao i prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima. Pokazuje spremnost za primjenu i sticanje novih znanja, kao i primjenu savremenih tehnologija.

3. RELEVANTNOST ZANIMANJA (RELEVANCE OF THE OCCUPATION)

3.1 Potrebe na tržištu rada (Needs at the labour market)

Varilac / zavarivač radi u metaloprerađivačkoj, auto i avio industriji, brodogradnji, građevinarstvu, kao i u procesnoj industriji.

4. OSIGURANJE KVALITETE (QUALITY ASSURANCE)

4.1 Članovi ekspertne grupe (Expert group members)

 • Sead Pašić, Pedagoška institucija BD, Brčko
 • Zlatko Ibrišimović, Pedagoški zavod TK, Tuzla
 • Marija Naletilić, APOSO, Mostar
 • Slobodan Miličević, SŠ Posušje
 • Slobodan Ivković, Mašinska škola Prijedor
 • Svjetlana Bugarinović, SŠ “Nikola Tesla”, Teslić
 • Radenko Mičić, SŠC Bratunac
 • Zlatomir Filipović, SŠC “Petar P. Njegoš”, Šekovići
 • Ružica Križanac, SŠ Novi Travnik
 • Miloš Jelić, “4.septembar”, Teslić
 • Novica Stijačić, TRB Bratunac

4.2 Predlagatelji (Proponents)

Nadležne obrazovne vlasti

4.3 Web-stranica na kojoj je odluka o usvajanju standarda zanimanja objavljena

(Web-page of the decision on adoption of the occupational standard)

www

4.4 Rok do kojeg standard zanimanja treba evaluirati (The deadline by which the OS should be reviewed)

5 godina

5. DODATNE INFORMACIJE (ADDITIONAL INFORMATION)

5.1 Specifična zakonska regulativa za zanimanje (Specific regulations for the occupation)

Nema

5.2 Rizici i radni uvjeti (Risks and working conditions)

 • Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je varilac / zavarivač izložen posebna pažnja pridaje se primjeni mjera zaštite na radu.
 • Varilac / zavarivač radi u proizvodnoj hali / radionici, a ponekad je izdvojen u posebno konstruisanoj zavarivačkoj kabini kako bi drugi radnici bili zaštićeni od iskrenja i bljeska.
 • Radi i na otvorenom (mostovima, brodovima, građevinama, postrojenjima i sl.), na visini, pod vodom, ili u skučenom prostoru.
 • Radi u specifičnim i često otežanim uslovima kao što su: izloženost visokim temperaturama, zagađenom zraku, efektima buke, povećanom intenzitetu zračenja. Varilac / zavarivač koristi aparate za zavarivanje, mjerne i kontrolne uređaje, zaštitnu opremu, alate i pribore za čišćenje zavara.
 • Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je izložen, posebna pažnja pridaje se korištenju zaštitne opreme.
 • Posebna pažnja se pridaje zaštiti od pada predmeta i od gasova koji se oslobađaju pri zavarivanju.
 • Zdravstvena sposobnost zavarivača periodično se provjerava.

5.3 Specifični zahtjevi (Specific requirements)

Zavarivačke poslove može obavljati po mogućnosti zdrava osoba, koja ima zdrav mišićnokoštani sistem i disajne organe. Ruke po mogućnosti spretne i mirne da bi zavari bili što kvalitetniji. Potrebna je i emocionalna stabilnost (prisebnost, samokontrola) i sposobnost za rad u specifičnim uslovima (rad na visini, pod vodom, skučen prostor, itd.).